Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp"

Transkript

1 Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon: BEMANNINGSBYRÅDIREKTIVET NÅVÆRENDE VIKARAVTALE OG NY VIKARAVTALE FRA JUNI 2013 Bakgrunn UKE ved Avdeling for konserninnkjøp prolongerte våren 2012 nå værende vikaravtale fram til som følge av usikkerhet vedrørende innføringen av vikarbyrådirektivet våren Vikarbyrådirektivet er nå vedtatt implementert i norsk rett fra UKE står nå foran en større anskaffelse av vikartjenester - samkjøpsavtale. Denne konkurransen forventes kunngjort primo januar Representanter for UKE og FIN hadde den et innledende møte vedrørende bemanningsdirektivet og ny vikaravtale. Formålet med anskaffelsen er å inngå nye avtaler med leverandører av vikartjenester innen områdene merkantilt personell, renhold, pedagogisk personell og pleie-, omsorg- og helsepersonell. Dette vil medføre fire separate avtaler, en avtale for hvert område. Det vil bli lagt vekt på å etterspørre et bredt tilbud av kompetanse og stillingskategorier. I tillegg skal det være enkelt å bestille vikarer på kort varsel. Bemanningsbyrådirektivet Implementeringen av bemanningsbyrådirektivet vil få betydning både for bruken av vikarer og midlertidig ansatte generelt i Oslo kommune og innleie av vikarer fra vikarbyråer. Direktivet er implementert i norsk rett fra med unntak av solidaransvaret som trår i kraft fra Nedenfor følger en kort oppsummering av hoved endringene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som en følge av vikarbyrådirektivet: Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. Opplysnings- og innsynsrett. Solidaransvar for innleier. Innleiers ansvar for at arbeidstidsbestemmelsene overholdes samt at ansatte og vikarer like behandles vedrørende 4 års-regelen. Arbeidsgiver skal drøfte bruken av innleid arbeidskraft.

2 Både dagens avtale og en ny anskaffelse av vikartjenester til Oslo kommune må fange opp de endringer som er vedtatt som følge av Bemanningsbyrådirektivet. Behov for avklarin er Det er behov for å avklare problemstillinger knyttet til endringene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovensom følge av bemanningsbyrådirektivet og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. UKE ønsker å drøfte hvordan dagens avtale kan tilpasses disse endringene og i forkant av konkurransen om ny vikaravtale, hvilke muligheter som finnes for å få til rasjonelle og hensiktsmessige samkjøpsavtaler med bakgrunn i kommunens tariff, forskriften om lønns- og arbeidsvilkår samt endringene i arbeidsmiljøloven og tjenestemannslovensom. UKE ser også at det er viktig at vi forankrer de valg/avgjørelser som tas sentralt i Oslo kommune før vi gjennomfører konkurransen. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. I utgangspunktet skal en vikar ha tilsvarende lønn som den vedkommende vikarierer for har i lønn i følge direktivet, justert i forhold til vikarens kompetanse og erfaring. Det vil være krevende å legge Oslo kommunes tariff til grunn ved fastsettelse av vikarenes lønn for det enkelte oppdrag. Dette gjelder særlig på områder hvor bestilling og bekreftelse på vikaroppdrag må skje hurtig. Momenter som må avklares da ens avtale: Det tas utgangspunkt i Oslo kommunes overenskomst Dok. 25 men med enkelte tilpasninger. Lønn: UKE vurderer derfor ulike muligheter for å fastsette lønnsnivå innenfor de forskjellige vikarområdene og stillingskategoriene. Det vurderes blant annet en løsning hvor Oslo kommune fastsetter en timepris for hver av de tre kategoriene innenfor renhold, pedagogisk personell og helse og omsorgspersonell: A -Kjennskap til arbeidsområde innen tjenesteområdet, trenger oppfølging og veiledning. Inntil 2 års erfaring. B - Relevant kompetanse innen tjenesteområdet, trenger noe oppfølging og veiledning. Mellom 2-5 års erfaring. C- Allsidig og relevant kompetanse innen tjenesteområdet, trenger noe oppfølging og veiledning i startfasen, arbeider selvstendig. Vikartjenester innenfor dette nivået, kan medføre personalansvar. Mer enn 5 års erfaring. Tariffens bestemmelser om overtid, kvelds/nattillegg med mer følges. Der det foreligger allmenngjorte tariffer, går disse foran Oslo kommunes tariff?

3 3 Innenfor merkantile, tekniske og IKT- relaterte stillingsgrupper vurderes det at timeprisene fastsettes mellom oppdragsgiver og vikarbyrå fram til og med et fast påslag til vikarbyrået på timeprisen Arbeidstid elder o så n avtale : Endringen medfører at arbeidstiden for vikarer settes til 7,35 timer pr dag eller 38 timer på uke inkl. matpause? På dager med redusert arbeidstid (4 timer/6 timer) betales vikaren for 7,35 timer.. Pens'on 'elder o så n avtale : Pensjon omfattes ikke av reglene om likebehandling. Sykepleiere har etter Sykepleierpensjonsloven rett til pensjon hvis de er ansatt i privat eller offentlig helsevesen. Dvs, gjelder ikke for vikarbyråer og skal dette godtgjøres av kommunen? Skal vikarer godtgjøres med et 2% tillegg på timelønn for innskuddspensjon for vikarer? Skal vikarbyråene innbetale dette eller kan den enkelte gjøre dette selv ved mindre oppdrag? 0 1 snin s- o inns nsrett elder o så n avtale. Dette innebærer at innleier skal gi utleier informasjon om lønns- og arbeidsvilkår slik at arbeidstaker skal kunne vurdere egne lønn- og arbeidsvilkår. Innleier har også rett til å se arbeidstagers lønns- og arbeidsvilkår hos utleier. Tillitsvalgt har også rett til innsyn. Avklaringer ikke nødvendig. Hvilke tillitsvalgte (nivå) skal ha innsyn Innleiers ansvar at arbeidstidsbestemmelsene overholdes med mer. elder o så n avtale. I den tiden en vikar har oppdrag i Oslo komme er kommunen som oppdragsgiver ansvarlig for at arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid overholdes. Dette blir en utfordring hvis Oslo kommune regnes som en oppdragiver/arbeidsgiver. Avklaringer: Regnes Oslo kommune som en arbeidsgiver/oppdragsgiver i denne sammenheng? Det må stilles krav til bemanningsbyråene at de ikke benytter vikarer i Oslo kommune som er fast ansatt i 100% stilling. Byråene må avpasse bruken av vikaren i forhold til vikarens stillings % i Oslo kommune. Hvordan følger mann opp at vikarer ikke jobber mer i Oslo kommune enn 100%, i flere bemanningsbyråer og virksomheter i Oslo kommune. Nytt HR- system, kan det løse oppfølgingen av dette?

4 4 års regelen Som en følge av likebehandlingsprinsippet vil 4 års regelen være lik for midlertidig ansatte og vikarer. Dvs, naturlig fravær inngår i de fire årene. Dette kan bli en utfordring i Oslo kommune med mange virksomheter. Kan nytt HR-system benyttes for å følge opp også dette. Arbeids iver skal drøfte bruken av innleid arbeidskraft. elder o Tså n avtale. Avklaring: Arbeidsgiver skal minst en gang per år drøfte bruken av innleid arbeidskraft. Dette legges til den enkelte virksomhet? Eller må det også gjøres sentralt en gang pr. år. Ny vikar avtale. Lønn Som nevnt tidligere er det flere muligheter for å fastsette lønnsnivå innenfor de forskjellige vikarområdene og stillingskategoriene. Det vurderes blant annet en løsning hvor Oslo kommune fastsetter en timepris for hver av de tre kategoriene (A-B-C)innenfor renhold, pedagogisk personell og helse og omsorgspersonell. Innenfor merkantile, tekniske og IKT- relaterte stillingsgrupper kan vi tenke oss et lønnsspenn som vikarbyråene tilbyr sine kandidater innenfor. For lengre engasjement, for eksempel over 6 mnd. vil vi se på muligheten for å benytte minikonkurranse på oppdragene. Vikarbyråene vil ved alle disse modellene konkurrere på påslaget på timepris, i tillegg til evnen til å fremskaffe de best kvalifiserte vikarene. UKE antar at å benytte -fasttime pris medføre lavere priser på tjenestene i tillegg til at dette kan forenkle avropsprosedyrene for virksomhetene. Når det ikke er inngått faste priser eller prisintervall i en avtale, ser vi muligheten for at vikarbyråene vil presse prisene (lønningene) oppover når virksomhetene står ovenfor en stresset situasjon ved anskaffelse av vikarer til et oppdrag. Det fremstår videre som ryddig at Oslo kommune avklarer vikarenes lønnsnivå på forhånd. I forskrift om lønns- o arbeidsvilkår i offentli e kontrakter ble endret med virknin 2011 står føl ende: 15. november "På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal oppdragsgiver stille krav om lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen." Det råder også en h is uklarhet om den allmenngjorte overenskomsten for renholdsbedrifter kommer til anvendelse og dette bør også avklares.

5 5 Solidaransvar for innleier Solidaransvar innebærer at innleier er solidarisk for utbetaling av lønn og feriepenger til vikaren hvis utleier ikke betaler dette. Gjelder ikke ved konkurs. Avklaringer: Dette innebærer at innleier (Oslo kommune) får utvidet økonomisk risiko. Denne risiko kan løses ved at vikarbyrådirektivene framskaffer en bankgaranti på et gitt beløp eller at vi setter kommens betalings frist til 60 eller 90 dager på fakturar. Ved kontraktinngåelse må man også påse at vikarbyråene fyller de krav som settes til blant annet den generelle bankgarantien.

6 Pleie-, omsorgs- og helsepersonell Lønn til vikarer Stillingskategori Kompetansegrad og timepris til vikar Arbeidserfaring 0-2 år 2-5 år5-10 årover 10 år Pleie-, omsorgs- og helsepersonell Helsepersonell u/fagkompetanse f.eks pleie assistent eller tilsvarende Hjelpepleier Sykepleier Spesialsykepleier Vernepleier Miljøterapeut Aktivitør Helsesøster Barnepleier Ergoterapeut Fysioterapeut Tillegg - Prosentvis påslag i timeprisen Kvelds-/natt tillegg kl % Lørdag og sønda stille Hellidags-tillegg 50 Kr.r. time133 % Overtidstillegg 50 %100 A) Stillingskategori LønnsriLønnstrinn/ 37,5t Arbeidserfaring 0-2 år 2-5 år5-10 år Over 10 år Helsepersonell u/fagkompetanse f.eks pleie assistent eller Hjelpepleier 301/4 1001/11-12 Pleie-, omsorgs- og helsepersonell 301/4 1001/13 301/6 1001/17 301/ /21 Sykepleier / / /28-29 Spesialsykepleier 3001/ / / /31 Vernepleier 1803/ / / /27-28 Miljøterapeut 1802/ / / /26-27 Aktivitør 1001/ / / /21 Helsesøster 3001/ / / /31 Barnepleier 901/7 901/9 901/11 901/15-16 Ergoterapeut 1801/ / / /25-26 Fysioterapeut 1801/ / / /25-26 Kvelds-/natt tillegg Lørdag og Tillegg - Prosentvis påslag i Hellidags-tillegg Overtidstillegg kl sønda stille timeprisen 40 % 50 Kr. r. time 133 % 50 % 100 0/0

7 Renholds personell Lønn til vikarer Stillings-kategori Kompetansegrad og lønn til vikar Aerbeidserfaring 0-2 år 2-5 år 5-10 år over 10 år Renhold Daglig renhold 156,86 160,23 162,96 166,81 Fagarbeider tillegg på kr. 9,00 pr. time Timelønn i henhold til overenskomsten for renhold.

8 Pedagogisk personell Lønn til vikarer Stillings- kategori ABCD Kompetansegrad og timepris til vikar Arbeidserfanng 0-2 år2-5 år5-10 årover 10 år Barnehager: Assistenter Førskolelærer Barneskole/SFO: Skoleassistent Førskolelærer Lærer Ungdomsskole: Lærer Adjunkt Videregående skole: Adjunkt Lektor Stillingskategori A Lønnsramme/lønnstr./Årsramme BCD Arbeidserfaring 0-2 år 2-5 år5-10 årover 10 år Barnehager: Assistenter 501/3 501/3 501/ Førskolelærer 1806/ / / /30-31 Barneskole/SFO: Skoleassistent 501/3 501/3 501/ /10 Førskolelærer 1806/ / / /30-31 Lærer 92701/21/ /24/ /27/ /30-31/988 Ungdomsskole: Lærer 92701/21/ /24/ /27/ /30-31/847 Adjunkt 92801/25/ /28/ /31/ /34/847 Videregående skole: Adjunkt 92801/25/ /28/ /31/ /40/778 Lektor 93001/30/ /32/ /36/ /40/778

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi.

Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Nedenfor gis administrasjonenes svar på spørsmål fra OMK-SAK 64/14 Utredning av mulig drift av botilbud i privat regi. Avsnitt: Status dagens drift i bydelen Vi ber om opplysninger om de ansatte som arbeider

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Overenskomsten videreføres med følgende endringer:

Overenskomsten videreføres med følgende endringer: Overenskomsten videreføres med følgende endringer: 1 OMFANG..som er medlem av LO/EL & IT 4 FAGPRØVE Lærlingen skal gis varsel... 6 LØNNSBESTEMMELSER Minstelønnssatser: Fagarbeidere med 4 ½ år læretid (f.eks.

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Notat til b st rets organer

Notat til b st rets organer , Oslo komriitires-».- C(J. Notat til b st rets organer Til: Finanskomiteen Dato: 23.06.2011 Fra: Byråden for finans Var ref (saksnr): 201101310-13 Arkivkode: 126 Notat nr.: 67/2011 ORIENTERING OM GJENNOMFØRT

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE LANDSOVERENSKOMSTEN FOR MEIERI-INDUSTRIEN HK/LA 2010-2012 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Del I Hovedavtalen mellom NHO/LO, HK og FLT...3 Del II Overenskomstens bestemmelser...3 Kap. 1 Overenskomstens omfang

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

STANDARDOVERENSKOMSTEN

STANDARDOVERENSKOMSTEN 68 2014/2016 STANDARDOVERENSKOMSTEN MELLOM NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON MED TILSLUTTEDE LANDSFORENINGER OG DERES MEDLEMMER SOM OMFATTES AV OVERENSKOMSTEN OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE HANDEL OG KONTOR

Detaljer

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft Generelle vilkår for innleie og utleie av arbeidskraft 1. Kontraktsdokumentene Ved motstrid mellom de ulike dokumentene har dokumentene forrang i følgende rekkefølgen: 1) Ordrebekreftelsen fra Utleier

Detaljer

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 105 Vaskerier og Renserier Utløp 30.04.2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Industri Energi på den annen

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer