Innleie av arbeidskraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleie av arbeidskraft"

Transkript

1 En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft

2 Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift - eller bemanningsforetak eller entreprise? s. 5 Krav til likebehandling - Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal innleide fra bemanningsforetak ha? s. 6 Hvordan sikre etterlevelse? s. 8 Innleie fra produksjonsbedrifter: s. 9 Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2013 s. 10 Endringer i tjenestemannsloven fra 1. januar 2013 s. 11 Omfangsbestemmelsen ny 2.3 Innleide: s. 12 KS Hovedtariffavtalen s. 15 Landsoverenskomsten HK/VIRKE* s. 16 Innleie av arbeidskraft Med virkning fra 1. januar i år trådte vikarbyrådirektivet i kraft i norsk rett. Med det er det innført et viktig prinsipp om likebehandling for arbeidstakere utleid fra utleiebedrifter. Innleie er en utfordring for det organiserte arbeidslivet i Norge. I praksis fjerner innleie stillingsvernet og maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver forskyves i sistnevntes favør. Et godt partssamarbeid på arbeidsplassen er en av grunnsteinene i den norske modellen, og bidrar til å videreutvikle bedriften. Utleiebransjen er en bransje med lav organisasjonsgrad. Dette har trolig bidratt til at uakseptable lønns- og arbeidsforhold har florert blant innleid arbeidskraft. Regjeringens tiltakspakke for å sikre likebehandling i forbindelse med vikarbyrådirektivet gir blant annet tillitsvalgte innsynsrett i de innleides lønns- og arbeidsvilkår, samt lovfestet drøfting ved bruk av innleie. Nå er det viktig at tillitsvalgte bruker det nye slik at vi får bukt med ulovlig innleie og sosial dumping. Derfor setter vi i gang med dette krafttaket. Høy organisasjonsgrad er avgjørende for norsk arbeidsliv og utgjør et sentralt element i den norske arbeidslivsmodellen, som kjennetegnes av nært samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet. Dette har bidratt til å skape en felles forståelse av hovedtrekkene i den økonomiske politikken og å legge til rette for god utnyttelse av arbeidskraftsressursene. Et godt partssamarbeid på arbeidsplassen er en av grunnsteinene i den norske modellen, og bidrar til å videreutvikle bedriften. LO har ønsket strenge regler for inn- og utleie av arbeidskraft og arbeide for at inn- og utleie skal reguleres på en slik måte at det ikke undergraver prinsippet om faste ansettelser eller medfører forringelse av lønns- og arbeidsvilkår. Nå må bedriftene være sitt ansvar bevisst. Fast ansettelse må fortsatt være normen. Roar Flåthen, LO-leder 2

3 Om heftet EUs Vikarbyrådirektiv er implementert i norsk rett med virkning fra 1. januar i år. Fra samme tidspunkt trådte det i kraft nye bestemmelser i både arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for innleid arbeidskraft. Hovedreglene er at innleide arbeidstakere skal sikres lønns- og arbeidsvilkår som om de var ansatt i innleiebedriften. I tillegg til endringene i Arbeidsmiljøloven og Tjenestemannsloven, er det både i privat og offentlig sektor kommet til bestemmelser i overenskomstene/ tariffavtalene som omhandler innleie. Bestemmelsene er viktige, både for de innleides vilkår, men ikke minst i arbeidet for et seriøst arbeidsliv. Men redskap som ikke brukes har liten verdi, og hvis bestemmelsene ikke følges opp aktivt kan vi heller ikke regne med at de vil bli respektert. Loven fastslår at det er bemanningsforetaket (arbeidsgiver) som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Likevel vil du som er tillitsvalgt på arbeidsplassen få en viktig oppgave med å følge med på de nye bestemmelsene! Dette kan bli krevende, men det har kommet regler som skal gi deg ressurser og tid til å få jobben gjort. Dette heftet er også ment å hjelpe deg med denne jobben. Det er en grunnleggende veileder til de viktigste bestemmelsene om innleie. Vi har lagt vekt på det som er nytt og hvordan regelverket kan brukes. Lov- og avtaleverket er noe forskjellig både i statlig, kommunal- og privat sektor. I dette heftet har vi forøkt å ta hensyn til det, uten at det har vært mulig å få med alle varianter. Generelt kan vi si overenskomstene i privat sektor går lenger på flere områder enn hva som er tilfelle for stat og kommune. Derfor gjengir vi både den nye lovteksten og ny avtaletekst fra noen av de store områdene til slutt i dette heftet. Utover dette har også mange av forbundene laget eget informasjons- og veiledningsmateriell hvor du vil finne mer bransjespesifikk informasjon og veiledning. Noe av dette vil dere finne på forbundenes egne hjemmesider. Regelverket er nytt og det finnes ikke klare svar på alle spørsmål. Hvis du er i tvil er det bedre å ta kontakt med ditt forbund, enn å brenne inne med et spørsmål. For ytterligere fordyping og informasjon om direktivet og implementeringen, viser vi til Lovforarbeidene i Proposisjon 74 L ( ), og Arbeidsdepartementets egne sider om teamet: html?id=

4 Før innleie: Drøfting er viktig! Både lov- og avtaleverket (hovedavtalen og overenskomstene/tariffavtalene) har bestemmelser om at forhold knyttet til innleie av arbeidskraft skal drøftes med tillitsvalgte. Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal være en regelmessig drøfting om bruk av innleie fra bemanningsforetak: Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. (aml (3)) Tjenestemannsloven har ingen slike bestemmelser. Dette er i stedet regulert i hovedtariffavtalen i staten ( 5.10). Hovedavtalenes alminnelige regler om informasjon og medbestemmelse gir også tillitsvalgte rett til drøftinger om bruk av innleie. Overenskomstene i privat sektor krever drøfting før innleie avtales, mens overenskomstene i offentlig sektor stiller krav om regelmessig drøfting om bruken av innleie. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til Tillitsvalgtarbeid. De innledende drøftinger og den informasjon som der gis kan være helt avgjørende for å få tilstrekkelig klarhet i hva slags forhold dette egentlig er snakk om. Under drøftingen må det avklares hva slags firma som eventuelt skal stå for utleien, hvilke regler som skal gjelde og hvordan de innleide skal møtes. Hvis innleie har noe større omfang, forutsetter overenskomstene at det også drøftes om de tillitsvalgte trenger mer ressurser; både til tillitsvalgtarbeid og for eksempel til opplæring eller tolking. Før man går inn i slike drøftinger må klubben også gjøre seg opp sin egen mening om det virkelig er behov for innleie, eller om bemanningsbehovet kan løses gjennom vanlige ansettelser? Fra slike drøftinger skal det alltid skrives protokoll (ved drøfting i staten skrives referat). 4

5 Innleie fra produksjonsbedrift - eller bemanningsforetak eller entreprise? Produksjonsbedrift - eller bemanningsforetak De nye reglene om likebehandling gjelder bare for innleide fra bemanningsforetak/ vikarbyråer og det er derfor viktig å kunne skille på dette. Regelverket skiller klart mellom innleie fra produksjonsbedrifter og innleie fra bemanningsforetak/vikarbyråer. Både i loven og i overenskomstene (tariffavtalene) er det strengere krav til innleie fra et bemanningsforetak enn fra en produksjonsbedrift. Konsekvensen ved brudd på loven er også forskjellig. For å avgjøre om innleien skjer fra et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift må en se på formålet med virksomheten. Et bemanningsforetak er etter loven en virksomhet som har til formål å drive utleie. En produksjonsbedrift er således en virksomhet som ikke har til formål å drive utleie. Utleie fra slike virksomheter er altså ikke omfattet av likebehandlingsprinsippet. Virksomheter som leier inn arbeidskraft har et generelt ansvar for å etterleve regelverket, og således et ansvar for å vite hva slag innleie de avtaler. Er det innleie fra et bemanningsforetak, eller fra en produksjonsbedrift? Dette må bedriften ha klart for seg slik at de kan etterleve de forpliktelser som følger av regelverket. Bedrifter som leier inn etter arbeidsmiljølovens (3) skal i tillegg kunne dokumentere for de tillitsvalgte om innleien skjer fra en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak. Entreprise eller innleie? Tillitsvalgte kan også møte påstanden om at det aktuelle forholdet ikke er innleie, men entreprise, og det kan ofte være uklart hva som er selvstendige oppdrag (entreprise) og hva som er utleie av arbeidskraft. LO frykter for at noen kan ønske å unngå likebehandlingsprinsippet ved å organisere arbeidet som entreprise og det er derfor viktig at tillitsvalgte kan bedømme om det dreier seg om en reell entreprise eller om det er en typisk innleie. Arbeidsmarkedsloven beskriver utleie av arbeidskraft som å «stille egne ansatte til disposisjon for en oppdragsgiver når disse er underlagt oppdragsgivers ledelse» Bemanningsforetak er etter loven en virksomhet som har til formål å drive utleie. Det er viktig at tillitsvalgte kan bedømme om det dreier seg om en reell entreprise eller om det er en typisk innleie. Det er ingen lovbestemte vilkår for å benytte entreprise og det kan derfor være gunstig for arbeidsgiver å velge det. Tillitsvalgte må sjekke kontraktene, men samtidig være klar over at det er de reelle forholdene som er avgjørende, ikke bare det som er skrevet. I forarbeidende til loven stilles det opp følgende forhold som må vurderes: Entreprise kjennetegnes ved at: ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver det er avtalt en fast pris oppdraget er klart avgrenset entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet, og entreprenøren nytter egne materialer og verktøy Utleie kjennetegnes ved at: oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver 5

6 oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid, og oppdragsgivers materialer og verktøy brukes under oppdraget. Ot-prp. nr 70 ( ) s. 16 Når er innleie fra bemanningsforetak tillatt? Hovedregelen er at innleie fra bemanningsforetak bare er tillatt hvis det hadde vært tillatt med midlertidig ansettelse (AML (1) og 14-9 og tjml 3A (1) og 3 (2)) Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser kan innleie fra bemanningsforetak benyttes når: a. når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten, b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat), c. for praksisarbeid, ( ) Etter tjenestemannslovens bestemmelser kan innleie fra bemanningsforetak benyttes når: a. Tjenestemannen trengs bare for et bestemt tidsrom eller for å utføre et bestemt oppdrag. b. Tjenestemannen skal gjøre tjeneste i stedet for en annen (vikar). Innleie fra bemanningsforetak er også lovlig etter avtale med tillitsvalgt: I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte ( ), inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd. (aml (2) og tjml 3A (2)) Innleie skal uansett være midlertidig. Innleie skal være midlertidig. Krav til likebehandling - Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal innleide fra bemanningsforetak ha? Reglene om likebehandling gjelder bare for innleide fra bemanningsforetak/ vikarbyråer. Vikarbyrådirektivet krever at det innføres et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt i innleiebedriften for å utføre samme arbeidsoppgaver. Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Kravet til likebehandling dreier seg altså ikke bare om lønn, men også de fleste andre vilkår i arbeidsforholdet slik det fremgår lovbestemmelsene i aml a og tjml 3B (se vedlegg) Etter loven er det bemanningsforetaket (arbeidsgiver) som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Hva omfattes av likebehandlingen? Det enkleste er å tenke: Hva ville gjelde hvis den innleide var ansatt i bedriften? Hvilke vilkår har de andre ansatte hos innleier, når disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. som den innleide. Arbeidstid Den innleide skal likebehandles mht. arbeidstidens lengde og plassering. Samlet sett skal ikke arbeidstiden være lenger enn det denne ville fått ved ansettelse hos innleier og vilkårene skal være de samme når det gjelder tidspunktet for utførelsen av arbeidet som vedkommende ville hatt dersom denne var ansatt direkte hos innleier. Det vil f.eks. være i strid med likebehandlingen dersom den innleide tildeles flere ubekvemme vakter enn de ansatte fordi vedkommende er innleid. Når det 6

7 gjelder arbeidstid må det også påpekes at innleiebedriften skal samarbeide med bemanningsforetaket (arbeidsgiver) for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. (aml 2-2) Overtid Likebehandlingen gjelder også overtidsarbeid, og særlig relevant er den kompensasjon som gis. Videre må dem innleide ikke få en uforholdsmessig overtidsbelastning fordi vedkommende er innleid. Pauser, hviletid og nattarbeid Kravet til likebehandling omfatter pausenes og hvileperiodenes varighet og plassering, dvs. tidspunktet på dagen og i uken de er lagt til. Når det gjelder likebehandling mht. nattarbeid vil det være naturlig å vurdere både økonomisk og annen kompensasjon. Heller ikke her må den innleide få en uforholdsmessig belastning fordi vedkommende er innleid. Ferie og fridager Utleide arbeidstakere har også krav på de ferierettigheter og rett til fridager i forbindelse med helligdager og andre fridager. Bestemmelsen omfatter bl. a. både feriefritid og opptjening av feriepenger. Den innleide kan i løpet av et år omfattes av flere ulike ferieordninger, men skal alltid behandles som om han eller hun hadde vært ansatt hos innleier, uavhengig av om de opptjente feriepengene fullt ut dekker feriefritiden vedkommende har krav på i det enkelte oppdrag Dette omfatter også likebehandling med hensyn til fridager, herunder fri på og i forbindelse med bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager, samt godtgjøring i denne sammenheng. Lønn og utgiftsdekning Likebehandling med hensyn til lønn og utgiftsdekning innebærer at den innleide arbeidstaker minst har krav på lønn og utgiftsdekning som vedkommende ville fått ved ansettelse hos innleier. Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av i hvilken form den ytes eller opparbeides. Det omfatter faste tillegg på grunnlag av kompetanse og andre personlige kvalifikasjoner, når det er regler, rutiner eller praksis for å gi slike faste tillegg i virksomheten. Det omfatter også uregelmessige tillegg i lønnen. Likebehandlingen skal etter den samme bestemmelsen omfatte dekning av utgifter ved arbeidet, f. eks. til arbeidstøy, kost og losji og eventuelt andre utgifter. Lønnsbegrepet omfatter alt vederlag for arbeid, uavhengig av i hvilken form den ytes eller opparbeides. Pensjon, forsikringer mv. Kravet til likebehandling omfatter ikke innleievirksomhetens pensjonsordning. Slik Arbeidsdepartementet ser det, er det ikke naturlig å tolke bestemmelsen slik at den omfatter kollektive forsikringer hos innleier. Tilgang til felles goder og tjenester Arbeidstakere utleid fra vikarbyrå skal gis adgang til innleiers felles goder og tjenester på like vilkår som direkte ansatt hos innleier, med mindre forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet. Som eksempler på felles goder og tjenester, er kantine, bedriftsbarnehage og transport nevnt. Utsendte arbeidstakere. Likebehandlingsprinsippet gjelder også for utsendte arbeidstakere til Norge fra andre land. Dette følger av forskrift nr om utsendte arbeidstakere 2 første ledd a. 7

8 Hvordan sikre etterlevelse? I tillegg til nye regler om likebehandling, er det i både arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven vedtatt lovbestemmelser om tiltak for å sikre at de nye reglene etterleves. Tillitsvalgt hos innleier har innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår som omfattes av likebehandlingsreglene. Sentralt i dette er innsynsretten for de tillitsvalgte hos innleier. Når tillitsvalgte hos innleier ber om det, skal innleier dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Plikten omfatter bare vilkår som nevnt i 14-12a første ledd. Det betyr at de tillitsvalgte, på eget initiativ, kan etterspørre og forlange innsyn i de lønns- og arbeidsvilkår som er omfattet av likebehandlingsreglene. Selv om det er utleier som har ansvaret for å sikre at de utleide får den likebehandling de har krav på, er det likevel den tillitsvalgte hos innleier som på mange måter blir garantisten for at dette blir riktig. De tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysningene, og opplysningene kan ikke brukes til andre formål enn å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling. I tillegg er det innført regler om Opplysningsplikt for vikarbyrået overfor den vikarbyråansatte, Opplysningsplikt for innleievirksomheten overfor vikarbyrået og Opplysningsplikt for vikarbyrået overfor innleievirksomheten (aml b og tjml 3B) Bemanningsforetak skal være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Alt dette for å skape åpenhet om de avtalte vilkårene mellom partene og sikre etterlevelse av likebehandlingsprinsippet. Krav til bemanningsforetaket. Det er ikke bare i innleiebedriften det må være grunnlag for innleie. Bemanningsforetak må også oppfylle krav som er regulert i en egen forskrift. Bemanningsforetaket må være registrert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i Norge eller et annet EØS-land, eller stille bankgaranti. Bemanningsforetak skal dessuten være registrert i Arbeidstilsynets register for bemanningsforetak. Rett til ansettelse i innleiebedriften? Både tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven gir anledning for de innleide til å kreve fast ansettelse dersom innleien har skjedd i strid med de vilkår loven setter for innleie. Det kan også reises erstatningskrav. Innleide fra produksjonsbedrifter kan ikke stille samme krav. De skal ha en fast ansettelse i egen bedrift. Ugyldig utleie vil i første omgang bety at utleien opphører og at den innleide går tilbake til ordinært arbeid. Hvis innleie er foretatt i strid med disse bestemmelsene kan den innleide arbeidstakeren reise søksmål med krav om fast ansettelse eller erstatning fra innleier (aml og tjml 3A (3) og (4)) Etter arbeidsmiljølovens bestemmelser kan i tillegg innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak kreve ansettelse i innleiebedriften dersom vedkommende har vært innleid i fire år sammenhengende (tilsvarende for midlertid ansatte). For begge grupper innleide gjelder at utleier ikke kan begrense adgangen til å ta ansettelse i innleiebedriften (Arbeidsmarkedsloven 27-1) 8

9 Innleie fra produksjonsbedrifter: Når er innleie fra produksjonsbedrift tillatt? En produksjonsbedrift er som nevnt en virksomhet som ikke har til formål å drive utleie For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas. aml (1) For at virksomheten ikke skal sies å ha til formål å drive utleie er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier. Arbeidsgiver og tjenestemannsorganisasjoner i virksomheten som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister skal gjennomføre drøftinger før beslutning om innleie foretas. tjml 3E (1). Bare arbeidstakere som er fast ansatt kan leies ut fra en produksjonsbedrift. Hvis en bedrift skal leie inn mer enn tilsvarende 10 % av ansatte i innleie-bedriften (ikke færre enn tre personer) eller innleien varer i mer enn et år, skal det inngås skriftlig avtale med tillitsvalgte (aml (2) og tjml 3E (2)) Slik innleie er ulovlig hvis det ikke foreligger en avtale og tillitsvalgte kan kreve at innleien avsluttes. 9

10 Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2013 ( 14-12c fra ) 2-2 første ledd: b) samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel nytt andre punktum : Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) nytt tredje ledd: Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd: Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i 14-9 femte ledd andre og tredje punktum tilsvarende a. Likebehandling av lønnsog arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f) lønn og utgiftsdekning. (2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. (3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres b. Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak (1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i a. (2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i a. (3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier. (4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. (5) Plikten til å gi opp-lysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her. (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse c. Solidaransvar for innleier (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. (2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. (3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. (4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket første ledd første punktum: Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av kapittel 2 til kapittel 11 samt 14-5 til 14-8, 14-9 første ledd tredje punktum, tredje ledd, 15-2 og

11 Endringer i tjenestemannsloven fra 1. januar 2013 ( 3D fra 1/7-13) 3A. Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak). 3B skal lyde: 3B. Likebehandling av lønnsog arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. 1. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. 2. Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. 3. Bestemmelsen her gjelder også for utleie av utsendt arbeidstaker som faller inn under arbeidsmiljøloven Det kan inngås sentral tariffavtale mellom staten og tjenestemennenes forhandlingsberettigede organisasjoner om unntak fra reglene om likebehandling i denne paragraf. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres. Ny 3C skal lyde: 3C. Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak. 1. Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i 3B. 2. Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i 3B. 3. Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier. 4. Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og den innleides arbeidsgiver. 5. Plikten til å gi opplysninger etter nr. 3 og 4 gjelder bare vilkår som nevnt i 3B nr. 1. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i 3B eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her. 6. Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Kongen kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse. Ny 3D skal lyde: 3D. Solidaransvar for innleier. Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 3A, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i 3B. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket. Nåværende 3B blir ny 3E. Fra Meklingsforslaget Industrioverenskomsten 2012 (Bilagene er nå Fellesbilag 8 og 8A i Industrioverenskomsten (s ) og tatt inn helt eller delvis i de fleste avtaler i privat sektor.) 11

12 Omfangsbestemmelsen ny 2.3 Innleide: Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr 1.1. Se bilag 2 og 2A Endring i Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/ vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ny Ansatte i bemanningsforetak/ vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Dersom bemanningsforetaket/ vikarbyrået ikke er bundet av overenskomst mellom LO og en arbeidsgiversammenslutning gjelder ikke Fellesbilag 1,2,3,4,5,6 og 8 i VO. Ny Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/ vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/ vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønnsog arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/ vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde. Ny Hovedavtalen kap 6 gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier, kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og NHO, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA 6-6 Merknad: Punktene 1.3.2, og iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jfr Prop 74L ( ). Bilag 2A Ansatte i vikarbyråer Bestemmelsene i dette bilaget regulerer forhold i bemanningsforetak/vikarbyrå som er omfattet av denne overenskomst jfr 2.3. Denne overenskomst kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde jfr 2.3. Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. Ved utleie til bedrift som er bundet av denne overenskomsten, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften, jf Bilag 2 pkt Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av denne overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Protokolltilførsel: 1. Partene legger til grunn at LO sier opp Bemanningsavtalen mellom LO og NHO. 2. Partene er i tariffperioden enige om å praktisere H 3-7 (2) andre ledd på samme måte som den har vært praktisert i forhold til nåværende Bemanningsavtale. Dersom man ikke blir enige om å fortsette denne praktiseringen gjelder HA 3-7 (2) andre ledd på vanlig måte fra tariffrevisjonen Etter oppgjøret oppstod det uklarhet mellom LO og HO med hensyn til formuleringen i punkt samme lønns- og arbeidsvilkår. Dette ble tatt opp i et møtte mellom partene og det er enighet om at bestemmelsen skal ha samme meningsinnhold som bestemmelsen i arbeidsmiljøloven 14-12a. Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid.. Del A mellom Spekter og LO 4. Innleie av arbeidstakere og utsetting av arbeid m.m. Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og fungerende arbeidsliv, og at innleide arbeidstakere og arbeidstakere ansatt hos underleverandører har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Partene er opptatt av å hindre sosial dumping og at de utfordringene et internasjonalt marked og fri bevegelighet på arbeidsmarkedet og tjenestemarkedet medfører, behandles på en god måte, og i tråd 12

13 med norsk lov- og avtaleverk og internasjonalt regelverk. Merknad: Med sosial dumping er det i denne sammenheng ikke tenkt på arbeidsforhold hvor lønns- og arbeidsvilkår er regulert gjennom norske tariffavtaler. 4.1 Innleie av arbeidstakere Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere i henhold til gjeldende regler i arbeidsmiljøloven kap. 14 (se og 14-13) skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jfr. Hovedavtalen 30 og Avtale om arbeidsleie mellom produksjonsbedrifter Organisasjonene anbefaler at bedriftene avtaler retningslinjer om arbeidsleie bedriftene imellom for å møte produksjonsmessige svingninger og motvirke oppsigelser og permitteringer. Det forutsettes at arbeidsleien er i samsvar med arbeidsmiljøloven samt øvrige lover og avtaler. Slike avtaler opprettes i forståelse med tillitsvalgte. Ved slik innleie skal bedriften på anmodning fra de tillitsvalgte dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos virksomheten når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde Innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer (bemanningsvirksomhet) Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a, (forslag i Prop 74L). Bestemmelsen innebærer at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet Innleiebedriften plikter å gi bemanningsforetaket/ vikarbyrået de nødvendige opplysningene for at vilkåret om likebehandling som følger av pkt kan oppfylles, samt å forplikte bemanningsforetaket/ vikarbyrået til dette vilkåret. På anmodning fra de tillitsvalgte skal bedriften dokumentere lønnsog arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/ vikarbyrået når innleide arbeidstakere skal arbeide innen overenskomstens virkeområde Hovedavtalen kap. X gjelder også i forhold til innleide med følgende unntak: Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtaler med LO som part, er tvister om den utleides lønnsog arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av slik Hovedavtale, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet i pkt slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgtsarbeid, jfr HA 45 Merknad: Endringene i punktene , og iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jfr Prop 74L ( ). 4.7 Ansatte i vikarbyråer Spekters overenskomster kan gjøres gjeldende som tariffavtale i bemanningsforetak/vikarbyrå som har ansatte som blir leid ut, og som utfører arbeid under denne overenskomstens virkeområde. I slike tilfeller gjelder følgende: Arbeidstakere skal ha en skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det skal for alle oppdrag utstedes en skriftlig oppdragsavtale inneholdende alle relevante opplysninger om oppdragets art, innhold og varighet. Oppsigelse og avskjed gjelder i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser. Dersom arbeidstaker tilbys ansettelse i innleiebedriften, kan han/hun fratre etter oppsigelse når oppsigelsestiden utløper, med mindre partene blir enige om noe annet. I oppsigelsestiden har arbeidstaker rett til å fortsette arbeidet i innleiebedriften dersom oppdraget består. Ved utleie til bedrift som er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene i innleiebedriften. Ved utleie til bedrift som ikke er bundet av overenskomst, gjelder lønns- og arbeidsvilkårene som er avtalt i utleiebedrift så lenge disse ikke er i strid med kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven. Lønnsplikten løper i henhold til den ansattes arbeidsavtale. Ved permittering eller opphør av arbeidsforholdet gjelder arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. 13

14 KS Hovedtariffavtalen Vedlegg 7 til HTA Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv, med ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må også gjelde arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak til kommune/ fylkeskommune/virksomhet. Forutsigbarhet og trygghet for jobben er vesentlig også for innleide arbeidstakere. 1. Kommunen/fylkeskommunen/ virksomheten skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre at de innleide, så lenge innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheten i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12a og hovedtariffavtalen kapittel , kapittel 3.4, 3.6 og 3.7, kapittel 4 med vedlegg 1, 4B og 4C, kapittel 5 pkt. 5.0 og 5.1 og kapittel 6 samt særavtaler i KStariffområde. 2. Kommunen/fylkeskommunen/ virksomheten skal gi bemanningsforetak/vikarbyrå opplysninger som er nødvendige for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12b, samt å forplikte bemanningsforetaket/ vikarbyrået til dette vilkåret i innleiekontrakten. På anmodning fra tillitsvalgte skal innleievirksomheten dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrå når innleide arbeidstakere skal arbeide innenfor hovedtariffavtalens virkeområde, i samsvar med arbeidsmiljøloven 14-12b (4). 3. Tillitsvalgte i kommunen/ fylkeskommunen/virksomheten har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor innleievirksomheten. Dersom bemanningsforetaket/vikarbyrået er bundet av tariffavtale med en av hovedorganisasjonene, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentant fra innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om tariffavtalene i KS-tariffområde. 4. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten. 5. Partene informerer og drøfter minst 2 ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten, jf. HTA kapittel 1. pkt Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Merknad: Nytt Vedlegg 7 iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft jf. Prop. 74 L ( ). Hovedtariffavtalen med staten 5.10 Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) Partene er enige om at det er viktig å arbeide for et seriøst og velfungerende arbeidsliv, med ordnede lønns- og arbeidsforhold for alle. Dette må også gjelde arbeidstakere som leies inn fra bemanningsforetak til statlige virksomheter. Forutsigbarhet og trygghet for jobben er vesentlig også for innleide arbeidstakere. 1. Statlige virksomheter skal i avtaler om innleie av arbeidskraft sikre at de innleide, så lenge innleieforholdet varer, minst følger lønns- og arbeidsvilkårene i virksomheten i samsvar med tjenestemannsloven 3B og hovedtariffavtalen/særavtaler i staten, med unntak av pensjonsrettigheter. 2. Staten plikter å gi bemanningsforetak/vikarbyrå de nødvendige opplysninger for at vilkåret om likebehandling kan oppfylles i samsvar med tjenestemannsloven 3C nr. 1, samt å forplikte bemanningsforetaket/vikarbyrå til dette vilkåret i innleiekontrakten. På anmodning fra tillitsvalgte skal staten dokumentere lønns- og arbeidsvilkår som er gjeldende hos bemanningsforetaket/vikarbyrå når innleide arbeidstakere skal arbeide innenfor hovedtariffavtalens virkeområde, i samsvar med tjenestemannsloven 3C nr Tillitsvalgte i statlige virksomheter har rett til å representere innleid arbeidskraft overfor statlig innleievirksomhet. Dersom utleiebedriften er bundet av tariffavtale med en av hovedorganisasjonene er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i bemanningsvirksomheten. Tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentant fra innleievirksomheten kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i staten. 4. Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleievirksomheten. 5. Partene informerer og drøfter minst to ganger i året prinsippene for bruk av innleie i virksomheten, jf. Hovedavtalen i staten 11 og 12. Partene lokalt skal ved drøfting av innleie også drøfte ressurser til tillitsvalgte. Merknad: Nytt punkt 5.10 gjøres gjeldende fra samme tidspunkt som lovenes endringer trer i kraft jf. Prop. 74 L ( ). 14

15 Landsoverenskomsten HK/VIRKE* Innleie av arbeidskraft Denne bestemmelsen gjelder ikke innleide arbeidstakere som er omfattet av Overenskomst for bemanningsbransjen mellom HK og Virke. A. Partene er enige om at det er viktig at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak/ vikarbyrå har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Så tidlig som mulig, og før bedriften inngår avtale om å leie inn arbeidstakere iht. gjeldende regler i arbeidsmiljøloven og 14-13, skal omfang og behov drøftes med de tillitsvalgte, jf. Hovedavtalens 4-5. B. Ved innleie av arbeidstakere fra bemanningsforetak/vikarbyrå gjelder arbeidsmiljøloven Ansatte i bemanningsforetak/ vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med arbeidsmiljøloven a, (forslag i Prop 74L). Dersom utleiebedriften er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, er tvister om den utleides lønns- og arbeidsforhold et forhold mellom partene i utleiebedriften. Tillitsvalgte og bedriftsrepresentant fra innleier kan på forespørsel bistå i forhandlingene med informasjon om avtalene i innleiebedriften. Dersom utleiebedriften ikke er bundet av Hovedavtalen mellom LO og Virke, kan tillitsvalgte i innleiebedriften ta opp med innleier påstander om mislighold av likebehandlingsprinsippet slik at innleier kan få avklart og eventuelt rettet opp i forholdet iht. arbeidsmiljøloven c (forslag i Prop 74L). Innleide arbeidstakere skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften. Merknad til 15-4: Bestemmelsen iverksettes på samme tidspunkt som lovens endringer trer i kraft, jf. Prop 74L ( ). *Mellom HK og VIRKE foreligger det en egen overenskomst for utleiebedrifter begrenset til HKs organisasjonsområde.. 15

16 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, februar Trykk: Oslo Kongressenter. Opplag 400.

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Overenskomstens del A og B for teatre

Overenskomstens del A og B for teatre Overenskomstens del A og B for teatre SPEKTER OG LO-FORBUNDENE FAGFORBUNDET, NTL, MFO Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMSTENS DEL A OG B INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 8 I Overenskomstens omfang...

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene

vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene MEKLERENS FORSLAG i sak 2012-022 mellom EL&IT FORBUNDET på den ene side og NORSK TEKNOLOGI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene 1 P r o t o k o l l År

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder.

og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i de samme avtaleområder. RIKSMEKLERENS FORSLAG i sak 2012-001 mellom FELLESFORBUNDET på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen 2012 for Verkstedsoverenskomsten, Nexansoverenskomsten, Teknologi-

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer