Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten"

Transkript

1 STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir: Dato: Deres dato: Vår referanse: 12/ Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS BERG KOMMUNE OG FAGFORENINGENE Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Navn på turnus i GAT: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten Med henvisning til Arbeidsmiljølovens (heretter forkortet AML.) 10-5 om gjennomsnittsberegning av arbeidstida inngår partene følgende skriftlige forutsetninger. Avtalen gjelder fra godkjent dato for grunnturnus, og skal evalueres innen godkjenning utgår. Avtalen gjelder også for hjelpeturnuser i godkjenningsperioden for den aktuelle grunturnus. Forutsatt at hjelpeturnusen er godkjent i GAT. Følgende normer legges til grunn: Når ny turnus/vaktplan skal utarbeides, skal dette avtales (hvordan partene skal jobbe), mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonens lokale tillitsvalgte. Det forutsettes at bemanningsplanen, arbeidsplan og en aktivitetsplan foreligger som grunnlag for turnusplanleggingen. Passive vakter: Det forutsettes at det foreligger en godkjent grunnturnus før en tilrettelegger for utvidelse av passive vakter. Passive vakter er arbeid av passiv karakter (særlig passiv, hvilende - nattevakt/sovende), ordningen utelukkes dersom utvidelsen medfører aktiv tjeneste. Nye turnuser der arbeidsplanen går eventuelt utover AML 10-5 (2), må dette vurderes enkeltvis og komme frem i drøftingsreferat. Det forutsettes enighet og forhandlinger med lokal tillitsvalgte på arbeidsstedet, jfr HTA kap 1, , før vaktordningen forlenges tilsvarende 2 timer settes i verk. For passive/hvilende nattevakter kan arbeidstiden forlenges med inntil 2 timer i løpet av 24 timer og 10 timer i løpet av sju dager utover bestemmelsene i AML 10-5 (2) jmf. AML 10-4(2). For passiv/hvilende vaktordning osv., kan dette behandles av lokal fagforening. Nattarbeid: AML 10-11(8) - Partene kan avtale at lengde på nattvakt kan være lengre enn 8 t (jfr AML Brev adresseres til Kongsberg kommune, ikke direkte til person Postadresse: PB Kongsberg Besøksadresse: Rådhuset Kirkegt Kongsberg Telefon sentralbord: Organisasjonsnummer: NO MVA

2 11(6)). Arbeidstakeren skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder. Det forutsettes at arbeidsgiver setter igang løpende skolering ihht denne avtalen ovenfor arbeidsgivere og tillitsvalgte. Minimumsvilkår for grunnturnus i Kongsberg kommune er følgende: 1 Lengde på turnusperiode Det er ønskelig med 6 ukers turnus. Annet kan drøftes med de ansattes organisasjoner. 2 Bemanning Bemanning/bemanningsplaner må alltid vurderes etter faglig behov. For sykehjem: Minimumsnorm ved ordinære sykehjem er 1 ansatt på 4 brukere på dagtid, og 1 ansatt på 6 brukere på kveldstid. Det presiseres at dette er en minimumsbemanning og at bemanning/bemanningsplaner alltid må vurderes etter faglig behov. 3 Helgefrekvens Primært skal en jobbe 3.hver helg. En helgefrekvens hver 4.helg eller sjeldnere kan vurderes, dette med bakgrunn i Livsfasebasert arbeidsgiverpolitikk og IA-avtalen. Faste helgevakter kan jobbe hver 2.helg dersom de selv ønsker det gjennom skriftelig avtale med den enkelte. 4 Stillingsstørrelser Det skal tilstrebes høyest mulig stillingsbrøker. Det foretas en kartlegging i forbindelse med innhenting av ansattes ønsker. Det henvises til AML. 14-3, «Fortrinnsrett for deltidsansatte». 5 Hviletid Hviletid mellom 2 vakter er 11 timer, jfr AML Annet avtales med de ansattes organisasjoner, minimums hviletid mellom to vakter er likevel 8,5 timer. 6 Vaktlengde Minimum 75% av alle vakter må ha 7-8 timers vaktlengde. Minste vaktlengde er 6 timer, belastningen med dette bør fordeles mellom de ansatte. 7 Langfri Alle stillinger har en langfri hver 6.uke som et minimum. Langfri skal ikke legges slik at det utgjør sammenhengende fri hele kalenderuker (mandag-søndag). Unntak kan drøftes i prosessen i fht mindre stillinger. 8 Vaktfordeling 2-delt med faste nattevakter eller eventuelt 3-delt turnus. Det gis mulighet for å ha bare dag eller aften stillinger, men dette bør begrenses. Det vises til Livsfasebasert arbeidsgiverpolitikk og IAavtalen. Det anbefales ikke å ha mer enn maksimalt 4 like aften og natt vakter etter hverandre. Unntak drøftes med partene. 9 Samarbeidsmøter/ personalmøter Minimum 3 timer i løpet av 6 uker med obligatorisk fremmøte (personalmøter). Frekvens og tidsbruk fastsettes av arbeidsgiver. Avtale om dette i hht lønn eller avspasering godtgjøres i henhold til HTA og AML 10-6 (12). Annen møtevirksomhet avtales lokalt i hele HO tjenesten på arbeidsplassen. I prosessen ved utarbeidelse av ny turnus er det leders valg om personalmøter skal legges innenfor eller utenfor turnus. 2

3 Prosess og andre forhold angående turnusavtalen Partene har en gjensidig skriftlig oppsigelsestid på 3 måneder i henhold til grunnturnus. Kortere tid kan avtales av partene. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal drøfte prosessen med ny turnus og det skal skrives drøftingsnotater med kopi til involverte fagforeninger. Det skal også vedlegges eventuelle kommentarer fra ansatte. Arbeidsgiver skal i dialog med tillitsvalgte tilrettelegge for nødvendig arbeidstid for å delta i turnusprosessen for den tillitsvalgte. Grunnturnus er godkjent og underskrevet partene og blitt gjort kjent ovenfor de ansatte minst 1 måned før iverksettelse av ny turnus. Godkjent turnus må henges opp på hver arbeidsplass på egnet sted og synlig for alle ansatte. Ny grunnturnus har en prøveperiode inntil 6 måneder. Eventuelle endringer må drøftes med tillitsvalgte og kan skje etter prøveperiodens utløp. Arbeidskopi skal være lik grunnturnus. Med unntak av lærlinger hvor turnus legges inn i arbeidskopi. Evalueringen av den nye turnusen med de ansatte/ tillitsvalgte gjøres etter en gitt tidsfrist. Videre forutsettes det at den nye turnusens HMS blir behandlet i MBU med tidsfrist. Arbeidsgiver og tillitsvalgte skal sammen utarbeide midlertidig hjelpeturnus fra grunnturnus ved større høytider. Slike endringer må være kjent minst 1 måned før planene tas i bruk. Arbeidsgiver og tillitsvalgte blir enige om opprettelse av hjelpeturnuser hvis dette er nødvendig. Tillitsvalgte skal ha 14 dager til å gjennomgå og eventuelt kommer med kommentarer til turnusplanen ut fra turnusteknisk forhold, dette gjelder alle turnuser. Hjelpeturnus skal kun brukes ved midlertidig avvik av grunnturnus og kan maksimalt godkjennes for 3 måneder om gangen. Det kan ikke opprettes hjelpeturnus uten at grunnturnus er godkjent. Eventuelt unntak må forhandles med hovedtillitsvalgt. Varighet skal tidsbegrenses og det skal i løpet av perioden vurderes/drøftes om man skal tilbake til opprinnelig grunnturnus eller om det må lages ny. Ved hjelpeturnuser i forbindelse med ferie og høytider vises det til «Årshjul for høytidsturnus og ferieplanlegging». Partene skal i perioden arbeide aktivt for å tilrettelegge for at lærlingeplasser opprettes i virksomheten, og det forutsettes at lærlingene går på toppen av bemanningsnorm/planen. Henviser til AGS og lokale avtale for lærlinger. Grunnlagsdokumenter ved turnusbehandling må inntil videre oversendes fagforeningene i papirform. Hovedferieplasseringen skal være kjent minst 2 måneder før feriestart, j.fr Ferieloven 6 nr.2 3

4 Arbeidsprosess mellom partene lokalt: Turnusplanlegging steg for steg 1. Arbeidsgiver og tillitsvalgte avtaler tid for samarbeidsmøter hvor ny turnus tas opp. 2. Målene for virksomheten og avdelingen klargjøres. Generelle vilkår for turnusarbeid i Kongsberg kommune gjennomgås. 3. Indre og ytre forhold som har betydning for turnusplanen gjennomgås. 4. Bemannings- og arbeidsplan etter gjeldende normer utformes. 5. Partene må vise åpenhet for nytenkning og prøveprosjekter vedrørende turnusplaner(alternativ turnus) 6. Lage turnusplan, vurdere det faglige forholdet og helse-, miljø- og sikkerhetsaspektet. 7. Turnusen synliggjøres/fremlegges ansatte for kommentar. 8. Eventuelle justeringer, godkjenning og iverksette turnusplan. 9. Evaluering skal gjennomføres i løpet av 6 måneder Kongsberg kommune, (dato) For Arbeidsgiver For Fagforbundet For NSF For FO For Delta 4

5 DRØFTINGSNOTAT - ENIGHET OM SÆRAVTALE Kongsberg den Partene har gjennom drøftinger med henvisning til HTA kap kommet frem til følgende enighet om grunnlaget for en lokale særavtale - gjennomsnittsberegningsavtale jf. vedlegg med henvisning til AML 10-5, som videreføres fra og t.o.m Det forutsettes at avtalen realiseres, og underskrives av partene på hvert enkelt arbeidssted ( den lokale arbeidsgiver ) - iht. hver enkelt turnus, og at avtalen blir juridisk bindende når begge parter har skrevet under den vedlagte gjennomsnittsberegningsavtalen/ særavtale. For Arbeidsgiver For Fagforbundet For NSF For FO For Delta 5

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder Vedlegg 1 til Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 av 26.04.2010 KL 14.00 Det gjøres endringer i fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser i tråd med innstilling fra partssammensatt utvalg avtaleverket

Detaljer

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen

AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK. Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen I AVTALE OM FORHANDLINGSSYSTEM OVERENSKOMSTOM RÅDE HELSEFORETAK Unntak fra hovedreglene i HovedavtaLen ;ILAG År 2012, den 3. desember, ble det holdt forhandlingsmøte mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter

Detaljer

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE SJEKKLISTE FOR TILLITSVALGTE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE FORORD Etter flere innspill i fra fagforeninger og distrikter har forbundets installasjonsutvalg revidert sjekklista pr. januar 2005.

Detaljer

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 1 Innledning Partene er enige om at endringer av denne avtalen kun kan gjøres etter avtale mellom

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE

LOKAL SÆRAVTALE. mellom ODFJELL DRILLING *) klubbene. Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE LOKAL SÆRAVTALE mellom ODFJELL DRILLING *) og klubbene Industri Energi avd. 171 / SAFE og DSO KOMPETANSEPOOL AV OFFSHOREANSATTE innen avtaleområdene for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID AML 10-5 (3) LADEGÅRDEN SYKEHJEM, BERGEN KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.03.2014 2014/58102 DERES DATO VÅR SAKSBEHANDLER Asbjørn Braanaas tlf 959 90 126 DERES REFERANSE 201321616-10 Bergen kommune, Byrådsavdelingen for helse og omsorg Postboks 7700

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side

OVERENSKOMST. mellom. NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett. på den ene side 452 Fotball- håndball- og ishockeyoverenskomsten Utløp 30.04. 2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO Idrett på den ene side og LANDSORGANISASJONEN I NORGE Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

De utvidete arbeidstidene

De utvidete arbeidstidene Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL A2

OVERENSKOMSTENS DEL A2 OVERENSKOMSTENS DEL A2 Forord Overenskomsten mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og inneholder konkrete bestemmelser for leger ansatt i helseforetak. Overenskomsten er forhandlet mellom partene med henblikk

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH)

Omstillingsavtale knyttet til fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) US-REFERATSAK NR: 112E/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: ANNE MARIE BJØRKENG

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer