Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv."

Transkript

1 B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: ato: Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen i 1976 nedsatte Norske Kommuners Sentralforbund og arbeidstakerorganisasjonene et sentralt utvalg som skulle legge forholdene til rette for gjennomføring av arbeidstidsforkortelsen. Utvalget utarbeidet i den forbindelse heftet "Arbeidstidsforkortelsen 1976", som var en vegledning i turnusplanlegging tilpasset arbeidstidsforkortelsen. Utvalget har senere arbeidet med en videreføring av vedledning i turnusplanlegging, og en ajourføring i forhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. ette arbeid forventes ferdig i Imidlertid har det vært et spesielt behov for retningslinjer til bruk ved turnusplanlegging i helsevesenet, i forbindelse med de store høytider, jul, påske m.v. Utvalget sender derfor nå ut et eget dokument om turnusplanlegging i de større høytider, som vedlegg til dette rundskriv. Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og Norske Kommuners Sentralforbund anbefaler at retningslinjene tas i bruk ved fylkeskommunale/kommunale institusjoner. Retningslinjene bygger på gjeldende tariffavtale, og Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø. I tilknytning til rundskrivet er det utarbeidet en blankett (se side 8/9) i A3 format (dobbelt så stor som eksemplet i heftet). K-blankett nr Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. Selv om retningslinjene er utarbeidet spesielt med tanke på helsesektoren, antar Sentralforbundet at de kan benyttes for annen kommunal virksomhet som er i drift i de større høytider. For øvrig vil Sentralforbundet være interessert i å høre om de erfaringer brukerne av retningslinjene gjør, med henblikk på senere revisjoner. l. Turnusplanlegging for de større høytider Ved de større høytider vil bl.a. Arbeidsmiljølovens krav om fritid medføre behov for endring av turnusplaner. et er derfor behov for å se, spesielt på turnusplanlegging i forbindelse med de store h øytider. Spesielle turnusplaner for høytidene er også arbeidsplaner i henhold til Arbeidsmiljølovens 48. Vanligvis vil gjennomsnittsberegning av arbeidstiden bli benyttet. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden kan skje etter skriftlig avtale med arbeidstakerne

2 eller deres tillitsvalgte, jfr. Arbeidsmiljølovens 47. Turnusplaner for høytider må derfor også utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte, jfr. også Fellesbestemmelsene 3, b). 1.1 Valg av framgangsmåter Utvalget er kjent med at det praktiseres flere framgangsmåter for utarbeiding av høytidsturnusplaner. Felles for de fleste av disse er at man mangler entydige regler for hvor mye arbeidstiden skal reduseres med på grunn av de bevegelige helgedager. Utvalget har kommet til at den beste framgangsmåten er at man tar utgangspunkt i løpende turnus og tilpasser denne til arbeidssituasjonen og tariffavtalenes/arbeidsmiljølovens forskjellige regler om fritid og kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager. ette medfører at det ikke blir forskyvninger i den løpende turnusplan avhengig av høytidsturnusens lengde. en løpende turnus blir bare omarbeidet for et antall uker. 1.2 Skjema IV Utvalget har utarbeidet et særskilt skjema til bruk ved oppsetting av turnusplan for høytider. (Skjema IV.) Skjemaet gir plass for inntil 4 uker. (et kan være aktuelt å sette opp slike planer over et enda lengre tidsrom, i så fall må man sette sammen 2 ark.) Skjemaet gir plass til 10 arbeidstakere og inneholder en dobbeltlinje for hver arbeidstaker. Hensikten er at man på øverste linje fører over fra ordinær løpende turnus de arbeids- og fridager som følger av denne. På nederste linje fører man så inn de endringer som foretas som følge av endret aktivitet m.v. i høytidene. Nederst har skjemaet rubrikker for oversikt over de ulike vakttyper og fridager. (Se pkt. 1.3 om de ulike fridager.) isse erstatter hjelpeskjema B og gir oversikt over bemanningen for hele perioden planen gjelder. Nederst til høyre er det avsatt plass for å føre opp klokkeslettene for de ulike vaktene, og vaktenes netto arbeidstid. Arbeidsukens starttidspunkt skal angis når denne etter avtale avviker fra mandag kl Helgedagsgodtgjøring i penger Rubrikkene A, B, C og til høyre på skjemaet er for beregning av helgedagsgodtgjøring. ersom helgedagsgodtgjøring etter Fellesbestemmelsenes 5 III A. l utbetales fullt ut, benyttes bare rubrikk A for å beregne antall timer den enkelte har krav på helgedagsgodtgjøring for (l 1/3 timelønn). Avrunding etter regelen påbegynt halvtime er lik halv time, gjøres for den enkelte vakt Helgedagsgodtgjøring i penger ersom hele, eller deler av helgedagsgodtgjøringen skal gis i fritid (se 5 III, A ) pkt. l siste ledd), beregnes antall timer i rubrikk B ved å multiplisere helgedagspenger timene (A) med l 1/3. en delen av helgedagsgodtgjøringen som faktisk gis i fritid (F4) summeres i rubrikk C. I rubrikk beregnes differansen mellom B og C.

3 ersom ikke hele antallet timer i B blir gitt som godtgjøringsfridager (F4), skal differansen utbetales med vanlig timelønn (ikke l 1/3 timelønn). enne beregningsmåten kan selvsagt også benyttes der man fra tidligere har gitt l time fri og 1/3 timelønn utbetalt. 1.3 Fritid i høytidene efinisjon av de ulike fridager, og anvendeise av disse i høytidsturnus. På bakgrunn av bestemmelsene i Arbeidsmiljølovens 51.3 og overenskomstens fellesbestemmelser om helge- og høytidsdager, er det nødvendig å bruke ulike markeringer for de ulike fridager som vil forekomme i en turnusplan. Fridagene Flog F2 vil alltid forekomme. F3, F4 og F5 vil forekomme i de fleste turnusplanene i forbindelse med større helger og høytider F1 - Ukefridag. en lovbestemte ukentlige fridag etter Arbeidsmiljølovens Slik fridag skal strekke seg over 36 timer og skal omfatte et helt kalenderdøgn. isse fridager skal være innarbeidet i den løpende turnusplan F2 - Ekstra ukefridag. Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig mindre enn 6 dager pr. uke (f.eks. 5 dagers uke). Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (Fl). et er ingen krav til lengden av slik fridag F3 - Helgedagsfridag. Arbeidsmiljølovens hovedregel er at alle såvidt mulig skal ha fri søn- og helgedager. I den utstrekning driften tillater det gis arbeidstakerne derfor fri på helge- og høytidsdager m.v. som nevnt i Fellesbestemmelsenes 5 III, A, pkt. l uten trekk i lønn. Lovens 51 nr. 3 sier at arbeidstaker som har utført søn- eller helgedagsarbeid, skal ha det følgende søn- eller helgedagsdøgn fri. Partene er enige om å tolke regelen om fri annenhver søn- og helgedag slik, at man i de store høytider kan foreta en gjennomsnittsberegning. på den måten kan man oppnå en sammenhengende fritid ved at man har minst halvparten av søn- og helgedagene i perioden fri. ette er minimumsfritid. ersom driften tilla ter det skal det som nevnt i første avsnitt gis fritid utover dette. Fritid som gis på helgedager p.g.a. lovens minimumsbestemmelse eller fordi driften tillater det markeres med F3 - Helgedagsfridag F4 - Godtgjøringsfridag.

4 Fridag som i henhold til Fellesbestemmelsenes 5 III A, pkt. l, gis som hel eller delvis godtgjøring for arbeid på helge- og høytidsdager, i stedet for godtgjøring i penger. Se pkt F5 - Erstatningsfridag. ersom lovbestemt ukefridag (Fl) etter den opprinnelige turnusplan faller på en helge- elier høytidsdag mellom søndager, skal det i henhold til 5 III A. 2 gis en ekstra fridag, evt. utbetales en daglønn. Slik fridag markeres som erstatningfridag (F5). 2. Framgangsmåte for utarbeiding av høy tidsturnusplan. 2.1 Tidsrom Først fastsettes tidsrommet for den spesi elle turnusplanen - starttidspunkt og varighet. Turnusplanen bør starte mandag og gå over et antall hele uker. Starter den ordinære turnusplan etter avtale en annen dag enn mandag, bør høytidsturnusen følge samme system. et foretas ingen forskyvning av den løpende turnus, den bare omarbeides for et antall uker. 2.2 eretter overføres den ordinære turnusplanen for perioden til skjema IV - øverste linje for hver person. 2.3 Bemanning Minimurnsbemanning for de bevegelige helgedager og hverdagene i tilknytning til disse fastsettes. I mange tilfeller kan bemanningen i denne perioden reduseres til lør-.og søndagsnivå -i det aktiviteten er tilsvarende redusert. Andre steder må aktiviteten opprettholdes av hensyn til pasientene/klientene. Minimumsbernanningen kan føres opp i vaktrubrikkene nederst i skjema IV. Fastsatt minimurnsbemanning vil være til hjelp ved plassering av F3 og F4, og ved beregning av vikarbehovet. 2.4 Lovbestemt fritid Antallet søn-, helge- og høytidsdager i perioden beregnes. I dette tallet inngår søndager, l. og 2. juledag, l. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, l. og 2. påskedag, Kristihimmelfartsdag, l. og 17. mai og l. og 2. pinsedag. Jul-, nyttårs-, påske- og pinseaften inngår ikke i denne beregning. Helgedagen avsluttes kl En arbeidstaker som starter nattvakt 2. juledag kl , utfører dermed ikke helgedagsarbeid i lovens forstand. Alle arbeidstakerne skal ha fri minst halvparten av de søn-, helge- og høytidsdager som faller i perioden, jfr. pkt For å oppfylle dette plasseres det nødvendige antall helgedagsfri (F3) på helge- og høytidsdagene. Antallet vil variere fra person til person. F3 plasseres f.eks. slik at det blir mest mu1ig sammenhengende fritid etter ønske fra arbeidstakerne. ersom en

5 arbeidstaker etter plasseringen av den lovbestemte fritid har fri f.eks. l. og 2. juledag, bør vedkommende også gis fri (F3) fra klokken juleaften (jfr. pkt ) dersom driften tillater det. Arbeidstiden før kl kan eventuelt gis fri som F4 (godtgjøringsfridag). 2.5 Erstatningsfridager ersom Fl faller på bevegelig helgedag mellom søndager, gis vedkommende arbeidstaker en ekstra fridag F5 på hverdag. aglønn kan utbetales i stedet ( 5 III A 2). ersom fridagen i den ordinære turnusplan ikke er gitt spesiell markering som F1, følges overenskomstens regel om at det er den første av flere fridager som anses som Fl (erstatning for arbeidet søndag). Arbeidsmiljøloven definerer ukestart til mandag kl et er derfor fridag foran en arbeidet søndag (i samme uke) som er erstatning for den arbeidede søndag. ersom det er skriftlig avtalt en annen ukedefinisjon vil forholdet bli annerledes. Starter uken søndag kl. 00.0,vil det være l. fridag etter den arbeidede søndag som skal kompenseres. Fridag som regnes som erstatning for arbeidet søndag skal alltid tilfredstilie de krav som er nevnt i pkt Erstatningsfridagene kan f.eks. legges i tilknytning til helgedager som er fridager, for å oppnå sammenhengende fritid. For øvrig kan F5 gis på hvilken som helst hverdag innen en måned. 2.6 Når F3 (og evt. Fs) er plassert, er all fritid man etter lov og overenskomst er forpliktet til å gi plassert. Behovet for vikarer kan nå beregnes. et kan også være nødvendig å endre vakter, f.eks. fra A til, for enkelte av det faste personale. Vaktene hver dag må kontrolleres mot minimumsbemanningen i hjelperubrikkene nederst. Velger arbeidsgiver å utbetale all helgedagsgodtgjøring i penger (ingen F4), er høytidsturnusen dermed ferdig. 2.7 Godtgjøringsfridager Arbeidsgiver kan avgjøre om helgedagsgodtgjøring skal utbetales eller gis helt eller delvis i fritid. ette bør dog drøftes med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte, og man bør ta hensyn til ønsker fra de ansatte. Flere steder vil den reduserte drift på hverdagene i tilknytning til helgene gi mulighet for å gi godtgjøringsfridager uten inntak av vikarer. et vil vanligvis heller ikke medføre utgifter for kommunen om man tar inn vikarer for å kunne gi de ansatte godtgjøringsfri. Tilgangen på kvalifiserte vikarer vil ofte være avgjørende. Ved tildeling av godtgjøringsfridager benyttes følgende framgangmåte. Etter at antallet helgedagsti:mer(rubrikk A) er beregnet, beregnes timetallet den enkelte kan få i godtgjøringsfri (F4) i rubrikk B. F4 plasseres så for den enkelte arbeidstaker. Her må man ta hensyn til sammenhengende fritid, evt. spesielle ønsker fra arbeidstakeren, og bemanning/tilgang på vikarer. Mulighetene for plassering av F4 uten vikarbehov kan beregnes på forhånd, når man vet hvor mye bemanningen kan reduseres den enkelte dag, og hvor mye av dette som benyttes til F3 og evt. F5. Vanligvis vil ikke alle timene i B kunne gis i fritid (F4). ifferansen summeres i C og utbetales med ordinær timelønn. F4 kan ikke plasseres på helge- og høytidsdager m.v. På jul-, nyttårs- og pinseaften før kl , (jfr. pkt. 2.4), kan det plasseres F4. ette bør fortrinnsvis gjøres i sammenheng med at arbeidstakerne får helgedagsfri (F3) fra kl

6 F kan plasseres både før og etter helgedagene, innenfor den spesielle høy tidsturnusplanen, senest l måned etter den arbeidede helgedag. Når F4 er plassert, kan det endelige vikarbehovet beregnes og arbeidsplan for vikarene settes opp. Ved summering av de ulike vaktene som er dekket av ansatte og vikarer, for hver enkelt dag, kan,bemanningen kontrolleres i forhold til den minimurnsbemanning som er satt opp nederst på skjemaet. 3. Sykelønn og fridager Etter overenskomstens 7, II b) har de arbeidstakere under sykdom rett på nattillegg, lør- og søndagstillegg og helgedagsgodtgjøring etter oppsatt turnusplan. Partene er derfor enige om at godtgjøringsfridager også skal avvikles etter oppsatt plan, selv om vedkommende arbeidstaker er syk på de helgedager "opptjeningen" skjer. Tilsvarende vil gjelde for erstatningsfridager (F5) som er avtalt til en bestemt dag. enne fridagen avvikles etter avtalen, selv om vedkommende arbeidstaker var syk på den fridag som blir erstattet. 4. eltidsansatte Retningslinjene gjelder tilsvarende for deltidsansatte, dog gjelder ikke bestemmeisene om erstatningfridag (F5) for alle deltidsansatte, jfr. Fellesbestemrnelsenes 5 III A. 2, siste ledd. 5. Beskrivelse av eksempel på høytidsturnus jul/nyttår 79/ Høytidsturnusen legges til 4 uker f.o.m ette gir tilstrekkelig tid til avvikling av ekstra fritid (F4 og F5). 5.2 en løpende turnusplan overføres til skjema IV (fra skjema II A). 5.3 I eksemplet er det tatt utgangspunkt i en sengeavdeling ved et sykehus, hvor virksomheten reduseres i høytidene. Minimumsbemanningen 24., 25., 26. og og 1.1. er derfor satt lik ordinær lør- og søndagsbemanning, mens det 27. og er opprettholdt ordinær bemanning på dagtid, men reduksjon på kveldstid. T.o.m og f.o.m opprettholdes normal aktivitet/bemanning. Minimumsbemanningen føres opp i vaktrubrikken nederst i skjema IV. Når minimumsbemanningen trekkes fra den ordinære bemanning, ser vi at vi kan legge inn følgende fridager uten vikarbehov: 24. og 25;12: 8-5 = : 7-5 = og 28.12: 7-6 = l og 1.2: 8-5 = 3

7 5.4 Høytidsturnusen inneholder i dette eksemplet følgende søn- og helgedager: 23., 25., 26. og og l., 6. og tilsammen 7 søn- og helgedager. Hver arbeidstaker skal ha fri minst halvparten, d.v.s minst 4 av de 7 søn- og helgedagene. eretter telles det opp for hver arbeidstaker hvor mange av disse helgedagene den enkelte har fri, og dermed hvor mange helgedagsfridager (F3) den enkelte må få i tillegg for å oppfylle lovens krav. Person nr. l har fri 3 søn- og helgedager fra før, og har krav på en F3. enne F3 blir i eksemplet plassert på 2. juledag Man bør allerede på dette tidspunkt ha tatt standpunkt til om helgedagsgodtgjøringen helt eller delvis kan gis i form av fritid. ette kan man ta hensyn til ved plassering av F3, for å oppnå mest mulig sammenhengende fritid. For person l i eksemplet er F3 plassert på med tanke på at kan gis fri som F4. ermed oppnås lang sammenhengende fritid. Person 2 har allerede fri 4 søn- og helgedager og far dermed ingen F3. Person 3 har krav på en F3 dag. enne legges til l. nyttårsdag. Samtidig gis vedkommende fri (F3) fra sin aftenvakt nyttårsaften, fordi driften tillater det, og det gis sammenhengende fritid. Person 4 har bare fri 2 søn- og helgedager, og må derfor ha 2 F3 i tillegg. I eksemplet legges disse til l. og 2. juledag. For at fritiden skal bli sammenhengende, bør denne arbeidstakeren gis fri (F3) julaften, jfr. pkt og 2.4. I eksemplet tillater driften slik fritid. Person 5 får også F3 l. juledag, og bør på tilsvarende måte få fri fra kl juleaften. Men i eksemplet tillater ikke driften dette. Person 6 har krav på 2 F3 og få disse lagt til l. og 2. juledag. Person 7 får lagt F3 til l. og 2. juledag, og i tillegg F3 fra kl juleaften fordi driften tillater det. Tilsvarende gjelder for person 10 juleaften og person 7 og 8 som får F3 fra kl nyttårsaften. 5.5 Neste skritt i planleggingen er å undersøke om noen har krav på FS, d.v.s. om noen F1- dager faller på bevegelige helgedager mellom søndager. Person 8 og 10 har Fl 2. juledag og begge har derfor krav på en erstatnings fridag. F Når all den obligatoriske fritiden nå er gitt, kan man beregne hvilke dager man trenger vikarer og hvilke dager det kan gis F4 uten vikarbehov. 5.7 I eksemplet gis helgedagsgodtgjøringen delvis i fritid. Arbeidede helgedagstimer (A) summeres for den enkelte arbeidstaker, og omregnede helgedagstimer (B) beregnes. eretter plasseres F for den enkelte arbeidstaker. Momenter som bør legges vekt på er: Sammenhengende fritid, arbeidstakernes ønsker, minimumsbemanning, vikarbehov/tilgang.

8 et vil være naturlig å gi F4 slik at de arbeidstakere som har forholdsvis lang sammenhengende fritid fra før, får lite F4 og motsatt. F4 vil bare kunne legges til tidsrommet før kl på jule- og nyttårsaften, men det bør gis F3 etter kl for å skape sammenhengende fritid. ette er gjort for person 10 på juleaften og person 8 og 9 nyttårsaften. Person 7 har ikke tilstrekkelig godtgøringsfri igjen til å kunne få fri (F4) fra til juleaften. Ved summering og kontroll av de ulike vaktene hver enkelt dag finner vi fram til det eksakte vikarbehov. Vikariatene kan dermed settes opp i linje 11 og12. Husk at også vikarene skal følge Arbeidsmiljølovens og overenskomstens regler. Ved kontrollen av vaktene finner vi også at vi må endre en A til for en av det faste personalet. Vedlegg: Skjema IV Turnusplan for helger og høytider agvakt: timer netto arbeidstid agvakt:l timer netto arbeidstid Aftenvakt:A timer netto arbeidstid Nattvakt:N timer netto arbeidstid A2 Ukedager Uke nr. / deltaker nr. M T O T F L S Sum timer 1 F1 F2 N N N 48,5 2 N F2 F2 F1 31,5 3 F1 F2 A A A F2 F2 F A A 1 F1 F2 A F2 N N N F1 F2 F A A 1 F2 F A 1 F1 F2 A A F2 A 1 F2 F Sum arbeidstid totalt: 378 B2 Symbol Ukedager M T O T F L S Sum vakt-/ fritidsdøgn

9 K A N Sum arbeidsdager: 47 F A A 1 F2 F1 23 Sum arbeids- og fridager: 70

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan ARBEIDSHEFTE Kontroll og godkjenning av turnusplan September 2011 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt oppgaveløsning i tilknytting til kursfilen på

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Illustrasjonstegning: Mikkel Kleefeld/Fagforbundet Ferdigstillelse: Fagforbundets informasjonsavdeling Trykk: Aktietrykkeriet 03.2011 Innhold Forord..............................................................................

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr.

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr. Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar 2019 Tilbud nr. 1 4. april 2019 Kl. 11 Markering av endringer og forbehold

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 10. Arbeidstid 10-1. Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER)

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OG FAGFORBUNDET/FO (LO) FOR PERIODEN 01.04.2018 31.03.2020 Det vises til innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO 10. april

Detaljer

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger

Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten Regler for beregning av utbetaling/trekk i lønn og feriepenger Sist oppdatert: 01.07.2009 1 FOR MYE UTBETALT LØNN Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak nr. 74/80: 1 Mindre

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

Hva er en Hjelpeplan?

Hva er en Hjelpeplan? Del 4.1 Hjelpeplan Hjelpeplan Hva er en Hjelpeplan? Arbeidsplan som avviker fra ordinær grunnplan i en begrenset periode. (Helge/høytids- og ferieperioder) Utgangspunkt: Grunnplan Kan flytte på arbeidsdager

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Delta

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Delta OVERENSKOMST DEL B mellom Sykehusapotekene i Midt-Norge HF og Delta Tariffperiode 1. april 2018 31. mars 2020 Innhold I. GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1. Ikrafttredelse og varighet... 3 2. Omfang... 3 II.

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2018 Statens tariffområde KRAV NR. 2 12. april 2018 kl. 09.00 Det vises til Akademikernes krav 1 datert 5. april 2018, som opprettholdes. Lønns- og forhandlingssystemet Det

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

FERIE OG FERIEPENGER

FERIE OG FERIEPENGER 1 FERIE OG FERIEPENGER 1. Innledning 2. Ferieloven er ufravikelig 3. Feriens lengde 3.1. Lovfestet rett til ferie 3.2. Avtalefestet ferie utover ferieloven 3.3. Arbeidstakere over 60 år 3.4. Ferierettigheter

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Regler om arbeidstid og ferie

Regler om arbeidstid og ferie Regler om arbeidstid og ferie Aktualitet - mål Både arbeidstid og ferie er svært praktiske emner Begge emnene er relativt detaljert regulert i lovgivningen Vår erfaring er likevel at mange både arbeidsgivere

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER

TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER TARIFFnytt Nr: 43/2014 Dato: 23.06.2014 Sendt til: Virke-medlemmer omfattet av Landsoverenskomst for høyskoler TARIFFOPPGJØRET 2014 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER Virke og arbeidstakerorganisasjonene

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT

VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT VEDLEGG 1 LO STAT, UNIO OG YS STAT 1. Økonomi LO Stat, Unio, YS Stat Med virkning fra 1. juli avsettes det 0,8 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, se nærmere i tekst nedenfor. Med virkning fra 1.

Detaljer

Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio

Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio Særavtaler inngått mellom Bane NOR og Unio 1. Reiser og kost... 2 2. Fleksitid... 2 3. Dekning av flyttekostnader ved endret arbeidssted... 3 4. Arbeidstakere som frivillig legger hovedferien utenom hovedferieperioden

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0

RAMMEAVTALE. Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten. side 0 RAMMEAVTALE Rammeavtale for årsplanlegging i Levanger kommune, Helse- og omsorgstjenesten side 0 Innhold 1. Mål og hensikt... 2 2. Protokoll... 4 Unntak;... 4 3. Hjemmelsgrunnlag for utarbeiding av årsplan...

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2018_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

5 ARBEIDS- OG TJENESTETID

5 ARBEIDS- OG TJENESTETID 5 ARBEIDS- OG TJENESTETID For musikere som har plikt til å tjenestegjøre i Trondheimsolistene gjelder denne 5 som en prøveordning tilsvarende avtalen om prøveordning individuell tjenestetelling for TSO.

Detaljer

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: Bilag til overenskomsten Del II NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR 1987 A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: 1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagtidsarbeid. 2. Til 36,5 timer

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2019_Tidsregisteringsskjema (v01.0) Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken

FAGDAG FERIE. 10. april Kjell Solbrekken FAGDAG FERIE 10. april 2019 Kjell Solbrekken Agenda Feriefritid Feriepenger Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Test - Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven

Ferie. Ferie Noen problemstillinger? Hvor finner jeg loven Ferie Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 18.01.16 Ferie Noen problemstillinger? Har jeg KRAV på ferie? Hvor mye ferie har jeg i så fall rett til? Må jeg ta ferie? Hvem bestemmer tidspunktet for ferien?

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

Ferieavvikling og feriepenger

Ferieavvikling og feriepenger Ferieavvikling og feriepenger Agenda Ferieavvikling Opptjening av feriepenger Utbetaling av feriepenger Introduksjon Her skal vi se på basiskunnskap som vi må ha senere i kurset Hvem som omfattes av ferieloven

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Vedtatt den av sak ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Vedtatt den av sak Innholdsfortegnelse GENERELT OM ARBEIDSTID... 3 ARBEIDSTID PÅ REISER... 4 OVERTID... 4 FLEKSIBEL ARBEIDSTID... 5 Definisjon... 5 Arbeidstakere som

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Fritid Bestemmelsene om fritid bygger på arbeidsmiljøloven kapittel 10. Særavtalen gir like fritidsbestemmelser for alle som er omfattet av avtalen.

Fritid Bestemmelsene om fritid bygger på arbeidsmiljøloven kapittel 10. Særavtalen gir like fritidsbestemmelser for alle som er omfattet av avtalen. Felles veiledning til Særavtale for kirkelige stillinger Innledning Med denne felles veiledningen vil de sentrale partene gi felles utfyllende kommentarer til hvordan de enkelte avtalebestemmelsene er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl

Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl. 09.00 10.00 Oversikt over arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 05.06.2018 09:00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer