Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge"

Transkript

1 Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv 2008/104/EF, vikarbyrådirektivet, dyp politisk uenighet i Norge. Denne gikk helt inn i regjeringspartiene, idet SV og SP mente direktivet ikke måtte innføres, mens AP inntok det motsatte standpunktet. Bakgrunnen for debatten var den norske regelen om at innleie av arbeidstaker fra virksomhet som har til formål å drive utleie, kun er tillatt dersom vilkårene for midlertidig ansettelse hos innleier er tilstede. Mange, blant annet LO, SV og SP, mente at denne grunnforutsetningen ville bortfalle dersom vikarbyrådirektivet ble innført, fordi det i utgangspunktet forbyr restriksjoner på utleie av arbeidskraft. Problemstillingen ble etter høringen drøftet av departementet, som mente at regelen var en restriksjon i direktivets forstand, men at den likevel kunne beholdes etter innføringen av direktivet. Regjeringen fremmet i juni i år lovforslag (Prop. 74 L) til Stortinget, der de påkrevde bestemmelsene for en innføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett fremgår. De foreslåtte bestemmelsene ble vedtatt, og er likelydende i både tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven (aml.). Heretter vil det bare bli redegjort for de aktuelle reglene med henvisning til aml. I dette nyhetsbrevet vil vi redegjøre for innholdet i bestemmelsene. Hovedhensikten med direktivet er å innføre regler som gjør at innleid arbeidskraft skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte i innleievirksomheten har. Reglene gjelder kun ved utleie fra bemanningsforetak (ofte omtalt som vikarbyrå), altså virksomheter som har til formål å leie ut arbeidskraft, jf. aml Som nevnt over, gjelder fortsatt grunnforutsetningen om at det må foreligge adgang til midlertidig ansettelse hos innleier for at innleie fra bemanningsforetak skal være tillatt. Vikarbyrådirektivet er et såkalt minimumsdirektiv, noe som vil si at Norge kan innføre regler som er gunstigere for arbeidstakerne enn det som strengt tatt følger av direktivet i seg selv. Som det skal fremgå i dette Nyhetsbrevet, har Norge valgt å gjøre dette på ett viktig punkt, nemlig regelen om solidaransvar mellom bemanningsforetaket og innleiebedriften for den innleides lønn. LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Sentralt i direktivet er at innleide skal ha samme lønns og arbeidsvilkår som om de hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, jf. aml a (1). Dette innebærer at man må kategorisere Side 1

2 grupper av ansatte i forhold til det arbeid de rent faktisk er innleid for å utføre, for å definere hvilke lønnsog arbeidsvilkår det skal sammenlignes med. 2. LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPETS GRUNNLAG Hvilke lønns og arbeidsvilkår som likebehandlingen skal omfatte kommer vi til i de følgende punktene, men det bør først nevnes at disse kan følge av lov, forskrift, tariffavtale eller andre bindende bestemmelser som gjelder i innleievirksomheten for alle eller for den relevante gruppe eller kategori av ansatte i innleievirksomheten, herunder også bestemmelser i personalhåndbøker eller generelle rutiner / retningslinjer Likebehandlingsprinsippets omfang Ny a (1) i aml. fastslår at likebehandlingen skal omfatte: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f) lønn og utgiftsdekning Pensjon Det er verdt å merke seg innledningsvis at pensjon følgelig ikke er omfattet av likebehandlingsprinsippet. Begrunnelsen for dette er de praktiske vanskeligheter det vil medføre for bemanningsforetaket å administrere mange og ofte stadig skiftende pensjonsordninger, og at det under enhver omstendighet er obligatorisk for bemanningsforetaket å ha en pensjonsordning for sine ansatte som innfrir kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) Lønnsbegrepet Når det gjelder aml a (1) bokstav f) over, lønnsbegrepet, er det på det rene at den enkelte stats lønnsbegrep skal være utgangspunktet. I Norge har vi ikke noen klar, bindende definisjon av begrepet lønn, slik at dette må avgrenses nærmere. Departementet har uttalt at alt vederlag for arbeid var omfattet, eksempelvis all ordinær lønn (herunder i naturalia), kompetansetillegg og personlige tillegg basert på erfaring etc, tillegg for overtid og ubekvem arbeidstid, og skift risiko - og smusstillegg. Om provisjonsavlønning og akkordlønn uttalte departementet at dette er omfattet dersom avlønningsmåten er sedvanlig i den aktuelle bransje. Derimot må spørsmålet om ulike bonusordninger er omfattet anses for å være uavklart. Videre er også utgiftsdekning gjenstand for likebehandlingsprinsippet etter de samme retningslinjer for innleide som for innleievirksomhetens faste ansatte. Side 2

3 2.2.3 Andre goder I tillegg kommer at innleide skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet, jf. aml a (2). Dette kan eksempelvis gjelde personalbarnehage, tilgang til treningsfasiliteter, transport organisert av arbeidsgiver, julebord etc, på samme vilkår som for de fast ansatte i innleievirksomheten. I nytt aml annet punktum, er det også fastslått at innleide skal få opplysninger om ledige stillinger i innleiebedriften på samme måte som de fast ansatte får, og i nytt aml tredje ledd fremgår det at lovlig fravær ikke skal trekkes fra ved beregningen av 4-årsperioden i forhold til krav om fast ansettelse. 3. REGLENE OM HÅNDHEVING For å gjøre reglene praktikable og effektive, er det innført en rekke regler som partene kan anvende for å se til at reglene praktiseres korrekt. Det er i ny aml b fastslått at innleievirksomheten har opplysningsplikt overfor både den innleide og bemanningsforetaket / vikarbyrået, og at sistnevnte har opplysningsplikt overfor innleier. Det fremgår av aml b (5) at plikten bare omfatter vilkår som er nevnt i aml a (1), altså de momenter likebehandlingen skal omfatte. Videre kan de tillitsvalgte hos innleier kreve opplysninger fra bemanningsforetaket / vikarbyrået. Tillitsvalgte i denne sammenheng er ikke bare tillitsvalgte iht. de ordinære tariffavtaler, også tillitsvalgte i en husforening eller som er valgt ad hoc er omfattet av regelen. Opplysningsplikten er kombinert med taushetsplikt, og at de bare kan anvendes til å sikre at likebehandlingskravet blir overholdt. Tidligere var det utelukkende bemanningsforetaket den innleide kunne kreve sin lønn fra. Dette endres nå, idet aml c fastslår at innleiebedriften hefter som selvskyldnerkausjonist for alle lønnsytelser den innleide har rett på. Med andre ord er innleiebedriften solidarisk ansvarlig med bemanningsforetaket / vikarbyrået for lønnsytelsene direkte overfor den innleide. Denne regelen er som allerede nevnt ikke en regel man iht. direktivet er pliktig å innføre, men Norge har valgt å gjøre det for å styrke den innleides rettsstilling med hensyn til sitt lønnskrav. I de tilfeller innleiebedriften blir gjort ansvarlig for lønnskrav etter regelen, vil den kunne kreve regress av bemanningsforetaket. Solidaransvaret gjelder imidlertid ikke etter at konkurs eventuelt er åpnet i bemanningsforetaket. 4. IKRAFTTREDEN Reglene blir satt i kraft i 2 etapper. Selve likebehandlingsprinsippet (ny aml a), reglene om opplysningsplikt (ny aml b), og reglene om informasjon om stillinger og beregning av 4-årsregelen, trer i kraft den 1. januar Siden det har vært kjent en stund at slike regler etter alt å dømme ville bli innført, mente departementet at en forberedelsestid på noe mer enn et halvt år var tilstrekkelig. Side 3

4 Regelen om solidaransvar mellom bemanningsforetaket og innleievirksomheten (ny aml c) trer derimot først i kraft den 1. juli Siden regelen medfører at innleiebedriften i motsetning til tidligere kan bli ansvarlig for den innleides lønn, er det tenkt at en noe lengre omstillingstid var påkrevet for at partene kunne innrette sine avtaler i tråd med det nye regelverket. 5. KONSEKVENSER AV REGLENE Departementet legger til grunn at innføringen av vikarbyrådirektivet i norsk rett vil medføre at: - I det store bildet vil flertallet av innleide oppnå høyere lønn enn det de har nå, men det er ulikheter fra bransje til bransje (dessuten har en del bransjer tilsvarende regler i dag gjennom allmenngjorte tariffavtaler etc) - Lønnskostnadene for bemanningsforetak vil derfor øke, og prisen på tjenesten disse foretakene leverer vil derfor også øke - Etterspørselen etter slike tjenester antas derfor å minke på sikt - Solidaransvarsregelen vil innebære økt sikkerhet for den innleide ift. lønn, for innleievirksomheten vil den innebære en viss økonomisk risiko, og for bemanningsforetaket vil den innebære en viss likviditetsbelastning på grunn av antatte krav om sikkerhetsstillelse eller at innleievirksomhetene vil holde tilbake deler av sin ytelse til sikkerhet for et eventuelt regresskrav - Det antas at reglene om innsyn og drøftelser vil innebære økte krav til administrasjon både for bemanningsforetakene og innleievirksomhetene For vår egen del vil vi anta at en sannsynlig konsekvens av reglene vil være økt bruk av underentreprenører, i stedet for bruk av innleide. Ved bruk av underentreprenør gjelder det ikke noe krav om at underentreprenørs ansatte automatisk skal ha samme lønn som hovedentreprenørs ansatte. Kontaktpersoner i Kluge Advokatfirma DA: Jarle Ringheim senioradvokat/ Senior Associate Mob: Marco Lilli advokat/partner Mob: Side 4

5 Marianne Higson advokat/partner Mob: Side 5

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet Arbeidsdepartementet Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Representativ søksmålsadgang

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. mai 2014 Saksnr.: 29/2013 Lnr.: 17/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

Detaljer

Sammendrag og uttalelse

Sammendrag og uttalelse Vår ref.: Dato: 12/685 16.05.2013 Sammendrag og uttalelse Saken gjaldt en kvinnelig arbeidstaker som mente seg diskriminert i strid med diskrimineringsloven da hun og de andre utenlandske lærerne ved en

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011.

Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. August Ringvold 25.11.2011 Norsk Journalistlag advokat Til Landsstyret Sak: 11-676 Oversendelsesforslag om midlertidig ansatte fra Landsmøtet 23.-26. mai 2011. Forslaget fra LO Media lyder slik: NJ skal

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 10. juni 2015 Saksnr.: 18/2014 Lnr.: 16/2015 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Flemming Hansen Terje Solberg John Giæver Axel Thuve Saken gjelder: Oljetransportavtalen

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer