NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30."

Transkript

1 Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl Forfall meldes til rådmannskontoret på telefon eller på epost: så snart som mulig. Innkallinga sendes også til varamedlemmer, men de vil bli innkalt særskilt ved eventuelt forfall fra medlemmer. Valgnemndas innstilling i sakene 83/15, 84/15, 85/15 og 86/15 vil bli utlagt i møtet. Verdal, 2. oktober 2015 Bjørn Iversen Ordfører(s) Side 1 av 15

2 Generell informasjon til kommunestyret - Innkalling til møter i folkevalgte organ vil skje elektronisk ved epost. - Nye medlemmer i kommunestyret vil få utdelt nettbrett (mest trolig på møtet 2. november) - Medlemmer i kommunestyret som er gjenvalgt beholder de nettbrettene de har. - Forfall til møter skal sendes på epost evt. på telefon (opplysninger om dette står på innkallingen til hvert møte det er viktig at dere sjekker hvem som skal ha melding om forfall, da dette kan variere). - Gyldig forfall til møter skal meldes så snart som mulig og det vil ikke bli innkalt varamann hvis forfall meldes samme dag som møtet (unntak her er hvis forfall skyldes sykdom). - Evt. krav om tapt arbeidsfortjeneste sendes rådmannskontoret umiddelbart etter hvert møte. Skjema for dette ligger på kommunens hjemmeside under fanen Politikk. Der finner dere også andre aktuelle skjema/informasjon. Er det andre ting dere lurer på er det bare å ta kontakt med på telefon og Inger Storstad på telefon Side 2 av 15

3 Sakliste kommunestyrets møte 19. oktober 2015 Saksnr PS 78/15 PS 79/15 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Godkjenning av kommunestyrevalget valgoppgjør PS 80/15 Valg av formannskap for perioden PS 81/15 Valg av ordfører for perioden PS 82/15 Valg av varaordfører for perioden PS 83/15 Valg av kontrollutvalg for perioden PS 84/15 PS 85/15 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden PS 86/15 Valg av representanter til KS sine organer for perioden PS 87/15 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden PS 88/15 Orientering Side 3 av 15

4 Godkjenning av kommunestyrevalget valgoppgjør 2015/ /014 Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar at Kommunestyrevalget for 2015 for Verdal kommune er gyldig. Valgprotokoll for valgstyret med vedlegg. I Verdal er det avholdt kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 14. september Vedlagte valgprotokoll viser valgresultatet og valgstyrets behandling i forbindelse med valget. Valglovens 13-4 sier følgende: «Det nyvalget fylkestinget treffer vedtak om fylkestingsvalget er gyldig. Det nyvalgte kommunestyret treffer vedtak om kommunestyrevalget er gyldig.» Saken legges med dette fram til behandling. Side 4 av 15

5 Valg av formannskap for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Valg av formannskap skal skje i kommunestyrets konstituerende møte. Det er bare de faste medlemmene i kommunestyret som kan velges som medlemmer til formannskapet, jfr Kommunelovens 8. I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til formannskapet. Valget skjer som forholdstallsvalg når det kreves av minst 1 medlem. Når det gjelder regler m.v. for valg av formannskap vises til vedlagte rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rådmannen viser til det som er nevnt foran og legger saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for kommunestyreperioden Side 5 av 15

6 Valg av ordfører for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens 9 velge ordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. Ved flertallsvalg er den valgt til ordfører som ved første avstemning får mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ingen ved første avstemning får flertall av de avgitte stemmer, holdes ny avstemning. Ved denne avstemningen blir den som får flest stemmer valgt til ordfører (enkelt flertall). Hvis flere får likt stemmetall ved denne avstemning, avgjøres valget ved loddtrekning. Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken fram for kommunestyret som bes foreta valg av ordfører for perioden Side 6 av 15

7 Valg av varaordfører for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Kommunestyret skal i henhold til Kommunelovens 9 velge varaordfører blant formannskapets medlemmer. Valget foretas som flertallsvalg og gjelder for hele valgperioden. For øvrig gjelder samme avstemningsregler som ved valg av ordfører. Med henvisning til det som er nevnt foran legges saken med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av varaordfører for perioden Side 7 av 15

8 Valg av kontrollutvalg for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 1. Utdrag fra rundskriv H-12/15 fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. 2. Brev fra Forum for kontroll og tilsyn ad. valg av kontrollutvalg. Kommunestyret velger selv i kontrollutvalg som på vegne av kommunestyret har det løpende tilsynet med forvaltningen i kommune. Utvalget skal ha minimum 3 medlemmer (her i Verdal består utvalget av 5 medlemmer). Minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. Kommunelovens 17.2, tredje punktum ble endret ved lov i 2015 og fastsetter at kontrollutvalget skal velges i det konstituerende møtet, etter valg av formannskap/ordfører, men før det velges andre folkevalgte utvalg/organ. Det vises for øvrig til vedlagte rundskriv og brev fra forum for kontroll og tilsyn når det gjelder hvem som ikke kan velges til kontrollutvalg. Valgnemnda (representanter fra hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til komiteer, nemnder mv. for perioden Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg: Side 8 av 15

9 Kontrollutvalget Komite plan og samfunn Komite mennesker og livskvalitet Representanter til samkommunestyret. Valg av de øvrige nemnder og utvalg vil skje i kommunestyrets møte 2. november Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og valgnemndas innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eller den vil bli utdelt i det konstituerende møte. Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg av komiteer, nemnder mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg denne måten er lovfestet i kommunelovens 38a Avtalevalg. Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, for kontrollutvalget for perioden Side 9 av 15

10 Valg av komite for plan og samfunn og komite for mennesker og livskvalitet for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Det skal velges medlemmer til komite plan og samfunn og komite mennesker og livskvalitet for perioden Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til komiteene, og blant medlemmene leder og nestleder, jfr. kommunelovens 10. I Verdal kommune skal det velges 9 medlemmer til komiteene. Valgnemnda (representanter fra hvert parti i kommunestyret) skal fremme innstilling overfor kommunestyret på valg av medlemmer til komiteer, nemnder mv. for perioden Det er enighet i valgnemnda om at det i det konstituerende møte kun skal velges medlemmer og varamedlemmer til følgende utvalg: Kontrollutvalget Komite plan og samfunn Komite mennesker og livskvalitet Representanter til samkommunestyret. Side 10 av 15

11 Valg av de øvrige nemnder og utvalg vil skje i kommunestyrets møte 2. november Valgnemnda er i gang med sitt arbeid og valgnemndas innstilling på medlemmer og varamedlemmer i nevnte utvalg, vil bli oversendt kommunestyret så snart den foreligger, eller den vil bli utdelt i det konstituerende møte. Kommunestyret har tidligere lagt forholdstallsprinsippet til grunn ved valg av komiteer, nemnder mv. men har av praktiske årsaker gjennomført valget som flertallsvalg denne måten er lovfestet i kommunelovens 38a Avtalevalg. Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av medlemmer og varamedlemmer, samt leder og nestleder, for komiteene for perioden Side 11 av 15

12 Valg av Verdal kommunes representanter til samkommunestyret for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Samarbeidsavtale Innherred samkommune. I henhold til 5 i Samarbeidsavtale Innherred samkommune skal samkommunestyret med varamedlemmer velges av og blant de to kommunestyrene i Levanger og Verdal. Samkommunestyret har 18 medlemmer hvor 9 representanter velges av og fra Levanger kommunestyre og 9 representanter av og fra Verdal kommunestyre. Valget gjelder for fire år. Ett kjønn skal ikke være representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i samkommunestyret. Valgnemndas innstilling vil bli utdelt i møtet. Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes velge representanter til samkommunestyret for perioden Side 12 av 15

13 Valg av representanter til KS sine organer for perioden / /033 Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Brev datert fra KS. I henhold til «Vedtekter i KS» skal valg av representanter til KS sine organer skje på det konstituerende møtet. I henhold til Verdal kommunes folketall skal kommunestyret oppnevne 3 representanter. Det skal i tillegg velges et antall vararepresentanter som tilsvarer hvert partis (grupperings) antall representanter med tillegg av to. Av brevet fra KS framgår at ordfører bør velges som representant til fylkesmøtet. Valgnemndas innstilling vil bli utlagt i møtet. Saken legges med dette fram for kommunestyret som bes foreta valg av kommunens representanter til KS sine organer for perioden Side 13 av 15

14 Opplæring av folkevalgte valgt for perioden / / Saksordfører: () Verdal kommunestyre /15 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar å benyttes seg av KS Folkevalgtprogram Første del av opplæringen vil bli 11. november Det tegnes abonnement på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for medlemmer i kommunestyret, og for de medlemmene i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlemmer i kommunestyret. I reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår står: «I begynnelsen av hver valgperiode skal det arrangeres kurs for folkevalgte om de grunnleggende prinsipper om kommunal virksomhet. KS sitt kursopplegg blir lagt til grunn for opplæringen. I tillegg vil det bli gitt informasjon om lokale forhold, reglementer m.v. i Verdal kommune.» Alle kommuner tilbys etter valget inntil fire dager med gratis folkevalgtprogram de to første dagene kjerneprogrammet gjennomføres fortrinnsvis så tidlig som mulig etter valget. Side 14 av 15

15 Vi har på møteplan for 2015 planlagt den første bolken i folkevalgtopplæringen til 10. og 11. november. I ettertid har vi fått innkalling til felles samling fra Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for alle formannskap i Nord-Trøndelag den 10. november med tema kommunereformen. Folkevalgtopplæringen vil da bli foreslått gjennomført med en samling 11. november og en to-dagers samling sent i januar 2016 evt. tidlig i februar På to-dagers samlingen vil også administrasjonen ha opplæring på en del områder. KS beskriver folkevalgtprogrammet slik i boka «Tillit» - som er grunnlaget i opplæringen: «DENNE BOKA ER TENKT som en hjelp for deg som er folkevalgt, enten du er helt fersk eller har lang erfaring. Den handler om rollen som folkevalgt i kommunene og fylkeskommunene. Boka handler ikke om partipolitikk. Det er en sak for de politiske partiene og grupperingene. Det å være folkevalgt er både lærerikt og givende, men også krevende og utfordrende. Mange sliter med å finne et handlingsrom i lokalpolitikken. Derfor er det viktig at dere diskuterer dette handlingsrommet så tidlig som mulig etter valget. Det handler blant annet om: rammebetingelsene de oppgavene og rollene dere har i kommunestyret eller fylkestinget samhandlingen i kommunestyret eller fylkestinget samspillet med administrasjonen samhandlingen med lokalsamfunnet» Boka «Tillit» vil bli utdelt til kommunestyrets medlemmer i møtet. Videre er det i reglementet for folkevalgtes arbeidsvilkår sagt at kommunen skal abonnere på tidsskriftet «Kommunal Rapport» for samtlige kommunestyrerepresentanter og de medlemmer i kontrollutvalget, komiteene og administrasjonsutvalget som ikke er medlem av kommunestyret. Rådmannen vil tilrå at nevnte abonnementsordning videreføres kommende valgperiode. Det vil bli vurdert å tegne elektronisk abonnement. Side 15 av 15

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR

FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Sentraladministrasjonen FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR Vedtatt av kommunestyret 30.1.2012 (Gjeldende fra 1.1.12) (Tas opp til vurdering av kommunestyret ved

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s)

Innstilling fra driftskomiteen i saken 67/11 legges ut i møtet. Verdal, 21. oktober 2011. Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.10.2011 Tid: 14:00 merk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE

INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kvænangen kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 - REGLEMENT KNYTTET TIL DEN POLITISKE ORGANISASJON I KVÆNANGEN KOMMUNE Kommunestyret side 3 Formannskapet side 11 Teknisk utvalg side 12 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune

Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Folkevalgtes arbeidsvilkår i Rana kommune Innhold 1. Generelt om reglementet... 4 2. Tap av inntekt og vederlag for utlegg... 4 2.1. Generelle regler for utbetaling... 4 2.2. Tap av inntekt... 4 2.2.1.

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG

REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG FROSTA KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNALE UTVALG Reglementene er vedtatt/endret av kommunestyret i møter 13.12.11 og 26.02.13. Reglementene gjelder inntil kommunestyret vedtar nye reglement, eller foretar

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010.

VEDTEKTER. for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. VEDTEKTER for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap vedtatt av generalforsamlingen - sist endret 3. mai 2010. Kap 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor Godkjent

Detaljer

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling.

Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling. Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: 15.09.2015 kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår

Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Vedtatt av Asker kommunestyre 24. mai 2011 11/2528 L36637/11 1 Kapittel 1 Folkevalgtes rettigheter og plikter...3 1-1 Hjemmel og definisjon...3 1-2 Rettigheter...3

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR I RØYKEN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 Innhold 1. Reglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Omfanget av det som

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.08.2011 Tid: 09:00 Møte

Detaljer

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015

REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 REGLEMENT FOLKEVALGTES ARBEIDSVILKÅR 2011-2015 GJØVIK KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 25.08.11 INNHOLD 1. Opplæring og informasjon til de folkevalgte.... 3 1.1 Opplæring... 3 1.2 Informasjon... 3 1.3 Utsending

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG ANDRE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG I GAMVIK KOMMUNE. Forslag fra ad-hoc utvalg 2.03.3 Innholdsfortegnelse: Felles reglement for utvalg, råd, nemnder, ad-hoc

Detaljer