Rissa kommune Rissa omsorgssone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rissa kommune Rissa omsorgssone"

Transkript

1 Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen som er sentrale lover og avtaler og minimumsbestemmelser, er utgangspunktet for lokal avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene jvf Rammeavtale om fleksibel arbeidstid i Omsorgssektoren. For å konkretisere rammeavtalen mer, brukes denne avtalen til nærmere fortolkning av spørsmål som har dukket opp. Dette gjelder særskilt spørsmål rundt organisering og gjennomføring av fleksiturnusordning, hinkehelger og overtallighetspool. Hinkehelger og overtallighetspool ble innført fra 2011 for å tilpasse driften til vedtatte rammer i budsjett og handlingsplan, uten at virkemidler som oppsigelser ble brukt. Ved å gjennomføre dette reduseres behovet for antall stillinger og den enkelte stilling kan derav bli noe større enn hva behov og rammer skulle tilsi. Disse tiltakene vil være i funksjon så lenge de er hensiktsmessige ut i fra tildelte rammer og bemanningsplan. Avtalen styrer hvordan disse ordningene skal gjennomføres, og ikke om de skal gjennomføres, da det mandatet ligger i arbeidsgivers styringsrett. Avtalens varighet Postadresse Rådhusveien 13 Telefon Rissa Telefaks Besoksadresse Rissa sykehjem, 7100 Rissa E-post postmottak rissa.kommune.no Intemett Bankgiro / / skatt:

2 Innholdsfortegnelse: Avtalens varighet 1 Definisjoner 3 Avtalens varighet 3 Grunnturnus 3 Fleksiturnus 5 Timebank 6 Tilleggslønn 7 Hinkehelg (jvf. Pkt ): 8 Overtallighetspool: 9 Arbeid på helge- og høytidsdager 1 0 Ferieavvikling 1 1 Annen informasjon 12

3 Definisjoner Avtalens varighet 1. Grunnturnus 1.1 Grunnturnus som bygger på skriftlig avtale med tillitsvalgt om gjennomsnittsberegning av arbeidstid, vaktlengder, hviletid osv., og legges til grunn for utarbeidelse av fleksiturnus eller andre former for midlertidige turnuser som f.eks helligdagsturnus, ferieturnus etc Grunnturnusen skal være i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser og avtales mellom partene på det enkelte arbeidssted Grunnturnus skal beskrive totale stillingsstørrelse og hva disse timene skal benyttes til i løpet av 12 mnd Pålagte kurs og møter skal inkluderes så langt som mulig inn i den ordinære stillingen. Andre kurs og møter avtales utlønnet time for time eller i henhold til avtale på forhånd Grunnturnus kan inneholde ordinære vakter som tilsvarer mindre stillingsstørrelse enn hva arbeidsavtale beskriver. Dette er timer som skal benyttes til møter og kurs. Dette awiket føres som "M" i turnus, og beskrivelse over hvor mange timer dette utgjør for den enkelte følger personturnus. Disse timene gjennomsnittsberegnes i hh til AML 10-5 (1) over 52 uker, og nullstiller ved hvert nytt år. Hvis den ansatte har oppfylt sine forpliktelser med å delta på møter, kurs etc, eller har gyldig fravær fra disse, skal evt. ubenyttede timer ikke medføre trekk i lønn, overføres til nytt år eller være gjenstand for andre kompenserende tiltak. Er forpliktelsene ikke oppfylt kan slike tiltak bli gjennomført Grunnturnus skal beskrive hvilke helger som er evt. hinkehelger og den totale stillingsprosent som må til for å dekke disse. I tillegg skal den enkeltes andel ( i prosent stilling eller timer) av hinkehelger pr år være beskrevet i grunnturnus eller som et vedlegg til denne. Medfører hinkehelger økning i stilling skal det beskrives i arbeidsavtale Arbeidstiden kan gjennomsnitts beregnes i medhold av aml 10-5 (2) og med de grenser som er gitt der Det tillates nattarbeid utover grensene i aml (5), slik at arbeidsperiodene kan være opp til 10 timer og gjennomsnittsberegning gjøres iht. avtalt turnusperiode, jf (8). Nattevakt skal plasseres på turnusplanen på det døgnet som har flest timer. Dette døgnet regnes som arbeidsdag Daglig fritid etter aml 10-8 kan settes ned til inntil 8 timer og ukentlig fritid kan settes ned til inntil 28 timer. Arbeid og hjemmevakt kan utføres i arbeidsfrie perioder på de vilkår som følger av loven Hjemmevakt regnes ikke med i den alminnelige arbeidstid, jf aml 10-4 (3). Hjemmevakter godtgjøres pr vakt i hh til tariff Det kan arbeides utvidet overtid, jf aml 10-6 (5) Samlet arbeidstid per 24 timer kan utgjøre 16 timer, jf aml 10-6 (9). Kompenserende hvile skal gis så raskt som mulig Døgnskillet settes til kl. 22:00 Ukeskillet settes til søndag kl. 22: Fl dager settes på fridag i den uken søndag er arbeidsdag etter slik prioritert rekkefølge: Tirsdag, onsdag, eller hvis de ikke er ledige, den første fridag Alle grunnturnusene skal signeres av begge parter, dateres og henges opp på arbeidsstedet.

4 Grunnturnus bør naturlig være et "levende arbeidsredskap"og må lages ut fra hvilke beboere som skal i varetas, og hensyn av ansatte i fht livsfase med jevne evalueringer Enheter og avdelinger som ikke benytter fleksiturnus men en hjelpeturnus på bakgrunn av grunnturnus, benytter de samme regler som for grunnturnus og fleksiturnus så langt de er hensiktsmessige HTVSpl.forbundet Kurt Rønning Janne B. Haukdal EnhetslederOppfølging Hilde A. Karlsen EnhetslederOmsorg Bjørn S. Aalberg

5 2. Fleksiturnus Viser til Arbeidsmiljøloven (AML) 10-2 pkt. 3 og AML I tillegg er det utarbeidet en rammeavtale "RAMMEAVTALE OM FLEKSIBEL ARBEIDSTID" som ble evaluert (vedlegg 1) Hver enhet og avdeling står fritt til å benytte fleksiturnus eller andre turnusformer ut i fra avtale med verneombud, plasstillitsvalgte og ledelsen Fleksiturnus skal ivareta ønsker og behov for brukere, den ansatte og arbeidsgiver. Dette innebærer at forhandlinger skal bære basert på "gi og få" prinsippet. Ved interessekonflikter skal brukers behov ha høyeste prioritet Ved sykmelding og svangerskapspermisjon utbetales lønn etter grunnturnus og i hh til folketrygdeloven Perioden for fleksiturnusen avtales mellom partene på det enkelte arbeidssted Det gjennomsnittsberegnes i en tidsperiode på 18 uker, eller lengre hvis turnusperioden trekker seg ut over disse 18 ukene. Personlig inngåtte avtaler kan ha andre tidsperioder for gjennomsnittsberegning i hh til AML 10-5 pkt Ved behov må den ansatte regne med oppmøtested i hele enheten, men viktige sosial forhold og reisetid vil bli tatt hensyn til ved oppmøtetider Fleksiturnus skal utarbeides i hh til oppsatte bemanningsplan og de vaktbeskrivelser som er fastsatt der. Awik fra dette skal fastsettes på forhånd av nærmeste leder Fleksiturnusen skal tilsendes tillitsvalgte 2 dager før drøfting og drøftes minimum 14 dager før iverksettelse av turnus. Signeres av begge parter, dateres og henges opp på arbeidsstedet Fleksiturnusen skal være tilgjengelig for arbeidstaker så snart som mulig og minimum rett etter drøfting med tillitsvalgte Fleksiturnusen skal være i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. HTV Spl.forbundet Kurt Rønning lanne B. Haukdal Enhetsleder Oppfølging EnhetsleclerOmsorg Hilde A. Karlsen Bjørn S. Aalberg

6 3. 77mebank 3.1. Opparbeiding av timer i timebank kan skje ved: Godtgjøring for arbeid på helge og høytidsdager som helt eller delvis avspaseres, jf. Tariffavtalen Godtgjøringsfridag F4 kan gis før eller etter arbeidet høytidsdag, og senest 1 mnd. etter arbeid på høytidsdag. (Gis time mot time for arbeidet høytidsdag + diff. helligdagstillegg) Erstatningsfridag (F5 for F1), jf. tariffavtalen Timer for deltakelse i fordelingsmøter, personalmøter o.i som ikke dekkes av pkt Timer for merarbeid / ekstravakter i de tilfeller hvor disse ikke gir rett til overtidsbetaling etter tariffavtalen Overtidstimer hvor det avtales at overtidstillegget skal utbetales, jf. AML 10-6 (12) Alle tillegg skal føres på timeliste og "rene" timer settes i banken Ikke opparbeidet bankdag kan tas ut etter avtale med nærmeste leder Det skal føres egne lister for pluss og minustimer for hver ansatt, og lister skal oppbevares i på avtalt sted Bankdager (avspasering) skal avtales med nærmeste overordnede, men skal primært ikke skje på lørdag, søndag eller andre helgedager og høytidsdager Oppgjør av timebank skal gjennomføres minimum en gang pr år og nullstilles, slik at det ikke opparbeides uhensiktsmessig stor andel av pluss/minustimer i bank. Hvis ikke annet avtales skal oppgjør gjennomføres innen 1.12 hvert år. FITV Delta FITV Spl.forbundet Kurt Rønning Janne B. Haukdal Enhetsleder Oppfølging Enhetsleder Omsorg Hilde A. Karlsen Bjørn S. Aalberg

7 4. Tilleggslønn parter. Avtalen er forankret i de bestemmelser om avvik fra arbeidstidsbestemmelsene som krever 4.1. Ansatte i faste stillinger og kontinuerlige turnuser får innmeldt sin tilleggslønn på bakgrunn av grunnturnus og omregnet til årstimer. Det medfører at det skal være et samsvar mellom innmeldt tilleggslønn og andel vakter på kveld, natt og helg i den enkeltes turnus. Medfører turnus endring i timer med tillegg skal endringene omregnes til årstimer og meldes inn til Fosen lønn før turnus igangsettes Ved bruk av fleksiturnus skal det samme prinsippet følges som i 4.1, men gjennom ordinære forhandlingsmøter kan andel tilleggstimer variere fra turnusperiode til turnusperiode. Det skal da føres et regnskap på disse timene slik at ikke noen ansatte blir sittende med for få eller for mange tilleggstimer i forhold til hva som er innmeldt. Dette regnskapet skal gjennomgås 2 ganger for året. Innen regnskapet skal ansatte ha forhandlet fram slik at innmeldte timer og timer på turnuser det siste året er det samme Tilleggslønn på grunn av ekstravakter føres på timeliste og utbetales etterskuddsvis. Disse timene skal ikke inn i regnskap som nevnt i pkt Ansatte som er faste ansatte og som har hele eller deler av sin stilling i vikarpool eller overtallighetspool, følger de samme regler som i 4.1 eller 4.2. De vakter som er tiltenkt i vikarpool eller overtallighetspool settes opp som dagvakter i grunnturnus og skal derav ikke innmeldes med noen tilleggslønn på årsbasis til Fosen lønn. Disse vaktene følger grunnregelen som beskrevet i TVFagforbundet Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Haukdal EnhetslederOppfølging Hilde A. Karlsen EnhetslederOmsorg Bjørn S. Aalberg

8 5. Hinkehelg (ivf. Pkt ): 5.1. arbeid på helger som inntreffer med varierende mellomrom ut over de til i dag ordinære vaktene 3. hver helg. Disse vaktene er definert på fredag, lørdag og søndag, og vakter på natt er derav natt til lørdag og natt til søndag Hinkehelgene skal være vakter innenfor stillingsandel som er oppgitt ved siste arbeidsavtale, og gir derav ikke økt stillingsprosent når de gjennomføres. På de enheter eller avdelinger som ikke har overtallighetspool kan disse vaktene tillegges fast stillingsprosent Antall dager som legges i hinkehelger er 5 vakter på dag/kveld og 4 vakter på natt. Hvilke vakter som settes opp er uavhengig av vakter på ordinær turnus Antall hinkehelger skal være beskrevet på den til enhver tid vedtatte grunnturnus Når og hvordan den enkelte gjennomfører sin andel av hinkehelger bestemmes ut i fra hva slags turnusordning som er på enheten/avdelingen, og bedriftens behov etter drøfting med plasstillitsvalgte. Det betyr at noen kan ha vaktene samlet, mens andre finner det mer hensiktsmessig å dele opp vakter. Uavhengig av dette skal vaktene fordeles slik at oppsatte hinkehelger blir dekket av grunnbemanningen På grunnturnus vil dagene kun bli markert som ledige hinkehelger og ansattes totale stillingsprosent som må til for å dekke disse vaktene står på egen linje. Vakter i forhold til stillingsprosent blir derav vakter på den ansattes linje pluss den enkeltes andel av hinkehelger på grunnturnus Tilleggslønn meldes inn som beskrevet i kapittel 4. Nærmeste leder er ansvarlig for å følge opp hvem og når hink er tatt, men en oppfordrer den enkelte ansatte til å føre egen logg for kontroll. Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Haukdal Enhetsleder Oppfølging Enhetsleder Omsorg Hilde A. Karlsen Bjørn S. Aalberg

9 6. Ovettallighetspool: 6.1. deler av fast stilling som ikke er definert i grunnturnus med konkrete vakter. Denne andelen skal benyttes til å dekke opp bl.a. midlertidig fravær som oppstår i løpet av gjeldende turnusperiode Vakter av overtallighetspool/vikarpool legges i all hovedsak ved hovedforhandlinger eller ved legging av hjelpeturnus Kjent fravær legges fram i forhandlingsmøtet for oppdekning av pool. Der en har flere grupperinger med egne forhandlinger, blir det gjennomført forhandlinger i etterkant av hovedforhandling Timer som ikke dekkes opp ved hovedforhandling/turnuslegging dekkes opp gjennom perioden ved å sette opp ansatte i pool på gjeldende arbeidsplan ved oppstått behov. Ved 14 dagers varsel eller mer er den ansatte pålagt å møte på slike vakter. Unntak kan innvilges av nærmeste leder ved tungtveiende sosiale årsaker. Varsel under 14 dager kan den ansatte reservere seg mot, men skal alltid forespørres før andre vikarer blir spurt Det gjennomføres gjennomsnittsberegning på 18 uker, eller lengre hvis turnusperioden strekker seg ut over 18 uker, jvf pkt Hvis den ansatte har oppfylt sine forpliktelser ved å bl.a. påta seg tilstrekkelig med vakter, eller har gyldig fravær, skal evt. ubenyttede timer ikke medføre trekk i lønn eller overføres til ny periode. Er forpliktelsene ikke oppfylt kan slike tiltak bli gjennomført etter avgjørelse av nærmeste leder Timer ut over stillingsstørrelse kan etter angitt periode tas i utbetaling som ekstravakter, eller overføres til timebank for uttak av fri senere i hh til bestemmelser under timebank Bruk av overtallighetspool evalueres for hver periode, og uhensiktsmessig stor andel i pool vil medføre tiltak som omplassering eller oppsigelser i hh til AML Kap 15. Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Haukdal Enhetsleder Oppfølging Hilde A. Karlsen EnhetslederOmsorg Bjørn 5. Aalberg

10 7. Arbeid på helge- og høytidsdager 7.1. I arbeidsmiljøloven 10-8 (4) heter det: Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utføtt sønog helgedagsarbeid skal ha arbeidsfrl følgende søn- og helgedagsdøgn.arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftl4 avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn mmst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag. Dette er en grunnregel som har stått i AML over lengre tid. Det har blitt påpekt at det har blitt en skjerpelse av dette, men det er heller blitt en uenighet mellom partene om hvordan dette skal utøves i praksis. Før denne tvisten er løst i en evt. rettsstrid, er det anbefalt at det fastholdes den praksisen som ble anbefalt i B-24/1979 F (se vedlegg), slik Rissa tradisjonelt har gjort de siste årene Perioden for helligdagsturnus beregnes ut i fra fordeling av antall helger. MAO kan en kombinasjon av 2. hver og 3. hver på ett arbeidssted resultere at det må beregnes over minimum 6 uker. Helligdagsperioder som påske og mai der de kommer tett inntil hverandre, skal slås sammen Gjennomsnittsberegning av røde dager krever skriftlig avtale med arbeidstakeren. Det er ingen formkrav til dette utover at avtalen må være skriftlig. Arbeidstaker kan skrive navnet sitt på en liste, evt sende et brev til hver enkelt arbeidstaker med spørsmål om vedkommende ønsker avtale; ja eller nei Kommunen kan vanskelig praktisere at noen arbeidstakere vil gjennomsnittsberegne røde dager mens andre ikke vil. Det mest hensiktsmessige for kommunen kan da være å innrette praksisen etter lovens hovedregel for alle arbeidstakerne, dette ligger innenfor styringsretten Skulle dette inntreffe og arbeidstaker krever fri i forhold til grunnregel, må dette innfris, men kommunen kan kreve innarbeiding ved at arbeidstakeren arbeider en hvilken som helst annen dag som er fri på turnus Ved fleksiturnus følges samme avtale, men tilføyelser i hovedavtale vedrørende fleksiturnus i kommunen følges i tillegg. For å få rettighet på F3 dager i hh til avtale, er det et forbehold om at den mengde røde dager som beregningen er tatt ut i fra, fortsatt er satt opp på fremforhandlet fleksiturnus. Er antall røde dager bortforhandlet, faller rettighet til F3 dager bort. En kan heller ikke fremforhandle ekstra røde dager slik at det bryter med AML Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Flaukdal Enhetsleder Oppfølging Enhetsleder Omsorg Hilde A. Karlsen Bjørn S. Aalberg

11 8. Ferieawikling 8.1. De ansattes rett til ferie følger Ferieloven. I tillegg gjelder tariffavtalens bestemmelser om avtalefestet ferie. Awikling av ferie skal ikke medføre at noen skylder timer Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne varsel om hovedferie senest 2 mnd. før ferieawikling, i praksis før 1. mai Det oppfordres til at ansatte gir leder informasjon om når de ønsker å ta ut ferie i ferieåret innen februar gjeldende år. Leder henger opp ferielister til slik informasjon Antall feriedager beregnes slik: Antallet arbeidsdager i løpet av 6 uker divideres med 6, og multipliseres med antall uker ferie = antall feriedager i løpet av et år Hovedferien kan awikles i 2 puljer a 4 uker Awiklingen skjer slik at 1.pulje awikler hovedferien f.eks f.o.m. uke 26 - t.o.m. uke pulje avvikler hovedferie f.o.m. uke 30 - t.o.m. uke "Midtstreken" mellom hovedferiene eller annet ferieskille kan ikke brytes, med mindre det gjøres individuelle avtaler med nærmeste leder Ansatte som har hatt ferie i pulje 1 skal påfølgende år ha ferie i pulje 2, og motsatt Unntaksvis og etter avtale med nærmeste leder kan ferie søkes overført med inntil 17 virkedager. Søknad må være inne hos arbeidsgiver innen 1. desember Ekstra ferie til ansatte over 60 er 6 virkedager som tas fritt i henhold til turnus, men må forhold seg til gjennomsnittlige arbeidsdager i henhold til turnus og stillingsstørrelse. Søndag er ikke virkedag og derav ikke feriedag. Antall søndager fri i den totale ferieperioden styres av lagte ferieuker i hh til turnus, men ikke flere enn 2 søndager hvis ferieperioden splittes opp Under særlige omstendigheter kan reglene her om avvikling av hovedferie awikes, enten ved intern bytting eller forskyvning. Dette må avtales med nærmeste overordnede og har ingen innvirkning på rulleringen for øvrig. Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Haukdal Enhetsleder Oppfølging Hilde A. Karlsen Enhetsleder Omsorg Bjørn S. Aalberg

12 9. Annen informasjon 9.1. Endringer av oppsatt arbeidsplan, som bytte av vakter kan gjøres arbeidstakere imellom. Kriteriet for byttet er: Arbeidstaker som i utgangspunktet står på arbeidsplanen er ansvarlig for oppmøte på vakt. Denne personen skal sørge for at riktig person stiller opp i det avtalte tidsrommet uavhengig av årsak til fraværet. Bytte må skje mellom personer med minimum tilsvarende kompetanse. Dette gjelder ikke bare fagnivå som sykepleier mot sykepleier, men også kompetanse til å utføre de konkrete oppgaver som den vakta innebærer Ved mislighold av kan arbeidsgiver innskrenke denne muligheten for grupper eller individer Ekstravakter som er avtalt med nærmeste leder medfører et gjensidig ansvarsforhold. Det medfører plikt fra arbeidstaker til å møte, samt plikt for arbeidsgiver etter at arbeidstaker har påbegynt avtalt arbeid til å utbetale lønn i henhold til regler for egenmeldinger, annet sykefravær og rettigheter til permisjon i henhold til AML kapittel Ekstravakter som avtales innen samme innleieperiode på en uke vil betegnes som en avtaleperiode. Kurt Rønning HTV Spl.forbundet Janne B. Haukdal EnhetslederOppfølging Hilde A. Karlsen EnhetslederOmsorg Bjørn S. Aalberg

Avtale om arbeidstidsordning i Omsorg

Avtale om arbeidstidsordning i Omsorg Var rcf. 22889/2011/403/5BSA Dato 30.06.201I Avtale om arbeidstidsordning i Omsorg - 2011 Arbeidsmiljoloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen som er sentrale lover og avtaler og minirnumsbestemmelser,

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

Arbeidstidsplanlegging

Arbeidstidsplanlegging Arbeidstidsplanlegging Ålesund, Molde, Fræna, Haram, Averøy, Ørsta, Norddal, Stranda, Volda, Ulstein, Surnadal, Sykkylven, Hareid, Skodje 15. og 16. oktober 2013 Oversikt - Arbeidsgivers styringsrett -

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Illustrasjonstegning: Mikkel Kleefeld/Fagforbundet Ferdigstillelse: Fagforbundets informasjonsavdeling Trykk: Aktietrykkeriet 03.2011 Innhold Forord..............................................................................

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Bilag 4 Arbeidsreglement

Bilag 4 Arbeidsreglement Bilag 4 Arbeidsreglement 1 Generelt 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder kommunale arbeidstakere inkl. undervisningspersonalet i skoleverket i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Veileder Rammeavtale om arbeidstid

Veileder Rammeavtale om arbeidstid Veileder Rammeavtale om arbeidstid Forord Delta erfarer at mange virksomheter ønsker å inngå rammeavtaler om turnus med tillitsvalgte. Derfor har Delta utarbeidet et veiledningshefte om rammeavtaler. En

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere.

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere. Modul arbeidstid Modul arbeidstid er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Arbeidstid og arbeidsplanlegging Arbeidstid og arbeidsplanlegging Dokumentasjon til bruk i felles opplæring av arbeidsgivere og tillitsvalgte i arbeidstid og arbeidsplanlegging i KA-sektor. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2016 Ref. nr.: 15/46473 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 133/16 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN

BILAG FOR BEACON SENTERET BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN NOPEF-KLUBBEN BILAG FOR BEACON SENTERET I BAKER HUGHES INTEQ INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF-KLUBBEN 2002 1. VIRKEOMRÅDE...3 2. GYLDIGHET... 3 3. ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTIDSORDNING:... 3 DISPONIBELDAGER... 4 4. FERIE...

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger.

FORVALTNINGSREVISJON. Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger. FORVALTNINGSREVISJON Sortland kommunes etterlevelse av ferieloven overfor ansatte i deltids- og turnusstillinger Sortland kommune Rapport XXXX Side: 2 Forord Kontrollutvalget i Sortland kommune har gjennom

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.06.09 Ref. nr.: 09/7450 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 39/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift

Hovedtariffoppgjøret 2016. mellom. KS Bedrift Hovedtariffoppgjøret 2016 mellom KS Bedrift og NITO, Tekna, Econa, Norges Juristforbund, Akademikerforbundet og Det Norske Maskinistforbund Energiavtale II KS Bedrift tilbud nr. 1 25. mai kl. 16.00 Det

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 15.10.2015 Ref. nr.: 15/33078 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 62/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 17.

Detaljer

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Mai 2011 Utgitt av: Fornyings-, Administrasjons,- og Kirkedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

HÅNDBOK OM FERIELOVEN

HÅNDBOK OM FERIELOVEN HÅNDBOK OM FERIELOVEN REVIDERT I FEBRUAR 2015 EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Innhold Oslo, februar 2015 Tillitsvalgte og medlemmer har ofte behov for utdypende kommentarer til lover og avtaler

Detaljer

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk.

I beregningene for 2010 og 2011 er 3530 personer fordelt på 1948 årsverk brukt i beregningen mht antall brudd pr. ansatt og brudd pr. årsverk. NOTAT Til: Formannskapet Fra: Kommunaldirektør Helge Garåsen Tema: Rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene med forslag til strakstiltak Dato: 15.03.2011 Jeg har valgt følgende utgangspunkt for rapporten:

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Nord-Trøndelag HF Overenskomst del B mellom Den Norske Legeforening og Helse Nord-Trøndelag HF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I... 3 1.0 Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Ikrafttredelse og varighet... 3 1.2 Oppsigelsesfrister...

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN

RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I SENTRALADMINISTRASJONEN Sist oppdatert 23.05.2013 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I OPPLAND FYLKESKOMMUNES SENTRALADMINISTRASJON Vedtatt av administrasjonsutvalget

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer