Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget /164 Bystyret /5 Organisasjonsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011"

Transkript

1 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget /164 Bystyret /5 Organisasjonsutvalget Vikarordninger i Bodø kommune status. Sammendrag Det er inngått nye avtaler med private aktører om levering av vikartjenester til virksomheter i Helse- og sosial og Opplærings og kulturavdelingen. Dette er parallelle rammeavtaler for Helsevikarer til Samordna Innkjøp i Salten gjeldende fra og Vikartjeneste til skole-, SFO og barnehage til Samordna innkjøp i Salten gjeldende fra Avtalene er gjeldende ved behov for vikar ut over det virksomhetene kan dekke internt med egne ressurser. Saksopplysninger Ved fravær av vårt faste personell i virksomheter kreves det oftest bruk av vikarer. Fraværet varierer gjennom året og kan skyldes egen eller barns sykdom, ferie, eller permisjon i hht. reglement. Alle har rutiner for hvordan dette håndteres i den enkelte virksomhet. En gjennomgående praksis ved fravær av personell er: - vurdere behovet som oppstår i virksomheten - vurdere omdisponering av eget personell - kontakte ledig personell (vikarliste personell som ønsker å jobbe mer) - kontakte vikarbyrå i henhold til avtale - ved kritiske situasjoner kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker som har fri til å komme på jobb Det har de siste årene vært et økende behov for flere vikarer innenfor virksomhetene enn det vi har klart å rekruttere selv. Det har derfor vært behov for å kunne leie inn vikarer fra eksterne byråer. Som offentlig bedrift er vi pålagt å gjennomføre anbudsrunder for valg av leverandør på tjenester over et visst volum. Alle tilbydere skal gjennom avtalen de inngår med Bodø kommune forholde seg til gjeldende lover og avtaler vedrørende lønn og arbeidstidsordninger. Dette sikres gjennom utforming av avtalen. Status Bodø kommune har i dag et stort behov for vikarer pga. fravær ut fra tidligere nevnte årsaker. Virksomheter i HS- og OK- avdelingen har noe ulik praksis på hvordan dette løses, men begge avdelinger bruker både egne ansatte og vikarbyrå. Den største forskjellen mellom avdelingene er Side 238

2 knyttet til ferieavviklingen. Her har skoler, SFO og barnehager redusert drift og derfor ikke et så stort behov for ferievikarer. Virksomheter i HS har ordinær drift med full bemanning og er derfor avhengig av mange vikarer i dette tidsrommet. HS benytter seg så langt det er mulig av egne sommervikarer bla. studenter og egne ansatte. I den daglige driften er det ulikt hvilken løsning som velges avhengig av om behovet for vikar er på kort eller lang sikt. Ved meldt fravær frem i tid som f.eks. ferie, permisjon og langtidssykmelding, har virksomhetene større mulighet til å bruke egne ansatte som vikarer. Ved akutte fravær eller ved ferieavvikling er behovet for vikarer fra byrå større. Totalt har de to avdelingene en kostnad på vikarer på henholdsvis for 2010 og 2011: OK-avdeling: Prognose 2011 Regnskap 2010 Netto kostnad ordinær lønn Netto kostnad innleie eget personell Netto kostnad bruk av eksterne vikarbyrå Side 239

3 HS-avdeling : Prognose 2011 Regnskap 2010 Netto kostnad ordinær lønn Netto kostnad innleie eget personell Netto kostnad bruk av eksterne vikarbyrå Konklusjon Bodø kommune skal så langt det er mulig bruke eget personell ved behov for vikarer. Ved behov for eksterne vikarer skal vi forholde oss til inngåtte avtaler med valgte firma. Ny rutine ved inngåelse av avtaler for vikar innleie. Rådmann/Kommunaldirektør tar initiativ til inngåelse av avtaler. Det kan også skje etter henvendelse fra Innkjøpskontoret. Personal- og organisasjonssjef i samarbeid med innkjøpssjef sørger for gjennomføring av drøftinger med tillitsvalgte. Innkjøpskontoret gjennomfører anbudsjobben: - definerer kravene i samarbeid med avdelingene og personalkontor - gjennomfører anbudsrunde - velger leverandør i samarbeid med rådmann, kommunaldirektører og personalsjef ved avtaler på vikarinnleie. Forslag til vedtak: 1. Orienteringen tas til etterretning. 2. Ny rutine ved inngåelse av avtaler for vikar innleie iverksettes. Side 240

4 Organisasjonsutvalgets behandling i møte den : Rolf Kåre Jensen Forslag fra Ingrid Lien (SP) Saken omgjøres til politisk sak som legges frem for bystyret Votering Forslag fra Ingrid Lien ble enstemmig vedtatt Vedtak Saken omgjøres til politisk sak som legges frem for bystyret Saksbehandler: Karin Mollan Hansen Rådmann Liss Eberg Personal- og organisasjonssjef Trykte vedlegg: Regnskapstall for bruk av egne og eksterne vikarer OK-avdeling. Regnskapstall for bruk av egne og eksterne vikarer HS-avdeling. Side 241

5 REGNSKAPSTALL FOR BRUK AV VIKARER HS-AVDELING Art Prognose 2011 Hele 2010 Per okt 2011 Per okt VIKAR I TILEGG TIL FAST VIKAR V/SYKEFRAVÆR UNDER VIKAR V/SYKEFRAVÆR OVER VIKAR V/SVANGERSKAPSP. M FERIEVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID BKP ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKEPENGEREFUSJON FØDSELSPENGEREFUSJON/ADO NETTO UTGIFTER TIL VIKARER KOMMUNENS KOSTNADER EKSTERNE VIKARER TOTAL SUM VIKARUTGIFTER HS-AVDELINGENS NETTO LØNNSKOSTNADER PROSENT KOSTNAD BYRÅ IFT TOTALE KOSTNADER FOR VIKARER, EKSTRAHJELP OG OVERTID 7,5 6,9 5,8 5,3 PROSENT KOSTNAD BYRÅ IFT TOTALE LØNNSKOSTN 0,9 0,8 0,7 0,7 Prognose Netto kostnad ordinær lønn Netto kostnad innleie eget personell Netto kostnad bruk av eksterne vikarbyrå Side 242

6 REGNSKAPSTALL FOR BRUK AV VIKARER OK-AVDELING Art Prognose 2011Hele 2010 Per okt 2011 Per okt VIKAR I TILEGG TIL FAST VIKAR V/SYKEFRAVÆR UNDER VIKAR V/SYKEFRAVÆR OVER VIKAR V/SVANGERSKAPSP. M FERIEVIKARER EKSTRAHJELP OVERTID BKP ARBEIDSGIVERAVGIFT SYKEPENGEREFUSJON FØDSELSPENGEREFUSJON/ADO NETTO UTGIFTER TIL VIKARER KOMMUNENS KOSTNADER EKSTERNE VIKARER TOTAL SUM VIKARUTGIFTER OK-AVDELINGENS NETTO LØNNSKOSTNADER PROSENT KOSTNAD BYRÅ IFT TOTALE KOSTNADER FOR VIKARER, EKSTRAHJELP OG OVERTID 31,2 32,1 19,1 19,7 PROSENT KOSTNAD BYRÅ IFT TOTALE LØNNSKOSTN 1 0,8 0,7 0,5 Prognose Netto kostnad ordinær lønn Netto kostnad innleie eget personell Netto kostnad bruk av eksterne vikarbyrå Side 243

7 bodø KOMMUNE Notat til orientering Fellesadministrasjonen, avdeling for oppvekst og kultur Linda K. Storjord Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler: Harald Thinn Telefon direkte: Deres ref.: Løpenr.: /2011 SaksnrJvår ref.: 2011/9311 Arkivkode: Vedlegg til PS 11/164 - Vikarordninger i Bodø kommune - status Da saken var til behandling i Organisasjonsutvalget 22.november 2011, ble det bedt om en forklaring på hvorfor prognosen for vikarbruk i OK-avdelingen for 2011 er så vidt stor. (Ca. 30% økning i forhold til regnskap 2010). Økonomikontorets kommentarer er som følger: OK-avdelingen har frem til oktober 2011 tilsynelatende hatt en vekst i vikarutgifter på 47 % sammen-lignet med fjoråret. Veksten ved årets slutt ventes imidlertid ikke å bli riktig så høy. Noe av økningen skyldes at det mangler en del inntektsføringer av refusjoner, noe som tilsier at nettoutgiftene vil gå betydelig ned. I tillegg er det slik at eksterne vikarutgifter ikke konteres særskilt i regnskapet, men bakes inn med alle andre konsulentutgifter. Dette gjør at ekstern vikarbruk er vanskelig å anslå. For eksempel har bruken av advokatutgifter til nemndsaker i barnevernet økt kraftig, og dette er med i de opprinnelige tallene. Det skal likevel sies at vi venter en viss økning i de samlede vikarutgiftene i OK-avdelingen. Veksten kommer på alle områder; både grunnskole, barnehage og øvrige enheter, og både i bruk av egne vikarer og eksterne. Årsaken til dette er sammensatt og vil kunne studeres nærmere ved årets slutt når regnskapet er avsluttet og alle refusjoner er ført. For øvrig er vikarbruken under 1 % av de samlede lønnskostnadene, slik at en vekst i vikarutgiftene isolert ikke nødvendigvis innebærer tilsvarende vekst i lønnskostnadene. Det presiseres at OK-avdelingen i siste tertialrapport rapporterer om mindreforbruk, slik at det samlede forbruket totalt sett er innenfor budsjett, selv om vikarutgiftene har økt. Ronny Seljeseth Økonomikontoret Harald Thinn OK/fellesadm. Liss Eberg Ame0vsthus Personal- og organisasjonskontoret Avdeling for oppvekst og kultur

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2012 54443/2012 2012/6128 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/158 Formannskapet 10.10.2012 Bystyret 24.10.2012 Tertialrapport 2/2012 med budsjettreguleringer

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner

Startlån - Utredning om hvem som benytter seg av Startlån og sammenligning mellom andre kommuner Boligkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.04.2012 23436/2012 2012/2904 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/5 Råd for funksjonshemmede 30.04.2012 12/5 Ruspolitisk råd 02.05.2012

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 05.05.2011 kl. 12:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400470 Arkivkode: 323.3 Saksbeh: Kristin Tverberg Saksgang Møtedato Oppvekst- og kulturkomiteen 20.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/2122-20 Saksbehandler: Sissel Marie Saua Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 78/2014 21.08.2014 Kommunestyret 09.10.2014 Økonomisk

Detaljer

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune

Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Barneverntjenesten Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.01.2014 5038/2014 2011/6054 024 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Komitè for levekår 30.01.2014 Samarbeid -Bufetat og Bodø kommune Forslag

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277

Vedlegg Regnskap 2013 FSKs vedtak av 25.2.2013 i sak 14/00444 om bruk av næringsfondet til dekning av resterende udekkede merforbruk med kr 877 277 Arkivsak-dok. 14/00943-1 Saksbehandler Åge Aashamar Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato REGNSKAP 2013 Rådmannens innstilling 1. Det fremlagte driftsregnskap for 2013 og investeringsregnskap for

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: Kl. 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 04.06.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00

Detaljer

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene

Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.04.2010 24213/2010 2010/9076 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/47 Bystyret 20.05.2010 Rapport fra revisor : Ressursbruk i Bodøskolene Sammendrag

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSLISTE 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Kommunestyret

Detaljer

Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten

Utredning av en eventuell «outsourcing» av bedriftshelsetjenesten HR-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.03.2014 17236/2014 2014/1792 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/13 Samarbeidsutvalget 07.04.2014 Organisasjonsutvalget 22.04.2014 14/64 Formannskapet

Detaljer

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester

Første tertialrapport 2011 - Seksjon for omsorg og sosiale tjenester Ettersendelse av sak 34 Saksnr.: 2010/8098 Dokumentnr.: 35 Løpenr.: 60597/2011 Klassering: 150 Saksbehandler: Kari Eriksen Møtebok Behandlet av Utvalgssaksnr. Møtedato Sosial- og omsorgsutvalget 26.05.2011

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/25 Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer