Endringene i arbeidsmiljøloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringene i arbeidsmiljøloven"

Transkript

1 Endringene i arbeidsmiljøloven 1

2 På omtrent nøyaktig ett år har regjeringen gjennomført en fullstendig lovprosess med store endringer i arbeidsmiljøloven. 2 Utgitt av Unio, juni 2015 Illustrasjoner: istockphoto Kildedokumenter: Innst. 208 L ( ), jf. Prop. 39 L ( ) Innst. 207 L ( ), jf. Prop. 48 L ( )

3 FORORD Stortingsfleirtalet regjeringspartia og KrF og Venstre har vedteke endringar i arbeidsmiljølova. Dei fleste endringane skal gjelde allereie frå 1. juli i år. Unio og Unioforbunda har vore sterkt kristiske til storparten av endringane regjeringa foreslo, og markerte motstanden mellom anna gjennom politisk streik og markeringar landet rundt i slutten av januar. Engasjementet viste tydeleg kor viktig arbeidsmiljølova er for norske arbeidstakarar. Unio følgde opp med offensivt påverknadsarbeid overfor Stortinget. Det blei ein del justeringar og kompromiss. Nokre av dei gjekk rett veg, men regjeringa fekk gjennomslag for kursen dei stakk ut. Det innber at arbeidsmiljølova blir svakare som vernelov, og at maktbalansen er endra i favør av arbeidsgjevarsida. Ein del av lovverket er i tillegg blitt både komplisert og uoversiktleg, noko som kan bli ekstra krevjande på arbeidsplassane både for arbeidstakarar og arbeidsgjevarar. Difor er det ekstra viktig med godt skolerte tillitsvalde og aktive medlemmer. Med dette heftet ønskjer Unio å gi eit innblikk i og eit oversyn over dei viktigaste endringane i arbeidsmiljølova, og kva for konsekvensar dei kan ha for medlemmene. I denne samanheng rår vi alle til å sette seg inn i meir yrkesretta materiell og rettleiingar i regi av aktuelle medlemsforbund. Vi minner også om at arbeidsmiljølova, trass i endringane, framleis skal vere ei vernelov. Arbeidstilsynet har ei viktig rolle med tanke på å følgje opp at det er samsvar mellom regelverk og praksis. Oslo, juni 2015 Anders Folkestad Unio-leiar 3

4 ENDRINGENE I ARBEIDSMILJØLOVEN Den 1. juli 2015 trer endringene i arbeidsmiljøloven i kraft. Unio vil i dette heftet redegjøre for hovedlinjene i de endringene som Stortinget har vedtatt. De viktigste endringene vil være knyttet til midlertidig ansettelse, arbeidstid og aldersgrenser. Det er derfor disse endringene som er viet mest plass i dette heftet. Vi har ikke gått i dybden på hva de enkelte endringene kan innebære for de ulike medlemsgruppene. Vi anbefaler derfor at medlemmer og tillitsvalgte kontakter sitt forbund for ytterligere informasjon om de nye bestemmelsene. Bakerst i heftet vil du finne de nye lovbestemmelsene med de aktuelle endringene. 4

5 MIDLERTIDLIG ANSETTELSE 5

6 Den nye regelen om generell åpning for midlertidig ansettelse er en systemendring i forhold til dagens strenge regler for bruk av midlertidige ansettelser. 6

7 NY GENERELL ADGANG TIL MIDLERTIDIG ANSETTELSE Det innføres fra 1. juli 2015 en generell vilkårsløs adgang til å ansette midlertidig i inntil 12 måneder, uten at det foreligger et midlertidig behov. Endringen innebærer at virksomheter kan ansette arbeidstakere på midlertidige kontrakter i 12 måneder av gangen på generell basis, i tillegg til de grunnlagene for midlertidige ansettelser som allerede er nedfelt i lovverket fra før, som for eksempel vikariater. Ved avtaleperiodens utløp vil arbeidsgiver stå fritt til enten å avslutte arbeidsforholdet uten å oppgi grunn eller å videreføre ansettelsen i fast stilling, eventuelt i midlertidig ansettelse på et av de andre grunnlagene i loven. Tre begrensninger For å hindre misbruk av bestemmelsen, er det lagt inn tre begrensninger på retten til å bruke generell midlertidig ansettelse. 1. Karantene Dersom arbeidsforholdet avsluttes innføres en «karantene» på 12 måneder for tilsvarende midlertidig ansettelse hvor arbeidsoppgavene er av samme art. Under karantenen vil det ikke være adgang til ny midlertidig ansettelse av samme eller annen arbeidstaker, for å utføre arbeidsoppgaver av samme art som ble utført under ansettelsen som ble avsluttet. Karantenebestemmelsen innebærer en skjønnsmessig begrensning som kan bli vanskelig å håndtere i praksis. Arbeidsoppgaver av samme art Hva som nærmere inngår i betegnelsen «arbeidsoppgaver av samme art», vil måtte bero på en konkret vurdering. Forarbeidene til den nye bestemmelsen legger til grunn at karantenen ikke bare omfatter nøyaktig like oppgaver som de utførte. En slik avgrensning vil bli for snever og lett kunne gi grunnlag for omgåelse, for eksempel ved at det endres noe på arbeidsoppgavene. Karanteneperioden omfatter både samme og likeartede oppgaver. 7

