Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)"

Transkript

1 Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i Norge Nasjonalitet Estland Latvia Litauen Polen Bulgaria Romania Sum Registrerte arbeidstakere ansatt i utenlandske virksomheter Nasjonalitet Etl Estland Latvia Litauen Polen Bulgaria Romania Sum Skatteetaten tittel på presentasjonen

2 SFU Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) er et landsdekkende skattekontor for virksomheter; selskaper og enkeltpersonforetak hjemmehørende i utlandet som ikke driver varig virksomhet i Norge og for arbeidstakere ansatt hos disse. I tillegg likner SFU sokkelarbeidere bosatt i utlandet, utenlandske sjøfolk på norskregistrerte skip og utenlandske artister og idrettsutøvere. Ellers er det SFU som behandler søknader fra utenlandske aksjonærer i norske selskap om refusjon av kildeskatt trukket på utbytte. Kontoret har også ansvar for den nordiske trekkavtalen og registeret over selskap og arbeidstakere som er omfattet av opplysningsplikten i ligningsloven paragraf SFU ble etablert i Kontoret ligger i Stavanger og har vel 120 ansatte. Skatteetaten tittel på presentasjonen Registrering av arbeidstaker Hovedregel: Både norske og utenlandske arbeidstakere må meldes inn i NAV Aa-register. Unntak: Arbeidsgiver har fritak fra meldeplikt til NAV Aa-register for en arbeidstaker når; arbeidstakeren skal rapporteres til skattekontoret i henhold til ligningsloven g Skatteetaten tittel på presentasjonen

3 Registrering av virksomhet Norsk organisasjonsnummer Alle som driver næringsvirksomhet i Norge eller på norsk sokkel må ha et norsk organisasjonsnummer. Det samme gjelder foretak som kun har ansatte som arbeider i Norge. Skatteetaten tittel på presentasjonen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, er pålagt å utstyrer sine arbeidstakere med idkort. Vilkår for utstedelse av id-kort er at virksomhet og arbeidstaker er registrert i relevante offentlige registre. Virksomheten: Enhetsregisteret MVA-manntallet Arbeidstaker: NAV Aa-registeret eller Sentralskattekontoret for utenlandssaker Skatteetaten tittel på presentasjonen

4 Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker Reguleres av ligningsloven 6-10 (endret ) Formål - få oversikt og kontroll over skatteytere med begrenset aktivitet i Norge. Opplysningsplikten er uavhengig av eventuell skatteplikt. Rapporteringsplikten omfatter rapportering av: oppdrag/kontrakter gitt til utenlandsk næringsdrivende rapportering av arbeidstakere på oppdraget Skatteetaten tittel på presentasjonen Opplysningsplikten p til Sentralskattekontoret Hva er et oppdrag? Oppdrag omfatter enhver tilvirkningskontrakt eller tjenestekontrakt, herunder arbeidsutleie-/innleiekontrakter. Rene varekjøp faller utenfor. Skatteetaten tittel på presentasjonen

5 Rapportering av oppdrag/kontrakter Oppdrag og underoppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende Selskap hjemmehørende i utlandet. Person bosatt i utlandet. Hvilke oppdrag er omfattet? Oppdrag som utføres i Norge på sted for bygge- og monteringsvirksomhet, eller på sted som står under oppdragsgivers kontroll typisk oppdragsgiver eiendom (eks. lokaler som eies eller leies) Oppdrag på norsk sokkel Oppdrag som faller utenfor: Oppdrag under kr ,- Opplysningene skal gis på skjema RF-1199 Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/kontrakter Opplysningene skal gis snarest og innen 14 dager, gjelder også ved endringer i kontraktsforholdet Skatteetaten tittel på presentasjonen Rapportering av arbeidstakere Arbeidstakere som benyttes på oppdraget Når det er plikt til å gi opplysninger om oppdraget, er det også plikt til å gi opplysninger om arbeidstakere. Oppdragsgiver plikter å gi opplysninger om arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk oppdragstaker og som benyttes til å utføre oppdraget. Utenlandsk oppdragstaker plikter å gi opplysninger om egne arbeidstakere som benyttes til å utføre oppdraget. Opplysningene skal gis på skjema RF-1198 Opplysninger om arbeidstakere Startdato skal meldes snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt. Sluttdato t skal meldes senest 14 dager etter at arbeidet er avsluttet. t Dersom det skjer endringer etter at opplysningene er gitt, skal det gis korrigerte opplysninger senest 14 dager etter at endringen fant sted. Skatteetaten tittel på presentasjonen

6 Oppdrag: 1) innen bygge- og monteringsvirksomhet 2) )på norsk sokkel Hvilke oppdrag skal rapporteres til SFU? Hvilke arbeidstakere skal rapporteres til SFU? Norsk hovedoppdragsgiver (A) Norsk oppdragstaker (B) rapporteringspliktig oppdrag (Både A og B har plikt til å gi opplysninger om oppdrag gitt til utenlandsk virksomhet C) Utenlandsk oppdragstaker (C) ) alle C benytter til å utføre oppdraget A, B og C har plikt til å gi opplysninger om arbeidstakerne som C benytter på oppdraget Skatteetaten tittel på presentasjonen Oppdrag som ikke utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet / norsk sokkel Oppdraget utføres i A sine lokaler Hvilke oppdrag skal rapporteres til SFU? Norsk hovedoppdragsgiver (A) Hvilke arbeidstakere skal rapporteres til SFU? A plikter å rapportere oppdrag gitt til B Blir oppdraget utført på et sted som står under oppdragsgivers kontroll? Svaret her er JA (A sine lokaler) Utenlandsk oppdragstaker (B) A og B plikter å rapportere alle arbeidstakerne B benytter til å utføre oppdraget Skatteetaten tittel på presentasjonen

7 Oppdrag som ikke utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet / norsk sokkel Oppdraget utføres i B sine lokaler Hvilke oppdrag skal rapporteres til SFU? Norsk hovedoppdragsgiver (A) A har ikke tilgang til B sine lokaler Hvilke arbeidstakere skal rapporteres til SFU? Norsk oppdragstaker (B) B plikter å rapportere oppdrag gitt til C Blir oppdraget utført på et sted som står under oppdragsgivers kontroll? Svaret her er NEI for A, men JA for B (B sine lokaler) Utenlandsk oppdragstaker (C) B og C plikter å rapportere alle arbeidstakere C benytter til å uføre oppdraget Skatteetaten tittel på presentasjonen Oppdrag som ikke utføres på sted for bygge- og monteringsvirksomhet / norsk sokkel Oppdraget utføres i C sine lokaler Verken A, B eller C har opplysningsplikt fordi oppdraget blir utført på sted som ikke står under oppdragsgivers kontroll. Norsk hovedoppdragsgiver (A) Norsk oppdragstaker (B) Har ikke tilgang til C sine lokaler Utenlandsk oppdragstaker (C) Skatteetaten tittel på presentasjonen

8 RF-1199 Skatteetaten tittel på presentasjonen RF-1198 Skatteetaten tittel på presentasjonen

9 Veiledning til nytt skjema RF-1199 (foreløpig) Når det gis opplysninger om en arbeidstaker/personlig næringsdrivende oppdragstaker som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, må det gis opplysninger om arbeidstakers/oppdragstakers kjønn, nasjonalitet og sivilstand. Det må også legges ved kopi av et legitimasjonsdokument med fotografi av personen og som inneholder opplysning om navn, fødselsdato, kjønn og statsborgerskap. Dersom oppdragsgiver/arbeidsgiver ikke bekrefter at personens identiteten er kontrollert, må personen selv søke om D-nummer/fødselsnummer ved å møte opp ved en av skatteetatens ekspedisjoner. Ved adresseendring på arbeidstaker må ny adresse rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Endringer i opplysningene om et foretaket eller en enheten skal meldes til Brønnøysundregistrene Mangler oppdragstaker/arbeidsgiver norsk organisasjonsnummer, ber vi om at kopi av registreringsbevis fra myndighetene i det landet hvor foretaket er registrert vedlegges. Dokumenter og vedlegg som sendes til Sentralskattekontoret for utenlandssaker skal være på norsk eller engelsk. Kopi av kontrakt kan vedlegges. I første rekke trenger vi kontraktens beskrivelse av oppdrag, garanti/ansvarsforhold og betalingsbestemmelser. Det er ikke nødvendig å sende inn kopi av tekniske kravspesifikasjoner. Skatteetaten tittel på presentasjonen Hvordan rapportere? Via På skjema lastet ned fra (www.taxadministration.no) no) På skjema rekvirert fra SFU Skatteetaten tittel på presentasjonen

10 Hvordan få oversikt over rapportering? I. Ha oversikt over regelverket. II. Lage gode rutiner. Hvem rapporterer for bedriften? Kontraktsklausul Dersom oppdragstakerne bruker underoppdragstakere, få dem til å sende kvittering av rapporteringen, gjerne elektronisk via altinn.no Andre tiltak kan være; stikkprøver, eget punkt på byggmøter/kontraktsmøter? Skatteetaten tittel på presentasjonen Sanksjoner Ligningsloven Løpende dagmulkt (kr pr dag) Oppdragsgivers ansvar for oppdragstakers skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Gebyr ved for sent eller ikke innleverte oppgaver (kr 150 per dag, maks kr for manglende rapportering av oppdrag og kr 30 per dag, maks kr for manglende rapportering av arbeidstaker på oppdraget). Skatteetaten tittel på presentasjonen

11 Solidaransvar skattebetalingsloven Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre, svarer både oppdragsgiver og oppdragstaker for at pliktene etter denne lov oppfylles. Skatteetaten tittel på presentasjonen Oppsummering av opplysningsplikten: Rapportering av oppdrag/kontrakter Oppdrag og underoppdrag gitt til utenlandske næringsdrivende skal rapporteres dersom: oppdraget utføres i på sted for bygge- og monteringsvirksomhet, eller på sted som står under oppdragsgivers kontroll, eller oppdraget utføres på norsk sokkel Rapporteres på skjema RF-1199 Rapportering g av arbeidstakere alle arbeidstakere som er på et rapporteringspliktig oppdrag i Norge eller på norsk sokkel. Rapporteres på skjema RF-1198 Fra 1. februar 2010 nytt skjema RF-1199 (Et skjema for rapportering av oppdrag og arbeidstakere på oppdraget). RF-1198 utgår. Skatteetaten tittel på presentasjonen

12 Hva gjør SFU med mottatt informasjon? På grunnlag g av skjemaet RF-1199 Opplysninger om oppdragstaker/kontrakter Selskapsopplysningsbrev Kopi av kontrakt vurderes skatteplikt Skatteetaten tittel på presentasjonen Hva gjør SFU med mottatt informasjon? På grunnlag g av skjemaet RF-1198 Opplysninger om arbeidstakere Tildeler D-nummer Registrerer arbeidsforholdet i SFU-registeret t Personen tas opp i skattemanntallet Skattekort sendes arbeidsgiver Selvangivelse sendes til utenlandsk adresse dersom personen ikke er registrert i folkeregisteret Trekkplikten er uavhengig av skatteplikt Trekket skal innbetales til Skatt vest, Skatteoppkrever utland (tidl. Skattefuten i Rogaland) Mulig å søke om fritak fra trekkplikten Skatteetaten tittel på presentasjonen

13 Hvilket skattekontor? Sentralskattekontoret for utenlandssaker Virksomheter uten varig tilknytning til Norge Arbeidstakere bosatt i utlandet t ansatt i virksomhet uten varig tilknytning t i til Norge Regionens skattekontor (eks: Skatt vest) Virksomheter med varig tilknytning til Norge Arbeidstakere ansatt i virksomheter med varig tilknytning til Norge Arbeidstakere i norsk virksomhet Skatteetaten tittel på presentasjonen Skatteplikt - arbeidstaker Ansatt av norsk arbeidsgiver Innleid til norsk virksomhet Skatteplikt til Norge fra 1. dag Ansatt i virksomhet med fast driftsted i Norge, artikkel 5 i skatteavtalen Ansatt i virksomhet uten fast driftsted i Norge Opphold i Norge i mindre enn 183 dager = ikke skatteplikt Opphold i Norge i mer enn 183 dager i 12 mnd periode = skatteplikt Skatteetaten tittel på presentasjonen

14 Informasjon Skatteetaten tittel på presentasjonen Skatteetaten tittel på presentasjonen

15 Skatteetaten tittel på presentasjonen Skatteetaten tittel på presentasjonen

16 Skatteetaten tittel på presentasjonen Informasjon no Skatteetaten tittel på presentasjonen

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID HÅNDBOK FOR BEDRIFTSTILLITSVAGTE BYGNING Fellesforbundet Region Oslo byggfag Revisjon A 30.09.2002 INNLEDNING 1 Svart arbeid Flere og flere ønsker å luke

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Veiledning Veiledning til fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk

Detaljer

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN

SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. USERIØS VIRKSOMHET I BYGGENÆRINGEN - OMFANG... 5 3. MANDAT FOR PILOTPROSJEKTET... 6 4. BESKRIVELSE AV PILOTPROSJEKTET... 7 4.1. INNLEDNING...

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere. Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere Møte med regionrådet Mosjøen 28.3.2012 Nye rutiner for ID-kontroll fra 01.februar 2012 Id-kontroll av utenlandske arbeidstakere ble innført 01.

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til fellesblankett for registrering i Veiledning Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret NAV Aa-registeret Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og

Detaljer