lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid"

Transkript

1 I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid

2 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Oppskrift for høytidsturnus 8 Ulike måter å utarbeide turnus i forbindelse med høytid 8 Eksempel A 1 Følgende søn- og helgedag fri 9 Eksempel A2 Arbeidsfri gjennomsnitt annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker 10 Eksempel B 1 Gjennomsnitt arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker 11 Eksempel B2 "Halvparten fri" over 3 uker 12 Arbeidstakerorganisasjonenes råd til medlemmene 13 Oppsummering 14 Eksempel på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 15 Spørsmål og svar 16 2

3 Forord Dette heftet er utarbeidet av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Fellesorganisasjonen (FO) med den hensikt å klargjøre regelverket knytet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid. Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt, jf. ami Arbeidstakerne skal derfor ha fri på slike dager. Fordi enkelte arbeidsplasser ikke kan stenge på søn- og helgedager dager, har ami kapittel 10 også regler for dette. Bestemmelsen i ami må ses i sammenheng med bestemmelsen i ami 10-8 (4) om at ukentlige arbeidsfri dersom det er mulig skal legges til søndager og at arbeidstaker som har jobbet på en søn- og helgedag skal ha fri følgende søn- og helgedag. Bestemmelsen er først og fremst begrunnet i hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov. Arbeidsmiljøloven gir adgang ti å gjennomsnittsberegne søn- og helgedagene i forbindelse med helg og høytid, men det krever skriftlig avtale med arbeidstaker. Tidligere var det arbeidsgiver og tilltsvalgte som kunne inngå slik avtale. Etter ny arbeidsmiljølov av 2006 er avtaleadgangen endret, og vår erfaring er at det har skapt uklarhet rundt hvordan loven kan praktiseres. Det er viktig at arbeidstaker og tilitsvalgte er kjent med ami 10-8(4), fordi bestemmelsen har betydning for omfanget av fritid i forbindelse med helg og høytid. i dette heftet er arbeidsmiljølovens bestemmelser som omhandler arbeid og fritid i tiknytning til søn- og helgedager tatt inn, nærmere omtalt og eksemplifisert. Oslo November 2008 En høytidsturnus som arbeidstaker er fornøyd med gir: (0 Økt trivsel og medarbeidertilfredshet (0 Bidrar til et godt arbeidsmiljø (0 Kan være en medvirkende årsak til reduksjon av sykefraværet 3

4 Fritid i forbindelse med helg- og høytid Det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å starte planleggingen av arbeids- og fritiden i forbindelse med høytiden i god tid. Spesielt viktig er det i forhold til medarbeidertilfredshet og et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Arbeid på søn- og helgedager er som før nevnt ikke tillatt. Arbeidstakerne skal derfor i utgangspunktet ha fri på slike dager. Det har alle dagarbeidstakere, men turnusarbeidere må av naturlige årsaker arbeide noen av disse dagene, slik arbeidsmiljøloven gir adgang til. Turnusarbeidere har derfor i de store høytidene i de fleste tilfeller krav på flere fridager enn i den ordinære turnusplanen. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsstyrken kan reduseres eller ikke. Turnusplaner i forbindelse med i høytider blir ofte omarbeidet og nedfelt i Em egene høytidsturnuser. Helge- og høytidsplaner som utarbeides skal i likhet med andre turnusplaner være utarbeidet i tråd med amis bestemmelser i kap.1 O. De mest aktuelle paragrafer i denne forbindelse er: 10-3 Arbeidsplan 10-5 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri Søndagsarbeid I tilegg har tariffavtalen egne bestemmelser som bl.a. regulerer fritiden i forbindelse med høytidene. Arbeidsplaner skal drøftes med tilltsvalgte senest 2 uker før iverksettelsen. På de fleste arbeidsplasser har partene lokalt imidlertid avtalt lengre varslingsfrist for høytidsturnuser, oftest over 1 måned før iverksettelsen. Det er for å sikre at arbeidstakerne skal kunne planlegge fritiden i forbindelse med høytidene i god tid. Viktig: En omarbeiding av ordinær turnus i forbindelse med høytider eller utarbeidelse aven egen høytidsturnus krever skriftlig avtale med tilltsvalgte... ~ -- a 4

5 Søndagsarbeid. Ami Arbeidsmiljøloven regulerer søn- og helgedagsarbeid. i utgangspunktet skal alle arbeidstakere ha fri på søn- og helgedager. Dette følger av tider/dager som fremgår i ami (1): "Det skal være arbeidsfri fra kl dagen før en søneller helgedag og til kl dagens før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl til kl dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid" (ami 10-2(1 )). "Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig" (ami (2)). Kan ikke alle arbeidstakere få fri på søn- og helgedager, skal det ikke være flere arbeidstakere på jobb enn det som strengt tatt nødvendig. Behovet drøftes med tilitsvalgte: "Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakemes tilitsvalgte før det iverksettes" (ami (3)). Daglig og ukentlig arbeidsfri. Ami 10-8). Arbeidsmiljølovens 10-8 omtaler ukentlig fritid: "Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlge fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag."(aml 10-8 (4)) Andre setning i ami 1 0-8(4) om at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn er amis hovedregel. Dersom arbeidstaker i sin tumusplan er satt opp ti å jobbe en søn- eller helgedag, skal følgende søn- eller helgedag være fri. Står arbeidstaker deretter på fri på en søn- og helgedag i turnusplanen, opprettholdes denne fridagen. Det betyr altså ikke at en arbeidstaker som etter turnus har fri på en søn- og helgedag, skal arbeide på neste søn- og helgedag. 5

6 Viktig: "Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende sønog helgedagsdøgn." "Følgende søn- og helgedagsdøgn" fri betyr at arbeidstaker som i sin turnusplan er satt opp til å jobbe på en søn- eller helge dag alltid har krav på fri det neste søn- og helgedagsdøgn. Tredje setning i ami 10-8 (4)- unntak I helsesektoren har det vært tradisjon for å gjennomsnittsberegne søn- og helgedager i en høytidsturnus for eksempel over en perioden på 3 elle 6 uker. Etter "gammel" arbeidsmiljølov var avtaleadgangen for gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene lagt til tillitsvalgte. Etter lovendringen er det nå arbeidstaker som kan inngå slik avtale med arbeidsgiver. Avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene etter ami 10-8 (4) må ikke forveksles med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf ami (2) og andre bestemmelser i ami som krever skriftlig avtale med tilltsvalgt. Arbeidstakerorganisasjonene er kjent med at arbeidstaker ofte ønsker sammenhengende fritid i forbindelse med helge- og høytider og inngår derfor skriftlig avtalef med arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene, noe loven gir adgang til. Slik gjennomsnittsberegning kan gjøres for en periode på inntil 26 uker. Arbeidstakerorganisasjonene gjør her oppmerksom på at skriftlig avtale med arbeidsgiver om gjennomsnittsbergning av arbeidsfri for søn- og helgedager hele 26 uker, i verste fall kan medføre at den enkelte arbeidstaker i turnusplanen settes til å arbeider både hver annen søndag og hver annen helge-/ høytidsdag over 26 uker, se eksempel på side 11. Viktig: Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler at avtaleadgangen begrenses for å sikre medlemmene tilstrekkelig fritid på lik linje med arbeidstakere som ikke arbeider i turnus. 6

7 F1, F2, F3, F4 og F5 - markering il For mange år tilbake ble KS og arbeidstakerorganisasjonene enige om å bruke egne symboler (F1, F2, F3, F4 og F5) for å markere og skille de ulike fridager i forbindelse med turnus- og høytidsplaner. Da sykehusene i 2002 ble overført fra KS tariffområde til tariffområdet Navo, nå Spekter, ble denne praksis videreført. Ami har imidlertid ingen bestemmelse om å markere ulike fridager i en tumusplan. F1 - Ukefridag Den lovbestemte ukentlige fridagen etter ami 1 0-8(2). Slik fridag skal strekke seg over 35 timer i løpet av sju dager. Disse fridager skal være innarbeidet i den løpende turnusplanen. Ami har ingen bestemmelse om å markere den lovbestemte fridagen. Når grunnturnus utarbeides er det partene som avtaler hvilken ukefridag som er den lovbestemte, ikke arbeidsgiver alene. Blir partene ikke enig om hvilken ukefridag som skal markeres som er den lovbestemte, skjer det ingen markering og teksten i tariffavtalens bestemmelser kommer til anvendelse. (KS kap 1, pkt 5.6, Spekter del ILL, punkt 3.4) F2 - Ekstra ukefridag Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig 5 dagers uke. Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (F1). Det er ingen krav til lengden av slik fridag. F3 - Helgedagsfri Arbeidsmiljølovens hovedregel er at alle så vidt mulig skal ha fri på søn- og helgedager. I den utstrekning driften tillater det, gis arbeidstakerne derfor fri på helge- og høytidsdagene m.m som nevnt i tariffavtalen uten trekk i lønn. i ami 10-8(4) står det at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha følgende søn- eller helgedagsdøgn fri. Dette er minimumsfritid. Dersom driften tillater det skal det gis fritid utover dette. Fritid som gis på helgedager p.g.a. lovens minimumsbestemmelser, eller fordi driften tillater det, markeres ofte med F3 - Helgedagsfri. F4 - Godtgjøringsfri Kompenasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres, se tariffavtalen. Slik(e) fridag(er) markeres ofte med F4. F4/F3 - Kombinasjonsfri Etter ami 10-10(1) skal det være arbeidsfri jul-, pinse- og påskeaften fra ki Betalingen reguleres av tariffavtalen. Den gir rett til helge- og høytidstillegg fra kl på jul-, nyttår- og pinseaften, onsdag før skjærtorsdag og for hele påskeaften (inneklemt svart dag). Tariffavtalen har bestemmelser om at slik fritid kan avspaseres, men ikke til tider/dager som gir rett til helge- og høytidsbetaling (se KS, kap. 1, og 5.3.2, Spekter del pkt. 3.2.). ILL, Eksempel: D=kI (F4= og F3 = ) F5 - Erstatningsfridag Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, skal det i henhold ti tariffavtalen gis en ekstra fridag, eventuelt utbetales ordinær daglønn. Slik fridag markeres som erstatningsfridag med F5. Vær oppmerksom på at F5 ikke gjelder for arbeidstakere i Oslo kommune. Se tariffavtalen for egne bestemmelser. Staten har også egne bestemmelser her. 7

8 "Oppskrift" på høytidsturnus 1. Gå til grunntumus og finn ut hvor mange søn- og helgedager ("røde" dager på kalenderen) hver enkelt arbeidstaker har krav på fri etter ami 10-8(4). 2. Arbeidsgiver fastsetter minimumsbemanningen og gir arbeidstaker fri på søn- og helgedager etter amis hovedregel i 10-8(4) (F3). 3. Hvis arbeidstaker ønsker å samle F3 inntil andre fridager i turnusen kan arbeidstaker inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver for den enkelte høytid. 4. Betaling for arbeid på helge- og høytidsdager kan enten tas ut i penger eller helt eller delvis avspaseres, jf. Tariffavtalen. Avspasering kan da legges i tilknytning til de øvrige fridager i turnus. 5. Plassering av erstatningsfridag (F5 for F1) avtales med den enkelte arbeidstaker. Slik fritid kan også legges i forbindelse med øvrige fridager i turnus. 6. Ved å samle fridager etter punktene her kan den enkelte turnusarbeidstaker få mange sammenhengende fridager. 6. Høytidsturnus utarbeides deretter i samarbeid med tilltsvalgte. 7. Til slutt inngår arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen skriftlig avtale om høytidsturnus. Årsak: Slik avtale omfatter gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og andre forhold som etter ami krever skriftlig avtale med tillitsvalgte. ~,. ~-,r ~ - V,-I1) (!p '... V =~ ~r~ _-~-:J "- ~~'-~.J Ulike måter å utarbeide turnus i forbindelse med høytid: Her vises noen eksempler på hvordan fritiden i forbindelse med helg og høytid kan fordeles avhengig av om man velger å nytte hovedregelen i ami 10-4 (8), dvs påfølgende søn- og helgedag fri (A 1), nytter unntaksregelen om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene (B1 og B2) eller en kombinasjon av disse reglene (A2). Eksempel A 1) Ekstra fridager i forbindelse med søn- og helgedager settes inn igrunnturnus. - Krever ingen avtale med arbeidstaker eller tillitsvalgt. A 1 2) Ekstra fridager i forbindelse med søn- og helgedager settes inn i grunnturnus og i tillegg gjennomsnittsberegr:es søn- og helgedagene for hver høytid. - Krever skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og i tillegg kreves ny skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med tilltsvalgt. A 2 Eksempel 8 3) Gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på inntil 26 uker - Krever skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (81 og 8 2) 8

9 Eksempel Ai Følgende søn- og helgedag fri Hovedregel - Ami 10-8(4) andre setning (med følgende "rød" dag fri). Påske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D F3 F F F1 A A D D A F F1 Nr./linje 1 er arbeidstid igrunnturnus. Nr./linje 2 er påsketurnus hvor fridager etter er satt inn. Her får arbeidstaker 1 F3 dag Forklaring på påsketurnus etter ami hovedregel i 10-8(4) andre setning med følgende søn- og helgedag fri: Det er ikke gjort endringer i grunnturnus ut over å sette inn en ekstra fridag (F3) på skjærtorsdag. Turnus krever derfor ingen DY avtale med tillitsvalgte. Arbeidstaker. Jobber på søndag i uke 1. Følgende "rød" dag er Skjærtorsdag i uke 2 som arbeidstaker har krav på fri. Markert med F3 i nr.llinje 2.. Har fri i grunntumus på fredag i uke 2 som er Langfredag. Beholder fridagen.. Har fri i grunntumus på søndag i uke 2 som er 1. påskedag. Beholder fridagen.. Jobber i grunnturnus på mandag i uke 3 som er 2. påskedag.. Har fri i grunntumus på søndag i uke 3. Denne fridagen er følgende "rød" dag etter jobb på 2. påskedag, og skal være fri. Beholder fridagen. NB! i eksemplet her får arbeidstaker ved å bruke amis hovedregel (med følgende "rød" dag fri) 4 "røde" fridager. Arbeidstaker kan få yterligere fri ved at det gis F4 eller F5. 9

10 Eksempel A 2 Arbeidsfri gjennomsnitt annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker Hovedregel i kombinasjon med unntaksregel Ami 10-8(4) - tredje setning krever skriftig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker. (Lovtekst: "Arbeidstidsordning som i gjennomsnit gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker"). PAske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L 5 M T O T F L 5 M T O T F L 5 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D F3 F F F1.. A D D A F F1 A D D A F F1 3 A A D F1 A D D F A D F3. F... D 4 A A D F1 A D D F A A lj F F ri --3 A D D A F F1 Nr./linje 1 er arbeidstid i grunntumus. Nr.llinje 2 er påsketumus hvor fridager etter 10-8(4) andre setning er satt inn. Nr./linje 3 og 4 er F3 dagen flytet (F3 på Skjærtorsdag mot F3 på 2. Påskedag) og samtidig er A-vakt på 2 påskedag byttet til D-vakt skjærtorsdag (Bytet "rød" mot "rød") Forklaring på påsketurnus utarbeidet etter ami hovedregel i kombinasjon med unntaksregelen i 10-8(4): Denne arbeidstaker ønsker å ha fri siste del av påsken. For å få til det må vedkommende arbeide 2 påfølgende "røde" dager (søndag i uke 1 og skjærtorsdag). Dette krever skriftlig avtale med arbeidstaker. I tillegg er det foretatt bytte av vakter som i tilegg krever ny skriftlig avtale med tillitsvalgte. NB! i eksemplet her opprettholder arbeidstaker 4 "røde" fridager som i eksempel A 1 Arbeidstaker kan få ytterligere fri ved at det gis F4 eller F5. 10

11 Eksempel Bi Gjennomsnittlig arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over 26 uker Unntaksregel - Ami 10-8(4) tredje setning (unntaksregel): "Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag". Arbeidstakerorganisasjonene er kjent med at medlemmene ofte ønsker sammenhengende fritid i forbindelse med helge- og høytider. Mange arbeidsgivere tilbyr derfor arbeidstakeme avtale om en gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på hele 26 uker. Slik avtale kan imidlertid medføre at arbeidstaker i tumus må arbeide uforholdsmessig mange søn-og helgedager sammenlignet med hva dagarbeidere gjør. Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler derfor ikke slike avtaler og begrunner det i følgende eksempel: 26 uke 10 helge- og høytidsdager (normalt per år) Sum Arbeidsfri hver annen søn- og helgedag ( 10-8(4) andre setning, unntaksregelen, gir 36 "røde" dager: 2 = 26 søndager = 10 dager = 36 "røde daget' = 18 "røde" dager En turnus hvor det arbeides 3.dje hver helg gir 26 uker: 3 = ca. 8 "røde" dager + 10 helge- og høytidsdager = 10 dager Sum arbeid på søn- og helgedager = 18 "røde" dager Dersom en arbeidstaker, som samtidig arbeider hver 3. helg, inngår skriftlig avtale med arbeidsgiver om arbeidsfri gjennomsnittlig annenhver søn- og helgedag over 26 uker, kan arbeidstaker settes til å jobbe alle årets helge- og høytidsdager. Dersom det ikke gjøres endringer i grunntumus kreves ingen.d avtale med tillitsvalgte og arbeidstaker får ingen F3 dager i forbindelse med helg og høytid i løpet av de 26 ukene. NB! i eksemplet her får arbeidstaker ingen "røde" dager fri. Arbeidstaker i turnus kan med andre ord bli pålagt å arbeide alle "røde" dager i høytidene mens dagarbeidstakere har alle disse dagene fri. 11

12 Eksempel 82 "Halvparten fri" over 3 uker Unntaksregel - Ami 10-8(4) tredje setning Skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver over en periode på 3 uker. (Lovtekst: "Arbeidstidsordning som i gjennomsnit gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver sønog helgedag over en periode på 26 uker"). Påske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D A F F1 Nr.llinJe 1 er arbeidstid i grunntumus. Nr./linje 2 er påsketumus som ikke gis noen ekstra fridager. Den skriftlig avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidsfri annenhver (halvparten) av søn- og helgedag gir ingen ekstra "røde" fridager. I dette tilfelle får arbeidstaker ingen F3 dag. Antall "røde" dager er 6. Arbeidstaker har i turnus fri 3 av disse. N 8! i eksemplet her får arbeidstaker ved å bruke amis 1 0-8(4) tredje setning (med gjennomsnittlig "rød" dag fri). 3 "røde" fridager. Arbeidstaker kan få yterligere fri ved at det gis F4 eller F5. Sammenlign med eksemplene på side 9 og 10 som gir 4 "røde" dager fri. 12

13 Arbeidstakerorganisasjonenes råd til medlemmene: 1. For arbeidstaker som ønsker å få så mange av søn- og helgedager fri som mulig er det mest hensiktsmessig ikke å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver etter ami 10-8(4). Se eksempel A i de tilfeller fridager (F3) er satt inn i turnus og dette ikke gir samlet fritid på "røde" dager, kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene, dvs arbeide to påfølgende "røde" dager mot å få samlet fridagene (F3). Se eksempel A2 og avtaleutkast side Skriftlig avtale med arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på 26 uker anbefales ikke. Dette kan bl.a. medføre at en arbeidstaker som arbeider hver tredje søndag må arbeide alle "røde" dager i høytidene. Se eksempel B1. 4. I de tilfeller arbeidstaker ønsker å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver anbefales kortest mulig periode, for eksempel kun 3 uker for hver høytid. Se eksempel B2. Ved inngåelse av avtale må medlemmene selv stile krav om betingelser for avtalenl ~~. ~ Se utkast til avtale på side

14 Oppsummering:. En høytidsturnus som arbeidstaker er fornøyd med gir økt trivsel og medarbeidertilfredshet, bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan medføre at sykefraværet reduseres.. For å kunne gjennomsnittberegne søn- og helgedagene i en turnusplan må arbeidstaker og arbeidsgiver inngå skriftlig avtale.. Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler at avtaleadgangen begrenses for å sikre medlemmene tilstrekkelig fritid på lik linje med arbeidstakere som ikke arbeider i turnus.. i de tilfeller arbeidstaker ønsker å inngå skriftig avtale med arbeidsgiver anbefales kortest mulig periode.. Ved inngåelse av avtale må medlemmene selv stile krav om betingelser for avtalen.. Avtale om gjennomsnittberegning av søn- og helgedagene etter ami 10-8 (4) må ikke forveksles med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf 10-5 (2) og andre bestemmelser i ami som krever skriftlig avtale med tilitsvalgt.. En omarbeiding av ordinær turnus, eller utarbeidelse aven egen høytidsturnus i forbindelse med høytider krever skriftlig avtale med tilitsvalgte. Ly~ke til! 14

15 Eksempel: Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager, jf ami 10-8(4) Turnusplanen for den enkelte høytid utarbeides med utgangspunkt igrunnturnus (for eksempel 3 uker) Fritid plasseres i turnusplanen etter ami 10-8(4) første setning (hovedregel): " Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn." For å oppnå sammenhengende fritid i høytiden, ønsker jeg i tillegg at fridagene plasseres samlet i turnusplanen. Under forutsetning at at ami hovedregel følges, aksepterer jeg å arbeide to påfølgende "røde" dager. Avtalen gjelder for følgende høytidsperiode og over uker Dato Arbeidsplass Enhetslederlleder på arbeidsplassen Arbeidstaker Avtalen returneres til nærmeste leder med personalansvar. 15

16 Spørsmål og svar i forbindelse med høytidsturnus Nr. Spørsmål Svar 1 Er det lov å byte "svart" mot "rødt" i Nei en høytidstumus? Det er kun anledning til å bytte "rød" mot "rød og "svart" mot "svart" og etter avtale med tillitsvalgte 2 Kan arbeidstaker ta ut ferie på en Nei høytidsdag, for eksempel 17. mai? 3 Kan det settes F4 på hele Nei D-vakten på juleaften? Fra k til kl = F4 Fra k til kl = F3 4 Kan det settes F4 eller F5 på Nei påskeaften (hele dagen)? Påskeaften gir etter tariffavtalen helge- Ihøytidstillegg for hele dagen. Fritid på denne dagen må derfor gis som F3 5 Har arbeidstaker jobbet 2 helge- Nei /høytidsdager når vedkommende Etter ami "starter" 1. juledag kl på jobbet A-vakt julaften og D-vakt juleaften. Arbeidstaker har derfor jobbet 1. juledaq kun 1 "rød" dag 6 Kan det settes F4 på A-vakt på Nei julaften (A-vakten starter ki.15.00) Tariffavtalen gir helge-/høytidstillegg på juleaften fra kl Fritid på A-vakt på dette tidspunkt må gis som F3 7 En arbeidstaker har nattevakt 1. og Ja. Arbeidstaker arbeider etter 2. påskedag og vakten begynner kl. turnusplanen innenfor tidsrommet kl Har vedkommende krav på fri på 1. påskedag til kl på nattevakten 2. påskedag, jf. ami påskedag og har derfor krav på fri (4) om følgende søn- og påskedag som "følgende søn- og helgedag fri. helgedag". Hvis arbeidstaker likevel pålegges å jobbe utløser dette overtidsbetaling for hele vakten. 8 Kan det settes F5 for eksempel på F5 kan ikke settes inn på "røde" dager juleaften? eller tider som gir helge-/høytidstillegg etter tariffavtalen 9 Kan det settes F4 på 1. nyttårsdag? F4 kan ikke settes inn på "røde" dager eller tider som gir helge-/høytidstillegg etter tariffavtalen 10 Kan det settes F4 på 2. nyttårsdag? Ja, 2. nytårsdag er en sort dag, dvs vanlig hverdag - ikke søn- oh helgedag. 11 Hvordan skal påskeaften markeres For påskeaften gjelder F3 for hele vakten dersom arbeidstaker får vakten fri? hvis arbeidstaker får fri. 12 Dersom en arbeidstaker har F1 på Nei, juleaftene er ikke en "rød" dag. juleaften, og vedkommende får fri Erstatningsfri (F5) gis dersom F1-dag i den dagen, skal denne da erstattes turnusplanen faller sammen med en sønmed F5? og helgedag som ikke er søndag. 16

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Rissa kommune Rissa omsorgssone

Rissa kommune Rissa omsorgssone Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA 04.10.2012 ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN 2012-2013 Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstid Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Det aller viktigste er å ha et lønnsomt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider Sentralbanksjef Øystein Olsen, Årstalen 2013 Forbedringer

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Arbeidstidsplanlegging

Arbeidstidsplanlegging Arbeidstidsplanlegging Ålesund, Molde, Fræna, Haram, Averøy, Ørsta, Norddal, Stranda, Volda, Ulstein, Surnadal, Sykkylven, Hareid, Skodje 15. og 16. oktober 2013 Oversikt - Arbeidsgivers styringsrett -

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Fritid Bestemmelsene om fritid bygger på arbeidsmiljøloven kapittel 10. Særavtalen gir like fritidsbestemmelser for alle som er omfattet av avtalen.

Fritid Bestemmelsene om fritid bygger på arbeidsmiljøloven kapittel 10. Særavtalen gir like fritidsbestemmelser for alle som er omfattet av avtalen. Felles veiledning til Særavtale for kirkelige stillinger Innledning Med denne felles veiledningen vil de sentrale partene gi felles utfyllende kommentarer til hvordan de enkelte avtalebestemmelsene er

Detaljer

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Arbeidstid og arbeidsplanlegging Arbeidstid og arbeidsplanlegging Dokumentasjon til bruk i felles opplæring av arbeidsgivere og tillitsvalgte i arbeidstid og arbeidsplanlegging i KA-sektor. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom

Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste. inngått mellom REVISJON AV SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE Sentral Forbundsvis Særavtale nr. 2404 Brann- og redningstjeneste inngått mellom KS og Fagforbundet Delta Norges Ingeniørorganisasjon Tekna Det norske Maskinistforbund

Detaljer

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen

Overenskomst, del B. mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen Overenskomst, del B mellom Operaen i Kristiansund og LO Gruppen 1 Omfang Overenskomsten gjelder for medlemmer i LO Gruppen; (Fagforbundet og Musikernes fellesorganisasjon), som er fast eller midlertidig

Detaljer

Arbeidstidsreglene arven fra industrisamfunnet?

Arbeidstidsreglene arven fra industrisamfunnet? Arbeidstidsreglene arven fra industrisamfunnet? Muligheter og begrensninger etter arbeidsmiljølovens regler Dato 13.02.2012 Advokat Lars Holo Formålet med lovens arbeidstidsregler «Formålet med lovbestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Reglement for fleksibel arbeidstid. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse 1. Hva er fleksibel arbeidstid...3 2 Hvem omfattes av

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN - ENDRING I KAP 10 - ARBEIDSTID - FRA OG MED 1. JULI 2015.

ARBEIDSMILJØLOVEN - ENDRING I KAP 10 - ARBEIDSTID - FRA OG MED 1. JULI 2015. Rundskriv nr.:.. 6/15 Saknr:... 15/4808-2 Arkivkode:.403 Vår ref.:.... Unni Rasmussen Dato:... 18.06.2015 ARBEIDSMILJØLOVEN - ENDRING I KAP 10 - ARBEIDSTID - FRA OG MED 1. JULI 2015. Det vises til rundskriv

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01))

FLEKSIBEL ARBEIDSTID. Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Regler for Eigersund kommune. Vedtatt 2.3.2000 (Arkiv: Saksnr. 02/5002 - løpenr. 7660/03 (Tidl. 7251/01)) FLEKSIBEL ARBEIDSTID Formål Formålet med å innføre fleksibel arbeidstid er

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 15.10.2013. KS har følgende hovedsynspunkter knyttet til arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven:

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 15.10.2013. KS har følgende hovedsynspunkter knyttet til arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven: Saksframlegg Dokumentnr.: 10/00956-31 Saksbehandler: Siri Klevstrand Dato: 04.10.2013 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 15.10.2013 ARBEIDSTID Forslag til vedtak KS har følgende hovedsynspunkter

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune

Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Forslag Reglement for fleksibel arbeidstid i Alstahaug kommune Innholdsfortegnelse 1. Formål.... 3 2. Omfang og vilkår.... 3 3. Kjernetid/ytre ramme for arbeidstid.... 3 4. Avspasering, avregningsperiode

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid

Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Arbeidstid med hovedfokus på skift- og turnusarbeid Mai 2011 Innhold 1 Innledning 4 2 Generelle bestemmelser om arbeidstid 6 2.1 Alminnelig arbeidstid 6 2.2 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Felles veiledning til særavtaler som gjelder prester i Den norske kirke

Felles veiledning til særavtaler som gjelder prester i Den norske kirke 24.09.2015, justert 21.12.2015 Felles veiledning til særavtaler som gjelder prester i Den norske kirke 1 Innledning Mellom Kulturdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner er det inngått tre

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere.

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere. Modul arbeidstid Modul arbeidstid er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen

Detaljer