Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?"

Transkript

1 Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1

2 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk: Hva tar vi med oss fra siste år? Mindre relevant høyesterettspraksis Mye forslag til endringer i lovgivningen som nå er i ferd med å gjennomføres: FOKUS DER I DAG! Nye regler for midlertidige ansettelser Kort om de nye arbeidstidsreglene Forslag til regulering av konkurranseklausuler mv. Nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven Hvilke trender ser vi fremover har de mørke skyene nådd Norge? Midlertidig ansettelse Vedtatt av Stortinget, ennå ikke behandlet i statsråd 2

3 Generell adgang til midlertidig ansettelse de første 12 månedene. En absolutt blanco-fullmakt? Utgangspunktet Hovedregelen i norsk rett er fast tilsetting jf. aml (1). Midlertidig ansettelse er kun tillatt dersom vilkårene i en av unntaksbestemmelsene er oppfylt. Og slik vil det fortsatt være Men 3

4 Hva er situasjonen pt., aml (1): Midlertidig ansettelse er tillatt: a) når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) Den nye bestemmelsen Midlertidig ansettelse er tillatt: a) Når arbeidet er av midlertidig karakter b) for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat som før) f) For en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst en arbeidstaker. 4

5 Begrensningene i den generelle adgangen til midlertidig ansettelse - 15 % kvoten 15 % av alle ansatte i virksomheten uavhengig av stillingsprosent. Mao: Hoder, ikke årsverk Uansett rett til minimum 1 (betydning for virksomheter med 6 eller færre ansatte) Kvotebegrensningen gjelder kun midlertidig ansettelse etter bokstav f. Arbeidstilsynets tilsynskompetanse «Svak» rettsvirkning ved brudd. Begrensningene i den generelle adgangen til midlertidig ansettelse - karantene 12 måneders karantene for å ansette midlertidig for å utføre arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten. Hva betyr dette? 5

6 Nærmere om «arbeidsoppgaver av samme art» Både samme og likeartede oppgaver = Konkret vurdering Kjernen: De faktisk utførte arbeidsoppgavene under den avsluttede midlertidige ansettelsen Også andre oppgaver som er naturlig å pålegge og som er av artsmessig samme karakter Når på døgnet er i utgangspunktet ikke avgjørende Ansvar og stillingsnivå Utdanning og kompetanse (eks. sykepleier vs. hjelpepleier) Nærmere om «innenfor virksomheten» Utgangspunkt: Juridisk enhet Unntak: Der virksomheten har store avdelinger osv. åpnes det for at arbeidsgiver kan definere dette som «virksomhet» forutsatt Minst 50 ansatte Enheten/avdelingen er avgrenset organisatorisk Realitet over tid 6

7 Når inntrer karantenen? Fra dagen etter 12 mnd.s dagen Deretter 12 mnd. fremover Kun den som ulovlig ansettes midlertidig i karantenetiden kan fremme krav om fast tilsetting. (Ikke den som var ansatt før karantenetiden inntrådte). Sterk rettsvirkning. Arbeidsgiver må eksplisitt nevne hjemmelen i arbeidsavtalen. I dag: Aml (4) bokstav e stiller krav om forventet varighet av midlertidig ansettelse Forslag: Også GRUNNLAGET for midlertidighet skal fremgå av avtalen. Sml. Rt s. 129 midlertidig ansatt ved kirkegård ble ansett for å være fast ansatt bl.a. pga. manglende skriftlighet. Sikrer behovet for klarhet og forutberegnelighet og kontroll av f.eks. 15 % kvoten. 7

8 Oppsigelse i avtaleperioden Det presiseres i lovforslaget at arbeidsgiver har alminnelig oppsigelsesadgang i avtaleperioden jf. aml Sml. Rt s. 168 (Notodden Fotballklubb) Kort oppsummert: Hva må vi som arbeidsgiver huske på? 15 % av de ansatte (hoder) kan ansettes midlertidig på generelt grunnlag. Grunnlaget for ansettelsen må fremkomme i ansettelsesavtalen. Kun 12 måneder dagen etter inntrer karantenen. Men kun for denne hjemmelen. Karantenetiden: Spørsmål om både «arbeidsoppgaver av samme art» og «virksomhet». 8

9 Fra «fireårs-regel» til «treårs-regel»? Hvilken betydning får dette for allerede løpende avtaler? Dagens situasjon Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a (arbeidets karakter) og b (vikariat), skal anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. 9

10 Ny regel, treårsbegrensning for visse tilsettinger Midlertidig ansatte etter bokstav a (arbeid av midlertidig karakter) vil i likhet med dagens regel ha krav på fast ansettelse etter 4 års sammenhengende ansettelse Midlertidig ansatte etter bokstav b (vikariat) og bokstav f (generell adgang) gir arbeidstaker rett til fast ansettelse etter mer enn 3 års ansettelse. Tre år også for kombinasjoner av disse. Hva med tjenestemannsloven? Det er satt ned et eget utvalg som skal se på tjenestemannsloven Stortinget har instruert regjeringen til å gi Utvalget et tilleggsmandat til å se på bruken av midlertidig ansettelser i staten. Trolig harmonisering 10

11 Praktiske råd Følg med! Husk at treårsgrensen også gjelder ved ansettelser pga. «midlertidig karakter» i kombinasjon med vikariat og den generelle adgangen. Krav på fast tilsetting kan uansett inntreffe på et tidligere tidspunkt ved brudd på karantenebestemmelsen eller der hvor arbeidets karakter ikke lenger er så «midlertidig» Kort om de nye arbeidstidsreglene Vedtatt av Stortinget, ennå ikke behandlet i statsråd 11

12 Arbeidstid Vil øke adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstiden. Forslag om å øke grensen for den daglige arbeidstid i 10-5 første ledd fra ni timer til ti timer ved avtale om gjennomsnittsberegning mellom arbeidsgiver og arbeidstaker (individuell avtale). Grensen for den daglige arbeidstid etter lokal avtale om gjennomsnittsberegning mellom virksomheten og tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet i 10-5 andre ledd, økes fra ti til 12,5 timer. Oversikt endringer arbeidstid/gjennomsnittsberegning ( 10-5) Individuell avtale (kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt etter den nye 14-9 første ledd f) Lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale Samtykke fra Arbeidstilsynet Maks alminnelig arbeidstid per dag/24 timer Fra 9 t til 10 t Fra 10 t til 12,5 t Avt med mer enn 10 t i løpet av 24 t krever særlig vekt på ATs helse og velferd 13 timer Forutsetning om at tilsvarende ikke kan etableres ved tariffavtale tas ut Maks alminnelig arbeidstid per uke 48 t / åtte uker Ikke over 50 t noen enkelt uke 48 / åtte uker Ikke over 54 t noen enkelt uke Tidsperiode for gjennomsnittsberegning 52 uker 52 uker 12

13 Oversikt endringer overtid ( 10-6) Lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale Arbeidstilsynet kan gi tillatelse i særlige tilfelle Maks overtidsarbeid pr 7 dager Maks overtidsarbeid totalt i 4 uker Inntil 20 timer Samlet inntil 50 timer Maks grense overtidsarbeid 300 timer pr 52 uker Inntil 25 timer 200 timer pr 26 uker Også når ikke kommet til avtale Hensyn til helse og velferd Arbeidstid maks grense samlet arbeidstid ( 10-6 åttende ledd) Ikke nytt: «Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker.» Nytt: «likevel slik at den samlede arbeidstiden etter 10-5 andre ledd og 10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke.» 13

14 Arbeidstid utvidet adgang til arbeid på søn og helgedager (aml 10-8 (4)) Arbeidsgiver og arbeidstaker skal kunne avtale gjennomsnittsberegning av søn- og helgedagsarbeidet, slik at arbeidstaker i gjennomsnitt har arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på inntil 26 uker, likevel slik at ukehvilen minst hver fjerde uke skal falle på en søn- eller helgedag. Forlag til regulering av konkurranseklausuler mv. Ligger til behandling arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 14

15 Endringer foreslått etter snart 100 år : Dagens situasjon: Forbud mot å involvere seg i konkurrerende virksomhet: Regulert av avtaleloven 38 (også utenfor arbeidsforhold) Forbud mot å overta eller påvirke kunder til å bli med: Regulert av avtaleloven 36 (generelt at urimelige avtaler er ugyldige) Forbud mot å overta eller påvirke medarbeidere til å bli med: Regulert av avtaleloven 36 (generelt at urimelige avtaler er ugyldige) Forslaget (Prop. 85 L ( )): Konkurransespm i arbeidsforhold tas ut av avtaleloven og settes inn i arbeidsmiljøloven Gjør det mindre attraktivt å pålegge konkurranseklausuler Hovedpunkter i forslaget om konkurranseklausuler: Hva er en konkurranseklausul ( 14 A-1 (1))? En avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Vilkår for å avtale/pålegge ( 14 A-1): Skriftlig avtale ( 14 A-1 (3)). Må være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for ven mot konkurranse ( 14 A-1 (2)). Uansett ikke lenger enn et år ( 14 A-1 (2)). 15

16 Krav til økonomisk kompensasjon for konkurranseforbudet ( 14- A-3): (1) Arbeidsgiver må betale arbeidstakeren kompensasjon tilsvarende arbeidstakerens arbeidsvederlag i konkurranseperioden. Kompensasjonen beregnes på grunnlag av opptjent arbeidsvederlag de siste 12 månedene før oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Vederlaget begrenses oppad til 18 ganger folketrygdens grunnbeløp (2) Det kan gjøres fradrag med inntil halvparten av kompensasjonen for arbeidsvederlag eller arbeidsinntekt som arbeidstaker mottar eller opptjener i perioden konkurranseklausulen har virkning. (3) Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker opplyser om arbeidsvederlag eller arbeidsinntekter i perioden. Dersom arbeidstaker ikke etterkommer kravet, kan arbeidsgiver holde tilbake kompensasjon inntil opplysningene legges fram. Konkurranseklausulers ugyldighet ved oppsigelse som skyldes arbeidsgiver ( 14- A-1 (4)): En konkurranseklausul kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidstakers forhold. Det samme gjelder dersom arbeidsgiver på grunn av mislighold av forpliktelser i arbeidsforholdet har gitt arbeidstaker rimelig grunn til å avslutte arbeidsforholdet. (5) Sammenlikn avtaleloven 38 (3) 16

17 Krav til redegjørelse ved konkurranseklausuler ( 14- A-2): (1) Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en konkurranseklausul vil bli gjort gjeldende. Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal i tilfelle fremgå av redegjørelsen. (2) Dersom arbeidstakeren sier opp, eller arbeidsgiver sier opp eller avskjediger arbeidstaker, og det ikke allerede foreligger en bin-dende redegjørelse, skal oppsigelsen eller avskjeden ha samme virkning som en skriftlig forespørsel etter første ledd. (3) Dersom arbeidsgiveren sier opp eller avskjediger arbeidstakeren, skal det gis redegjørelse samtidig med oppsigelsen eller avskjeden. (4) Redegjørelse etter denne paragrafen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. 14 A-3 Kompensasjon Arbeidsgiver har adgang til å si opp konkurranseklausulen( 14- A-1 (5)): Spørsmål: Er det noe poeng for arbeidsgiver å opprettholde en konkurranseklausul tross kostnadene og begrunnelseskravene? 5) Arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul. Oppsigelse kan likevel ikke skje i den perioden arbeidsgiver er bundet av redegjørelse etter 14 A-2 fjerde ledd. En konkurranseklausul faller bort dersom kravet til redegjørelse etter 14 A-2 ikke blir oppfylt. 14 A-2 17

18 Adgang til å avtale såkalte kundeklausuler (14 A-4): Hva er en kundeklausul? avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Vilkår for å inngå kundeklausul (2): Kan bare omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før redegjørelse som nevnt nedenfor. Klausulen kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende lenger enn ett år fra opphør av arbeidsforholdet. 14 A-1 tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende. Redegjørelsesplikt (3): Ved skriftlig forespørsel fra arbeidstaker skal arbeidsgiver innen fire uker gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad en kundeklausul vil bli gjort gjeldende. Redegjørelsen skal i tilfelle angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen. 14 A-2 andre til fjerde ledd gjelder tilsvarende. Unntak for øverste leder ( 14 A-5): Begrensningene i adgang til å avtale konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom vedkommende i skriftlig avtale har sagt fra seg slike rettigheter mot etterlønn før fratreden. Sml muligheten til å frasi seg oppsigelsesvernet mot etterlønn, jf aml Ikke de samme behovene 18

19 Forbud mot såkalte rekrutteringsklausuler, med unntak ( 14 A-6): Hva er en rekrutteringsklausul (1)? avtale mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet. Forbud med unntak (2): Arbeidsgiver kan ikke inngå rekrutteringsklausul. kan likevel inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. kan også inngås fra tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen og gjøres gjeldende i inntil seks måneder, dersom arbeidsgiver skriftlig har informert alle berørte arbeidstakere. Nye aldersgrenser i arbeidsmiljøloven Vedtatt av Stortinget, ennå ikke behandlet i statsråd 19

20 Dagens situasjon 70-årsgrense Lavere bedriftsintern grense typisk 67 Iht. ulovfestet lære (praksis, tariffavtale, reglement etc.): Klart kommunisert Konsekvent praktisering Tilfredsstillende pensjonsordning I tillegg «diskrimineringssensur» Saklig begrunnet og Ikke uforholdsmessig inngripende Lovforslaget Alminnelig aldersgrense 72 år Bedriftsintern aldersgrense kan ikke være lavere enn 70 år NB: Fortsatt andre aldersgrenser i spesiallovgivningen. 20

21 Overgangsordninger Ikke foreslåtte overgangsordninger for økningen av den lovbestemte grensen fra 70 til 72 år. Hva betyr det? Overgangsbestemmelser for bedriftsintern aldersgrense: Tariffavtalte aldersgrenser vil være gyldige ut tariffperioden. Lavere aldersgrense som bygger på arbeidsgivers styringsrett (typisk reglement); kan opprettholdes 1 år fra lovens ikrafttredelse. Hvilke trender ser vi komme? Har de mørke skyene nådd Norge? 21

22 Omorganisering/omstilling Omrokkeringer og endring i stillinger Nedbemanning Virksomhetsoverdragelse flytting over landegrensene Spesielt mellom Skandinaviske land? Tilbake til 10 dagers arbeidsgiverperiode ved permittering Ser politikerne behovet igjen? Trer i kraft fra i sommer Internasjonale arbeidsforhold, innleie og entreprise/outsourcing Vikarbyrådirektivet utvikling i EØS og Norge Bruk av outsourcing / underentreprise som alternativ til innleie Spesielt med bruk av utenlandsk arbeidskraft Flere saker med krav om fast ansettelse, større kunnskap om reglene 22

23 Arbeidsmiljøsaker/trakasseringspåstander overfor ledere Stadig flere saker knyttet til påstand om fryktkultur, trakassering, dårlig arbeidsmiljø osv. Stadig større marked for såkalte «faktaundersøkelser» osv. Viktig for arbeidsgiver og HR å huske at også ledere har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø, også når de blir anklaget. Takk for oppmerksomheten! Kari B. Andersen Terje G. Andersen

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo

Personaljus. ved Simen Smeby Lium. 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus ved Simen Smeby Lium 25. - 26. september 2014 Oslo Personaljus - Nødvendig juridisk kunnskap for å håndtere dine personalspørsmål Kurs i regi av Tekna Ved advokat Simen Smeby Lium, Wikborg

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI. Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 2-2015 Et fagblad for regnskap, lønn og personal ENDRINGER I ARBEIDS- MILJØLOVEN FRA 1. JULI FERIE OG SYKDOM FORSVARLIG UTBYTTE GOD LIKVIDITETSSTYRING 2 LEDER Skal du behandle folk

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 14/2614 14/2874-22 440.01/NIKR Oslo, 22.09.2014 Høring - Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Mastergradsoppgave JUS399 ARBEIDSTAKERSIDENS MEDBESTEMMELSESRETT VED AVVIKENDE ARBEIDSTIDSORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN Pernille Brusdal Antall ord: 14 173 9. desember 2011 INNHOLD 1. INNLEDNING 2

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28.

NYTT FRA. Kundene skal føle seg ivaretatt. Uten blanke ark KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005. Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 SIDE 28. NYTT FRA KUNDEMAGASIN NR 1 / 2005 Kundene skal føle seg ivaretatt Torill Nag, Lyse Tele AS SIDE 12 Uten blanke ark SIDE 28 Foto: Roy Storvik Ny lov om voldgift bør voldgift brukes? Den nye loven om voldgift

Detaljer

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012

Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 Overenskomst for Høyere utdanning 2010-2012 mellom LA og Naturviterne Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 28 2 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Naturviterne

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Generelt til forslagene:

Generelt til forslagene: Innhold Generelt til forslagene:... 2 Midlertidig ansettelse... 5 Kollektiv søksmålsrett... 8 Ny forskrift om unntak fra likebehandlings-prinsippet ved tariffavtale... 9 Endringer i arbeidstidreglene...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet på den andre side Innholdsfortegnelse

Detaljer