SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/ Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/ Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Det opprettes 4 nye årsverk som sykepleier i Vikartjenesten. De nye årsverkene i Vikartjenesten skal være selvfinansierende, og dekkes inn via salg av vakter. Saksutredning: Vedlegg: Andre saksdok.: K-sak 120/08 Etablering av kommunal vikarpool K-sak 92/10 Evaluering av Vikartjenesten K-sak 13/12 Evaluering av Vikartjenesten 2011 Bakgrunn: Vikartjenesten i Alta kommune ble etablert i løpet av vinteren/våren 2009, og var i full drift fra Vikartjenesten er f.o.m organisert som en egen avdeling under virksomhet for sykehjem. Tjenesten har fram til nå vært vesentlig rettet mot vikarbehovene innen kommunale sykehjem. Ved oppstart av tjenesten i 2009 vedtok kommunestyret at tjenesten skulle opprettes med opptil 13 årsverk, men med mulighet til å utvide til opptil 15 årsverk totalt (inkludert administrativ stilling). Vikartjenesten har per i dag 13 årsverk fordelt på 7,5 årsverk sykepleiere, 5 årsverk hjelpepleiere og 0,5 årsverk til leder. Tjenesten har vært evaluert ved to anledninger, i 2010 og I k-sak 13/12 «Evaluering av Vikartjenesten 2011» gjorde kommunestyret følgende vedtak:

2 «Kommunestyret tar evalueringen av vikartjenesten til orientering. Kommunestyret vil avvente utredningene i sak 90/11 før en konkluderer hvordan en organisasjonsmessig skal sikre nødvendig tilgang på vikarer til turnusvirksomhetene i Alta kommune.» I k-sak 90/11 var det to punkter som kunne påvirke organiseringen av Vikartjenesten: «14. Kommunestyret ber rådmannen iverksette og ha stor fremdrift på følgende utredninger som skal ligge til grunn for omstillingen av Alta kommune som virksomhet: a) Utredning av en tonivåmodell i Alta kommune med ca 30 virksomheter. c) Utredning av sykehjemsstrukturen i Alta kommune. Utredningen må legge opp til større enheter med fokus på effektiv drift og god kvalitet på tjenestene. Utredningen bygger opp under at en konsentrerer aktiviteten til 2-3 omsorgssentre som har et større antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger tilknyttet seg». Utredningene medførte ingen organisasjonsmessige endringer for Vikartjenesten. Etter siste evaluering i 2012 (for året 2011) har behovet for vikartjenester økt, og dette gjelder i størst grad behov for økt sykepleierkapasitet. Samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver er overført til kommunene, blant annet ved tidlig utskrivning av pasienter fra sykehus og at tjenester er flyttet nærmere der folk bor. Dette krever både økt helsefaglig kompetanse og økt tilgjengelighet til fagkompetansen. Ved fravær, sykefravær, ferier, vakanser, mm, er Vikartjenesten en viktig bidragsyter for å sikre god kvalitet ved de ulike avdelingene. Vikartjenesten fungerer godt, og avdelingene som benytter tjenesten er fornøyde. Vikarene er lokalkjente, både i forhold til geografi og organisering av helse- og omsorgstjenestene. Tilgangen til vikar i Helsevirksomheten har vært spesielt utfordrende de siste årene. Dette gjelder både for legetjenesten og ved sykestua. Erfaringsmessig er det daglige henvendelser til Vikartjenesten fra legesenter, legevakt og sykestue om behov for vikar. Sykepleievikar i legetjenesten bør ut fra et kvalitetskrav være kjent i kommunen, dette er en av årsakene til at vikar fra eksternt vikarbyrå ikke er ønskelig. Legetjenesten har i perioder leid sykepleier fra den kommunale vikartjenesten og vært veldig fornøyd med det. Kapasiteten i Vikartjenesten har ikke vært stor nok til å dekke fravær i legetjenesten. I 2013 leide legetjenesten 218 vakter (tilsvarer ca ett årsverk) fra Vikartjenesten. Behovet er det dobbelte. Også ved sykestua er det stort behov for sykepleievikarer. I 2013 hadde sykestua vikarutgifter til eksterne vikarbyrå på ca 1,5 mill. Samtidig som kommunens behov for vikarer har økt, har det også kommet endringer ved innleie av vikarer fra eksternt vikarbyrå. Vikarbyrådirektivet ble innført i Norge for å beskytte vikaransatte og anerkjenne vikarbyrå som arbeidsgivere ut fra et likebehandlingsprinsipp.

3 Vikarbyrådirektivet krever at det innføres et likebehandlingsprinsipp for utleide arbeidstakere. Dette prinsippet innebærer at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak, minst skal sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid. Det er viktig å legge merke til at den innleide skal likebehandles med seg selv som direkte ansatt i innleievirksomheten, enten som midlertidig eller som fast ansatt. Likevel må det ved fastsettelsen av den innleides vilkår tas hensyn til hvilke vilkår andre ansatte hos innleier får, dersom disse har sammenlignbare arbeidsoppgaver, tilsvarende kompetanse, erfaring osv. med den innleide. Likebehandlingen skal etter loven skje mht arbeidstid, overtid, pauser og hvileperioder, ferie, fridager, lønn og utgiftsdekning. Det er bemanningsforetaket som skal sørge for at de utleide får den likebehandling de har krav på. Det innføres samtidig en plikt for innleier til å gi de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsbyrået skal kunne oppfylle kravet om likebehandling. For å sikre etterlevelse av likebehandlingsreglene vedtok Stortinget en egen tiltakspakke: Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen. Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut. De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår. Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling. Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som klargjør at innleievirksomheten, i tillegg til vikarbyrået, har ansvar for å påse at arbeidstidsreglene overholdes. Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten. Innleievirksomheten får solidaransvar for vikarbyråets plikt til å dekke lønn og annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet (fra ). Økonomiske konsekvenser Tabellen under viser utviklingen i utgifter til eksternt vikarbyrå og bruk av overtid i helse og sosialtjenesten for perioden , jfr HUHS sak 25/14: Utgifter vikarbyrå og overtid i HS Vikarbyrå (eksklusiv prosjekter) 1,8 mill 1,7 mill 3,1 mill 4,0 mill Overtid 5,2 mill 4,1 mill 6,9 mill 6,1 mill I 2011 hadde kommunen et meget stramt regime i forhold til innsparing og inntak av vikarer, noe som gjorde at utgiftene til vikarbyrå og overtid ble redusert. Økningen i utgifter til vikarbyrå og overtid i 2012 og 2013 skyldes i stor grad vanskeligere tilgang på vikarer i forbindelse med ulike fravær og ekstraordinære situasjoner (jfr. også samhandlingsreformen).

4 Vikartjenesten skal være selvfinansierende og får sine inntekter ved salg av vakter til kommunens avdelinger. Ved leie av vikar fra den kommunale vikartjenesten er bl.a. 50 % stilling som leder av tjenesten og pensjonskostnader på 18 % inkludert i prisen per vakt. Tabellen viser kostnader per sykepleiervakt for intern vikartjeneste og ved leie fra eksternt byrå: Kostnader per sykepleiervakt Eksternt vikarbyrå Intern vikartjeneste For Alta kommune innebærer vikarbyrådirektivet at innleie av vikarer fra eksternt vikarbyrå har blitt dyrere enn å benytte kommunens egen vikartjeneste. Kommunen holder i disse dager på med behandling av anbud i forbindelse med ny rammeavtale for leie av vikarer fra eksterne vikarbyrå. Ved ny avtale har Alta Kommune bedt vikarbyråene gi et fast administrasjonsgebyr per døgn som skal dekke fortjeneste, reise/opphold, inn direkte kostnader, forsikringer ect. Pris per sykepleiervakt fra eksternt vikarbyrå vil i henhold til den nye avtalen være på ca. kr Prisen inkluderer ikke bruk av kommunens egne ressurser til opplæring og oppfølging av eksterne vikarer i forhold til brukere og organisasjon, koordinering og tildeling av vakter, med mer. Vurdering Vikartjenesten er en viktig bidragsyter for å sikre god kvalitet ved de ulike virksomhetene ved fravær, sykefravær, ferier, vakanser, mm. Samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver er overført til kommunene, blant annet ved tidlig utskrivning av pasienter fra sykehus og at tjenester er flyttet nærmere der folk bor. Dette krever både økt helsefaglig kompetanse og økt tilgjengelighet til fagkompetansen. Flere avdelinger opplever at tilgangen til sykepleievikarer har vært vanskelig de senere år, og da spesielt innen avdelinger i helsevirksomheten. Som tabellen viser har kapasiteten hos Vikartjenesten gjennom alle år vært for lav i forhold til etterspørsel. I 2013 klarte Vikartjenesten å levere kun 40 % av etterspurte vakter. Så langt i 2014 har dekningen vært på ca 45 %. Vaktforespørsel og kapasitet i vikartjenesten for perioden Forespørsel om vakter Vakter solgt Dekning i forhold til forespørsel 59,1 % 41,4 % 33,26 % 40,27 %

5 Vikartjenesten er blitt en viktig aktør for de avdelingene som benytter denne. Det å ha kjente, faglig dyktige og faste vikarer skaper kontinuitet og er viktig for måloppnåelse for gode tjenester til våre brukere. Vikarer som har god kjennskap til kommunens system bidrar til å skape forutsigbarhet ute på avdelingene. Vikarer fra eksterne byrå tar lang tid å lære opp, samt at de ikke kjenner vår organisasjon og våre brukere. I tillegg sliter eksterne vikarbyrå ofte med leveringsdyktigheten, dvs at de ikke klarer å levere den kompetansen som kommunen etterspør. Vikarbyrådirektivet som ble innført har medført at utgiftene til leie av vikar fra eksternt vikarbyrå har økt. I forslag til ny rammeavtale med eksterne vikarbyrå er prisen per ekstern sykepleievakt ca kr. 300 dyrere enn ved bruk av kommunens interne vikartjeneste. Vikartjenesten bør styrkes på bakgrunn av gode erfaringer med hensyn til kvalitet og økende intern etterspørsel da særlig fra helsevirksomheten. Leie av vikar fra eksterne byrå blitt mer kostbart etter innføringen av vikarbyrådirektivet, og våre erfaringer viser at leveringsdyktigheten i forhold til etterspurt kompetanse ikke alltid er tilfredsstillende. Administrasjonen tilrår en styrking med 4 sykepleiere som innfases 2+2 over et års tid. Det vil fortsatt være behov for å ha avtale med eksternt vikarbyrå, selv om bruken vil gå noe ned. Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann John Helland Kommunalleder Helse og sosial

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/22. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.09.2008 Tid: Kl. 19.30 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.04.2009 Tid: Kl. 18.30 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 /

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapet Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G00 2013/6363-22 13.12.2013 Arild Børstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden eldreråd Råd for funksjonshemmede Hovedutvalg

Detaljer

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid

Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Sluttrapport fra arbeidsgruppa Uønsket deltid Bakgrunn for prosjektet Hammerfest kommunestyre vedtok i møte den 4.3.2010 i behandling av sak om Rekruttering og bemanning blant annet følgende:. sektorens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune

Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Bemanning og kompetanse i seksjon for omsorg og sosiale tjenester Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 7. november 2012 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2

Prosjektrapport Klart vi kan. Delrapport 2 SØNDRE LAND KOMMUNE Tjenesteområde helse og omsorg Prosjektrapport Klart vi kan Delrapport 2 UTREDNING HANDLINGSPROGRAM 2008: BEHOLDE OG REKRUTTERE PERSONELL UTREDE ØKT GRUNNBEMANNING Rapport fra arbeidsgruppa

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING TID: 25.08.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011

Årsrapport 2010. Hammerfest kommune. Helse og omsorg. Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2010 Hammerfest kommune Helse og omsorg Vedtatt av Hammerfest kommunestyre **.**.2011 Årsrapport 2012 2 ÅRSRAPPORT 2012 HELSE OG OMSORG INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 HELSE OG OMSORG... 4 LEGETJENESTEN...10

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune

Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren. Høylandet kommune Ressursutnytting og ressursstyring i pleie- og omsorgssektoren Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2008 til mars 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer