2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10."

Transkript

1 Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L ( ), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene. Endringsforslagene er slik (LOs kommentarer til endringene er markert med rød skrift): 2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Vikarbyrået har et selvstendig ansvar for at arbeidstidsreglene overholdes i inneleieperioden. Bestemmelsen i bokstav c tydeliggjør at også innleier har et ansvar for at innleides arbeidstid er i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 10. Det er et utslag av likebehandlingsprinsippet at innleiers arbeidstidsordning også får anvendelse for innleid personell nytt andre punktum skal lyde: Innleid arbeidstaker skal informeres på tilsvarende måte. Det er et utslag av likebehandlingsprinsippet at også innleid personell har krav på informasjon om ledige stillinger i virksomheten overskriften skal lyde: Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie(bemanningsforetak) nytt tredje ledd skal lyde: Arbeidsgiver skal minst én gang pr. år drøfte bruken av innleid arbeidskraft etter første og andre ledd, herunder praktiseringen av kravet om likebehandling, med de tillitsvalgte. Etter tredje ledd har arbeidsgiver plikt til å drøfte virksomhetens bruk av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte minst én gang pr. år. Bestemmelsen er utformet etter samme mønster som drøftingsplikten for midlertidige ansettelser. Drøftingsplikten vil gi økt bevissthet om bruken av innleie og mulighet for å belyse om virksomhetens samlede bruk av innleie er lovlig og nødvendig nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd og skal lyde: Ved innleie etter denne paragraf gjelder reglene i 14-9 femte ledd andre og tredje punktum tilsvarende. Bestemmelsen i fjerde ledd gir innleid arbeidstaker rett til fast ansettelse i innleievirksomheten etter fire år. På samme måte som for midlertidig ansettelse skal fravær ikke komme til fratrekk ved beregning av ansettelsestid etter fireårsregelen ved innleie. Dette styrker mulighetene for fast ansettelse for vikarer, men i praksis har nok bestemmelsen liten betydning.. 1

2 14-12 nåværende fjerde ledd blir nytt femte ledd. Ny a skal lyde: a Likebehandling av lønns- og arbeids-vilkår ved utleie fra bemanningsforetak (1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f) lønn og utgiftsdekning. Bestemmelsen i første ledd bokstav a til f etablerer et likebehandlingsprinsipp når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. Likebehandling skal forhindre at innleie undergraver at faste og direkte ansettelser. Bestemmelsen er en minimumsregel. Det er etter loven ikke noe til hinder for at innleide arbeidstakere får høyere lønn enn andre arbeidstaker ansatt hos innleier. Slike avtaler kan likevel stride mot tariffavtaler som arbeidsgiver er bundet av. Likebehandling med henhold til arbeidstid er omtalt i bokstavene a-f. Bestemmelsene innebærer at innleide arbeidstakere kan gå på de arbeidstidsordninger som gjelder for dem som er ansatt i innleiebedriften. Dette er særlig viktig med tanke på muligheten for kontroll av arbeidstidsbestemmelsene, se her også 2-2 første ledd bokstav c. Plikt til likebehandling av lønn og utgiftsdekning og ferie og feriepenger er uttrykkelig nevnt i bokstav e og f. Bestemmelsene sikrer den innleide arbeidstaker samme lønn som andre ansatte i virksomheten og forhindrer konkurranse om lønns- og arbeidsvilkår. Merk at tjenestepensjon ikke omfattes av likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet vil også gjelde for utsendte arbeidstakere som omfattes av arbeidsmiljøloven 1-7 om utsendte arbeidstakere. (2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet. Bestemmelsen i andre ledd lovfester at innleide arbeidstakere skal ha rett til kollektive fasiliteter i samme grad som innleievirksomhetens egne ansatte. Dette omfatter felles goder og tjenester som kantine, barnehage, transport, treningsrom mv. Bestemmelsen gjelder alle felles goder som arbeidstaker ville fått tilgang til ved ansettelse i innleievirksomheten. 2

3 (3) Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres. En rekke tariffavtaler har bestemmelser om bruk av innleid arbeidskraft, vilkår for innleie og krav om likebehandling mv. Det er ikke adgang til å avtale unntak fra likebehandlingsprinsippet ved tariffavtale. Bestemmelsen i tredje ledd gir kun hjemmel for eventuelt å åpne for slikt unntak. Tariffavtaler kan derimot gi bedre vilkår enn loven, om for eksempel garantilønn mellom oppdrag, fagutdanning, etter- og videreutdanning mv. Ny b skal lyde: b Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak (1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i a. (2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i a. (3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til inn-leier. (4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønnsog arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. (5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her. (6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse. Bestemmelsen gir regler om innsyns- og opplysningsplikt for å sikre effektiv etterlevelse av likebehandlingsprinsippet. Det er lovfestet innsynsrett for tillitsvalgte i lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver. Tilsvarende er det 3

4 opplysningsplikt, når innleier ber om det, for vikarbyrået overfor innleievirksomheten om forhold tillitsvalgte kan kreve innsyn i. Av personvernhensyn er kretsen som har tilgang til opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår begrenset til lokale tillitsvalgte. Det var stor motstand mot forslagene i høringsrunden. Arbeidsgiversiden hevdet at innsynsrett for tillitsvalgte i realiteten er en privatisering av tilsynsoppgaver og viste til at tillitsvalgte i innleievirksomheten kan få innsyn i lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i bemanningsbyrået, også mot deres vilje. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i a og bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen, har taushetsplikt om opplysningene, jfr. femte ledd. Det er gitt forskriftshjemmel for å regulere innsynsretten og taushetsplikten nærmere, jfr. sjette ledd. Ny c skal lyde: c Solidaransvar for innleier (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. (2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. (3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. (4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket. Bestemmelsen om solidaransvar vil virke som en sterk motivasjon for innleievirksomhetene til å velge vikarbyråer som driver seriøst og følger gjeldende regler, og til å følge opp dette så lenge oppdraget pågår. Solidaransvaret styrker arbeidstakernes muligheter til å få utbetalt den lønnen de har krav på, og vil dermed bidra til å effektivisere likebehandlingsprinsippet. Selv om innleievirksomheten formelt ikke er arbeidsgiver for den innleide arbeidstakeren, er det i praksis innleievirksomheten som utøver den praktiske arbeidsgiverfunksjonen. Det er derfor rimelig at innleier også har ansvar for at 4

5 arbeidstakerens krav på lønn overholdes. Innleievirksomheten vil også ofte kunne holde tilbake betalingen til vikarbyrået, og står dermed i en sterkere posisjon overfor vikarbyrået enn hva arbeidstakeren gjør. Solidaransvaret omfatter forfalte krav på lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter likebehandlingsprinsippet, opptjent i tilknytning til det aktuelle innleieforholdet. Bestemmelsen i andre ledd sier at arbeidstaker må fremme sitt krav på lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring innen en frist på tre måneder etter kravets forfallsdato. Kravet må fremmes skriftlig. Bestemmelsen skal forstås slik at kravet må være kommet frem til den solidaransvarlige innenfor tremånedersfristen for å kunne gjøres gjeldende. Det er ikke tilstrekkelig at kravet er sendt innen fristens utløp. Bestemmelsen i tredje ledd er en snever unntaksregel og gjelder ved rene misbrukstilfeller hvor utleier og arbeidstaker i felleskap går inn for å føre innleievirksomheten bak lyset ved å misbruke solidaransvaret. Fjerde ledd presiserer at solidaransvaret ikke gjelder når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket. Eventuelle krav vil da dekkes etter de regler som gjelder for lønnsgarantiordningen første ledd første punktum skal lyde: Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene i og i medhold av kapittel 2 til kapittel 11 samt 14-5 til 14-8, 14-9 første ledd tredje punktum, tredje ledd, 15-2 og Arbeidstilsynet har hjemmel til å håndheve at lovkravene til drøfting er oppfylt. Eventuelle utvidete drøftingskrav etter tariffavtaler er imidlertid ikke omfattet av Arbeidstilsynets myndighet. Arbeidstilsynet skal kun påse at det faktisk er gjennomført drøfting mellom partene, ikke kontrollere hva partene har drøftet innholdsmessig eller resultatet av drøftingen. 5

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte

Innleie. en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie en veileder for innleide og tillitsvalgte 3 Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller bemanningsselskap omfattet av overenskomsten

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet

NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET. Implementering av vikarbyrådirektivet NYE REGLER OM INNLEIE - LIKEBEHANDLINGSPRINSIPPET Implementering av vikarbyrådirektivet Foreløpig utgave desember 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Om veilederen side 3 2. Reglene gjelder kun ved innleie fra

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang

Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Hvordan vil direktivet berøre anleggsbransjen? Advokat (H) Nicolay Skarning Leder av Kvales arbeidslivsavdeling I. Hva er vikarbyrådirektivet? Temaene i dag II.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Endringene i arbeidsmiljøloven

Endringene i arbeidsmiljøloven Endringene i arbeidsmiljøloven 1 På omtrent nøyaktig ett år har regjeringen gjennomført en fullstendig lovprosess med store endringer i arbeidsmiljøloven. 2 Utgitt av Unio, juni 2015 Illustrasjoner: istockphoto

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Veileder om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Foto: Veslemøy Nestvold Forord Innhold 1. Viktige punkter oversikt s. 4 2. Allmenngjøringsloven s. 6 3. Forskriften om bygningsarbeid s. 6

Detaljer