«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde juni 2012 Siri Klevstrand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand"

Transkript

1 «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde juni 2012 Siri Klevstrand

2 Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker

3 Meld. St. 29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Gode og ordnede arbeidsforhold i Norge, men utfordringer særlig ift: Sykefravær Sosial dumping Ufrivillig deltid

4 Meld. St. 29 Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv Deltid: Deltidsansattes fortrinnsrett til ledig stilling Drøftingsplikt deltid Merarbeid rett til høyere stillingsprosent? Utvide rapporterings- og redegjørelsesplikten? Sosial dumping anstendig arbeidsliv Arbeidstilsynet tilsynskompetanse ift forskrift om offentlige anskaffelser? Arbeidstilsynet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr?

5 Stortingsmelding arbeidsmiljø høring i Stortingets helse- og sosialkomité 13. februar Deltid - KS ønsker gjennomgang av arbeidstidsbestemmelsene Sosial dumping -anstendig arbeidsliv - KS mener leverandører og underleverandører som arbeidsgiver har hovedansvar for sine ansattes lønns- og arbeidsvilkår i tråd med lov og regelverk. - Hvis Arbeidstilsynet får en utvidet tilsynskompetanse, må dette ikke føre til at tilsyn rettet mot offentlige virksomheter fører til færre tilsyn mot oppdragstakere. KS mener at oppmerksomheten og tiltak også må rettes mot oppdragstaker. KS påpekte behovet for et tydelig og håndterbart regelverk.

6 Høring forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskrift om lønns og arbeidsvilkår i off kontrakter: - Oppdragsgiver skal - i kunngjøring el konkurransegrunnlag opplyse om krav til lønns og arbeidsvilkår i kontrakt - ta inn klausuler om lønns og arbeidsvilkår i kontrakter - i kontrakt kreve at leverandør må dokumentere lønns og arbeidsvilkår (innsyn) - i kontrakt forbeholde seg rett til nødvendige (egnet) sanksjoner - gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns og arbeidsvilkår overholdes

7 Høring forslag om tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter KS mener: Fortsatt uklarheter i forståelsen av forskriften. Dette vil skape utfordringer som er uheldige for tilsynsoppgaven. EØS-rettslige utfordringer Tilsynskompetanse vil rette seg mot oppdragsgiver og ikke oppdragstaker. Forslaget innebærer ikke mulighet for Atil å foreta seg noe overfor leverandøren (til forskjell fra tilsyn etter allmenngjøringsloven). Mulige kontraktsrettslige begrensninger KS er i mot at Arbeidstilsynet får tilsynskompetanse. Allmenngjøring av tariffavtaler en bedre løsning.

8 Høring forslag om innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr Forslag om at Arbeidstilsynet skal få hjemmel til å skrive ut overtredelsesgebyr for brudd på arbeidsmiljøloven. Sanksjonene som finnes i dag ansees ikke som effektive nok pålegg, tvangsmulkt, stenging, politianmeldelse. Supplement til vanlig straffeforfølgelse

9 Høring forslag om innføring av hjemler for å ilegge overtredelsesgebyr Rettsikkerhet. Administrativt gebyr, men likner bot. Overtredelsesgebyr problematisk ift Grunnlovens forståelse av straff ( 96). Atil både kontrollør, politi, påtalemyndighet og dommer? Hvordan skal tilsynet vurdere faktum? Retningslinjer, ensartet praksis, bransjekunnskap Hvordan utmåle riktig straffenivå? Pålegg er ofte nok KS går i mot forslaget om overtredelsesgebyr på det nåværende tidspunkt

10 FoU: Anskaffelser og «sosial dumping» i kommunene omfang og tiltak Hva legges i begrepet sosial dumping? Hvor stort er omfanget av tjenesteanskaffelser, og i hvilken grad forekommer sosial dumping ved anskaffelser/innkjøp av tjenester i kommunal sektor? Hvordan følger kommunesektoren opp lov- og regelverket ved anskaffelser for å avdekke og hindre sosial dumping hos leverandører og underleverandører? Hva ansees eventuelt som problematisk fra kommunesektorens side i deres oppfølging av leverandører og underleverandører? Hvilke tiltak vil være de viktigste for å hindre sosial dumping ved anskaffelser/innkjøp av tjenester i den enkelte kommune/fylkeskommune/kommunale bedrift?

11 «Sosial dumping» Etter Regjeringens vurdering er det sosial dumping av utenlandske arbeidstakere både når de utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, herunder regler om arbeidstid og krav til bostandard, og når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener, eller som ikke er i tråd med allmenngjøringsforskrifter der slike gjelder. (Handlingsplan mot sosial dumping i revidert nasjonalbudsjett 2006)

12 Omfang tjenestekjøp Kjøp fra private leverandører utgjør om lag 17,5 milliarder eller nær 6% - av totale driftsutgifter i kommunene. Nær 90 % av tjenesteproduksjonen skjer i egenregi.

13 «Sosial dumping» i din kommune det siste året?

14 - Kommunen har gode nok kontrollrutiner for å kunne fange opp eventuell uregelmessighet Innkjøper Tillitsvalgt Leder 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Helt uening Delvis uenig Verken uenig eller ening Delvis enig Helt enig Vet ikke/ikke aktuelt

15 Erfaringer i hos dere? Hva gjør HMS/HR? Omfang anskaffelser? Omfang innleie? Kontrollrutiner?

16 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter arbeidsmiljøloven 4-6 Flere henvendelser til KS om tilretteleggingsplikten: «NAV opplyser at de fleste kommunene har satt av penger til utprøving av arbeidsevnen, noen har en sentral "pott" og andre gjør det slik at avgivende avdeling belastes for lønnsutgiftene ved utprøving på ny arbeidsplass. Var det meningen at gradert sykemelding skulle medføre økte kostnader for arbeidsgiver?» (Spørsmål til KS Medlemsservice) 4-6: Arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig

17 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Arbeidsgiver skal tilrettelegge så langt det er mulig - Vurderes konkret i det enkelte tilfelle; størrelse på virksomheten, økonomi, tiltakets omfang, kostnader med mer - Skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid før eventuell omplassering - Skal ikke innskrenke andre ansattes rettigheter - Ikke opprette ny stilling

18 Hva sier forarbeidene? I forarbeidene til arbeidsmiljølovens 4-6 (ot. prp. nr. 49 ( )) uttales: «Dersom det ikke viser seg mulig å tilrettelegge slik at arbeidstaker kan fortsette i sitt vanlige arbeid, skal arbeidsgiver vurdere omplassering/overføring til annet arbeid. Arbeidsgivers plikt går ikke så langt som til å opprette en ny stilling for den aktuelle arbeidstaker, men dersom det er eller blir ledig en passende stilling i virksomheten, skal den tilbys arbeidstakeren hvis vedkommende ellers er skikket for stillingen.»

19 Forholdet til folketrygdloven Dersom arbeidstakeren delvis kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver eller nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom bedriftsinterne tiltak, skal det ytes graderte sykepenger, jf. folketrygdloven (ftrl.) Forarbeidene: folketrygdloven og arbeidsmiljøloven må fortolkes og praktiseres i lys av hverandre. Begrepet «arbeidsrelatert aktivitet» må ikke fortolkes videre enn arbeidsgivers tilretteleggingsplikt etter aml. 4-6.

20 NAVs rundskriv til folketrygdloven 8-6 uttaler : Hva vil det si «delvis å kunne utføre sine vanlige oppgaver eller nye oppgaver»? «Med oppgaver tenkes her på en hver type oppgave som blir utført og som har en verdi for bedriften. For at den sykmeldte skal kunne utføre slike oppgaver vil det ofte kreves at arbeidsgiver i samråd med den sykmeldte, i forkant eller parallelt utprøver/iverksetter tilretteleggingstiltak som gradvis vil kunne føre til en økning av arbeidsevnen.»

21 Hva gjør vi? KS: Oppfølgingsgruppa Hva gjør dere?

22 Aktuelle saker Samarbeid Arbeidstilsynet: Inneklimaprosjekt: «Inneklima i offentlige bygg» Hvordan ivaretas dette i fylkeskommunene? Utarbeidelse veileder på håndtering av vanskelige personalsaker Samarbeid om bransjesatsninger: 2013 og 2014 helse- og sosial, renhold, unge arbeidstakere

23 Best sammen - om å øke nærvær blant renholdere Nytt hefte fra partene i KS-området

24 FOU - 12 år med IA-avtaler hva nå?" Aktuelle problemstillinger: Opplever arbeidsgivere i kommunal sektor at de har tilstrekkelige og gode nok virkemidler i IA-arbeidet, evt. hvilke andre virkemidler ville være ønskelige? Hvilke resultater oppnår man ved dagens virkemiddelbruk? Er tidsbruken ved dagens virkemidler for store/passe i forhold til resultatene man oppnår? På hvilken måte kan en tydeligere kopling mellom HMS-arbeid og IA effektivisere avtalen? Hvilke utfordringer er knyttet til fordeling av roller og ansvar? På hvilken måte kan kultur og holdningsendringer være en nødvendig forutsetning for å oppnå målene i avtalen? Hvordan kan ulike modeller for finansiering av sykelønnsordningen for hhv. arbeidsgiver og arbeidstaker bidra til økt nærvær og handlingsrom?

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS

Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren. Rapport til KS Sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren Rapport til KS 1 Forord Denne rapporten er utarbeidet av KPMG for KS. Rapporten er svar på FOU prosjekt 114009, sosial dumping ved anskaffelser i kommunesektoren

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Forenklet sykefraværsoppfølging. Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Forenklet sykefraværsoppfølging Delrapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 3. mars 2014 1 Etter enighet mellom avtalepartene i IA-samarbeidet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 26. november 2013

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet

Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012 Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos Håndheving

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014

Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 0030 Oslo Deres ref.: 14/2614- Vår ref.207.19/nss Dato: 25.09.2014 Høring om endringer i arbeidsmiljøloven Akademikerne viser til departementets brev som vi

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven.

FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN. Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. 1 FORSLAG TIL ENDRING AV ARBEIDSMILJØLOVEN Innledning Etter regjeringsskiftet er det foretatt vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven. De første endringene ble vedtatt kort etter regjeringsskiftet. Endringene

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Innleie av arbeidskraft

Innleie av arbeidskraft En veileder for innleide og tillitsvalgte Innleie av arbeidskraft Innholdsfortegnelse Hilsen fra LO-leder Roar Flåthen s. 2 Om heftet s. 3 Før innleie: Drøfting er viktig! s. 4 Innleie fra produksjonsbedrift

Detaljer

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007)

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innst. O. nr. 29 (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT

TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET SYKEFRAVÆRSUTVALGETS RAPPORT Avgitt 6. november 2006 Sykefraværsutvalget Sykefraværsutvalget ble oppnevnt ved brev fra statsministeren til organisasjonene 11. september

Detaljer

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING

SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING Bilag i midten: Hva kan vi gjøre? NORSK TJENESTEMANNSLAG SVART ØKONOMI SOSIAL DUMPING OFFENTLIG SEKTORS ROLLE 1 INNHOLD FORORD 3 UNDERGRAVES DEN NORSKE MODELLEN? 4 NETTVERK MOT SVART ØKONOMI 5 KREVENDE

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter ved redusert arbeidsevne Tilrettelegging, oppfølging og medvirkning etter arbeidsmiljøloven Av Avesta Nomat Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

HØRINGSNOTAT LOVFESTING AV LØNN UNDER AMMEFRI. 1. Innledning

HØRINGSNOTAT LOVFESTING AV LØNN UNDER AMMEFRI. 1. Innledning 8.6.2012 HØRINGSNOTAT LOVFESTING AV LØNN UNDER AMMEFRI 1. Innledning Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslår å lovfeste en begrenset rett til lønn under ammefri i barnets første leveår.

Detaljer