Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen"

Transkript

1 Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i

2 Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november 2008 vedtok EU vikarbyrådirektivet etter mange års diskusjoner. Direktivet trådte i kraft 1. januar 2009 og det ble gitt en 3 års implementeringsfrist. Dette innebar at EU-landene hadde frist til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett senest 5. desember Det har vist seg at de færreste klarte å holde fristen. I 2013 vil de fleste landene ha gjort de nødvendige tilpasninger. Bakgrunnen for direktivet var en aksept for bemanningsbransjen som en integrert del av det europeiske arbeidsliv. En forutsetning i denne forbindelse var å sikre ansatte akseptable lønns- og arbeidsvilkår. I et Europa med kraftig økende arbeidsledighet er det verdifullt å trekke veksler på bemanningsbransjen som inngangsport til arbeidslivet. Derfor ble det også lagt opp til at det ikke skulle kunne legges urimelige restriksjoner på bemanningsbransjens rammevilkår. I motsetning til i de fleste europeiske land har det i Norge vært en meget stort politisk engasjement rundt spørsmålet om implementering av vikarbyrådirektivet. Store deler av fagbevegelsen og deler av det politiske miljø har fryktet at en implementering av direktivet ville åpne for en større aksept av bemanningsbransjen en bransje man er ideologisk motstander av. Imidlertid er det nok mye som tyder på at kjernen i kampen rundt direktivet egentlig var begrunnet i EØS-kamp. Spørsmålet var dermed større enn bemanningsbransjen. Det ble en politisk konfrontasjon mellom Arbeiderpartiet og fagbevegelsen og også uenighet internt i regjeringen. Den 7. juni 2012 besluttet imidlertid Stortinget å implementere vikarbyrådirektivet, noe som ble formelt avklart i EØS-komiteen 13. juli 2012 gjennom at direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen. Den 7. juni 2012 ble også regjeringens tiltakspakke som gjennomfører direktivet i norsk rett vedtatt. Tiltakspakken går lenger enn det som er nødvendig med utgangspunkt i direktivet. Det er lagt opp til ikrafttredelse 1. januar 2013 for alle reglene unntatt solidaransvar som innføres fra 1. juli Som arbeidsgiverorganisasjon for norske bemanningsbedrifter har NHO Service vært med i prosessen fra direktiv til ny lovgivning. Gjennom tett dialog med medlemsbedriftene, blant annet gjennom en rekke kurs og seminarer har vi blitt presentert for bransjens utfordringer. Vi ser at det er mange som er usikre på hvordan man skal forholde seg til det nye regelverket og håper at denne veilederen vil komme til nytte. Gjennom veilederen presenteres de nye reglene og våre tolkninger av disse. Det understrekes at juss ikke er en eksakt vitenskap og at det hittil er få rettskilder å støtte seg til. Ved utarbeidelsen av veilederen har vi basert oss på lovens forarbeider og vurderinger gjort av en tverrgående arbeidsgruppe i NHO fellesskapet. Oslo i desember 2012 Even Hagelien Fagsjef for Bemanningsbransjen i NHO Service 2

3 Nye regler i 2013 Innføring av et likebehandlingsprinsipp Innleides adgang til felles goder og tjenester hos innleier Opplysningsplikt mellom innleier og utleier mht. vilkår Innføring av innsynsrett for arbeidstaker og tillitsvalgt hos innleier Innføring av solidaransvar for innleier (fra 1. juli 2013) Innleier skal informere innleid om ledige stillinger Drøftingsplikt ved innleie fra bemanningsforetak Innleiers ansvar for den innleides arbeidstid tydeliggjøres Husk at det også er mye som er status quo. De restriksjoner som i dag gjelder ved kobling mellom innleie og midlertidige ansettelser og hovedregelen om midlertidig behov endres ikke. Det er heller ingen endringer i hvilke yrkesområder det lovlig kan leies inn personell. Videre er det ingen endringer i regler om ansettelsesforhold og de kontrakter som lovlig kan benyttes av bransjen. Registreringsplikten hos Arbeidstilsynet fortsetter som før. Hvem omfattes av de nye reglene? De nye reglene gjelder ved innleie fra bemanningsforetak, dvs. virksomhet som har til formål å drive utleie av arbeidstakere jf. arbeidsmiljøloven Så lenge virksomhetens hovedformål er å leie ut personell spiller det ingen rolle om man kaller virksomheten bemanning, konsulentvirksomhet eller bemanningsentreprise. Er virksomheten å leie ut personell som går inn under kundens styring er det bemanningsvirksomhet og reglene om innleie kommer til anvendelse. De nye reglene gjelder imidlertid ikke ved innleie av arbeidskraft fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie jf. arbeidsmiljøloven 14-13, typisk produksjonsbedrifter. Et eksempel på dette kan være et skipsverft som ikke har oppdrag og som har valget mellom å permittere ansatte eller å leie dem ut til annet verft som har oppdrag. Om det foreligger innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie vil bero på en helhetsvurdering av virksomheten det leies inn fra. Vurderingen av hvilken type virksomhet det dreier seg om baseres på en konkret vurdering av virksomhetens art og omfanget og hyppigheten på utleie samt hvor stor andel av virksomheten dette utgjør. Bestemmelsene får tilsvarende anvendelse for utenlandske bemanningsforetak som for norske. 3

4 Likebehandlingsprinsippet Likebehandlingsprinsippet blir lovfestet i arbeidsmiljøloven 14-12a, 1. ledd: Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning. Det er lagt inn en forskriftshjemmel for unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale, men regjeringen har hittil valgt å ikke benytte denne muligheten. Generelt: Likebehandlingsprinsippet går ut på at den innleide medarbeideren skal ha rett til de lønnsog arbeidsvilkår, innenfor rammene til 14-12a, 1. ledd, som han ville hatt rett til hvis han i stedet hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften til å utføre tilsvarende arbeid. Med utgangspunkt i hovedregelen om innleie i arbeidsmiljøloven 14-12, 1. ledd, hvor det trekkes en kobling til reglene om midlertidige ansettelser, vil man normalt kunne sammenlikne med nivået for midlertidig ansatte. Ved anvendelsen av likebehandlingsprinsippet må alle generelle bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår (som faller innenfor a-f) hos innleier som gjelder på det tidspunkt arbeidstaker leies inn følges. Det vil si at man må følge lov, forskrift og tariffavtale. Videre vil virksomhetsinterne og ensidige bestemmelser i personalhåndbøker mv. måtte følges. Det samme gjelder fastlagte retningslinjer og rutiner for lønnsfastsettelse ved nyansettelser. Individuelt forankrede vilkår faller utenfor. Hvis det ikke foreligger generelle bestemmelser om hvilket lønnsnivå mv. innleid arbeidstaker skal innplasseres i, må det foretas en hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbudt den innleide medarbeideren om han hadde vært ansatt til å utføre det arbeidet han utfører som innleid. Foreligger det "sammenlignbare" ansatte hos innleier, vil det være naturlig å ta utgangspunkt i deres rettigheter. Hvis dette ikke foreligger, vil vurderingen i større grad bli skjønnsmessig. Det stilles imidlertid også i disse tilfellene krav til en reell vurdering. Hvis det foreligger gjeldende tariffavtaler for tilsvarende arbeid i området, kan det være naturlig å ta utgangspunkt i disse. 4

5 Arbeidstidens lengde og plassering: De bestemmelser som gjelder for kundevirksomheten gjennom lov og forskrifter, tariffavtaler, personalpolitiske retningslinjer osv. om arbeidstidens utstrekning, gjelder også for den innleide arbeidstakeren. Likebehandlingsprinsippet gjelder dermed også tillatelser som kundebedriften har fått til å avvike arbeidstidsbestemmelsene, for eksempel gjennomsnittsberegning. Den utleide arbeidstakeren skal følge de arbeidstidsordninger som hadde gjeldt for ham dersom han, i stedet for å arbeide i bemanningsbedriften, hadde blitt midlertidig ansatt hos kunden. Overtidsarbeid: Den innleide medarbeideren skal stilles likt med de rettigheter han ville hatt om han i stedet hadde vært ansatt i kundebedriften. Dette gjelder overtidskompensasjon, både økonomisk og annen. Den innleide må ikke få en uforholdsmessig overtidsbelastning fordi han er innleid. Varighet og plassering av pauser og hvileperioder: Kravet til likebehandling omfatter pausenes og hvileperiodenes lengde og tidspunktet de er lagt til på dagen og i uken. Det vil for eksempel ikke være lov å ha et system hvor ansatte i kundebedriften får 45 minutters lunsjpause mens de innleide må nøye seg med 30 minutter. Nattarbeid: Den innleide skal sikres likebehandling når det gjelder nattarbeid både når det gjelder økonomisk kompensasjon og andre fordeler. Den innleide må ikke få en uforholdsmessig nattarbeidsbelastning fordi vedkommende var innleid. Imidlertid er det ikke et brudd på likebehandlingsprinsippet om innleier kan godtgjøre at nattbelastningen ville gjelde selv om den innleide hadde blitt direkte ansatt i kundebedriften. Man kan for eksempel tenke seg at den innleide er vikar for en fast ansatt som bare jobber nattskift. Feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager: Likebehandling betyr her at den utleide arbeidstakeren vil ha rett på de ferierettigheter og rett til fridager i forbindelse med helligdager og andre fridager som han ville hatt dersom han, i stedet for å jobbe i bemanningsbyrået, hadde vært ansatt for å utføre samme type jobb hos kunden. Likebehandlingen omfatter feriefritid og opptjening av feriepenger. Den utleide arbeidstakeren skal behandles som om han hadde vært ansatt hos innleier, uavhengig av om de opptjente feriepengene fullt ut dekker feriefritiden han har krav på. Likebehandlingen omfatter også fri på bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager og godtgjøring i denne forbindelse etter de regler som gjelder i innleiebedriften, herunder eventuelle opptjeningsregler. Er det for eksempel bestemt hos innleier at alle skal ha fri i hele påskeuken, har den utleide krav på fri med den samme godtgjøring som gjelder for de direkte ansatte, dersom han hadde hatt rett til dette om han hadde vært ansatt i kundebedriften med samme arbeidsoppgaver som han har som innleid. 5

6 Er han innleid som vikar i virksomhet nettopp for å holde hjulene i gang i påskeuken, vil han selvfølgelig ikke ha rett til fri. Da er likebehandlingen i forhold til de rettigheter han ville hatt som påskevikar direkte i kundebedriften. Lønn og utgiftsdekning: Utgangspunktet er at alt vederlag for arbeid som den utleide medarbeideren ville hatt rett til om han i stedet hadde blitt midlertidig ansatt hos kunden omfattes. Faste vederlag som timelønn (penger) og naturalia omfattes. Videre vil kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg omfattes hvis det foreligger regler, rutiner eller praksis for dette. Det samme gjelder også uregelmessige tillegg som f eks overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv. Hvilken måte lønnen opptjenes på, er ikke avgjørende, så lenge det er vederlag for arbeid. Prestasjonslønn eller akkordlønn kan også omfattes hvis dette er "gjengs" avlønningsform. Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av bonusordningen. Først må det foretas en vurdering av om bonusen kan anses å være vederlag for arbeid. NHO legger til grunn at generelle selskapsbonuser som gis uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats ikke anses å være vederlag for arbeid. Når det gjelder bonusordninger som gis avhengig av den enkeltes arbeidsinnsats, vil dette som et utgangspunkt anses som vederlag for arbeid. Det må imidlertid foretas en nærmere vurdering av om ordningen omfattes av likebehandlingsprinsippet. Det avgjørende vil være om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved en direkte ansettelse hos innleier, sett hen til type arbeid, varighet av oppdraget/arbeidet og lignende. Det er tydelig presisert i lovforarbeidene til de nye reglene at pensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Når det gjelder forsikring er dette ikke tatt spesifikt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at heller ikke forsikring er en del av "lønnsbegrepet" da det ikke kan anses å være "vederlag for arbeid". Mange har stilt spørsmål om ulike utbetalinger i forbindelse med legitimert fravær, for eksempel rett til "fulle sykepenger" og "full lønn" ved foreldrepermisjon, er en del av lønnsbegrepet. De nevnte ytelser er ikke spesifikt tatt opp i lovforarbeidene. NHO legger til grunn at dette ikke er vederlag for arbeid og at de nevnte ytelsene derfor ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Utleide arbeidstakere vil også ha rett til dekning av utgifter til blant annet arbeidstøy, kost og losji i samme utstrekning som han ville hatt ved direkte ansettelse i innleievirksomheten for å utføre samme arbeidsoppgaver. Det vil være en forutsetning at det dreier seg om utgifter påløpt i forbindelse med arbeid. Det avgjørende er hva som gjelder for utgiftsdekning hos innleier med grunnlag i generelle bestemmelser. Bakgrunnen for at "utgiftsdekning" også omfattes av likebehandlingsprinsippet er å unngå at de innleide må bruke sin lønn til å dekke de tilsvarende utgiftene som de direkte ansatte får dekket av sin arbeidsgiver i forbindelse med arbeidet. 6

7 Utleid arbeidstaker har i utgangspunktet ikke krav på dekning av reiseutgifter til innleiebedriften. Kun i de tilfellene hvor også de direkte ansatte i innleiebedriften på grunnlag av generelle bestemmelser har krav på dekning av reiseutgifter til og fra jobb, vil den utleide arbeidstakeren ha krav på dette. Dersom det gjelder en allmenngjøringsforskrift, kan den utleide arbeidstakeren likevel ha krav på å få dekket slike utgifter. Den utleide arbeidstakeren har i utgangspunktet ikke krav på dekning av kost og losji så lenge vedkommende kun arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag derfra. Kun i de tilfellene hvor også de direkte ansatte i innleiebedriften på grunnlag av generelle bestemmelser har krav på dekning av kost og losji når de kun arbeider i innleiebedriften og ikke sendes ut på oppdrag derfra, vil den utleide arbeidstakeren ha krav på dette. Hvis det gjelder en allmenngjøringsforskrift, kan den utleide arbeidstakeren imidlertid likevel ha krav på å få dekket dette. Adgang til felles goder og tjenester I arbeidsmiljøloven 14-12a, 2. ledd, følger det at "arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet." Bestemmelsen gjennomfører vikarbyrådirektivets artikkel 6 nr. 4 som krever at arbeidstakere utleid fra bemanningsbyrået skal gis adgang til arbeidsplassens kollektive fasiliteter som kantine, bedriftsbarnehage og transport på like vilkår som direkte ansatte hos innleier så sant forskjellsbehandlingen ikke er objektivt begrunnet. Da loven ble vedtatt skiftet man terminologien fra "kollektive fasiliteter" til "felles goder og tjenester". Ved endring av terminologi var det imidlertid aldri meningen å endre paragrafens innhold. Dette innebærer at bestemmelsen, i likhet med hvordan den implementeres i resten av Europa, skal forstås som en rett til tilgang til fysiske kollektive fasiliteter. Eksempler på dette kan være kantine, barnehage, intern transportordning, treningsrom, parkering, firmahytte m.v. Det er således tale om tilgang til fysiske tilbud innenfor innleiers virksomhet og ikke rene økonomiske fordeler. Mens treningsrom altså faller innenfor vil derfor for eksempel dekning av kostnadene til et medlemskap på Elixia falle utenfor. Mens parkeringsplass faller innenfor faller refusjon for p-avgift fra parkeringshus i nabolaget utenfor. Andre eksempler på økonomiske fordeler som faller utenfor er: Låneordninger, forsikringsordninger, aksjesparingsprogram, utdanningsstipend, kurs, velferdsaktivitetstilbud, sosiale arrangementer og personalrabatter. Den innleide arbeidstakeren gis ikke bedre rettigheter enn ansatte i innleiebedriften og man må godta at ettertraktede goder, for eksempel lån av firmahytte og barnehageplass, tildeles etter vilkår, for eksempel venteliste. Tilbudet omfattes hvis det ikke baseres på en individuell vurdering av den enkelte arbeidstaker, men tilbys alle eller grupper av en helt generell kategori, og den innleide ville fått tilgang om hun/han i stedet for å være innleid hadde blitt ansatt direkte i innleiebedriften. 7

8 Begrepet "objektive grunner" kan forstås som et krav til saklig grunn. Relevante momenter i denne vurderingen vil være varigheten på oppdraget, om bemanningsbyrået tilbyr tilsvarende "goder og tjenester", kvalifiserte administrative byrder m.v. Opplysningsplikt og innsynsrett Innleiers opplysningsplikt overfor bemanningsbyrået: Av arbeidsmiljøloven 14-12b 1. ledd følger det at innleier, ved leie av arbeidstaker, skal "gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i 14-12a." At bemanningsforetaket gis relevant informasjon fra kunde er en forutsetning for at man skal kunne ivareta likebehandlingsprinsippet overfor sine medarbeidere. Informasjonsutveksling av opplysninger er normalt nødvendig for å fastlegge de kommersielle vilkårene i avtalen om utleie mellom bemanningsforetak og innleier og skjer vanligvis før avtale inngås. Lønns- og arbeidsvilkårene til den utleide arbeidstakeren innebærer den vesentligste kostnaden ved utleie. Opplysninger om nevnte sentrale forutsetninger for prissettingen på utleieforholdet vil derfor som hovedregel foreligge før eller senest ved avtaleinngåelsen. Ettersom bemanningsbransjen opererer med flere avtaleformer og leverer i de fleste yrkesområder vil det være naturlig at man vil ha stor frihet når det gjelder hvordan opplysninger gis. Det sentrale er at bemanningsbedriften blir i stand til å oppfylle sine forpliktelser. Det er videre en forutsetning at bemanningsbyrået gis informasjon om endringer som skjer under avtaleløpet, gjerne i forbindelse med reforhandling av innleiers tariffavtaler. De nye reglene skaper noen utfordringer når det gjelder hvordan man skal håndtere anbudsrunder og rammeavtaler. Det er ikke usannsynlig at det blir større bruk av rene faktoravtaler i tiden som kommer. Bemanningsbyråets opplysningsplikt overfor den utleide medarbeideren: "Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i 14-12a", jf. arbeidsmiljøloven 14-12b 2. ledd. Dette innebærer at arbeidstakeren, etter forespørsel, kan forvente å få ut de opplysninger som er nødvendige for at hun/han skal kunne ivareta sine rettigheter i forhold til likebehandlingsprinsippet. 8

9 Bemanningsbyråets opplysningsplikt overfor innleier: "Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier", jf. Arbeidsmiljøloven 14-12b nr. 3. Dette er en bestemmelse som gjør innleier i stand til å fremskaffe informasjon til tillitsvalgte når de krever innsynsrett med hjemmel i 14-12b 4. ledd. Retten til innsyn gjelder bare det som kan knyttes til rettighetene i 14-12a 1. ledd. Det er her ikke tale om en rett til å få oversendt hele arbeidskontrakten til den innleide. Det vil normalt være tilstrekkelig at den relevante informasjonen framgår av oppdragsbekreftelsen. For innleier vil opplysningsplikten også gi anledning for avklaring av at likebehandlingsprinsippet følges og at man dermed ikke utsettes for at innleid personell setter fram krav knyttet til solidaransvaret etter 14-12c. Innsynsrett for tillitsvalgte i innleievirksomheten: "Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver", jf arbeidsmiljøloven 14-12b 4. ledd. Tillitsvalgte hos innleier (ikke bemanningsbedriften) har altså innsynsrett i lønns- og arbeidsvilkår hos den innleide som kan knyttes til 14-12a 1. ledd. Ettersom dette fremgår i arbeidsavtalen som den innleide har med sin arbeidsgiver forutsettes det at disse opplysningene er gitt fra bemanningsbedriften til innleier før tillitsvalgte kan få innsyn. Det understrekes i forarbeidene til loven at det bare er lokale tillitsvalgte, dvs. tillitsvalgte som er ansatt i innleiebedriften, som har innsynsrett. Taushetsplikt: Etter arbeidsmiljøloven 14-12b 5. ledd, 2. setning, har bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i kraft av opplysningsplikten eller innsynsretten etter 14-12b taushetsplikt. Opplysningene en mottar kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling eller til å oppfylle opplysningsplikt overfor tillitsvalgte eller arbeidstaker som følger av 14-12, 2. og 4. ledd. Brytes taushetsplikten legges det opp til at dette kan straffes ved bøter. Solidaransvar (trer i kraft 1. juli 2013) Det følger av arbeidsmiljøloven 14-12c at "virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet." Det er bare krav som knyttes til likebehandlingsprinsippet som dekkes av solidaransvaret. I samsvar med alminnelig pengekravsrett ved selvskyldnerkausjon, kan solidaransvarlig kreve regress av arbeidstakerens arbeidsgiver. 9

10 Kravet må framsettes av den innleide arbeidstakeren overfor innleiebedriften senest tre måneder etter at kravets forfallsdato, dvs. tidspunktet for at lønnsutbetaling skulle skjedd, og innleier har da en frist på tre uker til å betale. Ved åpenbare misbrukstilfeller vil innleier kunne nekte å betale. Videre gjelder ikke solidaransvaret hvor det er åpnet konkurs hos bemanningsbyrået. I slike situasjoner må et eventuelt krav framsettes overfor konkursboet og eventuelt mot den statlige lønnsgarantiordningen. Bestemmelsen om solidaransvar er et incentiv for at innleier bidrar til at likebehandlingsprinsippet følges opp gjennom god dialog med seriøse bemanningsforetak. Solide og etablerte virksomheter vil gjennom dette få et konkurransefortrinn som leverandører. Bestemmelsen er muligens i strid med EØS-reglene ettersom solidaransvaret vil gjøre det betydelig mer attraktivt å handle med norske bemanningsbedrifter enn utenlandske. Informasjon om ledige stillinger hos innleier Av arbeidsmiljøloven punktum følger det at den innleide, i likhet med de direkte ansatte i bedriften, skal ha informasjon om ledige stillinger i innleiebedriften. Dette er en direkte konsekvens av gjennomføringen av vikarbyrådirektivet artikkel 6. nr 1 om dette. Informasjon kan gis på samme måte som de direkte ansatte arbeidstakerne. Tariffavtaler For tariffbundne bedrifter gjøres det oppmerksom på at bestemmelser om innleie i 2012 også ble inntatt i tariffavtaler. I all hovedsak presiserer tariffavtalene kravet om likebehandling. Tariffavtalene har også enkelte tilleggsbestemmelser knyttet til blant annet løsning av tvister, tillitsvalgte mv. Sjekk din tariffavtale for nærmere avklaring. Drøftingsplikt ved bruk av innleid arbeidskraft "Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft (fra bemanningsforetak), herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte", jf arbeidsmiljøloven ledd. Bestemmelsen er etter mønster av gjeldende drøftingsplikt for bruk av midlertidige ansettelser etter ledd. 10

11 Innleiebedriftens ansvar for den innleides arbeidstid Det følger av arbeidsmiljøloven ledd bokstav c at det, når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller lovlige unntak som er gjort fra denne, for eksempel gjennom avtale med tillitsvalgte. Dette er egentlig bare en tydeliggjøring av allerede gjeldende rett. Det understrekes at ansvaret for arbeidstid er delt mellom innleier og arbeidsgiver (bemanningsbedrift). Bestemmelsen er tatt inn som følge av mye fokus på at det i enkelte deler av arbeidslivet, blant annet i helsesektoren, er synliggjort brudd på arbeidstidsbestemmelsene ved innleie. Når det gjelder utleie av arbeidskraft vil man i en del tilfeller se en felles interesse mellom innleier og utleid arbeidstaker når det gjelder å arbeide mye og noen ganger mer enn det som er lovlig. Innleier, for eksempel sykehjemmet, har stort behov for arbeidskraft for å kunne utføre sine plikter på en forsvarlig måte og den innleide er gjerne tilreisende for en begrenset periode og vil gjerne ønske å arbeide så mye som mulig. At ansvaret for etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler er delt mellom innleier og bemanningsbedrift er dermed viktig. Et brudd på arbeidstidsbestemmelsene vil først kunne oppdages av bemanningsbedriften når timelister kommer inn, gjerne to uker senere. På det tidspunktet bemanningsbransjen er i stand til å oppdage lovbruddet har man selvsagt plikt til å følge opp og stanse ulovlig praksis. Avslutning Likebehandlingsprinsippet som nå innføres vil kunne ha positiv effekt på en ryddig bemanningsbransje. Det vil ikke lenger være slik at enkelte aktører vil kunne få en konkurransefordel ved å legge press på de ansattes rettigheter. Det er viktig å understreke at bemanningsbransjens produkt ikke skal være billigsalg av arbeidskraft, men at den skal skape effektivitet og produktivitet for kundene samtidig som man er en inngangsport til arbeidslivet for sine ansatte. I en situasjon med mangel på kvalifisert arbeidskraft har bemanningsbransjen en viktig rolle å spille med å hente kvalifiserte arbeidstakere til Norge. Her er ikke poenget at de skal ha andre vilkår enn norske arbeidstakere, men at de skal gå inn å fylle de tomrom vi i dag har i norsk arbeidsliv med utgangspunkt i norske spilleregler. Med det nye regelverket vil det være viktigere enn tidligere å kunne dokumentere hvilke faktorer som legges til grunn for ansattes rettigheter til lønns- og arbeidsforhold. Innleier må kunne dokumentere at rettighetene til den innleide medarbeideren er i overensstemmelse med det han ville fått som direkte, gjerne midlertidig, ansatt i virksomheten. Bemanningsbedriften vil måtte kunne dokumentere hvilken informasjon som er gitt fra innleier og at det er tatt hensyn til denne ved fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår for sin medarbeider. NHO Service har laget maler for kontrakt om innleie av personell, arbeidskontrakter og oppdragsbekreftelser tilpasset det nye regelverket og tilbyr kurs og veiledning for medlemmer. Relevant informasjon legges også ut på 11

12 Følg Bemanningsbransjen på Bemanningsbransjen i NHO Service Fagsjef Even Hagelien Telefon: / E-post: Web: 12

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.) DATO: LOV-2012-06-22-33 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 8

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013

Nye regler om innleie. Karen Sophie Steen oktober 2013 Nye regler om innleie Karen Sophie Steen oktober 2013 Vikarbyrådirektivet Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i juli 2012. Lovendringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven ble vedtatt i juni 2012,

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

INNLEIE ELLER ENTREPRISE?

INNLEIE ELLER ENTREPRISE? INNLEIE ELLER ENTREPRISE? En veileder for tillitsvalgte Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles med fast ansatte trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre

Detaljer

Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober.

Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober. Bemanningsnytt nr 7-2012 Side 1 Nyhetsbrev for Bemanningsbransjen Nr 7-2012 Årsmøtet 2012 er vel overstått Årsmøtet for bemanningsbransjen ble arrangert den 24. oktober. De mer enn 70 delegatene representerte

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten i innleiebedriften og skal ha lønns- og

Detaljer

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 14/2614 Oslo, 9. oktober 2014 Vår ref: Tore Berg/ 14-22205 Høringssvar unntak fra likebehandling og reglene om kollektiv søksmålsrett

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Hvordan vil direktivet berøre anleggsbransjen? Advokat (H) Nicolay Skarning Leder av Kvales arbeidslivsavdeling I. Hva er vikarbyrådirektivet? Temaene i dag II.

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING

VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200900242-/AVDH Oslo, 13.12.2010 Vår ref: Ketil Sundbotten/ 10-15808 VIKARBYRÅDIREKTIVET - HØRING Vi viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Høring om forslag til tiltak for å sikre at regler vedr inn- og utleie av arbeidskraft etterleves

Høring om forslag til tiltak for å sikre at regler vedr inn- og utleie av arbeidskraft etterleves Det Kongelige Arbeidsdepartement Vår dato 30.01.2012 Postboks 8019 Dep. Deres dato 12.12.2011 0030 Oslo Vår referanse 380344 /HM Deres referanse 11/2524 Høring om forslag til tiltak for å sikre at regler

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet.

Dette dokumentet omhandler funksjoner som benyttes for å dekke feriepengeopptjening ifølge vikarbyådirektivet. Innhold Vikarbyrådirektivet... 1 Generelt om direktivet... 1 Feriepengesats som innleier... 1 Løsning i Personec Lønn... 2 Systemparameter... 2 Aktivitetskode... 3 Lønnsart... 4 Lønnsberegning - feriepengegrunnlag...

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2011 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Høring - forskrift om innleie fra bemanningsforetak

Høring - forskrift om innleie fra bemanningsforetak Arbeidsdepartementet Høringsnotat Høring - forskrift om innleie fra bemanningsforetak 1 Innledning Stortinget vedtok 12. juni 2012 endringer i arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven, jf. Prop.

Detaljer

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN

Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Veileder ALLMENNGJØRING AV RENHOLDSOVERENSKOMSTEN Januar 2015 INNHOLD 2 Sentrale begreper...04 Allmenngjøring av renholdsoverenskomsten...06 Solidaransvar...08 Informasjonsplikt...10 Påseplikt...11 Innsynsrett...12

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves

Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie av arbeidskraft etterleves Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 11/2524 11/3007-16 410/KAST Oslo, 30.01.2012 Høring - Forslag til tiltak for å sikre at regler vedrørende inn og utleie

Detaljer

Innst. 326 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2011 2012)

Innst. 326 L. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2011 2012) Innst. 326 L (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 74 L (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser. En praktisk veileder Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser En praktisk veileder 19.12.2014 1 Forord Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING SVART ØKONOMI & SOSIAL DUMPING LÆR MER OM SOSIAL DUMPING VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 BILAG INNHOLD Hva er sosial dumping? 3 NTLs guide mot sosial dumping 4 Forebygge - følge opp - varsle 6 Nærmere

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge.

Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Høringssvar 26.oktober.2010

Høringssvar 26.oktober.2010 Høringssvar 26.oktober.2010 Gjennomføring av vikarbyrådirektivet i norsk rett EL & IT Forbundet har mottatt LOs høringsbrev av 20. september 2010. Vi har behandlet saken og vil her gi våre merknader og

Detaljer

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS

Leveringsbetingelser. ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Leveringsbetingelser ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS ABC Personell AS Storgaten 39 0182 Oslo Telefon: 22 98 93 90 Telefaks: 22 98 93 91 E-post: adm@abcpersonell.no LEVERINGSBETINGELSER Dette

Detaljer

Innst. 325 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 S (2011 2012)

Innst. 325 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 69 S (2011 2012) Innst. 325 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 69 S (2011 2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Bruk av innleid arbeidskraft

Bruk av innleid arbeidskraft LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012 Bruk av innleid arbeidskraft Rolf K. Andersen,

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Manuskriptet er utarbeidet av Arbeids- og

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 STAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om arbeidsforholdet 2. Tilsetting 3. Fast eller midlertidig

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører

Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av innsendt materiale fra leverandører Tilleggsrapport Til: Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Fra: Wikborg Rein Dato: 27. mai 2011 Ansvarlig partner: Morten Goller Rammeavtaler for sykepleiertjenester m.v. overtidsbetaling: Gjennomgang av

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene

Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene LOs tillitsvalgtpanel, høst 2013 Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Arbeidsmiljøsenteret

Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøsenteret Historisk utvikling 1892: 1894: 1935: 1936: 1936: 1956: 1958: 1977: Lov om tilsyn i fabrikker (Arbeidstiden for ungdom mellom 14 og 18 år ble begrenset til 10 timer) Lov om ulykkesforsikring

Detaljer

Verdt å vite om bemanningsbransjen

Verdt å vite om bemanningsbransjen Verdt å vite om bemanningsbransjen Basert på årsstatistikken 2014 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering.

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven 1 Endringer i arbeidsmiljøloven - Midlertidig ansettelse - Arbeidstid - Aldersgrenser 27. januar 2015 www.svw.no Endringer i arbeidsmiljøloven innledning Proposisjon 39: - Midlertidig ansettelse Proposisjon

Detaljer

Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy

Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy INNHOLD Om Jobz Bemanning og rekruttering til bygg & anlegg Hvordan bemanner vi Klær, verneutstyr og verktøy HMS og dokumentasjon Samarbeidspartnere Etiske retningslinjer/vikarbyrådirektivet Kontaktinformasjon

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Bemanningsbransjen - 2009

Bemanningsbransjen - 2009 Bemanningsbransjen - 2009 www.bemanningsbransjen.no Kort om bemanningsbransjen En bemanningsbedrift er en bedrift som driver utleie av arbeidskraft og rekruttering. Andre typiske virksomhetsområder for

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no

Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble. www.homble-olsby.no Endringer i arbeidsmiljøloven Kjapt inn - men for hvor lenge? Advokat Runar Homble Endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen varslet høsten 2013 flere endringer i arbeidsmiljøloven De konkrete forslagene

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety?

10 år etter østutvidelsen Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Faglig landskonferanse Oslo, 4. april 2014 Roar Eilertsen De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte Hva vil EUs Håndhevingsdirektiv bety? Stor tilstrømning av utenlandsk

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til tilsyn den 10.8.2011 ved Westcon Yard AS i Ølensvåg.

Arbeidstilsynet viser til tilsyn den 10.8.2011 ved Westcon Yard AS i Ølensvåg. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17858 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Oddgeir Hjelmtveit Nilsen tlf 997 09 409 NORSTEC AS Postboks 137 5408 Sagvåg TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen

Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner. 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Midlertidige ansettelser, arbeidstid mv. under statlige aksjoner mot akutt forurensning 29. oktober 2015 Advokat Lise Berntsen Kvale Advokatfirma DA Kvale Fullservice forretningsjuridisk advokatfirma Fokus

Detaljer