PERSONALHÅNDBOK Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK 2014

2 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er ansvarlig for utbetaling av lønn og feriepenger, samt at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler i Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Folketrygdloven. Midlertidig arbeid For arbeidsforholdet gjelder en avtalt arbeidsperiode i henhold til underskrevet oppdragsbekreftelse. I arbeidsperioden er den gjensidige oppsigelsestiden 14 dager de første 6 måneder regnet fra oppsigelsesdato og 1 kalendermånedstimeliste oppsigelse for oppdrag med varighet lengere enn 6 måneder. Dersom arbeidstaker er fraværende fra arbeidet i arbeidsperioden og dette ikke skyldes forhold på arbeidsgivers side, vil arbeidsgiver forlenge arbeidsperioden tilsvarende lengden på fraværet. Tilbud om oppdrag og oppdragets varighet Det står deg fritt å akseptere et oppdrag som du får tilbud om. Takker du ja, forplikter du deg til å jobbe hos kunden i den tiden som er avtalt, så sant du ikke blir syk eller må være borte fra arbeid av andre gyldige grunner. Oppdragets varighet kan vare fra noen timer til flere måneder. Når oppdraget er avsluttet, opphører arbeidsforholdet og vårt arbeidsansvar. Neste gang du er i oppdrag for oss trer avtalen i kraft igjen. Taushetsplikt Som arbeidstager i Vest Bemanning AS har du taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder både arbeidsgivers, og nåværende og tidligere oppdragsgiveres, forretningsmessige og driftsmessige forhold. Denne taushetsplikten skal overholdes både mens arbeidsforholdet består, og etter at arbeidsforholdet hos Vest Bemanning AS er avsluttet. Brudd på taushetsplikt kan medføre avskjedigelse. Oppfølging I løpet av de første dagene du er ute i oppdrag vil vi ta kontakt med deg for å høre hvordan arbeidet går og hvordan du trives. Vi holder fortløpende kontakt både med deg og kunden under oppdragets varighet. Hvis det skulle oppstå konkrete spørsmål eller problemstillinger må du ta kontakt med din konsulent hos Vest Bemanning AS. Husk, det er vi som er din arbeidsgiver og ikke oppdragsgiveren. Endringer i oppdrag Dersom kunden gir deg beskjed om at ditt oppdrag blir kortere eller lengre enn opprinnelig avtalt, ta kontakt med din konsulent så raskt som mulig. Normalt vil du få all slik informasjon via Vest Bemanning AS. Det kan også hende at kunden tilbyr deg fast stilling. Da er det viktig at du raskt tar kontakt med oss for behandling av saken. Gi beskjed Det er viktig at du gir oss og oppdragsgiver beskjed hvis du er forhindret i å komme på jobb, uansett årsak. Skulle det oppstå problemer av noe slag på arbeidsplassen, kontakt din konsulent i Vest Bemanning AS. Ikke ta opp spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller andre forhold hos oppdragsgiver på egen hånd. For at vi skal kunne holde kontakt med deg, er det viktig at du gir oss beskjed om endring av adresse, telefonnummer og evt. e-post.

3 Lønn Lønn Som ansatt i Vest Bemanning AS er det vi som betaler din lønn, samt står ansvarlig for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Utregning av din lønn baseres på inngått avtale om timelønn ganger antall utførte arbeidstimer pr. oppdrag. Det totale timeantall for beregning av lønn hentes fra innsendte timelister som i forkant skal være godkjent og attestert av oppdrags-giver. Timelisten leveres elektronisk på senest den 15. og siste arbeidsdag i hver måned. Dersom det blir utbetalt feil i lønn, feriepenger eller andre ytelser og utgiftsdekninger, kan Arbeidsgiver foreta nødvendig justering neste lønnsutbetaling, jfr. arbeidsmiljølovens Lønn utbetales den 07. i måneden etter. Skattekort Husk å levere skattekort snarest, og senest 1. arbeidsdag. Er ikke skattekort levert, vil vi trekke 50 prosent skatt av bruttolønn. Timelister Timelisten danner grunnlag for beregning av din lønn og vår faktura til kunden. Det er derfor viktig at den er korrekt utfylt. Timelister skal leveres fortløpende via nettsiden Dette av hensyn til våre kunder som blir fakturert etter innleverte timelister. Timelistene må fylles ut ved slutten av hver uke for å dokumentere de timene du har arbeidet og senest den 15. og siste arbeidsdag i hver måned. Kontroller at timelisten har påført: Kundes navn (bedriften du jobber i) avdeling og adresse Navn på kontaktperson hos Vest Bemanning Ditt navn (både for- og etternavn) Lønnsperiode fra dato til dato og arbeidstid Riktig antall timer og overtid Sykefravær skal vises på timelisten. Skriv syk i kommentarfeltet de dagene det gjelder. Har du krav på sykelønn for hele eller deler av perioden, må du levere egenmelding eller sykemelding. Sykemelding skal leveres 1. dag man er sykmeldt. Ordinær arbeidstid Arbeidstid er i henhold til arbeidsavtale og oppdragsbekreftelse. Du må alltid følge den arbeidstid som er avtalt på oppdragsbekreftelsen. Det betales lønn kun for det antall timer du er i jobb. Arbeidstiden følger ellers bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Ordinær arbeidstid skal normalt ikke overstige 7,5 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke dersom ikke annet er avtalt. Vanligvis vil det si at du er tilstede i 8 timer og tar en halvtimes lunsjpause. Overtid Du får overtidsgodtgjørelse i henhold til bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Overtid skal alltid avtales med oppdragsgiver. Overtid skal ikke føres på timelisten som normaltid. Alt utover ordinær arbeidstid skal føres i kolonnen for overtid. For å være berettiget til overtidstillegg må du ha arbeidet 40 timer gjeldende uke eller 9 timer pr arbeidsdag inklusiv spisepause hos samme oppdragsgiver.

4 Tillegget er 50 % for de første 5 overtidstimer pr dag (inkl. spisepause) og deretter 100 %. Det er uansett 100 % tillegg etter klokken 21 på hverdager, dersom ikke annet er avtalt. På lørdager er overtidstillegget 100 % hvis bedriften normalt har stengt på lørdager. På søndager og helligdager er det alltid 100 % dersom ikke annet er avtalt. I oppdrag hvor andre overtidsregler gjelder, f. eks ved turnusarbeid, prosjekter, flexitid eller skiftarbeid, vil overtid bli avtalt og tilpasset i hvert enkelt tilfelle i samsvar med oppdragsgiver. Deltidsansatte må jobbe full arbeidsdag eller arbeidsuke for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid ut over avtalt arbeidstid, men innenfor normal arbeidstid er mertid og godtgjøres med vanlig timelønn. Bevegelige helligdager Du kan få lønn for offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager som faller på en dag du normalt skulle vært i arbeid etter følgende regler: Offentlige høytidsdager: 1. og 17. mai For å ha rett til disse to dagene må du være i sammenhengende arbeid for oss i en periode på minst 30 dager, og du må være i arbeid siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter den aktuelle dagen. (Jfr. Lov om 1. og 17. mai som høgtidsdager 3.) Lønnen betales ut etterskuddsvis. Bevegelige helligdager: 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. For å motta lønn disse dagene må du ha arbeidet for Vest Bemanning AS i minst 750 timer de siste 12 månedene. Også her må du være i oppdrag dagen før og dagen etter helligdagen. Det utbetales lønn for den tid du normalt skulle vært i arbeid. Har bedriften forkortet arbeidstid eller stengt enkelte dager i forbindelse med høytids/helligdager, betales det lønn kun for utførte timer. Fravær i tilknytning til høytids-/helligdag: Fravær grunnet sykdom eller forhåndsavtalt ferie i tilknytning til høytids-/helligdag fratar deg retten til kompensasjon for disse dagene. Ferie og fravær Ferie Du står fritt til å ta så mange og så lange ferier mellom oppdrag som du måtte ønske, men ferie under oppdrag må avtales på forhånd. Feriepenger Feriepenger sparer du opp i året før ferien tas ut. Retten til feriepenger er avhengig av om du har vært i arbeid hos Vest Bemanning AS i opptjeningsåret (året før ferieåret). Feriepenger utgjør 10,2 prosent av lønn i opptjeningsåret. Er du i oppdrag i en bedrift som har høyere feriepengesats, så er det denne feriepengesatsen som benyttes i det aktuelle oppdraget. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag. Feriepenger utbetales normalt i juni. Slutter du i Vest Bemanning AS har du krav på feriepenger for inneværende år sammen med siste ordinære lønnsutbetaling i henhold til Ferielovens kapittel III, 11 tredje ledd. Denne feriepengeutbetalingen er skattepliktig. Fødselspermisjon Lov om Folketrygd bestemmer at kvinner som er i arbeid minst seks av de siste 10 måneder før en fødsel, har krav på fødselspenger. Fødselspenger betales fra Trygdekontoret som kan gi deg flere opplysninger om dette.

5 Velferdspermisjon Vest Bemanning AS gir inntil 1 dag fri med lønn, etter avtale med din konsulent ved: Dødsfall/begravelse i nærmeste familie (Med nærmeste familie menes barn, ektefelle, registrert samboer, søsken, foreldre og besteforeldre) Inngåelse av ekteskap, partnerskap Barns fødsel Svangerskapskontroll Det gis fri med lønn ved svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden. Sykdom Arbeidsgiverperioden starter første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet, jfr. Folketrygdloven 8-19 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av om sykefraværet er dokumentert med egenmelding eller legeerklæring. I praksis betyr dette at dersom du blir syk på jobb og går hjem, vil du i henhold til folketrygdlovens bestemmelser ikke ha rett til sykepenger for resten av dagen. Hvis du må være borte fra arbeidet fordi du er syk, er det meget viktig at du gir beskjed pr. telefon til Vest Bemanning AS og oppdragsgiver før arbeidsdagens start første arbeidsdag og deretter hver dag du er syk uten sykemelding. For at kunden ikke skal bli skadelidende, er det viktig at du så snart som mulig gir oss beskjed om at du er syk og hvor lenge du antar at sykdommen vil vare. Du er ikke berettiget til sykepenger før du har jobbet sammenhengende i 4 uker hos Vest Bemanning AS, eventuelle fravær blir lagt til 4 ukers perioden, jfr. Folketrygdloven Ved beregning av sykepenger, er det din gjennomsnittlige inntekt i Vest Bemanning AS de fire siste ukene før du ble syk, som legges til grunn. Sykepenger utover arbeidsgiverperioden, som er 16 dager, betales av Trygdekontoret. Sykepenger beregnes ut ifra gjennomsnittlig arbeidsinntekt pr uke i de siste 4 ukene før sykefraværet, begrenset oppad til 6G. Går det mer enn 2 uker mellom oppdrag (bortsett fra avtalt avvikling av ferie på inntil 3 uker) må du opparbeide nye 4 uker (ved sykmelding fra lege) og 2 måneder (ved egenmelding) for å få rett til lønn under sykdom. Sykmelding Blir du syk etter dine første 4 uker, men før du har arbeidet hos Vest Bemanning AS i to måneder, må du levere sykmelding fra lege for å være berettiget til lønn under sykefraværet (Jfr. Folketrygdloven 8-18) Sykepenger ytes tidligst fra og med den dag du har gitt melding til Vest Bemanning AS om arbeidsuførheten. Retten til sykepenger faller bort dersom det skal betales sykepenger på grunnlag av legeerklæring (Jfr. Folketrygdloven 8-7), og legeerklæringen ikke er sendt til Vest Bemanning AS innen 14 dager etter at Vest Bemanning AS kan kreve slik erklæring. Sykepenger ytes bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for. Sykemeldingsblanketten er i fire eksemplarer: Del 1A: Den første delen sender legen til trygdekontoret. Del 1B: Den andre delen kan du selv beholde. Del 1C: Den tredje delen skal du sende til Vest Bemanning AS samme dag som du mottar den. Del 1D: Den fjerde delen skal du også gi til Vest Bemanning AS etter at du selv har fylt ut pkt. 8 og underskrevet nederst. Arbeidsgiveren skal også skrive under, og så sende den til trygdekontoret.

6 Ved sykefravær som varer ut over 16 dager, skal kun del 1C sendes til Vest Bemanning AS, mens del 1D da sendes til ditt Trygdekontor. Egenmelding Jfr. Folketrygdloven 8-24, har du rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i oppdrag for Vest Bemanning AS i 2-to sammenhengende måneder før fraværet. Egenmeldingen skal fylles ut og returneres Vest Bemanning AS sammen med første timeliste etter sykefraværet. Retten til lønn i forbindelse med sykefraværet faller bort dersom du ikke har gitt Vest Bemanning AS melding ved første fraværsdag, og/eller unnlater å levere egenmelding sammen med tilhørende timeliste. Du kan benytte egenmelding for sykefravær på inntil tre kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn inntil 4-fire ganger i løpet av en 12 måneders periode totalt, uansett antall arbeidsgivere. Sykefravær som varer mer enn tre dager må dokumenteres med sykmelding fra lege. Mangler du egenmeldingsskjema finner du det på nettsiden Skjemaet sender du til din kontaktperson hos Vest Bemanning AS på mail. Går det mer enn 2 uker mellom oppdragene (bortsett fra lovbestemt ferie og regelmessig turnus) må du opparbeide nye 4 uker (sykelønn) og 2 måneder (egenmelding) for å få rett til lønn under sykdom. Også egenmelding for barns sykdom kan benyttes for inntil 3 fraværsdager om gangen. Barns- eller barnepassers sykdom For å få lønn fra Vest Bemanning AS under barns eller barnepassers sykdom, må du ha vært i oppdrag i minst 4 uker. Du må fremlegge legeerklæring eller egenmelding; meldeplikten er den samme som ved egen sykdom. Egenmelding/sykmelding gjelder til og med det året barnet fyller 12 år. Aldersgrensen høynes til 18 år for barn som lider av en kronisk sykdom eller funksjonshemming. Arbeidstaker med omsorg for ett eller to barn har rett til sykelønn for inntil 10 dager hvert kalenderår, 20 dager for enslige forsørgere. Har du ansvar for tre eller flere barn økes retten til fravær med sykelønn til 15 dager, 30 dager for enslige forsørgere. (Jfr. Folketrygdloven 9) Dersom du må gå hjem fra arbeidet på grunn av barns- eller barnepassers sykdom likestilles deler av dag med en hel stønadsdag, og du vil i henhold til folketrygdlovens bestemmelser ha rett til sykepenger for resten av dagen. En arbeidstaker som er borte fra arbeidet pga. nødvendig tilsyn med sykt barn, kan være borte inntil 3 fraværsdager uten erklæring fra lege. Fra og med 4. fraværsdag må du fremlegge erklæring fra lege som dokumenterer barnets sykdom. Antall dager pr år gjelder sammenlagt, uansett antall oppdragsgivere du måtte ha i perioden. Ulykker Alle ansatte i Vest Bemanning AS er tilsluttet Yrkesskadeforsikring. Yrkesskadeforsikringen omfatter yrkesskade eller yrkessykdom forårsaket under oppdrag (i arbeid) på arbeidsstedet, i arbeidstiden. Alle yrkesskader må meldes til Vest Bemanning AS. Yrkesskader rapporteres på eget RTV-skjema som skal finnes på alle arbeidsplasser. Dersom du slutter Ønsker du å slutte må du ta kontakt med oss snarest. Er du i oppdrag, gjelder den gjensidige oppsigelsestiden som er avtalt i din ansettelseskontrakt.

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer