Endringer i arbeidsmiljøloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i arbeidsmiljøloven"

Transkript

1 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL

2 Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2. Heving av aldersgrenser 3. Arbeidstid 2

3 Midlertidig ansettelse 3

4 Midlertidig ansettelse bestemmelsene i dag Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse Ulovlig med midlertidig ansettelser med mindre det fremgår av vilkårene i aml 14-9: "Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som normalt utføres i bedriften" Vikariat Praksisarbeid Deltaker i arbeidsmarkedstiltak Idretten Brudd på reglene kan gi krav på fast ansettelse

5 Ny bestemmelse i tillegg til dagens: Generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil tolv måneder 14-9 f Hovedregelen skal fortsatt være faste ansettelser Ni av ti er fast ansatt; bedriftene ser seg tjent med å ha fast ansatte De ansattes kompetanse er bedriftenes viktigste ressurs Skal inspirere arbeidsgivere til å ta større ansettelsesrisiko Gir bedriftene anledning til å utvide eller prøve noe nytt Midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett inn i arbeidslivet Ønsket effekt: Flere inn i arbeidsmarkedet Ordningen skal evalueres 5

6 Adgang til midlertidig ansettelse uten krav til begrunnelse i opp til 12 måneder Den nye adgangen oppstiller krav og rammer: Kvote: maks 15 % av arbeidsstokken Krav til arbeidsavtalen: Den skriftlige arbeidsavtalen skal angi det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen Krav til arbeidstid: Bedriften og den midlertidige ansatte kan ikke gjøre individuell avtale om arbeidstid Karanteneordninger 6

7 Kvote Maks 15 % av arbeidsstokken Kvoten skal beregnes for hele virksomheten - betyr den juridiske enheten (det vil si typisk et AS) Uansett anledning til å ha minst én midlertidig ansatt på generelt grunnlag Kvoteberegninger skal rundes oppover Hva er konsekvensen av brudd på kvotebestemmelsene? 7

8 Krav til arbeidsavtalen/bestemmelser om arbeidstid Arbeidsavtalen skal inneholde bestemte opplysninger, jf. aml 14-5 og Når det gjelder midlertidige ansettelser er det et krav om at den skriftlige arbeidsavtalen skal angi det rettslige grunnlaget for den midlertidige ansettelsen Bedriften og den midlertidige ansatte (etter 14-9 f) kan ikke gjøre individuell avtale om arbeidstid 8

9 Karantene Innebærer forbud mot ny ansettelse på generelt grunnlag for å utføre arbeidsoppgaver "av samme art" Inntrer hvis bedriften ikke viderefører ansettelsesforholdet enten fast eller på et annet midlertidig rettsgrunnlag Gjelder uansett om lengden på den generelle midlertidige ansettelsen er mindre enn 12 måneder 9

10 Karantene (forts.) Karantene for "arbeidsoppgaver av samme art" Utgangspunktet for vurderingen De faktisk utførte arbeidsoppgavene i det midlertidige ansettelsesforholdet Relevante momenter I hvilken grad arbeidsoppgavene artsmessig er av samme karakter Er organiseringen av arbeidet den samme Forskjeller i ansvars og stillingsnivå Hvilken formell kompetanse som kreves 10

11 Karantene (forts.) Karantene ved flere ansettelser til ulike tidspunkt Karantenen trer i kraft hver gang en arbeidsgiver beslutter å ikke videreføre ansettelsesforholdet Ansettelsesforhold som er inngått før karantenen trådte i kraft berøres ikke av karantenen Overlappende karanteneperioder vil kunne oppstå i disse tilfellene 11

12 Karantene (forts.) Overlappende karantener - eksempel Midlertidig 1 Midlertidig 2 Karantene Fast ansettelse Karantene Midlertidig 3 Karantene Total karanteneperiode 1 år 2 år 3 år 12

13 Karantene (forts.) Hvilken enhet gjelder karantenen for? Utgangspunktet er at karantenen får anvendelse i "virksomheten" (dvs. typisk et AS) Loven åpner for at arbeidsgiver kan regne andre enheter som en egen virksomhet dersom Enheten har minst 50 ansatte Den er avgrenset organisatorisk Den har en realitet over tid 13

14 Karantene (forts.) Konsekvenser av brudd på bestemmelsen Kan utløse krav på fast ansettelse 14

15 Midlertidig ansettelse, "fireårsregelen" og rett til fast ansettelse Dagens lovverk 14-9 Nytt lovverk 14-9 a) Når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten - Krav på fast ansettelse etter 4 år b) For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) - Krav på fast ansettelse etter 4 år a) Arbeid av midlertidig karakter (prosjekter, sesong etc) - Krav på fast ansettelse etter 4 år b) For arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) - Krav på fast ansettelse etter 3 år NB! Alltid krav på fast ansettelse etter 3 år ved kombinasjon av midlertidig ansettelser på ulikt grunnlag, herunder ny bestemmelse

16 Innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyrå Der innleie baserer seg på skriftlig avtale med tillitsvalgt etter aml , 2. ledd gjelder det ingen 3 eller 4 års regel. Merk at ny bestemmelse ( 14-9 f) ikke gir utvidet adgang til innleie 16

17 Fortvilet? NHO hjelper deg Les spørsmål og svar om midlertidige ansettelser på 17

18 Aldersgrenser 18

19 Nye bestemmelser -aldersgrenser Grensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til fra 70 til 72 år Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsmessige forhold Overgangsordninger er varslet. Flertallet i komiteen fremmet følgende forslag: "Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trer i kraft, dersom de er etablert før dette tidspunktet." Tidspunkt for ikrafttredelse er 1.juli

20 Hovedlinjer I dag 67 år bedriftsfastsatt aldersgrense 70 år fra 1. juli 2016 hvis innfører ny bedriftsfastsatt aldersgrense før dette 72 år fra 1. juli 2016 hvis man ikke foretar seg noe før dette I dag70 år arbeidsmiljøloven 70 år fortsatt hvis man innfører bedriftsfastsatt aldersgrense før 1. juli år hvis man ikke foretar seg noe før 1. juli mai 2015

21 Spesielt om bedriftsfastsatte aldersgrenser Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsmessige forhold Forutsetning for bedriftsfastsatte aldersgrenser Krav til informasjon Krav til konsekvent håndhevelse Krav til tilfredsstillende pensjonsordning folketrygden og obligatorisk tjenestepensjon 21

22 Arbeidstid 22

23 Arbeidstid NHO har fått mange gjennomslag Større muligheter til å jobbe mer i noen perioder mot kompenserende fri i andre perioder Økte rammer for avtalt overtid Mulighet for å jobbe opptil tre søndager på rad, mot to i dag Endringer i ordningen for beredskapsvakt 23

24 Gjennomsnittsberegning 10-5 Maks alminnelig arbeidstid per dag inntil Maks alminnelig arbeidstid per uke inntil Tidsperiode for gjennomsnittsberegning Individuell avtale 9 timer 10 timer 48 timer/8 uker Ikke over 50 t noen enkelt uke 52 uker Lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale 10 timer 12,5 timer 48 t/8 uker Ikke over 54 t noen enkelt uke 52 uker Samtykke fra Arbeidstilsynet 13 timer 48 t/ 8 uker Ikke begrensning på enkeltuke 26 uker 24

25 Overtid 10-6 Periode Grunnlag Per sju dager Per fire uker Per 52 uker Grense for pålagt overtid 10 timer 25 timer 200 timer Lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale 15 timer 20 timer 40 timer 50 timer 300 timer Tillatelse fra Arbeidstilsynet 20 timer 25 timer Ingen fast grense 200 timer per 26 uker (400 timer) Tariffavtale med fagforening med innstillingsrett Ingen fast grense Ingen fast grense Ingen fast grense Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale - ikke over 69 timer per uke 25

26 Arbeidstilsynets dispensasjonsadgang Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynets adgang til å gi dispensasjon ved alternative turnusordninger utvides Kan gi samtykke også når fagforeninger med innstillingsrett har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale Gjelder bare innenfor helse- og omsorgsarbeid, vakt og overvåkningsarbeid, samt pendlersituasjoner Godkjenning forutsetter lokal enighet 26

27 Søndagsarbeid og beredskapsvakt Søndagsarbeid Arbeidstaker og arbeidsgiver kan gjøre avtale om arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker fri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker Det ukentlige fridøgnet må falle på en søn- eller helligdag minst hver fjerde uke, mot hver tredje i dag Beredskapsvakt Endring av beregningsbrøk ved beredskapsvakt utenfor arbeidssted fra dagens 1/5 til en ny fast brøk på 1/7 Det betyr at hver syvende time hjemmevakt ville telle som arbeidstid, mot hver femte i dag 27

28 Øvrige endringer i aml og allmenngjøringslov Den kollektive søksmålsretten fjernes Endringer i straffebestemmelser Opphevelse av straff for overtredelse av enkelte bestemmelser Høyere strafferammer både i aml og allmenngjøringsloven Innføring av straff for brudd på informasjons- og påseplikten etter allmenngjøringsloven 28

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon

Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense Kommentarer og argumentasjon LOs kommentarer til regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Oppdatert januar 2015 Forslag til endringer i AML Arbeidstid, søndagsarbeid, kollektiv søksmålsrett, straffebestemmelser og aldersgrense

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR ANSATTE I AUF 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen (HK-AAF)... 2 Del II Overenskomst... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Ansettelsesforhold... 2 3 Arbeidstid... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 A Permisjoner med lønn...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS

Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS Overenskomst mellom Norsk Jernbaneforbund og Baneservice AS 01.04.2012 31.03.2014-1 - INNHOLD 1 GENERELT... 3 2 ANSETTELSER OG OPPSIGELSER... 3 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 4 4 LØNN... 5 5 DIETT/REISEUTGIFTER...

Detaljer

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009)

Innst. O. nr. 84. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innst. O. nr. 84 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2008 2009) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer