Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai Advokat Lill Egeland 24. mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no"

Transkript

1 Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013

2 Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles goder og tjenester Fortløpende: Avklaringer vi har fått de siste månedene 2

3 Innledning

4 Trepartsforholdet Utleieavtale Vikarbyrå Innleier Arbeidsavtale

5 De nye innleiereglene Aml 14-12a-c I kraft fra Solidaransvaret fra

6 Hva er nytt og hva forblir uendret?

7 Oversikt over endringer Endringer for vikarbyrået: Innføring av et likebehandlingsprinsipp (aml 14-12a(1) og tjml 3B) Plikt til, på forespørsel, å gi egne ansatte opplysninger som er nødvendige for at den ansatte kan vurdere om likebehandlingskravet er oppfylt (aml 14-12b(2) og tjml 3C nr. 2) Plikt til, på forespørsel, å dokumentere overfor innleier hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og vikarbyrået (aml 14-12b(3) og tjml 3C nr. 3) 7

8 Oversikt over endringer, forts Endringer for innleier Innføring av et solidaransvar (aml 14-12c og tjml 3D) Plikt til å gi vikarbyrået opplysninger som er nødvendige for å oppfylle likebehandlingskravet (aml 14-12b(1) og tjml 3B nr. 1) Plikt til å gi innleid arbeidstaker tilgang på felles goder og tjenester (aml 14-12a(2) og tjml 3B nr. 2) Plikt til, på forespørsel, å gi egne tillitsvalgte dokumentasjon på hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og vikarbyrået (aml 14-12b(4) og tjml 3C nr. 4) 8

9 Oversikt over endringer, forts Endringer for innleier Plikt til å drøfte bruken av innleide, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling med tillitsvalgte (aml 14-12(3)) Plikt til å informere innleid arbeidstaker om ledige stillinger (aml 14-1) (Plikt til å sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i arbeidstidskapittelet (aml 2-2(1)) 9

10 Oversikt over endringer, forts Foreslåtte endringer Søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet 10

11 Status quo (Så langt) ingen endringer i dagens restriksjoner på innleie Ingen endringer i krav til type ansettelsesforhold mellom vikarbyrå og ansatt (fast ansatt med/uten garantilønn, midlertidig ansettelse) Forslag fra LO Innleier forskuttere lønn Mulighet for eksklusjon fra bemanningsforetaksregisteret

12 Likebehandlingsprinsippet

13 Hovedinnhold 14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid ( ) 13

14 Vikarbyråer omfattes produksjonsbedrifter omfattes ikke De nye reglene omfatter ikke virksomheter som ikke har til formål å drive utleie; såkalte produksjonsbedrifter 14

15 Reglene gjelder kun ved utleie av arbeidskraft Reglene gjelder ikke dersom vikarbyrået leverer en tjeneste/entreprise og ikke arbeidskraft Også her skal det skje en helhetsvurdering (NOU 1998:15 s og Prp. 74L ( ) pkt )) LO rapporterer allerede om en utvikling hvor bedrifter søker å tilpasse seg ved å bruke betegnelsen leveranse av tjeneste/entreprise 15

16 To lagmannsrettsdommer fra 2012/2013 November 2012: Internpost-dommen Ble driften av internt postkontor hos Statoil utført som innleie eller entreprise? Lagmannsretten kom til at det var snakk om entreprise Saken er berammet for Høyesterett i juni 2013 Januar 2013: YIT-dommen Var IT-tekniker leid ut eller del av en tjenesteleveranse? Og hvis han var leid ut: Var utleier produksjonsbedrift eller vikarbyrå? Lagmannsretten kom til at han var leid ut og at utleier var et vikarbyrå 16

17 Hovedinnhold 14-12a Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de lønns- og arbeidsvilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid ( ) 17

18 Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal være gjenstand for likebehandling? Høringsforslaget: vilkår som fremkommer av lov, forskrift, tariffavtale eller andre bindende generelle bestemmelser som gjelder hos innleier Lov For eksempel arbeidstid dersom intet er avtalt Forskrift Kan være fastsatt bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår i forskrift i enkelte bransjer 18

19 Hvilke av disse vilkårene skal være gjenstand for likebehandling, forts Tariffavtale Hva hvis det er flere tariffavtaler? Må kunne velge én Typen tariffavtale: Funksjonær- vs. arbeideroverenskomster; normallønn vs. minstelønn Andre bindende generelle bestemmelser 19

20 Nærmere om bindende generelle bestemmelser Vilkår som gjelder generelt i bedriften og som kan være ensidig fastsatt av arbeidsgiver Personalhåndbøker Retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser Må gjelde alle arbeidstakere, eventuelt en gruppe arbeidstakere som oppfyller visse objektive kriterier Rettigheter som kun fremkommer av individuelle arbeidsavtaler eller andre personlige goder holdes utenfor 20

21 Hva hvis det ikke finnes generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår? Det må foretas en hypotetisk vurdering av hva innleier sannsynligvis ville tilbudt en ansatt I en slik vurdering vil det være naturlig å ta utgangspunkt i hvilke vederlag for arbeid eventuelle arbeidstakere i innleievirksomheten som utfører tilsvarende arbeid eller sammenlignbart arbeid, faktisk utfører (Prp. 74L ) Hvis ingen ansatte utfører tilsvarende eller sammenlignbart arbeid: Ta utgangspunkt i eventuelle gjeldende tariffavtaler i området 21

22 Kjernespørsmålet Hva slags lønns- og arbeidsvilkår ville den innleide vikaren hatt dersom han/hun var direkte (midlertidig) ansatt hos innleier for å gjøre samme jobb? Vedkommende skal med andre ord sammenlignes med seg selv 22

23 Hva hvis det ikke finnes generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår? I disse tilfellene vil anvendelsen av likebehandlingsprinsippet være utpreget skjønnsmessig, og vikarbyrået vil måtte innrømmes en viss skjønnsmargin i sin fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkårene. Det understrekes likevel at det må foretas en reell vurdering (vår understrekning) av hva den utleide mest sannsynlig ville fått dersom vedkommende var blitt ansatt hos innleier i stedet for innleid. (Prp. 74L ) 23

24 Hva omfattes av begrepet lønns- og arbeidsvilkår? Arbeidstidens lengde og plassering Overtidsarbeid Varighet og plassering av pauser og hvileperioder Nattarbeid Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og Lønn og utgiftsdekning 24

25 Hva er lønn? Departementets utgangspunkt: Alt vederlag for arbeid Faste vederlag for utført arbeid, uavhengig av hvilken form det ytes Kompetansetillegg og faste personlige tillegg dersom det er regler, rutiner eller praksis for å gi dette Tillegg for arbeidstid på ugunstig tid Lønn i form av naturalia 25

26 Hva er lønn? Departementets utgangspunkt: Alt vederlag for arbeid Faste vederlag for utført arbeid, uavhengig av hvilken form det ytes Kompetansetillegg og faste personlige tillegg dersom det er regler, rutiner eller praksis for å gi dette Tillegg for arbeidstid på ugunstig tid Lønn i form av naturalia 26

27 Hva er lønn? Departementets utgangspunkt: Alt vederlag for arbeid Overtidsbetaling Utkallingstillegg Skifttillegg Smusstillegg eller tillegg for risikofylt arbeid Akkordlønn eller provisjonslønn Bonus 27

28 Hva er lønn? Alle typer bonus, både bonus knyttet til selskapets resultat og individuelle bonuser? Forsikringer? Dekning av mellomlegg mellom folketrygdens ytelser og lønn ved sykdom og permisjon? Lønn i 14 dagers pappaperm? Rett til å gå til lege/tannlege/i begravelser/ta flyttedag med lønn? Dekning av SATS-medlemskap? Hvis innleiebedrift opererer med månedslønn, må vikarbyrået også det eller kan vikarbyrået matche lønn ved å betale per time?

29 Hvilke avklaringer har vi fått? Pensjon er ikke lønn Lønn = vederlag for arbeid = ytelse mot ytelse Forsikringer Selskapsbonuser vs. individuelle bonuser Dekning av mellomlegg ved sykdom mv / pappaperm Rett til å gå til tannlege/lege/ta flyttedag med lønn 29

30 Hvilke avklaringer har vi fått? Brev fra departementet til LO/NHO mai 2013: Likebehandling mht utgiftsdekning Likebehandling mht lønn Spørsmål fra NHO: Utleid arbeidstaker fra Polen mottar 150 kr. i timelønn og et utenbystillegg på kr. 30. Hos innleier ville han fått kr. 180 i timelønn. Oppfylles likebehandlingskravet? Departementet: Ja. Men ikke hvis lavere lønn suppleres med dekning av utgifter 30

31 Utgiftsdekning Arbeidstøy, kost og losji 31

32 Ingen unntak fra likebehandlingsprinsippet ennå Direktivet åpner for unntak ved Garantilønn mellom oppdrag (for lønn) Tariffavtale Men i norsk lov er ingen av disse unntakene innført Det åpnes for forskrift som gir mulighet for unntak ved tariffavtale Denne forskriften er ennå ikke laget 32

33 Tilgang til felles goder og tjenester

34 Hovedinnhold Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. 34

35 Hva er felles goder og tjenester? Direktivets tekst : Vikarer [skal] gis adgang til brukerforetakets felles innretninger og goder, særlig kantine, barnepass og transport, på samme vilkår som arbeidstakere som er ansatt direkte av foretaket, med mindre forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet. Dk: kollektive faciliteter, UK: collective facilities Ordlyd i høringsnotat: Tilgang til kollektive fasiliteter Departementet nevner i tillegg treningsrom som et felles gode/tjeneste 35

36 Hvilke avklaringer har vi fått? Hvor går skillet mellom lønn og felles goder og tjenester? Kan forsikringer, mobilabonnement mv. være felles goder og tjenester Felles goder og tjenester er fysiske goder som bedriften tilbyr sine ansatte (faktaark fra departementet) Tilgang til treningsstudio omfattes, men ikke dekning av medlemskap Parkeringsplass omfattes, refusjon av parkeringsutgifter omfattes ikke 36

37 Når kan det gjøres unntak? Når forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet Lite veiledning i forarbeidene 37

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer