Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03"

Transkript

1 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i hele kontraktskjeden. 1. Foretaksinformasjon Alt a) UE som er registrert i StartBANK Det er ønskelig at UE er registrert i StartBANK og skal i så fall oppgi bedriftens ID-nr i StartBANK i tilbudsbrevet. UE er ansvarlig for at all informasjon som er registrert i StartBANK basert på egenerklæringer til enhver tid er riktig. UE plikter på forespørsel fra Peab AS å fremlegge all relevant dokumentasjon. UE skal senest samtidig med kontraktsinngåelsen fremlegge underskrevet fullmaktsskjema, jf bilag B, for innhenting av skatte- og avgiftsinformasjon fra Skatteetaten. Alt b) UE som ikke er registrert og godkjent i StartBANK UE skal senest samtidig med kontraktsinngåelsen fremlegge følgende dokumentasjon: Slik dokumentasjon kan være: - Fullmaktsdokument for innhenting av skatte- og avgiftsinformasjon fra Registerinfo, samt oppdatert informasjon om skatte- og avgiftsforhold (SKAV skjema). - Regnskap for siste 3 år med tilhørende revisjonsberetning. - Sentral godkjenning eller lokal godkjenning fra tilsvarende prosjekter. - Bekreftelse på at det er tegnet ansvars- og tingforsikring. - Bekreftelse på at bedriften har yrkesskadeforsikring for alle ansatte i henhold til relevant nasjonal lovgivning. - Egenerklæring vedrørende bedriftens internkontrollsystem med en aksept for gjennomgang av UEs internkontrollsystem og eventuelle kvalitetssystem som UE har oppgitt. - Oppdatert kredittvurdering fra godkjent kredittvurderingsinstitusjon. - Bekreftelse på at UE ikke er involvert i gjeldsforhandlinger eller på annen måte satt under administrasjon. UE er ansvarlig for at all fremlagt dokumentasjon til enhver tid er riktig. 2. Prosjektinformasjon 2.1 Godkjenning av kontraktsmedhjelpere UE har ikke rett til å benytte kontraktsmedhjelper til å oppfylle sine kontraktsforpliktelser uten at det er særskilt godkjent av Peab AS. Dersom UE vil benytte kontraktsmedhjelpere, skal UE følge bestemmelsen i avtaledokumentets pkt Peab AS tar forbehold om byggherrens godkjenning av UE og UEs kontraktsmedhjelpere. 2.2 Dokumentasjonsplikt om arbeidstakere Ved bruk av utenlandske kontraktsmedhjelpere og arbeidstakere ansatt hos utenlandske kontraktsmedhjelper skal originale innmeldingsskjema (RF 1199) innleveres til Peab AS s prosjektadministrasjon. Alternativt kan kvittering fra Altinn leveres. Opphør og/eller andre endringer som har betydning for rapporteringsplikten skal umiddelbart meldes til prosjektadministrasjonen. Dersom det er antikontraktørbestemmelser i kontrakten med offentlig byggherre skal UE fremlegge bekreftelse på at disse vilkårene er oppfylt. UE skal daglig levere oppdaterte oversiktslister til SHA koordinator på byggeplassen ved arbeidsdagens start, herunder navn på alle arbeidstakere, egne og ansatte hos kontraktsmedhjelpere i alle ledd som til enhver tid arbeider på byggeplassen. 2.3 Krav til lønns- og arbeidsvilkår (gjennomføring av informasjons- og påseplikt om lønns- og arbeidsvilkår) Dersom det på bygge- eller anleggsplass skal utføres arbeid som er omfattet av en forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler etter allmenngjøringsloven 3, skal UEs arbeidstakere minst ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften og de til enhver tid

2 gjeldende allmenngjøringsvedtak. UE plikter på forespørsel å utlevere opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden. Opplysningene skal dokumenteres ved kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp og timelister. 2.4 Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dersom byggherren er en offentlig oppdragsgiver, plikter UE for egne ansatte å ha lønns- og arbeidsvilkår som minst oppfyller kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter der den gjelder. UE plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkår for egne arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd i kontraktskjeden. UE skal bekrefte at alle arbeidstakere har skriftlig arbeidsavtale. 2.7 Revisjon/kontroll Peab AS forbeholder seg retten til å gjennomføre revisjoner/kontroller hos UE og UEs eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd gjennom hele kontrakts- og reklamasjonsperioden. Revisjoner/kontroller vil kunne omfatte alle forhold regulert i disse spesielle bestemmelser. 3. Mislighold og regress 3.1 Regress ved krav mot Peab AS for UEs forhold UE er økonomisk ansvarlig for krav som måtte bli rettet mot Peab AS som følge av mislighold av forpliktelser som følger av Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser hos UEs eller kontraktsmedhjelpere i underliggende ledd. 3.2 Regress ved lønnskrav fra arbeidstakere hos UE eller UEs kontraktsmedhjelpere Dersom UE eller underliggende ledd i kontraktskjeden får lønnskrav fra arbeidstakere rettet mot seg, skal han informere de øvrige bedriftene senest innen 14 dager etter mottak av kravet. Dersom Peab AS mottar lønnskrav fra arbeidstakere hos UE eller fra underliggende ledd i kontraktskjeden og må oppfylle solidaransvaret etter lov om allmenngjøring av tariffavtaler 13, har Peab AS rett til å søke regress hos UE eller kontraktsmedhjelpere i underliggende ledd for det fulle lønnskravet (lønn, overtid og feriepenger) samt alle øvrig kostnader knyttet til kravet. Dersom UE eller UE s kontraktsmedhjelpere oppfyller solidaransvaret, er UE eller UE s kontraktsmedhjelpere avskåret fra å kreve regress hos Peab AS. UE er ansvarlig for å innhente skriftlig aksept for ovenstående bestemmelser fra eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle underliggende ledd. Aksepten skal signeres på Bilag C og sendes Peab AS senest samtidig med inngåelse av kontrakten. 3.3 Misligholdsbeføyelser Ved brudd på bestemmelse i disse spesielle kontraktsbestemmelser kommer kontraktens øvrige misligholdsbeføyelser til anvendelse, herunder har Peab AS rett til å holde tilbake betaling. Tilbakeholdsrett vil i alle tilfeller bli gjort gjeldende i tilfeller hvor Peab AS har krevd, men ikke mottatt dokumentasjon etter pkt 2.3 over, eller dersom dokumentasjonen avdekker at det ikke er betalt lønn m.m i hht forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler på byggeplasser i Norge. Tilbakeholdsretten gjelder også dersom det er fremmet lønnskrav fra arbeidstaker hos UE eller kontraktsmedhjelpere i underliggende ledd. Peab AS kan i stedet for sanksjonene i 1. ledd kreve mulkt dersom UE selv eller noen av hans kontraktsmedhjelpere bryter Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser, og forholdet ikke er rettet innen en rimelig frist fastsatt av Peab AS. Mulkten løper fra utløp av fristen til forholdet er rettet opp, og skal utgjøre 1 o /oo av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr per hverdag. Denne mulkten kommer i tillegg til eventuell dagmulkt som følge av forsinket ferdigstillelse og omfattes ikke av begrensningen på 10 %. 4. Plikt til å videreføre kontraktsbestemmelsene i hele kontraktkjeden UE plikter å videreføre disse spesielle kontraktsbestemmelser, herunder kravene til lønns- og

3 arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften, i kontrakten med sine kontraktsmedhjelpere samt at disse også tas inn i kontrakter i alle underliggende ledd. UE skal også påse at eventuelle kontraktsmedhjelpere signerer Bilag C. Bilag: Bilag A Egenerklæring om bla HMS Bilag B Fullmakt for innhenting av SKAV-info Bilag C Skjema for solidaransvar for lønnskrav m.m.

4 BILAG A EGENERKLÆRING Vedr prosjektnr/-navn:... Om helse, miljø og sikkerhet (HMS) Jeg bekrefter med dette at vår virksomhet arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften). Jeg bekrefter at systemet er tilpasset arbeidet på prosjekt. og at det gjøres tilgjengelig på prosjektet. Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Om gjeldsforhandlinger Jeg bekrefter at vår virksomhet ikke er involvert i gjeldsforhandlinger eller på annen måte satt under administrasjon. Om arbeidsavtale Jeg bekrefter at alle arbeidstakere har skriftlig arbeidsavtale som minst oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, andre relevante lover, allmenngjøringsforskrifter, og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter der den gjelder. Om videreføring i alle kontraktsledd Jeg bekrefter at Spesielle kontraktsbestemmelser - underentreprise er videreført i kontrakter med eventuelle kontraktsmedhjelpere i alle ledd, jf. pkt. 4. Sted/dato: Bedriftens navn Underskrift

5 BILAG B FULLMAKT Vedr prosjektnr/-navn:... Herved gis org. nr Peab AS fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmessige forhold vedrørende: org. nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte etter forvaltningsloven 13, merverdiavgiftsloven 7, ligningsloven 3-13 og skatteoppkreverinstruksen 2-5. Fullmakten er begrenset til opplysninger som fremgår av skjemaet Informasjon om skatte- og avgiftsforhold og skjema for attest om restanser på skatt/avgift mv, RF-1244, (skatteattesten). Den som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene. Overtredelse av taushetsplikten kan medføre straff etter straffeloven 121. Fullmakten gjelder til (dato)... Sted Dato..... Fullmaktsutsteder. Navn med blokkbokstaver... Stilling

6 BILAG C AKSEPT Vedr prosjektnr/-navn:... Kontraktsforhold: (Kryss av for riktig alternativ) Bedriftens navn (fyll ut) Underleverandør Under-underleverandør.. Under-underleverandør osv.. Vi aksepterer følgende regulering av regressadgang ved et eventuelt solidaransvar for lønn (Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser, pkt 3): Regress 1. Den bedriften i kontraktskjeden som får kravet fra arbeidstakere rettet mot seg, har plikt til skriftlig å informere de øvrige bedriftene snarest mulig og senest innen 14 dager etter at kravet er kommet frem. 2. Dersom Peab AS må oppfylle solidaransvaret kan Peab AS søke regress hos UE eller UE s kontraktsmedhjelpere for alle kostnader i forbindelse med kravet. 3. Dersom UE eller UE s kontraktsmedhjelpere oppfyller solidaransvaret, er UE eller UE s kontraktsmedhjelpere avskåret fra å kreve regress hos Peab AS. 4. UE er ansvarlig for å innhente skriftlig aksept fra eventuelle kontraktsmedhjelpere med aksept av ovenstående regulering av regressadgangen. Denne aksepten skal oversendes Peab AS samtidig med inngåelse av kontrakten. Dato, Underleverandør (blokkbokstaver) Navn (blokkbokstaver) Navn (signatur)

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser

Anbudskonkurranse 2015. Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale. Kontraktsbestemmelser Anbudskonkurranse 2015 Tilrettelagt skoleskyss Tønsberg og Nøtterøy rammeavtale Innholdsfortegnelse 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Veileder om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Foto: Veslemøy Nestvold Forord Innhold 1. Viktige punkter oversikt s. 4 2. Allmenngjøringsloven s. 6 3. Forskriften om bygningsarbeid s. 6

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Rehabilitering VA ledningsanlegg Måltrostveien Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger

Grunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger Grunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt Drift av turistinformasjonskontor i Kongsvinger 1 Innhold Bakgrunn...3 Anskaffelsens formål og omfang...3 Kunngjøring...3 Oppdeling av leveransen...3 Avtale...3 Gjennomføring

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene

Kvalifikasjonsgrunnlag. Tjenestekonsesjonskontrakt. anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Kvalifikasjonsgrunnlag Tjenestekonsesjonskontrakt anskaffelse av: Driftsavtale bar Sarpsborg scene Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang...

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo

2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Kvalifikasjonsgrunnlag for konkurranse med forhandling 2 trinn under EØS-terskel ved anskaffelse av: 2011/15809 RA 2766 Rammeavtale på fotograftjenester for Universitetet i Oslo Dato: 24.01.2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater

KONKURRANSEGRUNNLAG. for kjøp av. Ministudie av samordning og deling av flom- og skreddata for tre samarbeidende etater KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av Ministudie av samordning og deling

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

ENTREPRISEBOKA (8405)

ENTREPRISEBOKA (8405) ENTREPRISEBOKA (8405) SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 31 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8405 pkt 2)... 4 2.1. Byggherre(NS 8405 pkt

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS

ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS ENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Godkjent dato: 01.04.2014 Side 1 av 31 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjon (NS 8406 pkt 2)...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011"

Invitasjon til prekvalifikasjon - Busstjenester Oslo vest 2011 Ruter As Side 1 av 14 Invitasjon til prekvalifikasjon - "Busstjenester Oslo vest 2011" Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Definisjoner... 2 3. Tidsfrister... 3 4. Om oppdragsgiver... 3 5. Omfang

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4.

Konkurransegrunnlag for. kjøp av. Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. Konkurransegrunnlag for kjøp av Førerkortopplæring klasse B, trinn 3 og 4. For levering til Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ole Vig videregående skole. Saksnummer: 12/15659 Tilbudsfrist: 03.01.2013, kl.1400.

Detaljer