8 Organiseringen av arbeidet kan være et moment av betydning i vurderingen av om arbeidsoppgavene er av samme art. Oppgaver og omorganisering av en «nattarbeidsstilling» kan for eksempel adskille seg fra hvordan arbeidet er organisert i en dagarbeiderstilling og i praksis innebære at arbeidet blir svært forskjellig. Andre momenter i vurderingen kan være utdanning, ansvar og stillingsnivå. For eksempel vil en sykepleier i overordnet lederstilling som hovedregel ikke ha arbeidsoppgaver av samme art som en sykepleier uten lederansvar. Det er de faktisk utførte oppgavene under den avsluttede midlertidige ansettelsen som vil være kjernen i vurderingen. Når karanteneperioden er over for de aktuelle arbeidsoppgavene, kan ny avtale om midlertidig ansettelse på generelt grunnlag inngås for utførelse av de oppgavene karantenen har omfattet. Karantenen mot ny midlertidig ansettelse på generelt grunnlag for samme type arbeidsoppgaver gjelder ikke dersom den midlertidig ansatte selv sier opp eller takker nei til videre ansettelse. Ifølge forarbeidene til loven, vil det være adgang til å forlenge arbeidsforholdet på generelt grunnlag innenfor 12-månedersperioden, dersom arbeidsavtalen i første omgang er inngått for en kortere periode. Det forutsettes imidlertid at en forlengelse avklares før arbeidsforholdet opphører. Karanteneperioden starter fra første dag etter at arbeidsforholdet utløper og skal være av 12 måneders varighet uavhengig av ansettelsens lengde. Konsekvensen av at den generelle midlertidige ansettelsen løper utover 12 måneder på det samme grunnlaget, vil være at arbeidstakeren kan kreve fast ansettelse. Innenfor virksomheten Hovedregelen er at karantenen gis en avgrensing til den juridiske enheten «virksomheten». Men der virksomheten har store avdelinger eller underbedrifter, åpner loven for at denne enheten kan legges til grunn for karantenens omfang. Forarbeidene til den nye bestemmelsen legger til grunn at det må være en viss størrelse på enheten minst 50 ansatte. Det er også en forutsetning at enheten naturlig kan avgrenses organisatorisk og ha en realitet over tid. 8

9 2. Kvote Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal fortsatt være fast ansettelse. Derfor innføres det også en begrensning på hvor mange arbeidstakere som til enhver tid kan være midlertidig ansatt på det nye generelle grunnlaget. Lovgiver har satt kvoten til maksimalt 15 prosent av arbeidstakerne innen virksomheten. Men det vil alltid være tillatt at minst én arbeidstaker er ansatt på generelt grunnlag. Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en kommentar til den nye bestemmelsen at i de tilfellene 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten utgjør et desimaltall, skal det avrundes opp til nærmeste hele arbeidstaker. For eksempel vil 15 prosent av en virksomhet med syv arbeidstakere utgjøre 1,05. Da vil det være tillatt å ansette to arbeidstakere på generelt grunnlag. Ved beregning av kvoten skal det tas utgangspunkt i antall arbeidstakere ansatt i virksomheten, det vil si både hel- og deltidsstillinger, samt faste og midlertidige stillinger. Brudd på kvoteregelen gir i utgangspunktet ikke krav på fast ansettelse. Men foreligger det særlige grunner, kan det avsies dom for fast ansettelse. Det kan være tilfellet ved klare misbrukstilfeller som for eksempel hvor en virksomhet har ansatt arbeidstakere på generelt grunnlag i stort omfang utover kvoten, eller systematisk overtredelse av kvotereglene over tid. I tillegg kan misbrukstilfeller gi grunnlag for at erstatningsreglene i arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse. Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at antall midlertidige ansettelser på generelt grunnlag ikke overstiger 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten. Dersom det foreligger brudd på kvoteregelen, skal Arbeidstilsynet gi pålegg om at antall midlertidige ansatte på generelt vilkår skal samsvare med kvoten fastsatt i loven. 3. Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden Det skal ikke være adgang til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden med arbeidstakere som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag etter den nye bestemmelsen i loven. 9

10 4-årsregelen blir delvis 3 år Etter arbeidsmiljøloven skal arbeidstaker som har vært ansatt sammenhengende i midlertidige stillinger utover 4 år anses som fast ansatt. Lovgiver innfører nå en ny 3-årsregel. Det er imidlertid viktig å merke seg at endringen fra 4 til 3 år ikke gjelder for alle typer midlertidige stillinger. Det er den nye bestemmelsen om midlertidige ansettelser på generelt grunnlag og vikariater som gir rett til fast ansettelse etter 3 år. Er arbeidstakeren midlertidig ansatt etter grunnlaget «arbeid av midlertidig karakter», vil det fortsatt være 4-årsregelen som gjelder. Dersom arbeidstakeren har vært ansatt midlertidig gjennom en kombinasjon av disse grunnlagene, er det 3-årsregelen som gjelder. Ved innleie fra bemanningsforetak, gjelder bestemmelsen tilsvarende. Den nye 3-årsregelen får virkning for midlertidige ansettelsesforhold som er inngått etter at den nye regelen er trådt i kraft 1. juli Imidlertid skriver Arbeids- og sosialdepartementet i en kommentar til den nye bestemmelsen at grunnet lovens systematikk, må tidligere midlertidige arbeidsforhold som omfattes av regelen regnes med, selv om disse er gjennomført før ikrafttredelsen. Har arbeidstakeren for eksempel tidligere vært ansatt sammenhengende midlertidig i mer enn tre år når vedkommende tilbys ny avtale om vikariat etter at lovendringen har trådt i kraft, vil arbeidstakeren umiddelbart ha krav på fast ansettelse etter den nye regelen. På tidspunktet for inngåelse av for eksempel en ny avtale om vikariat etter ikrafttredelse, vil arbeidsgiver vite om de nye reglene, og dermed konsekvensen av å ansette den aktuelle arbeidstakeren i vikariatet. Dette i motsetning til avtaler som er inngått før og løper videre på ikrafttredelsestidspunktet. Drøftingsplikt Arbeidsgiver skal minst én gang i året drøfte bruken av midlertidige ansettelser med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, inkludert omfanget av karantener på arbeidsoppgaver og gjeldende kvoter, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet. Arbeids- og sosialdepartementet skriver i en kommentar til den nye bestemmelsen at eksempler på hva som kan drøftes i forhold til arbeidsmiljøet, er om HMS-opplæringen er tilfredsstillende for de midlertidig ansatte og om kravene til HMS er tilfredsstillende i virksomheten for denne gruppen. 10

11 Skriftlig arbeidsavtale med grunnlag I dag stiller arbeidsmiljøloven krav om at forventet varighet av en midlertidig ansettelse skal fremgå av den skriftlige arbeidsavtalen. I tillegg vil det i de nye lovbestemmelsene stilles krav om at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen også må angis i avtalen. I forarbeidene til lovbestemmelsen legges det til grunn at også endringer i grunnlaget for den midlertidige ansettelsen må tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig, og senest en måned etter at endringen trådte i kraft. Formålet er å bidra til økt bevissthet i virksomhetene om det er grunnlag for midlertidig ansettelse og å sikre at arbeidstakere enkelt kan finne fram til rettsgrunnlaget for sin midlertidige ansettelse og eventuelt etterprøve om det er et reelt grunnlag for ansettelsen. Gjeldende hovedregel om midlertidig ansettelse forenkles I dag er det adgang til midlertidig ansettelse «når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten». Ordlyden forenkles og tydeliggjøres uten at det er ment å innebære noen realitetsendring. Vilkåret endres til «når arbeidet er av midlertidig karakter». Oppsigelse av midlertidig ansatt I gjeldende rett er det en viss usikkerhet om rettstilstanden når det gjelder oppsigelighet av midlertidige arbeidsavtaler i løpet av avtaleperioden. Derfor har lovgiver tatt inn en bestemmelse hvor det fremgår at lovens regler om opphør gjelder i avtaleperioden ved midlertidige ansettelser. Det betyr at hvis ikke annet er avtalt, så gjelder hovedregelen om gjensidig oppsigelsestid på 1 måned også i midlertidig ansettelsesforhold. Midlertidighet i staten I forbindelse med endringene i arbeidsmiljøloven, ble det i innstillingen fra Stortingets arbeids- og sosialkomité gitt et tilleggsmandat til tjenestemannslovutvalget som kan berøre mange av Unios medlemmer i statlig sektor. Tjenestemannslovutvalget skal avlevere sin rapport i november «Flertallet viser til at det er nedsatt et lovutvalg som skal vurdere om tjenestemannsloven kan fornyes og forenkles. Flertallet viser til at tjenestemannsloven er fra Slik flertallet ser det har 11

12 arbeidslivet generelt, og statlig sektor spesielt, endret seg mye de siste 30 årene. Flertallet ber regjeringen sørge for at utvalget og deretter regjeringen vurderer tjenestemannslovens bestemmelser om midlertidige ansettelse. Flertallet ber på denne bakgrunn om at det allerede nedsatte utvalget gis et tilleggsmandat der de særlig bes vurdere tjenestemannslovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Flertallet viser til at bruken av midlertidige stillinger i dag er størst i statlig sektor, og ønsker å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder de lengste midlertidige ansettelsene. Flertallet mener det er naturlig at utvalget som skal gjennomgå tjenestemannsloven også går gjennom universitetsog høyskolesektoren for å se på muligheten for å redusere antall midlertidige ansettelser.» Kunnskapsprosjekt Det vil bli nedsatt et utvalg med partene i arbeidslivet for å evaluere ordningen med midlertidig ansettelse når det foreligger et godt nok vitenskapelig grunnlag for å trekke konklusjoner. Det er allerede satt i gang et flerårig forskningsprosjekt for å framskaffe økt kunnskap om ulike tilknytningsformer i arbeidslivet og effekter av endringer i regelverket. 12

13 ARBEIDSTID 13

14 De ytre rammene for alminnelig arbeidstid, overtid, turnusordninger og sønog helgedagsarbeid beholdes som i dag. 14

15 NYE REGLER OM ARBEIDSTID Det innføres utvidelser i adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, nye grenser for bruk av overtid, samt økt adgang til søn- og helgedagsarbeid. I tillegg åpnes det for at en mindre andel av en beredskapsvakt skal telle med som arbeidstid. De ytre rammene for alminnelig arbeidstid, overtid, turnusordninger og søn- og helgedagsarbeid beholdes imidlertid som i dag. Mer gjennomsnittsberegning Gjennom endringene som nå vedtas, blir det økt mulighet til å gjennomsnittsberegne arbeidstiden. Reglene gjør det mulig å arbeide utover grensene for alminnelig arbeidstid per dag og uke mot tilsvarende mindre i andre perioder. De totale grensene økes ikke. Arbeidstakerne kan dermed ikke jobbe mer på årsbasis enn de gjorde før lovendringene. Grensen for den daglige arbeidstid økes ved gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid, fra 9 til 10 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og fra 10 til 12,5 timer ved avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte i tariffbundet virksomhet. Grensen på 48 timer i løpet av syv dager beholdes, men kan nå gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker også ved individuell avtale, likevel slik at arbeidstiden ikke i noen enkeltuke går utover 50 timer (grensen på 54 timer ved tariffavtale opprettholdes). Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Grunnlag Maks tid per dag Maks tid per uke Avtale med abeidstaker Avtale med lokal tillitsvalgt Tillatelse fra Arbeidstilsynet Dagens grense Ny grense Dagens grense Ny grense 9 timer 10 timer 48 timer 50 timer (48 timer i uken i snitt over 8 uker) 10 timer 12,5 timer 54 timer Ingen endring (48 timer i uken i snitt over 8 uker) 13 timer Ingen endring 48 timer i uken i Ingen endring snitt over 8 uker 15

16 Overtid Overtidsgrensene endres mindre enn regjeringen opprinnelig foreslo, og det åpnes ikke for at arbeidsgiver kan pålegge arbeidstaker mer overtidsarbeid enn før. Lovens hovedregel for overtid blir stående som den er, men det blir mulig å avtale noe mer overtid med lokal tillitsvalgt og ved tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det er ingen endring i adgang til å pålegge overtid ved individuell avtale (dagens 10 timer per uke og 25 timer per måned beholdes). For tariffbundne virksomheter utvides adgangen til å avtale avvikende ordning med inntil 20 timer i løpet av syv dager og 50 timer i fire sammenhengende uker. Etter søknad til Arbeidstilsynet kan grensen utvides til 25 timer i løpet av syv dager (grensen på 200 timer i løpet av 26 uker beholdes). Timegrenser for overtid Grunnlag Dag 1 uke 4 uker 52 uker Lovens hovedregel Avtale med lokal tilitsvalgt Tillatelse fra Arbeidstilsynet Dagens grense 13 timer (samlet arbeidstid) 16 timer (samlet arbeidstid) Ikke hjemmel Ny grense Ingen endring Ingen endring Ingen endring Dagens Ny grense grense 10 timer Ingen endring Dagens Ny grense grense 25 timer Ingen endring Dagens Ny grense grense 200 timer Ingen endring 15 timer 20 timer 40 timer 50 timer 300 timer Ingen endring 20 timer 25 timer (60 timer) Ingen endring (400 timer) Det er videre innført en øvre maksgrense for samlet arbeidstid på 69 timer per uke der arbeidsgiver kombinerer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og bruk av overtid. Ingen endring 16

17 Arbeid på søndag og helgedager Dagens hovedregel i arbeidsmiljølovens opprettholdes. «Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.» Både de gamle og nye reglene åpner for at arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker fri annenhver søndag og helgedag over en periode på 26 uker. Det innføres en utvidelse av muligheten for søn- og helgedagsarbeid som innebærer at det ukentlige fridøgnet minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag (mot tidligere hver tredje uke). Arbeidstilsynets samtykkekompetanse I noen tilfeller kan Arbeidstilsynet gi samtykke til arbeidstidsordninger som fraviker lovens ordninger. I dagens loververk er det et vilkår for samtykke at arbeidsgiver og tillitsvalgte ikke har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale. Dette vilkåret blir nå opphevet. Arbeidstilsynet har i dag adgang til å gi samtykke til en arbeidstid på mer enn 13 timer per døgn og kortere dag- og ukehvile for helse- og omsorgsarbeid og vakt- og overvåkningsarbeid av delvis passiv karakter. Tilsynene kan videre gi samtykke til kortere dag- og ukehvile samt tillatelse til arbeid på søndager og en annen fordeling av de ukentlige fridøgnene, når det er lang avstand mellom arbeidstakers arbeids- og bosted og det har sikkerhetsmessig betydning å legge til rette for en helhetlig regulering av arbeidstidsordningene på arbeidsplassen. Samtykke forutsetter imidlertid at partene i virksomheten ikke har kompetanse til å etablere den aktuelle arbeidstidsordningen ved tariffavtale. I de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven utvides tilsynenes myndighet for helse- og omsorgsarbeid, vakt- og overvåkningsarbeid av delvis passiv karakter og de ovenfor nevnte pendlersituasjoner, til å gjelde også når partene har kompetanse til å etablere ordningen ved tariffavtale. Endringen innebærer at arbeidsgiver og arbeidstakere i virksomheter hvor arbeidstakerne er organisert i store fagorganisasjoner (fagforeninger med innstillingsrett) får to ulike veier å gå for å etablere alternative ordninger fagforeningen sentralt eller tilsynene. Før Arbeidstilsynet treffer sin avgjørelse, skal ordningen om arbeidstiden drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte, og det skal ikke gis samtykke med mindre arbeidstakerne ønsker ordningen. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. 17

18 Beredskapsvakt For beredskapsvakt blir det innført en ny hovedregel om at minst 1/7 av vakten skal regnes med i den alminnelige arbeidstiden (mot tidligere minst 1/5). Brøken skal fastsettes på bakgrunn av vaktens belastning. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale kan avtale en annen beregningsmåte. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil framstå som urimelig. 18

19 ALDERSGRENSE 19

20 Bare 18 prosent vil jobbe etter fylte 70 år, og kun 8 prosent tror at arbeidsgiver faktisk vil ha dem i jobb når de når denne alderen. (Spørreundersøkelse Respons utførte for Unio i 2014.) 20

21 HEVING AV ALDERSGRENSENE Arbeidsmiljølovens aldersgrense for opphør av arbeidsforhold heves fra 70 til 72 år. I dag kan arbeidsgivere avslutte arbeidsforhold uten nærmere begrunnelse ved fylte 70 år. Denne grensen for bortfall av stillingsvernet i arbeidsmiljøloven økes nå fra 70 år til 72 år. Den ansatte beholder vanlig stillingsvern frem til fylte 72 år, såfremt det ikke gjelder særlig fastsatt aldersgrense for stillingen eller virksomheten. Det innføres i tillegg en nedre grense på 70 år for adgangen til å operere med bedriftsinterne aldersgrenser. Det medfører at bedriftsfastsatte aldersgrenser på 67 år, som er utbredt, ikke lenger kan videreføres på generelt grunnlag. I tillegg er det lovfestet kriterier for å kunne operere med bedriftsfastsatte aldersgrenser mellom 70 og 72 år. For at ordningen skal være lovlig, må aldersgrensen: 1. være kjent for de ansatte 2. praktiseres konsekvent 3. sikre de ansatte tilfredsstillende tjenestepensjonsordning Det kreves i tillegg at aldersgrensen må drøftes med de tillitsvalgte. Disse vilkårene er, sett bort fra selve aldersgrensen på 70 år, i det vesentlige de samme kravene til håndheving av bedriftsinterne aldersgrenser som følger av rettspraksis også i dag. 70-årsgrensen gjelder ikke for virksomhet eller stillinger hvor det gjør seg særlige helse- og sikkerhetshensyn gjeldende. Disse virksomhetene kan fortsatt operere med aldersgrenser under 70 år, eksempelvis 65 år. For bedriftsfastsatte aldersgrenser lavere enn 70 år, er det nå lovfestet et nødvendighetskrav begrunnet i helse eller sikkerhet. For bedriftsinterne aldersgrenser vil det være overgangsordninger som gir private virksomheter inntil ett år fra 1. juli 2015 på å endre reglene. For aldersgrenser som følger av tariffavtaler, vil disse fortsette å gjelde til tariffavtalen løper ut. Det er også viktig å merke seg at aldersgrensene i arbeidsmiljøloven ikke regulerer spørsmålet om når man har oppnådd rett til pensjon. Yrkesgrupper som har særaldersgrenser er unntatt fra reglene. 21

22 Særaldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor Endringene i aldersgrensene i arbeidsmiljøloven gjelder ikke for arbeidstakere som har aldersgrenser fastsatt etter andre lover, slik som statlig ansatte og øvrige medlemmer av Statens pensjonskasse, sykepleiere, forsvarspersonell m.fl. Endringene gjelder heller ikke de såkalte særaldersgrensene i kommunal og fylkeskommunal sektor. Det er ikke gjort endringer i aldersgrenseloven slik at aldersgrensen for de som er omfattet av lov om Statens pensjonskasse, blant annet undervisningspersonalet, fortsatt er 70 år, skriver KS i en kommentar til bestemmelsen. Selv om øvrige arbeidstakere innenfor KS tariffområde ikke direkte er omfattet av aldersgrenseloven, er relasjonen til loven tariffestet gjennom hovedtariffavtalen. I tillegg er det presisert i hovedtariffavtalen at aldersgrensen er 70 år. Dette har den konsekvens at den normale aldersgrensen fortsatt er 70 år for ansatte i KS-området. 22

23 ANDRE ENDRINGER Det åpnes for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie av arbeidskraft, hvilket innebærer at vikarer kan lønnes lavere enn bedriftens egne ansatte. Kollektiv søksmålsrett for fagforening ved innleie av arbeidskraft fjernes. Strafferammene i arbeidsmiljøloven heves til bøter eller fengsel i inntil ett år, og fengsel i inntil 3 år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. 23

24 24

25 Endringer i arbeidsmiljøloven vedtatt av Stortinget Trer i kraft 1. juli

26 26

27 I Stortingets møte 24. mars 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven: I I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. gjøres følgende endringer: 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er. Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan ved skriftlig avtale fravike bestemmelsen i første punktum. Arbeidstilsynet kan etter krav fra arbeidsgiver eller arbeidstakernes tillitsvalgte fastsette en annen beregningsmåte dersom beregningen av arbeidstiden etter første punktum vil virke urimelig første og andre ledd skal lyde: (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger ti timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke. Avtale etter dette ledd kan ikke inngås med arbeidstaker som er midlertidig ansatt med grunnlag i 14-9 første ledd bokstav f. (2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd. 27

28 10-6 femte og sjette ledd skal lyde: (5) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale overtidsarbeid inntil 20 timer i løpet av sju dager, men slik at samlet overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i fire sammenhengende uker. Overtidsarbeidet må ikke overstige 300 timer innenfor en periode på 52 uker. (6) Arbeidstilsynet kan etter søknad i særlige tilfeller tillate samlet overtidsarbeid inntil 25 timer i løpet av sju dager og 200 timer i løpet av en periode på 26 uker. Referat fra drøftingene, jf. tredje ledd, skal vedlegges søknaden. Fremmer virksomheten søknad om overtid innenfor rammen i femte ledd, skal årsaken til at saken ikke er løst ved avtale med de tillitsvalgte alltid oppgis. Arbeidstilsynet skal ved sin avgjørelse legge særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd åttende ledd skal lyde: (8) Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den samlede arbeidstiden etter 10-5 andre ledd og 10-6 femte ledd ikke overstiger 69 timer i noen enkelt uke fjerde ledd skal lyde: (4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført sønog helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst hver fjerde uke faller på en søn- eller helgedag åttende ledd oppheves. Nåværende niende ledd blir åttende ledd første ledd bokstav e skal lyde: e) forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. 14-9, 14-9 første ledd bokstav a skal lyde: a) når arbeidet er av midlertidig karakter, 28

29 14-9 første ledd andre punktum bokstav d, bokstav e og ny bokstav f skal lyde: d) med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten, e) med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten eller f) for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakere i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker første ledd siste punktum skal lyde: Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av midlertidig ansettelse etter bestemmelsene i dette ledd med de tillitsvalgte, blant annet grunnlaget for og omfanget av slike ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet fjerde ledd andre punktum skal lyde: Dette gjelder likevel ikke deltaker i arbeidsmarkedstiltak som omfattes av andre ledd, jf. første ledd bokstav d fjerde ledd nytt siste punktum skal lyde: Bestemmelsen i fjerde punkitum gir likevel ikke grunnlag for ansettelse utover tolv måneder ved ansettelse etter første ledd bokstav f femte ledd nytt andre punktum skal lyde: I avtaleperioden gjelder lovens regler om opphør av arbeidsforhold nåværende femte ledd andre og tredje punktum blir nytt sjette ledd og skal lyde: Arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn fire år etter første ledd bokstav a eller i mer enn tre år etter første ledd bokstav b og f, skal anes som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse. Ved beregning av ansettelsestid etter andre punktum skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær nytt syvende ledd skal lyde: Reglene i dette ledd gjelder ansettelser etter første ledd bokstav f for arbeidsoppgaver av samme art innenfor virksomheten. Arbeidsgiver kan regne enheter med minst 50 ansatte som en egen virksomhet. Når en arbeidstaker somer midlertidig ansatt etter første ledd bokstav f, får ikke videre ansettelse ved avtaleperiodens utløp, starter en karanteneperiode på tolv måneder for arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren kan i karanteneperioden ikke foreta nye ansettelser som nevnt i første punktum. 29

30 14-11 første ledd nytt punktum skal lyde: Ved brudd på bestemmelsen om kvote i 14-9 første ledd bokstav f, kan retten avsi dom etter første punktum når særlige grunner tilsier det første ledd skal lyde: Innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, er tillatt i samme utstrekning som det kan avtales midlertidig ansettelse etter 14-9 første ledd bokstav a til e fjerde ledd skal lyde: Ved innleid etter denne paragraf gjelder reglene i 14-9 sjette ledd tilsvarende c første ledd første punktum skal lyde: (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a, inkludert krav som følger av tariffavtale som nevnt i a tredje ledd a første, andre, tredje og fjerde ledd skal lyde: (1) Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 72 år. (2) Lavere aldersgrense kan fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. (3) Lavere aldersgrense, men ikke under 70 år, kan fastsettes dersom grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av arbeisgiver og arbeidsaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiver skal drøfte lavere aldersgrense med de tillitsvalgte. (4) Lavere aldersgrense fastsatt i medhold av andre eller tredje ledd må være saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd. Nåværende andre, tredje og fjerde ledd blir nytt femte, sjette og sjuende ledd tredje ledd andre punktum oppheves femte ledd oppheves tredje ledd oppheves. Nåværende 17-4 fjerde, femte og sjette ledd blir tredje, fjerde og femte ledd. 30

31 18-6 første ledd første punktum skal lyde: Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av kapittel 2 til kapittel 11 samt 14-1 a, 14-5 til 14-8, 14-9 første ledd bokstav f andre punktum og første ledd siste punktum, andre ledd andre punktum, tredje ledd, 15-2 og første til fjerde ledd skal lyde: (1) Ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelse eller pålegg gitt i eller i medhold av denne lov, straffes innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten med bøter eller fengsel inntil ett år eller begge deler. Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker straffes etter (2) Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel inntil tre år anvendes. Ved avgjørelsen av om det foreligger slike omstendigheter, skal det særlig legges vekt på om overtredelsen har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse eller om den er foretatt eller fortsatt tross pålegg eller henstilling fra offentlig myndighet, vedtak av arbeidsmiljøutvalget eller henstilling fra verneombud eller bedriftshelsetjeneste. (3) For overtredelse som har eller kunne ha medført alvorlig fare for liv eller helse kan innehaver av virksomhet, arbeidsgiver eller den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten straffes etter denne paragraf, med mindre vedkommende i enhver henseende har opptrådt fullt forsvarlig med hensyn til sine plikter etter loven eller bestemmelser i medhold av loven. (4) Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke reglene i kapittel 8, 12, 13, 15 og 16. Bestemmelsene gjelder heller ikke reglene i kapittel 14, med unntak av 14-5 til 14.8 og II I lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. skal 15 første ledd lyde: Arbeidsgiver som forsettlig eller uaktsomt unnlater å rette seg etter et vedtak av Tariffnemnda, straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Det samme gjelder den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten, og som opptrer som nevnt i første punktum, og oppdragsgiver som overtrer plikter i medhold av 12. Grov overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil tre år. Medvirkning straffes på samme måte, likevel slik at arbeidstaker ikke kan straffes for medvirkning. 31

32 III Loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Bestemmelser i tariffavtale om lavere aldersgrenser enn 70 år for opphør av arbeidsforhold kan beholdes inntil tariffavtalen utløper, jf. arbeidstvistloven 5. Arbeidstvistloven 5 tredje ledd gjelder likevel ikke. Aldersgrenser i kommunal og fylkeskommunal sektor som er begrunnet på tilsvarende måte som i aldersgrenseloven 2, gjelder inntil annet er bestemt. Lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år kan beholdes inntil ett år etter at loven trer i kraft, dersom de er etablert før dette tidspunktet. 32

33 Tillitsvalgte må være ei vaktbikkje overfor misbruk av de nye reglene. 33

34 Unio 2015 Stortingsgata Oslo sentralbord: telefaks: post@unio.no Unios medlemsforbund: Utdanningsforbundet Norsk Sykepleierforbund Forskerforbundet Politiets Fellesforbund Norsk Fysioterapeutforbund Det norske maskinistforbund Akademikerforbundet Norsk Ergoterapeutforbund Norsk Radiografforbund Presteforeningen Skatterevisorenes Forening Det Norske Diakonforbund 34

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 10. Arbeidstid 10-1. Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 7. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640. Endringar i arbeidsmiljølova SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 440 &00 Arkivsaksnr.: 15/640 Endringar i arbeidsmiljølova Ordførar si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Ordførar legg fram tilråding

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

1. Virkeområde Denne forskriften gjelder arbeidsforhold hvor arbeidstaker utfører arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning.

1. Virkeområde Denne forskriften gjelder arbeidsforhold hvor arbeidstaker utfører arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning. Matrise - høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven

Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven Nye og viktige bestemmelser i arbeidsmiljøloven MEFs Arbeidsgiverkonferanse 25. - 26. mars 2015 Advokat Kåre Bjørlo, Bull & Co Advokatfirma AS LO mener LO-leder Gerd Kristiansen mener velgerne holdes for

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

14-9. Midlertidig ansettelse

14-9. Midlertidig ansettelse 14-9. Midlertidig ansettelse Kommentarer til arbeidsmiljøloven 14-9. Midlertidig ansettelse Første ledd Bestemmelsen slår innledningsvis fast arbeidsmiljølovens hovedregel: Ansettelser skal som den klare

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 17.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger for innkalling

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidige ansettelser Midlertidig ansettelse Advokat Line Solhaug 18.10.2016 Tema 1) Fast ansettelse eller midlertidig ansettelse? 2) Krav til arbeidsavtalen 3) Prøvetid 4) Gjennomsnittsberegning 5)

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Siri Bergh, BNL BNLs informasjonsmøter høsten 2018 Dagens tema Innleie introduksjon Nye regler Presisering av hva som er fast ansettelse Regulering

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018

randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018 randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018 hvem vi er. vi hjelper mennesker og virksomheter å oppnå sitt fulle potensial. Randstad 3 nye regler i arbeidsmiljøloven og hva de betyr

Detaljer

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

L nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). L17.06.2005 nr. 62 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 14. Ansettelse mv. 14-1. Informasjon om ledige stillinger i virksomheten Arbeidsgiver skal informere

Detaljer

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Emilie Veggeland Knudsen Fast advokat Kjersti Lyster Ryen Fast advokat Agenda 1 Oversikt over endringene

Detaljer

Adgangen til midlertidig tilsetting

Adgangen til midlertidig tilsetting Adgangen til midlertidig tilsetting Fagdag 15. februar 2017 Ved juridiske rådgivere Trine Hennig og Åshild Håvelsrud. Hovedregel: Arbeidstakere skal tilsettes fast, d.v.s. for et ubestemt tidsrom. jfr.

Detaljer

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS

Amestodagen 2015. Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Amestodagen 2015 Bozica Babic og Britt Bjerkestrand VISMA LØNN: NYHETER, TIPS & TRIKS Agenda Visma Lønn 10.0 (kommer 16. oktober??) Visma.Net Absence (neste sesjon) A-melding Halv skatt Lover og regler

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?

Unntak - når kan arbeidsgiver ansette midlertidig? 1 Innhold Midlertidige ansettelser... 3 Hovedregel: Arbeidstaker skal ansettes fast... 3 Unntak- når kan arbeidsgiver ansette midlertidig?... 3 Når arbeidet er av midlertidig karakter... 3 For arbeid i

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

Arbeidstid, mertid og overtid

Arbeidstid, mertid og overtid Arbeidstid, mertid og overtid Aktualitet mål med kurset Et svært praktisk tema både for arbeidsgiver og for arbeidstaker Arbeidstidsbestemmelsene er strenge og til dels svært kompliserte Reglene gir en

Detaljer

Kommentarer til arbeidsavtalemal for fast ansettelse i bemanningsforetak

Kommentarer til arbeidsavtalemal for fast ansettelse i bemanningsforetak Kommentarer til arbeidsavtalemal for fast ansettelse i bemanningsforetak Det følger av arbeidsmiljøloven (aml.) 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Loven stiller i tillegg

Detaljer

Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.

Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. I lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) gjøres endringer med virkning fra 1.1.2010. Nedenfor frmgår endringene, med tilhørende kommentarer: 3-3 første

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven -------------

Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven ------------- Midlertidighet i UH-sektoren i lys av ny arbeidsmiljølov og eventuelle endringer i tjenestemannsloven ------------- Unios konferanse for høyere utdanning og forskning Arbeidsmiljøloven Tjenestemannslovutvalget

Detaljer

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober

Høsttreff MEF/NLF i Tromsø oktober Høsttreff MEF/NLF i Tromsø 12.-14. oktober Arbeidstid og arbeidstidsordninger Advokat Tone Gulliksen Arbeidstid Hva er lovlig??? Noen innledende begreper Arbeidstid - den tid arbeidstaker står til disposisjon

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Kommentarer til arbeidsavtalemal for midlertidig ansettelse hvor arbeidstaker skal arbeide i flere oppdrag hos ulike kunder

Kommentarer til arbeidsavtalemal for midlertidig ansettelse hvor arbeidstaker skal arbeide i flere oppdrag hos ulike kunder Kommentarer til arbeidsavtalemal for midlertidig ansettelse hvor arbeidstaker skal arbeide i flere oppdrag hos ulike kunder Det følger av arbeidsmiljøloven (aml.) 14-5 at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

randstad norway human forward. Nye regler i Arbeidsmiljøloven november/desember 2018

randstad norway human forward. Nye regler i Arbeidsmiljøloven november/desember 2018 randstad norway human forward. Nye regler i Arbeidsmiljøloven november/desember 2018 hvem vi er. vi hjelper mennesker og virksomheter å oppnå sitt fulle potensial. Randstad 3 verdens største leverandør

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

Nytt i arbeidsretten - hva bør arbeidsgivere kjenne til?

Nytt i arbeidsretten - hva bør arbeidsgivere kjenne til? Nytt i arbeidsretten - hva bør arbeidsgivere kjenne til? Lovendringer og ny sentral rettspraksis på arbeidsrettens område Frokostmøte for Bergen Næringsråd mars 219 v/advokat Håkon Berge og advokatfullmektig

Detaljer

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansettelse Midlertidig ansettelse Generell redegjørelse, men med hovedvekt på aktuelle problemstillinger i kirkelig sektor Advokat Anne Marie Due 27. september 2011 - Side 1 Arbeidsmiljøloven 14-9 første ledd bokstavene

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Ot.prp. nr. 36 ( )

Ot.prp. nr. 36 ( ) Ot.prp. nr. 36 (2000-2001) Om lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE Veileder for tillitsvalgte Om veilederen Dette heftet inneholder regler som gjelder for innleid arbeidskraft. Siden 2013 har vi hatt bestemmelser

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Saksframlegg. Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni 2013

Saksframlegg. Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni 2013 Søgne kommune Arkiv: 047 Saksmappe: 2011/2346-32010/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 06.10.2013 Saksframlegg Deltid - orientering om rett til stilling lik faktisk arbeidstid - endringslov 14. juni

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo

Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Arbeids- og sosialdepartementet Fredrikstad 18. september 2014 Akersgata 64 Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postmottak@asd.dep.no Endringer i arbeidsmiljøloven Norges Kommunistiske Parti (NKP) i Østfold

Detaljer

Regler om ansettelse, med hovedvekt på midlertidig ansettelse

Regler om ansettelse, med hovedvekt på midlertidig ansettelse Regler om ansettelse, med hovedvekt på midlertidig ansettelse Aktualitet - mål Lovendring i 2015 åpner for en mer fleksibel og muligens økt bruk av midlertidige ansettelser Konsekvensene ved å ansette

Detaljer

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner mot akutt forurensning 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Kvale Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma Fokus

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område

Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Nytt i rettsutviklingen på arbeidslivets område Senioradvokat Thorkil H. Aschehoug e-post: thas@grette.no, mob: 90 80 89 77 Advokatfullmektig Maren H. Merli e-post: mame@grette.no, mob: 98 48 11 77 Endringer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr.

Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar Tilbud nr. Revisjon av Særavtale om arbeidstid og fritid for prester i rettssubjektet Den norske kirke (arbeidstidsavtalen) Pr. 1. januar 2019 Tilbud nr. 1 4. april 2019 Kl. 11 Markering av endringer og forbehold

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet

Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 30.6.2016 Norsk Radiografforbunds høringsuttalelse til NOU 2016: 1 Regulering av arbeidstid vern og fleksibilitet Innledning For NRF er

Detaljer

Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser

Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser ARBEIDSTID Regulering av arbeidstid: Motstridende hensyn og kryssende interesser Hensyn: Arbeidstaker: Helse, velferd, sikkerhet og sosiale behov Virksomheten: Mulighet til å skape verdier, organisere

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref.: 14/2614- Vår ref.: 3.02/14/AF Dato: 25. september 2014 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

ROLLEN SOM TILLITSVALGT

ROLLEN SOM TILLITSVALGT ROLLEN SOM TILLITSVALGT HVA INNEBÆRER DET Å VÆRE TILLITSVALGT FOR ECONA? v/liv Torill Evenrud, advokat og sektoransvarlig kommune 1 ULIKE ROLLER: tillitsvalgt ansatt likeverdig part underordnet representerer

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer