Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen Advokat Bente Frøyland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland"

Transkript

1 Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen Advokat Bente Frøyland

2 Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser til skatte- og avgiftsmyndigheter Kort om solidaransvar for skatt og sosiale utgifter Sosial dumping Innledning Særlig om påseplikten Særlig om offentlige kontrakter Viktige kontraktsreguleringer/oppsummering 2

3 Utenlandske arbeidstakere i Norge - skatt Deloitte Deloitte Advokatfirma

4 Skattepliktig som bosatt i Norge? Skatteplikt som bosatt i Norge (skatteloven 2-1 (2)) Opphold over 183 dager i enhver 12 mnd periode, eller Opphold over 270 dager i enhver 36 mnd periode Hva vil det si å være skattepliktig som bosatt i Norge? Globalskatteplikt: skatteplikt i Norge for all formue og inntekt oppbåret i Norge og i utlandet Skatteloven 2-1 (9) 4

5 Begrenset skatteplikt i Norge? Begrenset skatteplikt Skatteplikt fra dag én for Vederlag/lønn som skriver seg fra kilder/arbeidsgiver i Norge sktl 2-3 (1) d) Arbeidsinnleie til Norge sktl 2-3 (2) Arbeid på norsk kontinentalsokkel knyttet til undersøkelse/utnyttelse av petroleumsforekomster petroleumsskatteloven 1 jf. 2 Skatteplikt også i hjemlandet for samme inntekt? 5

6 Unngåelse av dobbeltbeskatning Plikten til å avverge dobbeltbeskatning påhviler det landet hvor arbeidstakeren anses som skattemessig bosatt Skatteavtalene har bestemmelser om hvor arbeidstaker skal anses skattemessig bosatt Metoder for å avverge dobbeltbeskatning: Alternativ fordelingsmetode Kreditfradrag Reguleres vanligvis i skatteavtalen Kan også være regulert i det enkelte lands internrett 6

7 Sted for ligning i Norge Utenlandsk arbeidsgiver Sentralskattekontoret for utenlandsaker (SFU) Norsk arbeidsgiver Lignes ved lokalt skattekontor 7

8 Rapportering Deloitte Deloitte Advokatfirma

9 Rapportering arbeidsgivers forpliktelser Forskuddstrekk i arbeidstakers lønn Skattebetalingsloven 5-4 jf. skattebetalingsforskriften kap. 5 Terminrapportering Skattebetalingsloven 5-11 Lønns og trekkoppgave og årsoppgave for arbeidsgiveravgift Ligningsloven 6-2 Oppdragsgivers solidaransvar ved arbeidsinnleie Skattebetalingsloven 4-1 (2) 9

10 Rapportering oppdragstaker/oppdragsgiver Registrering i enhetsregisteret Organisasjonsnr Mva registeret? Fast driftssted? Opplysninger om kontrakt og personell mv RF 1199 (når arbeidsgiver er hjemmehørende i utlandet) - Del 1: oppdragsgivers ansvar - Del 2: begge parters ansvar - Tilstrekkelig at én av partene leverer RF

11 Oppdragsgivers solidaransvar - skatt og sosiale avgifter 11

12 Arbeidsinnleie eller entreprise? Momenter ved vurderingen Instruksjonsmyndighet og styringsrett Daglig ledelse, ansvar for kvaliteten og risiko for arbeidet Arbeidet utføres på sted som er innenfor innleiers kontroll? Betaling basert på timepris/fastpris/resultat Hvem stiller verktøy og materiale til disposisjon? Hvem avgjør antall medarbeidere og kvalifikasjoner? Er arbeidsoppgavene som skal utføres konkret angitt eller ubestemte og svakt skisserte? 12

13 Oppdragsgivers solidaransvar for forskuddstrekk og sosiale avgifter Solidaransvar ved arbeidsinnleie: Oppdragsgiver har solidaransvar for utleiers manglende forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift sktbl 4-1 Også ved flere ledd i utleiekjeden Skattemyndighetene kan etter søknad frita innleier for solidaransvar 13

14 Eksempel Fritak for solidaransvar Selskap A Innleier og bruker av arbeidstaker Selskap B Bemanningsforetak leverandør av arbeidstaker Selskap C Bemanningsforetak 2 Egne ansatte 14

15 Sosial dumping 15

16 Innledning Regjeringens definisjon: Det foreligger sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og/eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter, der slike gjelder. 16

17 Innledning Selskap A Bestiller Selskap B Hovedleverandør Selskap C Underleverandør Arbeidsgiver D Underleverandør Arbeidsgiver D Underleverandør Arbeidsgiver D Underleverandør 17

18 Innledning Statsbudsjettet for 2012: Videreføring av satsingen med økt tilsyn rettet mot bemanningsbransjen - viktig med effektivt og synlig Arbeidstilsyn Særlige tiltak mot bransjer som er spesielt utsatt for utseriøsitet, sosial dumping og utstøtings- og arbeidsmiljøproblemer - økte bevilgninger Arbeidstilsynet har startet en tilsynskampanje der bl.a. virksomheter som leier inn arbeidskraft er omfattet 18

19 Innledning Tiltak mot sosial dumping: Informasjonsplikt og påseplikt og innsynsrett Forskrift Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskrift Registrering av bemanningsforetak Forskrift ID kort Forskrift (endringer i kraft fra ) Solidaransvar for lønn Lovendring i kraft fra

20 Innledning Sosial dumping et yndet tema i media: Byggebransjen Verftsindustrien Offentlige kontrakter Renholdsbransjen Konsekvenser ved regelbrudd: Pålegg Tvangsmulkt Stans av virksomhet Politianmeldelse 20

21 Påseplikten 21

22 Påseplikten Forskrift , hjemmel allmenngjøringsloven 8 (7) og 9 Veiledning til forskrift Gjelder: På områder der tariffavtaler er allmenngjort Skips- og verfts industrien Alle byggeplasser i Norge Jordbruks- og gartnerinæringene Renholdsbransjen ny forskrift i kraft fra Både entreprise kontrakter og innleiekontrakter Hvem omfattes av forskriften? Bestiller, hovedleverandør, underleverandør og tillitsvalgte Definisjoner 3 22

23 Påseplikten Informasjonsplikten ( 5) Bestiller skal i kontrakter med entreprenører eller leverandører informere om at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter Entreprenører eller leverandører har samme plikt når disse inngår avtaler med underleverandører 23

24 Påseplikten Påseplikten ( 6) Hva innebærer påseplikten? Virksomheten må ha systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at underleverandørene overholder bestemmelsene i allmenngjøringsforskriften Hvordan oppfylles påseplikten? Kontraktsklausuler: Underleverandør forplikter å etterleve allmenngjøringsforskriften Oppfølging ved innhenting av dokumentasjon 24

25 Påseplikten Påseplikten ( 6) Hvem har påseplikt? I utgangspunktet hovedleverandør Bestiller har tilsvarende påseplikt overfor sine leverandører i tilfeller der det ikke benyttes underleverandører 25

26 Påseplikten Innsynsretten ( 7-9) Hvordan innhentes dokumentasjon i henhold til påseplikten? På begjæring fra tillitsvalgte hos hovedleverandør, plikter hovedleverandør å dokumentere at lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrift. Skriftlig begjæring kun innsynsrett til arbeidstakere som omfattes av allmenngjøringsforskrift Hvordan dokumenteres lønns- og arbeidsvilkårene? Arbeidsavtaler, lønnsslipper og timelister Personopplysninger skal ikke fremgå av dokumentasjonen 26

27 Offentlige kontrakter 27

28 Offentlige kontrakter Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter I kraft fra 1. mars 2008 Formål Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte som utfører tjenester og bygge- og anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere ikke dårligere enn landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke 28

29 Offentlige kontrakter Forskrift , hjemmel lov om offentlige anskaffelser 11 a Hvilke kontrakter er omfattet av forskriften? Tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger - kr 1 mill eksl mva for statlige myndigheter (v/ endring ) - kr 1,6 mill eksl mva for andre oppdragsgivere (v/endring ) Forskriften gjelder også på områder der tariffavtaler ikke er allmenngjort - Innebærer at også selskap på steder som ikke er allmenngjort, har særlige forpliktelser ved kontrakt med det offentlige. Hvilke oppdragsgivere er omfattet av forskriften? Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer 29

30 Offentlige kontrakter Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår ( 5) Ikke dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Leverandør og eventuelle underleverandører må på forespørsel dokumentere lønn- og arbeidsvilkårene til ansatte. Forbehold om retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner 30

31 Offentlige kontrakter Krav til informasjon ( 6) Oppdragsgiver plikter å informere om kontraktsklausulen i kunngjøring eller konkurransegrunnlag. Krav til kontroll ( 7) Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. 31

32 Viktige kontraktsreguleringer 32

33 Viktige kontraktsreguleringer Kontrakten med oppdragstaker Regulering av arbeidsgivers regressansvar ved mislighold av lønnskrav Klausul om at arbeidstakere minst skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften Pålegg om at oppdragstaker og deres underleverandører på oppfordring legger frem dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår Klausul som plasserer ansvar for rapportering, skattetrekk og betaling av arbeidsgiveravgift hos arbeidsgiver Leverandørs bruk av underleverandør 33

34 Viktige kontraktsreguleringer Kontrakten med oppdragstaker Oppdragstaker plikter å søke fritak for oppdragsgivers solidaransvar ved innleie av personell Rett til å holde tilbake beløp dersom fritak fra solidaransvar ikke oppnås 34

35 Oppsummering Grundig vurdering i forkant Konsekvenser ved eventuelle feil/feilvurderinger Omdømmerisiko 35

36 Kontaktinfo Deloitte Advokatfirma AS Damsgårdsveien 135 Postboks Postterminalen 5892 Bergen Norge Bente Frøyland Advokat Tel: Mobile: Member of Deloitte Touche Tohmatsu 36

37

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Veileder om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Foto: Veslemøy Nestvold Forord Innhold 1. Viktige punkter oversikt s. 4 2. Allmenngjøringsloven s. 6 3. Forskriften om bygningsarbeid s. 6

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å:

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å: Opplysningsplikten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Erik Hetland og Ørjan Ovrid Tistel 1 Opplysningsplikten til SFU Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2012-18. årgang Tema Innleie av arbeidskraft Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Kommunalt innblikk. Smartere samhandling. Offentlige anskaffelser. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal sektor, nr 1, 2012

Kommunalt innblikk. Smartere samhandling. Offentlige anskaffelser. Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal sektor, nr 1, 2012 Kommunalt innblikk Utviklingstrekk og utfordringer i kommunal sektor, nr 1, 2012 Smartere samhandling Samhandling er det nye svaret på alt, men er det et godt svar? Offentlige anskaffelser - Nytt sanksjonssystem

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.09.2011 2011/18292 DERES DATO 19.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE Westcon Yard AS 5582 ØLENSVÅG TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID HÅNDBOK FOR BEDRIFTSTILLITSVAGTE BYGNING Fellesforbundet Region Oslo byggfag Revisjon A 30.09.2002 INNLEDNING 1 Svart arbeid Flere og flere ønsker å luke

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn

Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn Arbeids og inkluderingsdepartementet Konsekvenser av innføring av solidaransvar for lønn Konsekvensutredning av utarbeidet høringsutkast SLUTTRAPPORT 03.12.2008 AGENDA Utredning & Utvikling AS Fjordveien

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer