Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg"

Transkript

1 Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

2 Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet (ved innleie fra bemanningsselskap) - Tiltak for å sikre etterlevelse - HMS - Hva må ivaretas i kontrakt praktisk gjennomføring 2

3 Innleie - intro 3

4 Trepartsforholdet Arbeidstaker Utleid medarbeider Arbeidsgiver Bemanningsselskap el. Produksjonsbedrift Kunde Innleiebedrift 4

5 Arbeidsgiveransvar Arbeidsmiljøloven Tariffavtale Arbeidsavtale Arbeidsgiveransvaret Arbeidstaker Utleid medarbeider Arbeidsgiver Bemanningsbedrift 5

6 Innleie av arbeidstakere Arbeidstaker Utleid medarbeider Vilkår for innleie, aml 14 12, jf 14-9 Risikoen for arbeidsresultatet Instruksjonsrett HMS Arbeidsgiver Bemanningsbedrift HMS-ansvar Kunde Innleiebedrift 6

7 Nødvendige avgrensninger Trinn 1: Innleie eller entreprise? Trinn 2: Hvilken type virksomhet skjer innleien fra? Trinn 3: Nye regler gjelder for innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) 7

8 Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift 8

9 Trinn 2: Hvilken type virksomhet skjer innleien fra? Utleier har til formål å drive utleie (bemanningsforetak) jf. aml Tillatt i samme utstrekning som midlertidig ansettelse jf. aml midlertidig behov Videre mulighet ved tariffavtale 2 regelsett Utleier har ikke til formål å drive utleie (f eks produksjonsbedrift) jf. aml Tillatt når innleid er fast ansatt hos utleier, utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 % av de fast ansatte hos utleier 9

10 Allmenngjøring vs. likebehandlingsprinsippet Allmenngjort minstelønn (fob) Likebehandlingsprinsippet 10

11 Likebehandlingsprinsippet (ved innleie fra bemanningsselskap)

12 Gjennomføring av Vikarbyrådirektivet Gjennomføring av EUs vikarbyrådirektiv i norsk rett De viktigste endringene i arbeidsmiljøloven Sentrale nye regler i ny AML og a-c Likebehandlingsprinsipp Opplysningsplikt og innsynsrett Solidaransvar for innleier Drøftingsplikt (omfanget av innleie 1 gang i året) 12

13 Likebehandlingsprinsippet følger av arbeidsmiljøloven 14-12a, 1. ledd Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært tilsatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering, b) overtidsarbeid, c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d) nattarbeid, e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, f) lønn og utgiftsdekning

14 Lønn og utgiftsdekning Den innleide har rett på det han ville hatt rett på om han i stedet hadde blitt ansatt i kundebedriften hypotetisk sammenlikningsperson Utgangspunktet er at alt vederlag for arbeid omfattes. Faste vederlag som fastlønn og naturalia Kompetansetillegg og andre faste personlige tillegg omfattes hvis det foreligger regler, rutiner eller praksis for dette. Omfatter eventuelle overtidsbetaling, skifttillegg, utkallingstillegg, smusstillegg mv. 14

15 Adgang til felles goder og tjenester Ny a, 2. ledd: "Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet". Grensen mellom felles og individuelle goder: Dersom tilbud av goder ikke beror på en individuell vurdering av den enkelte arbeidstaker, men tilbys alle eller grupper av en helt generell kategori, omfattes tilbudet Ikke bedre rettigheter enn egne ansatte må godta at ettertraktede goder tildeles etter vilkår, f eks venteliste 15

16 Innenfor (Fysiske kollektive fasiliteter) Kantine, barnehage, transport, treningsrom, firmahytte, parkeringsplass Utenfor (Økonomiske fordeler) Medlemskap på treningssenter, refusjon for parkeringsutgifter, låneordninger, forsikring, aksjesparingsprogram, utdanningsstipend, kurs, velferdsaktivitetstilbud, sosiale arrangementer, personalrabatter 16

17 Tiltak for å sikre etterlevelse - Solidaransvar - Opplysningsplikt 17

18 Solidaransvar i ny 14-12c (1) Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. (2) Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. (3) Solidaransvarlig kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at forutsetningen for arbeidsoppdraget var at lønn mv. helt eller delvis skal dekkes av den solidaransvarlige. (4) Solidaransvaret gjelder ikke når det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket. 18

19 Solidaransvar hva innebærer det? Ny aml c første ledd: Innleier "hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a". Arbeidstaker kan gå rett på innleier Gjelder avlønning mv. etter likebehandlingsprinsippet Uenighet om rett avlønning? Innleier nærmest til å avgjøre? Ansvar også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet 19

20 Solidaransvarkjede - eksempel Hovedentreprenør Underentr eprenør 1 UE 2 Utleieselskap Utleieselskap UE 3 etc.. 20

21 Solidaransvar formkrav og frister Ny aml c annet ledd: "Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem." Arbeidstaker må rette skriftlig krav (bevishensyn) Tremånedersfrist fra kravets forfall (ofte samsvarende med avtalt tidspunkt for lønnsutbetaling) Løpende innsending av krav Arbeidstaker må dokumentere kravet Innleier har tre uker på seg til å betale etter at kravet er mottatt 21

22 Opplysningsplikt for innleievirksomheten overfor bemanningsbyrået Innleier skal gi utleievirksomheten de opplysninger som er nødvendig for at utleievirksomheten skal kunne ivareta kravet om likebehandling i 14-12a Viktig å regulere i kontrakt! 22

23 Opplysningsplikt for bemanningsforetaket overfor innleier Sammenheng med tillitsvalgtes innsynsrett (innleier må jo få opplysningene fra et sted for å videreformidle dem) Bare vilkår omfattet av likebehandlingsprinsippet Opplysningsplikten inntrer når innleier ber om det 23

24 Innsynsrett for tillitsvalgte i innleievirksomheten Innleiers tillitsvalgte får innsynsrett i de innleides vilkår På forespørsel Krav rettes mot innleier (dvs. den tillitsvalgtes arbeidsgiver) Må dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver Gjelder bare opplysninger som følger av 14-12a Bare lokalt tillitsvalgte ikke sentrale org. Hvem er tillitsvalgt? Ingen innsynsrett for tillitsvalgte i bemanningsforetakene 24

25 Taushetsplikt Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt når det gjelder opplysninger som er mottatt i medhold av AML 14-12b. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling eller til å oppfylle plikter etter arbeidsmiljøloven. Brytes taushetsplikten vil det bli straffet med bøter. 25

26 HMS 26

27 Samordning HMS innleier-utleier aml. 2-2 Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere (1) Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til arbeidsgivers aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: a)sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, b)samarbeide med andre arbeidsgivere for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, c)sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. (2) Hovedbedriften skal ha ansvaret for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Dersom det samtidig sysselsettes mer enn 10 arbeidstakere, og ingen virksomhet kan regnes som hovedbedrift, skal det skriftlig avtales hvem som skal ha ansvaret for samordningen. Kommer slik avtale ikke i stand, skal det meldes til Arbeidstilsynet som bestemmer hvem som skal ha ansvaret for samordningen. 27

28 HMS-ansvar for innleide AML 2-2 fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide. Ikke noe nytt! Ansvarlig arbeidsledelse Krever ekstra oppfølgning av de med annet språk? BNL har utarbeidet brosjyre - HMS Illustrasjoner for byggenæringen 28

29 Innleievirksomhetens ansvar for den innleides arbeidstid i 2-2 (1) c Når andre enn arbeidsgivers egne arbeidstakere, herunder innleide arbeidstakere eller selvstendige, utfører arbeidsoppgaver i tilknytning til aktivitet eller innretning, skal arbeidsgiver: Sørge for at innleide arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10, i den perioden arbeidstaker arbeider i virksomheten

30 Hva betyr dette? Også innleievirksomheten har et arbeidsgiveransvar overfor den innleide. Eksempelvis har innleier et selvstendig ansvar for å gi den innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner, samt sikre at den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning og lignende. Arbeidstilsynet vil se om innleier og utleier har system for å sikre dette Bør ha klare avtaler for ansvarsfordeling 30

31 Hva må ivaretas i kontrakt praktisk gjennomføring - Veileder om innleie - Avtaledokumenter 31

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Veileder om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Foto: Veslemøy Nestvold Forord Innhold 1. Viktige punkter oversikt s. 4 2. Allmenngjøringsloven s. 6 3. Forskriften om bygningsarbeid s. 6

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer