Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett"

Transkript

1 Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

2 DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet 4. Tiltak for å sikre etterlevelse 5. Kort om reguleringer i tariffavtaler

3 NYE REGLER SOM FØLGE AV VIKARBYRÅDIREKTIVET

4 GJENNOMFØRING AV VIKARBYRÅDIREKTIVET Gjennomføring av EUs vikarbyrådirektiv innebærer endringer i norsk rett Bakgrunn for direktivet Fokus i dag: De viktigste endringene i arbeidsmiljøloven (aml.) Sentrale nye regler i ny aml og a-c Likebehandlingsprinsipp Opplysningsplikt og innsynsrett Solidaransvar for innleier Drøftingsplikt Ikrafttredelse 1. januar 2013 (solidaransvar fra 1. juli 2013)

5 NÅR KOMMER REGLENE TIL ANVENDELSE?

6 TREPARTSFORHOLDET FORUTSETNING FOR REGLENES ANVENDELSESOMRÅDE Bemanningsforetak Innleier Arbeidsytelsen Tilsyn og ledelse Arbeidstaker

7 NØDVENDIGE AVGRENSNINGER Steg 1: Utleie eller entreprise Steg 2: Hvilken type virksomhet skjer innleien fra? Steg 3: Nye regler gjelder for innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)

8 NØDVENDIGE AVGRENSNINGER Steg 1: Utleie eller entreprise UTLEIE Oppdragsgiver leder arbeidet Bestemt antall arbeidstakere stilt til disposisjon Timepris eller timeavhengig pris Kontrollerer arbeidstid Ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver Oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeidet Oppdragsgivers materialer og verktøy benyttes Entreprenøren leder arbeidet Antall arbeidstakere er oppdragsgiver uvedkommende Klart avgrenset oppdrag Entreprenør har med egne arbeidstakere Fast pris ENTREPRISE Entreprenøren ansvaret for resultatet Entreprenør benytter egne materialer og verktøy

9 NØDVENDIGE AVGRENSNINGER Steg 2: Hvilken type virksomhet skjer innleien fra? BEMANNINGS- FORETAK jf. aml REGELSETT "Virksomhet som har til formål å drive utleie" Typisk tradisjonelle vikarbyråer Driver regelmessig utleie Innrettet virksomhet for utleie "PRODUKSJONS- BEDRIFT" jf. aml "Virksomhet som ikke har.l formål å drive utleie" F eks utleie fra verft til naboverft Sporadisk utleie eller utleie som resultat av overskudd på arbeidskraft

10 NØDVENDIGE AVGRENSNINGER Steg 3: Nye regler gjelder for innleie fra bemanningsforetak De nye reglene i aml. gjelder for innleie fra bemanningsforetak Reglene gjelder kun for bemanningsforetakenes utleievirksomhet

11 LIKEBEHANDLINGS- PRINSIPPET

12 NÆRMERE OM LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Ny aml a Likebehandling hva betyr det? Bemanningsforetaket skal sikre at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid To sentrale spørsmål: 1) For hvilke vilkår gjelder likebehandlingen? 2) Hva danner grunnlaget for likebehandlingen?

13 FOR HVILKE TYPE VILKÅR GJELDER LIKEBEHANDLINGEN? Ordlyden i aml a første ledd forutsetter likebehandling for følgende vilkår: "a) arbeidstidens lengde og plassering b) overtidsarbeid c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder d) nattarbeid e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager f) lønn og utgiftsdekning" Pensjon er unntatt Også krav til "samme tilgang til felles goder og tjenester" som innleiers ansatte, "med mindre objektive grunner tilsier noe annet" jf. aml a annet ledd

14 HVA DANNER GRUNNLAGET FOR LIKEBEHANDLINGEN? Hvilke grunnlag er innholdsmessig sett relevante? Lov, forskrift og tariffavtale Alle relevante generelle bestemmelser hos innleier som gjelder på det tidspunkt arbeidstaker leies inn Virksomhetsinterne og ensidige bestemmelser i personalhåndbøker Fastlagte retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser Individuelt forankrede vilkår faller utenfor

15 HVA HVIS DET IKKE FORELIGGER GENERELLE BESTEMMELSER? Likebehandlingskravet gjelder også da Hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt en ansatt arbeidstaker som vederlag for det aktuelle arbeidet på stedet der det utføres Foreligger det "sammenlignbare" ansatte hos innleier? - Ta utgangspunkt i hva disse faktisk mottar Foreligger det ikke "sammenlignbare" ansatte hos innleier? - Gjeldende tariffavtaler for tilsvarende arbeid i området - Skjønnsmessig vurdering men krav til "reell vurdering"

16 LIKEBEHANDLING LØNN- OG UTGIFTSDEKNING (I) Loven forutsetter likebehandling for "lønn og utgiftsdekning" Ingen helhetlig, generell definisjon av lønn i norsk lovgivning Må foretas en nærmere avgrensning av lønnsbegrepet Utgangspunkt: Alt vederlag for arbeid Faste vederlag (fastlønn og naturalia) Kompetansetillegg, andre faste personlige tillegg hvis regler, rutiner eller praksis for dette Uregelmessige tillegg F eks overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv.

17 LIKEBEHANDLING LØNN- OG UTGIFTSDEKNING (II) Hvilken måte lønnen opptjenes på, er ikke avgjørende, så lenge det er vederlag for arbeid Prestasjonslønn eller akkordlønn også hvis "gjengs" avlønningsform Hva med bonus? Vanskelig å gi et ubetinget svar Avgjørende om vedkommende ville ha krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet og lignende Utgiftsdekning Herunder arbeidstøy, kost og losji Viktig: Pensjon omfattes ikke

18 LIKEBEHANDLING FOR ØVRIG Loven forutsetter likebehandling mht "arbeidstidens lengde og plassering, overtidsarbeid, varighet og plassering av pauser og hvileperioder, samt nattarbeid, Inngå i arbeidstidsordninger som innleid ville vært i ved ansettelse Omfatter tillatelser til avvik fra arbeidstidsreglene, tariffavtalevilkår, gjennomsnittsberegning Loven forutsetter likebehandling mht "feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager," Hva med ulike ferieordninger?

19 SAMME TILGANG TIL FELLES GODER OG TJENESTER Loven forutsetter at "arbeidstaker som blir leid ut, [skal] ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet." F eks "kantine, barnehage, transport, treningsrom mv." Avgrensning felles goder og tjenester vs. individuelle fordeler som rutinemessig tilbys Individuell vurdering eller tilbudt alle eller grupper av generell kategori? Unntaket "objektive grunner" Lite veiledning utover at det ikke kan forskjellsbehandles på bakgrunn av statusen som innleid arbeidstaker

20 TILTAK FOR Å SIKRE ETTERLEVELSE

21 FORMÅL OG TILTAK Tiltak innføres i ny aml b, c og endret Tiltakenes formål: - Sikre etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet - Legge praktisk til rette for at likebehandlingskravet kan bli fulgt - Klargjøre ansvarsforhold

22 OPPLYSNINGSPLIKT OG RETT TIL INNSYN I AML B Dokumentere arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår På forespørsel Opplysningsplikt "Nødvendige opplysninger" Bemannings- foretak Opplysningsplikt "Nødvendige opplysninger" På forespørsel Innsynsrett i arbeidstakers lønnsog arbeidsvilkår På forespørsel Innleier Arbeidstaker

23 DRØFTINGSPLIKT I AML Loven forutsetter at "Arbeidsgiver minst én gang pr. år [skal] drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte." Drøftingsplikten omfatter den samlede innleiebruken i virksomheten og praktiseringen av likebehandlingskravet F eks oversikt over innleide arbeidstakere, lengden på leieperiodene og grunnlaget for innleien Må sees i sammenheng med reglene om opplysningsplikt og innsynsrett

24 SOLIDARANSVAR Av loven fremgår at innleier "hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a". Arbeidstaker kan gå rett på innleier Gjelder avlønning mv. etter likebehandlingsprinsippet Ansvar også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet Oppstilles formkrav og frister mv.

25 KORT OM REGULERINGER I TARIFFAVTALER

26 FORSKRIFTSHJEMMEL FOR UNNTAK I TARIFFAVTALE Loven åpner for at departementet "i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres." Ikke ønskelig å lovfeste dette, p.t. ikke fått synliggjort konkrete behov

27 INNLEIE I TARIFFAVTALENE En del reguleringer i tariffavtalene fra tariffoppgjøret 2012 Delvis presiseringer og på noen punkter går tariffavtalene lenger Likebehandlingsprinsippet i tariffavtalene "Ansatte i bemanningsforetak/vikarbyrå skal, så lenge innleieforholdet varer, ha samme lønns- og arbeidsvilkår som gjelder i innleiebedriften i samsvar med AML a, forslag i Prop 74L). Innleide skal presenteres for tillitsvalgte i innleiebedriften Gjennomgå deres tariffavtale og kontakt deres landsforening for nærmere veiledning

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter

Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter 2014 Bussbransjeavtalen i Nettbuss mellom Spekter og YS Spekter Innhold DEL I. HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG YS...5 DEL II. BUSSBRANSJEAVTALEN...5 1. OVERENSKOMSTENS OMFANG... 5 2. ANSETTELSE OPPSIGELSE...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE Avtale 60 utløp 30.04.14 LANDSOVERENSKOMSTEN FOR ELEKTROFAGENE 01.05.2012 30.04.2014 MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON Norsk Teknologi OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE EL & IT FORBUNDET OG FORBUNDETS

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011 Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer