Fritid i forbindelse med helg og høytid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fritid i forbindelse med helg og høytid"

Transkript

1 Fritid i forbindelse med helg og høytid

2 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Oppskrift for høytidsturnus 8 Ulike måter å utarbeide turnus i forbindelse med høytid 8 Eksempel A 1 Følgende søn- og helgedag fri 9 Eksempel A 2 Arbeidsfri gjennomsnitt annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker 10 Eksempel B 1 Gjennomsnitt arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker 11 Eksempel B2 Halvparten fri over 3 uker 12 Arbeidstakerorganisasjonenes råd til medlemmene 13 Oppsummering 14 Eksempel på avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver 15 Spørsmål og svar 16 2

3 Forord Dette heftet er utarbeidet av Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Delta og Fellesorganisasjonen (FO) med den hensikt å klargjøre regelverket knyttet til arbeid og fritid i forbindelse med helg og høytid. I gruppen som har utarbeidet heftets innhold har Torhild S. Johannessen fra forhandlingsavdelingen vært Deltas representant Arbeid på søn- og helgedager er som hovedregel ikke tillatt, jf. aml Arbeidstakerne skal derfor ha fri på slike dager. Fordi enkelte arbeidsplasser ikke kan stenge på søn- og helgedager dager, har aml kapittel 10 også regler for dette. Bestemmelsen i aml må ses i sammenheng med bestemmelsen i aml 10-8 (4) om at ukentlige arbeidsfri dersom det er mulig skal legges til søndager og at arbeidstaker som har jobbet på en søn- og helgedag skal ha fri følgende søn- og helgedag. Bestemmelsen er først og fremst begrunnet i hensynet til arbeidstakernes sosiale og velferdsmessige behov. Arbeidsmiljøloven gir adgang til å gjennomsnittsberegne søn- og helgedagene i forbindelse med helg og høytid, men det krever skriftlig avtale med arbeidstaker. Tidligere var det arbeidsgiver og tillitsvalgte som kunne inngå slik avtale. Etter ny arbeidsmiljølov av 2006 er avtaleadgangen endret, og vår erfaring er at det har skapt uklarhet rundt hvordan loven kan praktiseres. Det er viktig at arbeidstaker og tillitsvalgte er kjent med aml 10-8(4), fordi bestemmelsen har betydning for omfanget av fritid i forbindelse med helg og høytid. I dette heftet er arbeidsmiljølovens bestemmelser som omhandler arbeid og fritid i tilknytning til søn- og helgedager tatt inn, nærmere omtalt og eksemplifisert. Oslo November 2008 En høytidsturnus som arbeidstaker er fornøyd med gir: Økt trivsel og medarbeidertilfredshet Bidrar til et godt arbeidsmiljø Kan være en medvirkende årsak til reduksjon av sykefraværet 3

4 Fritid i forbindelse med helg- og høytid Det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker å starte planleggingen av arbeids- og fritiden i forbindelse med høytiden i god tid. Spesielt viktig er det i forhold til medarbeidertilfredshet og et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Arbeid på søn- og helgedager er som før nevnt ikke tillatt. Arbeidstakerne skal derfor i utgangspunktet ha fri på slike dager. Det har alle dagarbeidstakere, men turnusarbeidere må av naturlige årsaker arbeide noen av disse dagene, slik arbeidsmiljøloven gir adgang til. Turnusarbeidere har derfor i de store høytidene i de fleste tilfeller krav på flere fridager enn i den ordinære turnusplanen. Dette gjelder uavhengig av om arbeidsstyrken kan reduseres eller ikke. Turnusplaner i forbindelse med i høytider blir ofte omarbeidet og nedfelt i en egene høytidsturnuser. Helge- og høytidsplaner som utarbeides skal i likhet med andre turnusplaner være utarbeidet i tråd med amls bestemmelser i kap.10. De mest aktuelle paragrafer i denne forbindelse er: 10-3 Arbeidsplan 10-5 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid 10-8 Daglig og ukentlig arbeidsfri Søndagsarbeid I tillegg har tariffavtalen egne bestemmelser som bl.a. regulerer fritiden i forbindelse med høytidene. Arbeidsplaner skal drøftes med tillitsvalgte senest 2 uker før iverksettelsen. På de fleste arbeidsplasser har partene lokalt imidlertid avtalt lengre varslingsfrist for høytidsturnuser, oftest over 1 måned før iverksettelsen. Det er for å sikre at arbeidstakerne skal kunne planlegge fritiden i forbindelse med høytidene i god tid. Viktig: En omarbeiding av ordinær turnus i forbindelse med høytider eller utarbeidelse av en egen høytidsturnus krever skriftlig avtale med tillitsvalgte. 4

5 Søndagsarbeid. Aml Arbeidsmiljøloven regulerer søn- og helgedagsarbeid. I utgangspunktet skal alle arbeidstakere ha fri på søn- og helgedager. Dette følger av tider/dager som fremgår i aml (1): Det skal være arbeidsfri fra kl dagen før en søneller helgedag og til kl dagens før neste virkedag. Jul-, påske- og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl til kl dagen før neste virkedag. Arbeid innenfor disse tidsrom regnes som søn- og helgedagsarbeid (aml 10-2(1)). Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig (aml 10-10(2)). Kan ikke alle arbeidstakere få fri på søn- og helgedager, skal det ikke være flere arbeidstakere på jobb enn det som strengt tatt nødvendig. Behovet drøftes med tillitsvalgte: Arbeidsgiver skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes (aml 10-10(3)). Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8). Arbeidsmiljølovens 10-8 omtaler ukentlig fritid: Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag. (aml 10-8 (4)) Andre setning i aml 10-8(4) om at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn er amls hovedregel. Dersom arbeidstaker i sin turnusplan er satt opp til å jobbe en søn- eller helgedag, skal følgende søn- eller helgedag være fri. Står arbeidstaker deretter på fri på en søn- og helgedag i turnusplanen, opprettholdes denne fridagen. Det betyr altså ikke at en arbeidstaker som etter turnus har fri på en søn- og helgedag, skal arbeide på neste søn- og helgedag. 5

6 Viktig: Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende sønog helgedagsdøgn. Følgende søn- og helgedagsdøgn fri betyr at arbeidstaker som i sin turnusplan er satt opp til å jobbe på en søn- eller helge dag alltid har krav på fri det neste søn- og helgedagsdøgn. Tredje setning i aml 10-8 (4)- unntak I helsesektoren har det vært tradisjon for å gjennomsnittsberegne søn- og helgedager i en høytidsturnus for eksempel over en perioden på 3 elle 6 uker. Etter gammel arbeidsmiljølov var avtaleadgangen for gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene lagt til tillitsvalgte. Etter lovendringen er det nå arbeidstaker som kan inngå slik avtale med arbeidsgiver. Avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene etter aml 10-8 (4) må ikke forveksles med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf aml l10-5 (2) og andre bestemmelser i aml som krever skriftlig avtale med tillitsvalgt. Arbeidstakerorganisasjonene er kjent med at arbeidstaker ofte ønsker sammenhengende fritid i forbindelse med helge- og høytider og inngår derfor skriftlig avtaler med arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene, noe loven gir adgang til. Slik gjennomsnittsberegning kan gjøres for en periode på inntil 26 uker. Arbeidstakerorganisasjonene gjør her oppmerksom på at skriftlig avtale med arbeidsgiver om gjennomsnittsbergning av arbeidsfri for søn- og helgedager hele 26 uker, i verste fall kan medføre at den enkelte arbeidstaker i turnusplanen settes til å arbeider både hver annen søndag og hver annen helge-/ høytidsdag over 26 uker, se eksempel på side 11. Viktig: Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler at avtaleadgangen begrenses for å sikre medlemmene tilstrekkelig fritid på lik linje med arbeidstakere som ikke arbeider i turnus. 6

7 F1, F2, F3, F4 og F5 - markering For mange år tilbake ble KS og arbeidstakerorganisasjonene enige om å bruke egne symboler (F1, F2, F3, F4 og F5) for å markere og skille de ulike fridager i forbindelse med turnus- og høytidsplaner. Da sykehusene i 2002 ble overført fra KS tariffområde til tariffområdet Navo, nå Spekter, ble denne praksis videreført. Aml har imidlertid ingen bestemmelse om å markere ulike fridager i en turnusplan. F1 Ukefridag Den lovbestemte ukentlige fridagen etter aml 10-8(2). Slik fridag skal strekke seg over 35 timer i løpet av sju dager. Disse fridager skal være innarbeidet i den løpende turnusplanen. Aml har ingen bestemmelse om å markere den lovbestemte fridagen. Når grunnturnus utarbeides er det partene som avtaler hvilken ukefridag som er den lovbestemte, ikke arbeidsgiver alene. Blir partene ikke enig om hvilken ukefridag som skal markeres som er den lovbestemte, skjer det ingen markering og teksten i tariffavtalens bestemmelser kommer til anvendelse. (KS kap 1, pkt 5.6, Spekter del III, punkt 3.4) F2 - Ekstra ukefridag Fridag som oppstår ved at arbeidstiden fordeles på gjennomsnittlig 5 dagers uke. Ekstra ukefridag skal fortrinnsvis legges i sammenheng med den ukentlige lovbestemte fridag (F1). Det er ingen krav til lengden av slik fridag. F3 Helgedagsfri Arbeidsmiljølovens hovedregel er at alle så vidt mulig skal ha fri på søn- og helgedager. I den utstrekning driften tillater det, gis arbeidstakerne derfor fri på helge- og høytidsdagene m.m som nevnt i tariffavtalen uten trekk i lønn. I aml 10-8(4) står det at arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha følgende søn- eller helgedagsdøgn fri. Dette er minimumsfritid. Dersom driften tillater det skal det gis fritid utover dette. Fritid som gis på helgedager p.g.a. lovens minimumsbestemmelser, eller fordi driften tillater det, markeres ofte med F3 Helgedagsfri. F4 Godtgjøringsfri Kompenasjon for arbeid på helge- og høytidsdager kan i stedet for betaling helt eller delvis avspaseres, se tariffavtalen. Slik(e) fridag(er) markeres ofte med F4. F4/F3 Kombinasjonsfri Etter aml 10-10(1) skal det være arbeidsfri jul-, pinse- og påskeaften fra kl Betalingen reguleres av tariffavtalen. Den gir rett til helge- og høytidstillegg fra kl på jul-, nyttår- og pinseaften, onsdag før skjærtorsdag og for hele påskeaften (inneklemt svart dag). Tariffavtalen har bestemmelser om at slik fritid kan avspaseres, men ikke til tider/dager som gir rett til helge- og høytidsbetaling (se KS, kap. 1, og 5.3.2, Spekter del III, pkt. 3.2.). Eksempel: D=kl (F4= og F3 = ) F5 Erstatningsfridag Dersom lovbestemt fridag (F1) etter den opprinnelige turnusplanen faller på en helge- eller høytidsdag mellom to søndager, skal det i henhold til tariffavtalen gis en ekstra fridag, eventuelt utbetales ordinær daglønn. Slik fridag markeres som erstatningsfridag med F5. Vær oppmerksom på at F5 ikke gjelder for arbeidstakere i Oslo kommune. Se tariffavtalen for egne bestemmelser. Staten har også egne bestemmelser her. 7

8 Oppskrift på høytidsturnus 1. Gå til grunnturnus og finn ut hvor mange søn- og helgedager ( røde dager på kalenderen) hver enkelt arbeidstaker har krav på fri etter aml 10-8(4). 2. Arbeidsgiver fastsetter minimumsbemanningen og gir arbeidstaker fri på søn- og helgedager etter amls hovedregel i 10-8(4) (F3). 3. Hvis arbeidstaker ønsker å samle F3 inntil andre fridager i turnusen kan arbeidstaker inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver for den enkelte høytid. 4. Betaling for arbeid på helge- og høytidsdager kan enten tas ut i penger eller helt eller delvis avspaseres, jf. Tariffavtalen. Avspasering kan da legges i tilknytning til de øvrige fridager i turnus. 5. Plassering av erstatningsfridag (F5 for F1) avtales med den enkelte arbeidstaker. Slik fritid kan også legges i forbindelse med øvrige fridager i turnus. 6. Ved å samle fridager etter punktene her kan den enkelte turnusarbeidstaker få mange sammenhengende fridager. 6. Høytidsturnus utarbeides deretter i samarbeid med tillitsvalgte. 7. Til slutt inngår arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen skriftlig avtale om høytidsturnus. Årsak: Slik avtale omfatter gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og andre forhold som etter aml krever skriftlig avtale med tillitsvalgte. Ulike måter å utarbeide turnus i forbindelse med høytid: Her vises noen eksempler på hvordan fritiden i forbindelse med helg og høytid kan fordeles avhengig av om man velger å nytte hovedregelen i aml 10-4 (8), dvs påfølgende søn- og helgedag fri (A1), nytter unntaksregelen om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene (B1 og B2) eller en kombinasjon av disse reglene (A2). Eksempel A 1) Ekstra fridager i forbindelse med søn- og helgedager settes inn i grunnturnus. - Krever ingen avtale med arbeidstaker eller tillitsvalgt. A 1 2) Ekstra fridager i forbindelse med søn- og helgedager settes inn i grunnturnus og i tillegg gjennomsnittsberegnes søn- og helgedagene for hver høytid. - Krever skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og i tillegg kreves ny skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med tillitsvalgt. A 2 Eksempel B 3) Gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på inntil 26 uker - Krever skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver (B1 og B 2) 8

9 Eksempel A1 Følgende søn- og helgedag fri Hovedregel - Aml 10-8(4) andre setning (med følgende rød dag fri). Påske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D F3 F F F1 A A D D A F F1 Nr./linje 1 er arbeidstid i grunnturnus. Nr./linje 2 er påsketurnus hvor fridager etter er satt inn. Her får arbeidstaker 1 F3 dag Forklaring på påsketurnus etter aml hovedregel i 10-8(4) andre setning med følgende søn- og helgedag fri: Det er ikke gjort endringer i grunnturnus ut over å sette inn en ekstra fridag (F3) på skjærtorsdag. Turnus krever derfor ingen ny avtale med tillitsvalgte. Arbeidstaker Jobber på søndag i uke 1. Følgende rød dag er Skjærtorsdag i uke 2 som arbeidstaker har krav på fri. Markert med F3 i nr./linje 2. Har fri i grunnturnus på fredag i uke 2 som er Langfredag. Beholder fridagen. Har fri i grunnturnus på søndag i uke 2 som er 1. påskedag. Beholder fridagen. Jobber i grunnturnus på mandag i uke 3 som er 2. påskedag. Har fri i grunnturnus på søndag i uke 3. Denne fridagen er følgende rød dag etter jobb på 2. påskedag, og skal være fri. Beholder fridagen. NB! I eksemplet her får arbeidstaker ved å bruke amls hovedregel (med følgende rød dag fri) 4 røde fridager. Arbeidstaker kan få ytterligere fri ved at det gis F4 eller F5. 9

10 Eksempel A 2 Arbeidsfri gjennomsnitt annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker Hovedregel i kombinasjon med unntaksregel Aml 10-8(4) tredje setning krever skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 3 uker. (Lovtekst: Arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker ). Påske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D F3 F F F1 A A D D A F F1 3 A A D F1 A D D F A D F3 F F F1 D A D D A F F1 4 A A D F1 A D D F A A D F F F1 F3 A D D A F F1 Nr./linje 1 er arbeidstid i grunnturnus. Nr./linje 2 er påsketurnus hvor fridager etter 10-8(4) andre setning er satt inn. Nr./linje 3 og 4 er F3 dagen flyttet (F3 på Skjærtorsdag mot F3 på 2. Påskedag) og samtidig er A-vakt på 2 påskedag byttet til D-vakt skjærtorsdag (Byttet rød mot rød ) Forklaring på påsketurnus utarbeidet etter aml hovedregel i kombinasjon med unntaksregelen i 10-8(4): Denne arbeidstaker ønsker å ha fri siste del av påsken. For å få til det må vedkommende arbeide 2 påfølgende røde dager (søndag i uke 1 og skjærtorsdag). Dette krever skriftlig avtale med arbeidstaker. I tillegg er det foretatt bytte av vakter som i tillegg krever ny skriftlig avtale med tillitsvalgte. NB! I eksemplet her opprettholder arbeidstaker 4 røde fridager som i eksempel A1 Arbeidstaker kan få ytterligere fri ved at det gis F4 eller F5. 10

11 Eksempel B1 Gjennomsnittlig arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over 26 uker Unntaksregel - Aml 10-8(4) tredje setning (unntaksregel): Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag. Arbeidstakerorganisasjonene er kjent med at medlemmene ofte ønsker sammenhengende fritid i forbindelse med helge- og høytider. Mange arbeidsgivere tilbyr derfor arbeidstakerne avtale om en gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på hele 26 uker. Slik avtale kan imidlertid medføre at arbeidstaker i turnus må arbeide uforholdsmessig mange søn-og helgedager sammenlignet med hva dagarbeidere gjør. Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler derfor ikke slike avtaler og begrunner det i følgende eksempel: 26 uke = 26 søndager 10 helge- og høytidsdager (normalt per år) = 10 dager Sum = 36 røde dager Arbeidsfri hver annen søn- og helgedag ( 10-8(4) andre setning, unntaksregelen, gir 36 røde dager : 2 = 18 røde dager En turnus hvor det arbeides 3.dje hver helg gir 26 uker : 3 = ca. 8 røde dager + 10 helge- og høytidsdager = 10 dager Sum arbeid på søn- og helgedager = 18 røde dager Dersom en arbeidstaker, som samtidig arbeider hver 3. helg, inngår skriftlig avtale med arbeidsgiver om arbeidsfri gjennomsnittlig annenhver søn- og helgedag over 26 uker, kan arbeidstaker settes til å jobbe alle årets helge- og høytidsdager. Dersom det ikke gjøres endringer i grunnturnus kreves ingen ny avtale med tillitsvalgte og arbeidstaker får ingen F3 dager i forbindelse med helg og høytid i løpet av de 26 ukene. NB! I eksemplet her får arbeidstaker ingen røde dager fri. Arbeidstaker i turnus kan med andre ord bli pålagt å arbeide alle røde dager i høytidene mens dagarbeidstakere har alle disse dagene fri. 11

12 Eksempel B2 Halvparten fri over 3 uker Unntaksregel - Aml 10-8(4) tredje setning Skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver over en periode på 3 uker. (Lovtekst: Arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver sønog helgedag over en periode på 26 uker ). Påske Uke 1 Uke 2 Uke 3 Nr M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S 1 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D D F F1 2 A A D F1 A D D F A D D F F F1 A A D D A F F1 Nr./linje 1 er arbeidstid i grunnturnus. Nr./linje 2 er påsketurnus som ikke gis noen ekstra fridager. Den skriftlig avtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om arbeidsfri annenhver (halvparten) av søn- og helgedag gir ingen ekstra røde fridager. I dette tilfelle får arbeidstaker ingen F3 dag. Antall røde dager er 6. Arbeidstaker har i turnus fri 3 av disse. NB! I eksemplet her får arbeidstaker ved å bruke amls 10-8(4) tredje setning (med gjennomsnittlig rød dag fri). 3 røde fridager. Arbeidstaker kan få ytterligere fri ved at det gis F4 eller F5. Sammenlign med eksemplene på side 9 og 10 som gir 4 røde dager fri. 12

13 Arbeidstakerorganisasjonenes råd til medlemmene: 1. For arbeidstaker som ønsker å få så mange av søn- og helgedager fri som mulig er det mest hensiktsmessig ikke å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver etter aml 10-8(4). Se eksempel A1. 2. I de tilfeller fridager (F3) er satt inn i turnus og dette ikke gir samlet fritid på røde dager, kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå skriftlig avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene, dvs arbeide to påfølgende røde dager mot å få samlet fridagene (F3). Se eksempel A2 og avtaleutkast side Skriftlig avtale med arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene for en periode på 26 uker anbefales ikke. Dette kan bl.a. medføre at en arbeidstaker som arbeider hver tredje søndag må arbeide alle røde dager i høytidene. Se eksempel B1. 4. I de tilfeller arbeidstaker ønsker å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver anbefales kortest mulig periode, for eksempel kun 3 uker for hver høytid. Se eksempel B2. Ved inngåelse av avtale må medlemmene selv stille krav om betingelser for avtalen! Se utkast til avtale på side

14 Oppsummering: En høytidsturnus som arbeidstaker er fornøyd med gir økt trivsel og medarbeidertilfredshet, bidrar til et godt arbeidsmiljø og kan medføre at sykefraværet reduseres. For å kunne gjennomsnittsberegne søn- og helgedagene i en turnusplan må arbeidstaker og arbeidsgiver inngå skriftlig avtale. Arbeidstakerorganisasjonene anbefaler at avtaleadgangen begrenses for å sikre medlemmene tilstrekkelig fritid på lik linje med arbeidstakere som ikke arbeider i turnus. I de tilfeller arbeidstaker ønsker å inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver anbefales kortest mulig periode. Ved inngåelse av avtale må medlemmene selv stille krav om betingelser for avtalen. Avtale om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagene etter aml 10-8 (4) må ikke forveksles med gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, jf 10-5 (2) og andre bestemmelser i aml som krever skriftlig avtale med tillitsvalgt. En omarbeiding av ordinær turnus, eller utarbeidelse av en egen høytidsturnus i forbindelse med høytider krever skriftlig avtale med tillitsvalgte. 14

15 Eksempel: Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om gjennomsnittsberegning av søn- og helgedager, jf aml 10-8(4) Turnusplanen for den enkelte høytid utarbeides med utgangspunkt i grunnturnus (for eksempel 3 uker) Fritid plasseres i turnusplanen etter aml 10-8(4) første setning (hovedregel): Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. For å oppnå sammenhengende fritid i høytiden, ønsker jeg i tillegg at fridagene plasseres samlet i turnusplanen. Under forutsetning at at aml hovedregel følges, aksepterer jeg å arbeide to påfølgende røde dager. Avtalen gjelder for følgende høytidsperiode og over uker Dato Arbeidsplass Enhetsleder/leder på arbeidsplassen Arbeidstaker Avtalen returneres til nærmeste leder med personalansvar. 15

16 Spørsmål og svar i forbindelse med høytidsturnus Nr. Spørsmål Svar 1 Er det lov å bytte svart mot rødt i en høytidsturnus? Nei Det er kun anledning til å bytte rød mot rød og svart mot svart og etter avtale med tillitsvalgte 2 Kan arbeidstaker ta ut ferie på en Nei høytidsdag, for eksempel 17. mai? 3 Kan det settes F4 på hele D-vakten på juleaften? 4 Kan det settes F4 eller F5 på påskeaften (hele dagen)? 5 Har arbeidstaker jobbet 2 helge- /høytidsdager når vedkommende jobbet A-vakt julaften og D-vakt 1. juledag 6 Kan det settes F4 på A-vakt på julaften (A-vakten starter kl.15.00) 7 En arbeidstaker har nattevakt 1. og 2. påskedag og vakten begynner kl Har vedkommende krav på fri på nattevakten 2. påskedag, jf. aml 10-8(4) om følgende sønog helgedag fri. 8 Kan det settes F5 for eksempel på juleaften? Nei Fra kl til kl = F4 Fra kl til kl = F3 Nei Påskeaften gir etter tariffavtalen helge- /høytidstillegg for hele dagen. Fritid på denne dagen må derfor gis som F3 Nei Etter aml starter 1. juledag kl på juleaften. Arbeidstaker har derfor jobbet kun 1 rød dag Nei Tariffavtalen gir helge-/høytidstillegg på juleaften fra kl Fritid på A-vakt på dette tidspunkt må gis som F3 Ja. Arbeidstaker arbeider etter turnusplanen innenfor tidsrommet kl på 1. påskedag til kl påskedag og har derfor krav på fri 2. påskedag som følgende søn- og helgedag. Hvis arbeidstaker likevel pålegges å jobbe utløser dette overtidsbetaling for hele vakten. F5 kan ikke settes inn på røde dager eller tider som gir helge-/høytidstillegg etter tariffavtalen 9 Kan det settes F4 på 1. nyttårsdag? F4 kan ikke settes inn på røde dager eller tider som gir helge-/høytidstillegg etter tariffavtalen 10 Kan det settes F4 på 2. nyttårsdag? Ja, 2. nyttårsdag er en sort dag, dvs vanlig hverdag - ikke søn- og helgedag. 11 Hvordan skal påskeaften markeres dersom arbeidstaker får vakten fri? 12 Dersom en arbeidstaker har F1 på juleaften, skal denne da erstattes med F5? For påskeaften gjelder F3 for hele vakten hvis arbeidstaker får fri. Nei, juleaftene er ikke en rød dag. Erstatningsfri (F5) gis for F1-dag i turnusplanen for en rød dag som faller mellom to søndager. Det gis aldri F5 for F1 på en søndag som er helge- eller høytidsdag. 16

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Illustrasjonstegning: Mikkel Kleefeld/Fagforbundet Ferdigstillelse: Fagforbundets informasjonsavdeling Trykk: Aktietrykkeriet 03.2011 Innhold Forord..............................................................................

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 10. Arbeidstid 10-1. Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale

Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Veileder for årsturnus og utkast til årsturnusavtale Innledning De ulike arbeidstidsordningene har mange ulike navn, uten at det sier så mye om innholdet i selve ordningen. Tariffavtalene i pleie- og omsorgssektoren

Detaljer

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2016 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 2 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2018 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Veileder Rammeavtale om arbeidstid

Veileder Rammeavtale om arbeidstid Veileder Rammeavtale om arbeidstid Forord Delta erfarer at mange virksomheter ønsker å inngå rammeavtaler om turnus med tillitsvalgte. Derfor har Delta utarbeidet et veiledningshefte om rammeavtaler. En

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Regler om arbeidstid og ferie

Regler om arbeidstid og ferie Regler om arbeidstid og ferie Aktualitet - mål Både arbeidstid og ferie er svært praktiske emner Begge emnene er relativt detaljert regulert i lovgivningen Vår erfaring er likevel at mange både arbeidsgivere

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr.

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr. Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar 2019 Tilbud nr. 1 4. april 2019 Kl. 11 Markering av endringer og forbehold

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid

Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Forhandlerturnus Rammeavtale om fleksibel arbeidstid Avtalen gjelder for perioden 28.03.16 26.03.17. Formålet: ivareta brukernes behov og sikre tjenesteleveransen er å ivareta ansattes individuelle ønsker

Detaljer

Arbeidstid, mertid og overtid

Arbeidstid, mertid og overtid Arbeidstid, mertid og overtid Aktualitet mål med kurset Et svært praktisk tema både for arbeidsgiver og for arbeidstaker Arbeidstidsbestemmelsene er strenge og til dels svært kompliserte Reglene gir en

Detaljer

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan

ARBEIDSHEFTE. Kontroll og godkjenning av turnusplan ARBEIDSHEFTE Kontroll og godkjenning av turnusplan September 2011 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt oppgaveløsning i tilknytting til kursfilen på

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

FORSKJØVET ARBEIDSTID Dagskurs barnehage

FORSKJØVET ARBEIDSTID Dagskurs barnehage FORSKJØVET ARBEIDSTID Dagskurs barnehage 28.02 2018 Oslo kommune Dokument 25, del A 8.6 Under særlige forhold for kortere tidsrom, eller hvor arbeidet gjør det nødvendig, kan arbeidsgiver når tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale

Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Til NKF`s lokallagsleder Rundskriv L 17 2013 Oslo, 9. desember 2013 Notat om lønns og arbeidsvilkår for driftspersonale/ikv personale Flere av NKFs lokallag har etterlyst et notat som inneholder de mest

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser

Arbeidstidsbestemmelser Arbeidstidsbestemmelser Grunnkurs for tillitsvalgte Forhandlingsavdelingen Arbeidstidsbestemmelser er regulert i: Arbeidstidsdirektivet (Rådsdirektiv 03/88/EF) Arbeidsmiljøloven (AML) kap 10 Hovedtariffavtale

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser

Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser ARBEIDSTID Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser Hensyn: Arbeidstaker: Helse, velferd, sikkerhet og sosiale behov Virksomheten: Mulighet til å skape verdier, organisere

Detaljer

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER)

OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OVERENSKOMST (B-DEL) MELLOM VALNESFJORD HELSESPORTSSENTER (SPEKTER) OG FAGFORBUNDET/FO (LO) FOR PERIODEN 01.04.2018 31.03.2020 Det vises til innledende sentrale forhandlinger mellom Spekter og LO 10. april

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober Høsttreff MEF/NLF i Tromsø 12.-14. oktober Arbeidstid og arbeidstidsordninger Advokat Tone Gulliksen Arbeidstid Hva er lovlig??? Noen innledende begreper Arbeidstid - den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Rissa kommune Rissa omsorgssone

Rissa kommune Rissa omsorgssone Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA 04.10.2012 ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN 2012-2013 Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven

Arbeidstid. Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Arbeidstid Forslag til forbedringer i arbeidsmiljøloven Det aller viktigste er å ha et lønnsomt og effektivt næringsliv som kan omstille seg til nye tider Sentralbanksjef Øystein Olsen, Årstalen 2013 Forbedringer

Detaljer

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter:

fl4 OØ) År 2014, den 10. desember Marianne T. Brekke Protokoll Dato: Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo Parter: Protokoll Dato: Sted: Parter: Sak: År 2014, den 10. desember Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 5, 0102 Oslo KA og Norsk sykepleierforbund Reforhandling av Særavtale for kirkelige stillinger

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl

Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl Virke Gravferd fagkurs trinn II Arbeidstid, overtid og vakt. Hva sier loven? Advokat Thea Tellemann 18. september 2019 kl. 09.00 10.00 Oversikt over arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene?

Parallellsesjon Spekter område 10. Avtaler for sykehusapotek og helseforetak. Spekter-området; hvem er partene? Parallellsesjon Spekter område 10 TV-kurs 19. januar 2016 Forhandlingssjef Jon Ole Whist Avtaler for sykehusapotek og helseforetak Ulike parter = ulike tariffområder Spekter område 10 (sykehus eid av staten,

Detaljer

Overenskomst (B-del)

Overenskomst (B-del) Arbeidsgivers 2. tilbud, 23.05.16 Overenskomst (B-del) St. Olavs Hospital HF og Norges Farmaceutiske Forening Tariffperioden 01.04.2016 31.03.18 INNHOLDSFORTEGNELSE: I OMFANG OG GYLDIGHET 3 II SOSIALE

Detaljer

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet

Overenskomst del B 1.mai april mellom Spekter/Sykehuspartner HF. LO Stat/Fagforbundet Overenskomst del B 1.mai 2016 30.april 2018 mellom Spekter/Sykehuspartner HF og LO Stat/Fagforbundet 1 1. OMFANG OG GYLDIGHET... 3 1.1. Virkeområde... 3 1.2. Ikrafttreden og varighet... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER

Detaljer

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Fleksitidsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Fleksitidsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 09.09.2009 Rev 1: Revidert i møte i administrasjonsutvalget 27.05.2013 Innhold 1 Definisjon... 3 2 Omfang... 3 3 Arbeidstid...

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART?

NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? SKIFT OG TURNUS NÅR ER HELKONTINUERLIG SKIFT OG TURNUSARBEID SAMMENLIGNBART? Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenlignbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale.

Detaljer

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Vestlandet Arbeidstid Noen begreper Hvorfor har vi bestemmelser om arbeidstid? Hvem har ansvaret for arbeidstidsordningene?

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr

Godtgjøring for særskilt arbeidstid Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr Godtgjøring for særskilt Helseforetak særskilte satser fastsatt i B-deler pr. 1.7.2016 Akershus Universitetssykehus HF Kl 17 22: 40 % av timelønn Kl 22 07: 45 % av timelønn Ansatte som ikke jobber skift/turnus

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2016 2016/27561 DERES DATO 10.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit Tlf. 93032901 DERES REFERANSE GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA Avslag på søknad

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Velkommen til oppdateringskonferanse!

Velkommen til oppdateringskonferanse! Velkommen til oppdateringskonferanse! Tema for samlingen: Strategisk medlemsarbeid v/ Morten Kristoffersen og Karoline Johannessen Hovedtema arbeidstid: 1. Turnusavtaler 2. Alternative turnusordninger

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse:

NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: Bilag til overenskomsten Del II NEDSETTELSE AV ARBEIDSTIDEN PR. 1. JANUAR 1987 A. Fra 1.januar 1987 gjennomføres følgende arbeidstidsnedsettelse: 1. Til 37,5 timer pr. uke: Dagtidsarbeid. 2. Til 36,5 timer

Detaljer

Arbeidstidsplanlegging

Arbeidstidsplanlegging Arbeidstidsplanlegging Hege Øhrn fagleder Kine Moland Brox spesialrådgiver «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Oversikt - arbeidstidsbestemmelsene i - arbeidsmiljøloven - HTA - betalingsbestemmelser

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Oppstart. NSFs arbeidstidspolitikk

Oppstart. NSFs arbeidstidspolitikk Oppstart NSFs arbeidstidspolitikk Hovedmål for kurset De tillitsvalgte skal bli i stand til å delta aktivt i turnusprosessen, dvs. at de: 1. Kjenner trinnene i turnusprosessen 2. Kjenner tillitsvalgtes

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020

ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst vår 2020 ARBEIDSTID OG ARBEIDSPLANER, FERIE, PERMISJONER M.M. OU-kurs for Den norske kirke (rettssubjektet) høst 2019 - vår 2020 Arbeidstid reguleres av blant annet Arbeidsmiljøloven kapittel 10 - Grunnloven Hovedtariffavtalen

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer