OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr PS 76/09 Innhold Referatsaker PS 77/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. august 2008 PS 78/09 PS 79/09 PS 80/09 PS 81/09 Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Innherred Seniorforum BA - Søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe Milano Pizzeria Levanger AS - Søknad om flytting av skjenkebevilling Orienteringer: Elektronisk formannskap? v/rådmannen Økonomisk status og arbeidet med økonomiplanen v/rådmannen NB! Før formannskapets møte, kl , holdes orienteringsmøte angående valget, for stemmestyrenes ledere og nestledere. Jfr. egen innkalling! Levanger, den 19. august 2009 Robert Svarva ordfører OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 PS 76/09 Referatsaker RS 25/09 Skjenkebevillingskontroll uke RS 26/09 Salgsbevillingskontroll RS 27/09 Skjenkebevillingskontroller PS 77/09 Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 12. august av 13

3 Levanger kommune Sakspapir Innføring av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arnstein Kjeldsen Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: 1. Levanger kommune skal ved alle innkjøp av tjenester forholde seg til de krav som stilles i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2. Dersom en leverandør ikke etterlever klausulen har Levanger kommune rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som tilbakeholdes skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. Ved uenighet fastsetter kommunen beløpets størrelse. 3. Rådmannen utarbeider en veileder i offentlige innkjøp for Levanger kommune. Denne skal innholde retningslinjer for etisk handel. Hjemmel/bakgrunn for saken: Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Vedlegg: 1 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): K-styresak 16/06 Implementering av ILO-konvensjon nr. 94 Saksopplysninger: 1. mars 2008 trådte Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter i kraft. Bakgrunnen for forskriften er å hindre utnytting av arbeidskraft. Her har det offentlige som oppdragsgiver er særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Norge er allerede forpliktet etter ILO-konvensjon nr. 94 til å pålegge sentrale statlige myndigheter å ta med arbeidsklausuler i sine kontrakter. Klausulene skal sikre arbeidstakerne lønns- og arbeidsvilkår som holdes på et normalt nivå for sammenlignbart arbeid. Denne konvensjonen ble vedtatt tatt inn i Levanger kommunes innkjøpsreglement i Kommunestyrets sak 16/06. Arbeidsklausulene som skal tas med i offentlige kontrakter skal gjelde både ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Dette gjelder også arbeid som utføres for norske oppdragsgivere i utlandet. Oppdragsgiver er pålagt å stille krav om at leverandøren og eventuelle underleverandører 3 av 13

4 på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkår til sine ansatte. Oppdragsgiver er pliktig til å gjennomføre nødvendige kontroller for å sjekke om krav til lønns- og arbeidsvilkår faktisk blir overholdt. Oppdragsgiver må også forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom dette ikke er tilfellet. Vurdering: Over ett år etter at forskriften som skulle stoppe sosial dumping i firmaer som jobber for det offentlige er det fortsatt store huller og lite kontroll innenfor dette området i mange kommuner. Selv om Levanger kommune allerede i 2006 vedtok å stille krav til arbeidsklausuler i kontrakter ser rådmannen det som nødvendig å på nytt rette fokus mot dette området. Ser man på hele landet er det er spesielt innen renhold og bygg- og anlegg det er tildels store problemer med sosial dumping. Også i Levanger kommune har det vært forhold de senere årene som ikke har vært innenfor de vedtatte retningslinjer/regler. Dette må det nå ryddes opp i, og Levanger kommune ønsker å være en forgangskommune når det gjelder å følge de vedtatte spilleregler i arbeidslivet. Forskriften gjelder for kontrakter om bygge- og anleggsarbeider og tjenester når kontrakten overstiger en viss terskelverdi. Denne terskelverdien er satt til kroner. Selv om denne grensen er satt i forskriften vil rådmannen likevel tilrå at det stilles de samme krav i alle kontrakter som inngås. Forskriftene stiller krav til at arbeidstakere skal ha et normalt lønnsnivå. Med et normalt lønnsnivå menes at de samlede lønn- og arbeidsvilkår skal holdes på et normalt nivå for sammenlignbart arbeid i vedkommende bransje og geografisk område. Dette innebærer at det er tilstrekkelig at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn minimumsnivået som følger av aktuell tariffavtale eller en bestemmelse om allmenngjøring. Foreligger det en tariffavtale vil det være lønnsnivået i denne som blir lagt til grunn for hva som er normalt nivå. Utenfor områder der det foreligger tariffavtaler må det gjøres skjønnsmessige vurderinger av hva som er et normalt lønnsnivå. Oppdragsgiver/kommunen skal gjennomføre den nødvendige kontroll for å sjekke om kravene til lønns og arbeidsvilkår overholdes. Dette kan være kontroll i form av at leverandøren skal framlegge dokumentasjon på de lønns- og arbeidsvilkår som gjelder for de som skal utføre oppdraget. Kontrollen kan også skje ved bruk av stikkprøver. Man bør imidlertid tilpasse bruken av ressurser og graden av kontroll til behovet i vedkommende bransje og geografisk område. Bakgrunnen for dette er at kostnadene ved å føre kontroll ikke skal overstige de gevinster som oppnås. Det er imidlertid naturlig at det oftere føres kontroll i bransjer der det er kjent at sosial dumping er et problem. Rådmannen ser det som naturlig at den enkelte enhetsleder har ansvaret for gjennomføringen av kontrollen. Forskriften krever også at oppdragsgiver/kommunen skal betinge seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner dersom en leverandør ikke overholder klausulen om lønns- og arbeidsvilkår. En mulig sanksjon kan være å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Rådmannen vurderer dette som en sanksjonsmulighet som er gjennomførbar, og vil foreslå at summen som ev. skal tilbakeholdes skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren. 4 av 13

5 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 5 av 13 Levanger kommune Formannskapet Sakliste Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. februar 2008 med hjemmel i lov 16. juli 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser 11a. Fremmet av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 1. Formål Forskriften skal bidra til at ansatte i virksomheter som utfører tjenester og byggeog anleggsarbeider for offentlige oppdragsgivere, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. 2. Definisjoner Definisjonene i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser og forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene gjelder tilsvarende. 3. Oppdragsgivere som er omfattet av forskriften Forskriften gjelder statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer. 4. Kontrakter som er omfattet av forskriften Forskriften får anvendelse på tildeling av tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter som overstiger 1,05 millioner kroner eks. mva. for statlige myndigheter og 1,65 millioner kroner eks. mva. for andre oppdragsgivere. Fornyings- og administrasjonsdepartementet kan endre disse terskelverdiene. 5. Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår Oppdragsgiver skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønnsog arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen. 6. Krav til informasjon Oppdragsgiver skal ta inn informasjon om kontraktsklausulen i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. 7. Kontroll Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv. 8. Ikraftsetting Forskriften gjelder fra 1. mars 2008.

6 Levanger kommune Sakspapir Innherred Seniorforum BA - Søknad om støtte til kartlegging av behov for seniorgruppen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2009/ /223 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Innherred Seniorforum BA innvilges kr ,- i tilskudd som er øremerket kartlegging av behov for seniorgruppen, jfr. søknad med prosjektbeskrivelse datert den Beløpet stort kr ,- belastes konto nr div. overføringer og tilskudd. Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: 1 Søknad inkl. prosjektbeskrivelse datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Levanger kommune har i brev av den mottatt søknad om støtte stor kr ,- fra Innherred Seniorforum BA. Dette for gjennomføring av kartlegging av hvilke tilbud som etterspørres blant målgruppen for å dekke opplæringsbehov og etablere møteplasser som skal ivareta faglige, sosiale og helsemessige behov for seniorgruppen i kommunene Frosta, Inderøy, Levanger og Verdal. Dette arbeidet er knyttet til Innherred Seniorforum sitt fokus på at målrettet forebyggende arbeid for at seniorene skal klare seg uten nevneverdige pleie og omsorgstjenester vil bidra til å redusere pleie og omsorgsutgifter til reparasjon, og gi seniorene bedre livskvalitet. Vurdering: Det har vært visse startvansker for Innherred seniorforum. Rådmannen synes det er veldig fornuftig å gjennomføre en slik kartlegging som det nå søkes om midler til og vil tilrå at søknaden innvilges. Etter de siste justeringer gjenstår på inneværende års budsjett ca. kr ,- på konto nr Div overføringer og tilskudd. 6 av 13

7 7 av 13 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

8 8 av 13 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

9 9 av 13 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

10 10 av 13 Levanger kommune Formannskapet Sakliste

11 Levanger kommune Sakspapir Gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement - oppnevning av arbeidsgruppe Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ola Stene Arkivref: 2009/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Rådmannens forslag til vedtak: Følgende 3 personer oppnevnes som arbeidsgruppe til å gjennomgå kommunens delegasjonsreglement og fremme forslag til nytt delegasjonsreglement: Rådmannen anmodes om å stille med sekretariat for arbeidsgruppen. Hjemmel/bakgrunn for saken: Vedtak i kommunestyret 24. juni 2009 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Kommunens delegasjonsreglement, sist endret 13. juni 2007: Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok følgende i forbindelse med sak 40/09 den 24.juni 2009: Kommunestyret ber formannskapet oppnevne ei gruppe på 3 politikere som får ansvar for en gjennomgang av kommunens delegasjonsreglement. Forslag til nytt delegasjonsreglement legges fram for kommunestyret til behandling innen Kommunens delegasjonsreglement ble sist gjennomgått i Følgende arbeidsgruppe forberedte saken den gangen: Hans Heieraas, leder Gunnhild Øvrum Nesgård, medlem Steinar Holten, medlem Rådmannen stilte med sekretariat for gruppen. Kommunestyret vedtok nytt delegasjonsreglement 13. juni Behovet for å ha et delegasjonsreglement følger av kommunelovens 6: 11 av 13

12 Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale organer. De treffer vedtak på vegne av kommunen eller fylkeskommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Dersom en type sak ikke er delegert til annet folkevalgt organ eller administrasjonssjefen må derfor alle avgjørelser på vegne av kommunen til kommunestyret. Dette er selvsagt ikke praktisk mulig. Alle kommuner har derfor et delegasjonsreglement som slår fast hvem som kan utøve myndighet på vegne av kommunen i ulike saker. Vurdering: Det er naturlig at en foretar en gjennomgang av delegasjonsreglementet i hver valgperiode. Tidspunktet i høst synes fornuftig, midt i valgperioden. Arbeidet kan legges opp på mange måter. En total gjenomgang innebærer at alle lover og forskrifter hvor kommunen har myndighet gjennomgås og ansvarsplasseres. Dette vil være en svært stor jobb. En annen ytterlighet er å holde seg mer til prinsipper slik dagens reglement er. Formannskapet må ta standpunkt til hvor omfattende gjennomgang det skal legges opp til. Rådmannen kan stille sekretariat for utvalget. 12 av 13

13 Levanger kommune Sakspapir Milano Pizzeria Levanger AS - Sølknad om flytting av skjenkebevilling Saksbehandler: E-post: Tlf.: Finn Christiansen Arkivref: 2008/646 - /U63 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Levanger formannskap /09 Rådmannens forslag til vedtak: Foretaksnummer Milano Pizzeria Levanger AS gis tillatelse til å flytte sin virksomhet fra Kirkegt. 15 til nye lokaler i Sjøgt. 1 og da slik at alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 kan utøves der, jfr. vedtak i F-sak nr. 15/09 av den Hjemmel/bakgrunn for saken: Ingen Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Søknad datert den Lensmannens uttalelse. 3. Kemnerens uttalelse av Saksopplysninger: Foretaksnummer , Milano Pizzeria Levanger AS, ble gjennom formannskapets vedtak den i sak nr. 15/09 innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet i Kirkegt. 15 ut inneværende bevillingsperiode, Cahit Karaman og Ziya Karaman er godkjent som bevillingens styrer og stedfortreder. Virksomheten ønsker en flytting fra Kirkegt. 15 til Brygge Stuas lokaler i Sjøgt. 1. Dette blir i alkoholloven med forskrifter definert som en ny skjenkebevillingssøknad. Søknaden har i henhold til alkohollovens 1-7, 2. l., vært forelagt politiet v/lensmannen i Levanger og kemneren til uttalelse. Høringsinstansene tilrår at søknaden innvilges. Vurdering: Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den Jeg vil ut i fra en totalvurdering tilrå at foretaksnummer , Milano Pizzeria Levanger AS, gis tillatelse til å flytte virksomheten fra lokaler i Kirkegt. 15 til nye lokaler i Sjøgt av 13

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 29.10.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 27.11.2013 Tid: 12:30 NB! Merk møtetidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.10.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan.

Det vil i møtet bli gitt følgende orientering: - Budsjettsituasjonen ved utgangen av mai 2006 v/enhetsleder Meier Hallan. Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 13.06.2006 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møte. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008

Formannskapet LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 28.05.2003 Kl. 11:00 STED: Formannskapssalen, rom 3008 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 22 MØTE NR.: 06/7 TID: 18.04.2006 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

MERK: Møtested og tidspunkt!

MERK: Møtested og tidspunkt! Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Innherred Produkter Dato: 17.09.2008 Tid: 12:00 MERK: Møtested og tidspunkt! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE

ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE ANSKAFFELSESREGLEMENT FOR TROMS FYLKESKOMMUNE DEL II: Administrativ del som omfatter regler, retningslinjer og rutinebeskrivelser for innkjøpsforvaltningen Innhold 1 Formål og målsetning... 4 1.1 Arbeidsbesparende...

Detaljer

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på samkommunens hjemmeside: http://www.innherred-samkommune.no/ Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.05.2008 Tid: 14:30 Merk! Møtetidspunkt satt til kl. 14.30, grunnet besøk av Stortingets

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 Møte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møtet vil starte etter at dialogseminar om økonomiplan er avsluttet. Det vil bli avviklet møte i kommunalt klageorgan etter formannskapets møte.

Møtet vil starte etter at dialogseminar om økonomiplan er avsluttet. Det vil bli avviklet møte i kommunalt klageorgan etter formannskapets møte. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 22.08.2013 Tid: 12:30 Møtet

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune Arkivsak: 15/80 Møtedato/tid: 08.06.2015, kl. 10:00 Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedeltakere: Oddvar M. Lian, leder John Geir Stølan, nestleder

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 15.03.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 15.03.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 21/11 Sak 22/11 Sak 23/11 Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 REFERATSAKER

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 09.09.2014, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg

Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møteinnkalling Kontrollutvalget Spydeberg Møtested: Spydeberg kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 03.09.2014 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet Gjøvik, 26. mai. J.nr./referanse: 08-15/RI/ks KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svetlana K. Johnsen, leder Per Sandbakken, nestleder Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J.

Detaljer