Det har etter at avtalene ble inngått vært en del uro knyttet til bruk av rammeavtalene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det har etter at avtalene ble inngått vært en del uro knyttet til bruk av rammeavtalene."

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 23. mai 2011 Saksnr.: Saksbehandler: TOJO Emnekode: SARK-20 Til barnehager og skoler Bruk av vikaravtaler for barnehage og skole 1. Innledning Bergen kommune inngikk i mai 2010 avtale med fire vikarbyrå for levering av vikarer til barnehager og skoler. Avtalene skal benyttes når kommunens enheter ikke har egne vikarer og må kjøpe vikartjenester fra en ekstern leverandør. De fire avtaleleverandørene er Adecco Norge AS Manpower AS ISS Personalhuset AS Proffice Norge AS Det har etter at avtalene ble inngått vært en del uro knyttet til bruk av rammeavtalene. 2. Avlønning av lærervikarer Pedagogisk Vikarsentral AS som ikke fikk avtale, klaget kommunen inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). De mente at kommunen skulle ha avist tilbudene fra alle de fire leverandørene som fikk avtale. Pedagogisk Vikarsentrals synspunkter som var knyttet til hvordan vikarenes lønn skulle synliggjøres i konkurransen, førte ikke frem. Klagen er nå endelig avvist av KOFA. Uavhengig av hvilken lønnssats leverandørene benyttet i konkurransen, vil leverandørene ha plikt til å avlønne vikarene i tråd med bestemmelsene om minstelønn i kontrakten, som tilsvarer de minstekrav til lønn som følger av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Kommunen har gjennomført en kontroll for januar måned 2011 av lønns- og arbeidsvilkår hos avtaleleverandører, og det er for pedagogisk personell ikke avdekket vesentlige kritikkverdige forhold. Ny kontroll vil bli avholdt i avtaleperioden. I motsetning til Pedagogisk Vikarsentral AS avlønner kommunens valgte leverandører alle sine vikarer time for time. Dette betyr at det skal betales for alt arbeid vikaren utøver, herunder for- og etterarbeid og inneklemte timer. Avlønning av lærervikarer time for time medfører en utfordring for bestiller av vikartjenester.

2 Ved bestilling må en ha en grundig gjennomgang av samtlige oppgaver vikaren skal utøve, og deretter anslå et timetall. Diskuter gjerne med vikarbyrået slik at det er tilstrekkelig avklart hvilke forventninger som ligger i bestillingen. 3. Leveransespesifikasjon Bestillere av vikartjenester må være kjent med vedlagte leveransespesifikasjon for vikartjenester. Det er vesentlig at den bestilling en foretar samsvarer med det behov en har for faglige kvalifikasjoner hos vikaren. Dersom vikarbyråene ikke kan levere vikar med ønsket faglige godkjenning, er dette å betrakte som et avvik. Oversikt over stillingskategorier og krav til utdanning følger av prisliste for det enkelte vikarbyrå på Innkjøpsseksjonens intranettside. Som alltid er det vesentlig at en i etterkant av leveransen kontrollerer faktura mot den bestilling en har foretatt. 4. Fremleggelse av vandelsattest Et annet spørsmål som har hatt fokus er om det er vikarbyrået eller den enkelte bestiller av vikartjenester som har ansvar for at den enkelte vikar fremlegger vandelsattest for de stillinger som krever dette. Følgende fremgår av leveransespesifikasjon pkt. 1.6 og Politiattest Leverandør er ansvarlig for at personell som skal arbeider med barn og unge under 18 år og personer med utviklingshemming, fremlegger politiattest første arbeidsdag. Det vises til regelverk vedrørende krav til politiattest. 1.8 Kvalitetssikring av vikar før tiltredelse Før vikar tiltrer i vikariat plikter leverandør spesielt å 1. Sørge for at vikar før første arbeidsdag fremlegger vandelsattest for stillinger som iflg. norsk lov krever det. Vikarbyrået har ansvar for at de vikarer de tilbyr har godkjent vandelsattest, mens den enkelte bestiller som mottar vikarer (barnehage eller skole) - må sjekke vandelsattest som fremlegges første arbeidsdag. 5. Plikt til å benytte inngåtte rammeavtaler: Det foreligger en plikt til å benytte de rammeavtaler kommunen har inngått. Når det gjelder vikartjenester er det forståelse for at det oppstår situasjoner der ingen av kommunens avtalebyrå kan levere. I slike situasjoner er det vesentlig at avviket meldes til administrasjonssjefen med kopi til Det føres løpende statistikk over kjøp innenfor og utenfor avtale. For å kunne følge opp manglende leveranse hos avtalebyråene er det helt nødvendig å kunne fremlegge konkrete eksempler. For mer informasjon om vikaravtalene, bestillingsrutiner, avviksskjema m.m. Se nærmere informasjon på Innkjøpsseksjonens intranettside 2 av 8

3 6. Annet Vi understreker forøvrig at de eksterne vikarene er ansatt hos bemanningsbyråene og at de derfor ikke kan hentes inn til vikariater hvor de ansettes av kommunen uten at de har vært blant søkermassen ved en ordinær utlysning/ansettelsesprosess. Byrådsavdeling for barnehage og skole Anne-Marit Presterud kommunaldirektør Torstein Johannessen administrasjonssjef Vedlegg: Leveransespesifikasjon - Vikartjenester til barnehager- og skoler 3 av 8

4 Vedlegg I Generell leveransespesifikasjon - vikartjenester NOR Generell leveransespesifikasjon - vikartjenester Kravene som er beskrevet i leveransespesifikasjonen er minimumskrav til leverandør. 1.0 ANSVAR 1.1 Arbeidsgiveransvar Leverandør skal ha det fulle arbeidsgiveransvar for vikaren. Leverandør skal være ansvarlig for at leveransen er i overensstemmelse med norske lover og forskrifter, og at leveransen ellers vil være i samsvar med bestilling av den enkelte vikar. Leverandør skal ha ansvaret for å utbetale lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, eventuell sykelønn og andre lovbestemte trekk til vikaren. Leverandør skal sørge for at ansatte og eventuelle innleid arbeidskraft som medvirker ved oppfyllelse av kontrakt, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt i det land og distrikt der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Oppdragsgiver har rett til å be om at tilbyder og eventuelt underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns og arbeidsvilkår til sine ansatte. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for Bergen kommune er underlagt gjeldende lover og regler, samt kommunens egne reglementer så langt de passer for det konkrete tjeneste- eller arbeidsforhold. 1.2 Oppholdstillatelse/ arbeidstillatelse Leverandør skal kun levere vikarer som har oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge. 1.3 Autorisasjon Leverandør skal kun levere autorisert personell til stillingstyper som krever det. 1.4 Identifisering Leverandør skal sørge for at vikarer som arbeider innen hjemmetjenester skal identifisere seg. Leverandør har ansvaret for å inndra identifiseringspapirene når vikaren slutter i stillingen. Vikaren skal ikke få sluttattest før vedkommende har levert inn identifiseringspapirene. 1.5 Vikarens tidligere ansettelsesforhold Leverandør skal ikke tilby vikarer som i løpet av de 3 siste måneder har vært fast ansatt innen samme oppgaveområdet hos oppdragsgiver. 1.6 Politiattest Leverandør er ansvarlig for at personell som skal arbeider med barn og unge under 18 år og personer med utviklingshemming, fremlegger politiattest første arbeidsdag. Det vises til regelverk vedrørende krav til politiattest. 4 av 8

5 Begrepet stilling skal forstås vidt. Det avgjørende for om politiattest skal kreves eller ikke, er om vedkommende i sin utøvelse av tjenesten vil kunne komme i en situasjon med barn eller utviklingshemmede der overgrep/seksualforbrytelse kan finne sted.. Leverandør skal sørge for at vikar første arbeidsdag fremlegger vandelsattest for stillinger som iflg. norsk lov krever det. Leverandør garanterer for å ha sjekket og godkjent vikar sin vandelsattest, før vikar tiltrer i slike stillinger. 1.7 Taushetsplikt Det vises til reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens (Lov av 10. februar 1967) 13 flg., og yrkesbestemte taushetsbestemmelser i særlover. Til anvendelse kommer også taushetserklæring, etiske retningslinjer og IT- sikkerhetserklæring for vikarer til Bergen kommune. 1.8 Kvalitetssikring av vikar før tiltredelse Før vikar tiltrer i vikariat plikter leverandør spesielt å 2. Opplyse og sørge for at hver enkelt vikar har lest og forstått Bergen kommunes taushetserklæring, som skal være signert av vikar før tiltredelse i Bergen kommune. 3. Opplyse og sørge for at hver enkelt vikar har lest og forstått Bergen Kommune sine etiske retningslinjer. 4. Kvalitetssikre at vikarens cv og vitnemål, samt minimum en referanse skal sjekkes. Dersom stillingen krever gyldig autorisasjon skal den kvalitetsikres ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. 5. Sørge for at vikar før første arbeidsdag fremlegger vandelsattest for stillinger som iflg. norsk lov krever det. Leverandør skal være ansvarlig for sine underleverandørers ytelser på lik linje med sine egne. Bestiller skal på forespørsel få tilsendt kopi av dokumentasjon på vikarenes kompetanse. 2.0 SERVICE Det er ønskelig å få samme vikar tilbake til avdelinger, etater og virksomheter hvor de tidligere har arbeidet. Leverandør skal holde oversikt over hvilke avdelinger, etater og virksomheter vikarer har erfaring fra. Leverandør skal derfor først tilby vikariat til de vikarer som bestiller ønsker. Dersom vikar uteblir pga sykdom eller annet, plikter leverandør å stille med ny vikar innen rimelig tid. Oppdragsgiver skal værer pliktig til å tilbakemelde om vikarer som ikke fungerer. Leverandør skal følge opp oppdragsgivers tilbakemelding om arbeidstakere som ikke fungerer. Utskifting av vikarer kan ikke foretas uten bestillers skriftlige forhåndssamtykke. 5 av 8

6 2.1 Generelle forventninger til vikarenes egenskaper Det forventes at vikaren o tilpasser seg gjeldende arbeidsrutiner, arbeidstid og arbeidsmiljø. o Jobber selvstendig o Er fleksibel og positiv o Er pliktoppfyllende o Har gode samarbeidsevner 2.2 Opplæring av vikar Leverandør skal sørge for at de vikarer som skal bruke disse, kan kommunens fagsystemer. Dersom vikar ikke kan disse systemene og oppdragsgiver gjennomfører opplæring av vikaren, skal bestiller kunne trekke fra opplæringskostnader på faktura, opptil 1 dag (7,5 eller 8 timer, det som er normal arbeidstid på arbeidsstedet). Leverandør skal kunne sikre at vikar behersker norsk muntlig og norsk skriftlig for de stilligskategorier som skal dokumentere i kommunens fagsystemer. I andre typer stillinger skal vikar har norskkunnskap i forhold til den tjenesten de utfører. For stillinger som krever det skal leverandør gi nødvendig opplæring til vikar vedrørende brannsikring. 2.3 Krav til levering Begreps definisjoner: Oppdragsgiver: Bergen kommune, samarbeidende kommuner og virksomheter. Bestiller: Tjenestested som forespør om vikarer, behandler mottak av kandidatforslag, utfører bestilling eventuelt også avbestilling av vikaren Forespørsel: Bestillers første henvendelse om behov for vikar til enkeltoppdrag. Tilbud: Leverandørs forslag om aktuelle kandidater. Bestilling: Når bestiller har valgt den aktuelle kandidat til stillingen og det er enighet om pris, sender bestiller bestilling til aktuell leverandør. Avbestilling: Når leverandør ikke har behov for bestilt vikar sender han en avbestilling på denne. Levering: 1. Det skal være mulig å forespørre/ bestille vikarer mellom kl kl hverdager og helligdager. Dette gjelder for helse og pedagogisk personell. For andre vikarer skal det være mulig å forespørre/bestille hverdager kl Hastebestillinger skal ha en leveringstid på maks 4 timer. Med leveringstid menes det fra bestiller forespør leverandør om vikar til vikar stiller på arbeidsstedet. Tid bestiller bruker for å komme med tilbakemelding til leverandør skal ikke medregnes. Hastebestillinger defineres som behov som oppstår uten at oppdragsgiver kunne forutse dette i forkant. 6 av 8

7 3. Ordinære forespørsler skal ha en leveringstid på 1 døgn for oppdrag på mindre enn to uker. For oppdrag som varer mer enn to uker, skal leverandør foreslå en kandidat etter 1 døgn. Fra forespørsel til kandidat kan begynne å arbeide, skal det maksimum ta 4 døgn. 4. Krav til levering gjelder oppdrag med omfang på 4 timer og mer. Leverandør skal så langt det er mulig være fleksibel når det gjelder eventuelle oppdrag under 4 timer. 2.4 Prosedyrer for bestilling av vikar 1. Bestiller sender forespørsler fortrinnsvis på e-post til en eller flere av avtaleleverandørene. 2. Leverandør sender CV på aktuelle kandidater til bestiller. 3. Bestiller vurderer kandidatene (utfører intervju med kandidatene i de situasjonene det er praktisk mulig), og gir så en tilbakemelding til leverandør. 4. Dersom det foreligger en aktuell kandidat blir bestiller enig med leverandør om stillingstype, erfaring, timepris og oppdragets lengde. Dette skal fortrinnsvis skje skriftlig og bestiller sender bestilling til leverandør. Dersom ingen kandidat er aktuell gir bestiller tilbakemelding om ønske av nye kandidater. Leverandør plikter da å stille med andre aktuelle kandidater. 5. Leverandør bekrefter bestilling skriftlig til bestiller. Dette gjelder også dersom bestilling har vært muntlig. 6. Oppdragsgiver gir tilbakemelding til eventuelle andre leverandør om at forespørsel ikke lenger er gyldig. Dette gjelder der flere avtaleleverandører er forespurt om samme oppdraget. 2.5 Arbeidstid Leverandør er ansvarlig overfor oppdragsgiver for at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes, herunder skal leverandør ha kontrollsystemer som sikrer dette. Leverandør skal være ansvarlig for at vikarene informeres om arbeidsmiljølovens bestemmelser, videre skal vikarene pålegges å følge bestemmelsene. Forespørsler om ekstraarbeid som er i konflikt med arbeidsmiljøloven, skal avvises. Hver enkelt vikar skal følge den arbeidstiden som er normalen på den arbeidsplass hvor de har oppdrag. 3.0 BETALING 3.1 Opplysningsplikt Ved bestillers forespørsel skal leverandør ved første tilbud uoppfordret opplyse om vikarens time pris sammen med vikarens kvalifikasjoner. Det tillates ikke i den enkelte vikarperiode å flytte vikarene til en høyere kompetansegrad. 3.2 Overtid Overtid skal forhåndsgodkjennes av bestiller med henvisning til kontrakt om tjenesteområde, kompetansegrad og pris. 7 av 8

8 Overtid for vikaren skal følge samme regler som for tilsvarende stillinger hos oppdragsgiver. Ved pålagt overtid beregnes overtidstillegg av avtalt timepris for den aktuelle vikar. Overtidstillegget skal uoppfordret opplyses til bestiller i rimelig tid før vikarens tiltredelse. Overtidstillegget gjelder kun når det er pålagt fra oppdragsgiver at vikaren skal arbeide overtid, ikke ved at leverandør tilbyr en vikar som ønsker å arbeide overtid eller det er de eneste "tilgjengelige" vikarer fra leverandørs side ved forespørsel og bestillertidspunkt. Overtid for vikaren skal følge samme regler som for tilsvarende stillinger hos oppdragsgiver. Dette gjelder også overtidstillegget. Overtidstillegget gjelder kun for vikarer som har jobbet ordinær vakt hos oppdragsgiver og oppdragsgiver pålegger overtid. 3.3 Ansettelse av vikarer Leverandørene kan ikke kreve økonomisk vederlag / arbeidsformidlingsgebyr eller økonomisk kompensasjon dersom vikarer velger å slutte hos leverandør etter en ordinær søknadsprosess med utlysning av stilling og ansettelse hos oppdragsgiver. Oppdragsgiver skal ikke aktivt forsøke å rekruttere vikarer som er innleid. 3.4 Vikarens bolig Oppdragsgiver kan ikke faktureres for boligutgifter, reise eller andre utgifter for vikar. Oppdragsgiver skal kun faktureres for timepris som foreligger. 3.5 Fakturering Vikartjeneste faktureres for effektiv arbeidstid fratrukket lunsjpause. Avregning skjer i henhold til timelister, attestert og godkjent av ansvarlig person hos oppdragsgiver. Faktura skal spesifisere timeforbruk og stillingskategori for angitte person. Ved overtid skal faktura vise timepris for vikaren samt overtidstillegget. Eksempel: Kontor- kjernetiden er til Dersom en vikar arbeider i dette tidsrommet, faktureres oppdragsgiver for effektiv arbeidstid på 7 timer og 15 minutter (7 timer 45 minutter 30 minutter lunsj). Hver enkelt enhet hos oppdragsgiver skal ha sitt eget kundenummer med separat statistikkmulighet. Fakturering skjer månedlig med samlefaktura pr. kundenummer. Det bekreftes at tilbyder har lest og forstått dette dokumentet og er innforstått med at dette er et minimumskrav til hva som må leveres i denne kontrakten. Dato: Navn på firma/tilbyder: Signatur: 8 av 8

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kommunaldirektør Rune Haugsdal. Innkjøpsseksjonen. Dato: 28. mars 2011. Kommunens vikaravtaler - rapport fra kontroll av lønns- og arbeidsvilkår BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201007788-16 Saksbehandler: EMRI Emnekode: SARK-071 Til: Fra: Kommunaldirektør Rune Haugsdal Innkjøpsseksjonen Dato: 28.

Detaljer

Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer

Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer Internrevisjonen i Helse Vest RHF Kontraktsoppfølging av rammeavtaler for leveranse av helsepersonellvikarer November 2010 Gjennomført av Deloitte AS på oppdrag fra Helse Vest RHF Innhold Innledning...

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen

IKM-I-K-10N Standard innkjøpsbetingelser for innleie av personell IKM Gruppen Side 1 av 10 1. ANVENDELSE 1.1. Disse generelle betingelser for innleie av personell gjelder med mindre annet er avtalt skriftlig. Dersom utleier benytter eller henviser til andre alminnelige eller spesielle

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-126. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-126 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vikartjenester barnehage- skole og merkantilt for kommunene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-128. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-128 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Kontrolltjenester i henhold til alkohol- og tobakkskadeloven til kommunene på Øvre Romerike For 2 år med

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-4/2010 Rundskriv Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Heftets tittel: Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter Utgitt: 02/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune

Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune. Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune Forvaltningsrevisjon Nøtterøy kommune Midlertidige ansettelser og bruk av vikarer i Nøtterøy kommune November 2012 2 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653

AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE. ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 AVTALE BO- OG OMSORGSLØSNINGER FOR SÆRSKILTE BEBOERE ALERIS UNGPLAN & BOI AS (heretter kalt oppdragstaker) Organisajonsnummer: 985 194 653 OG UTLENDINGSDIREKTORATET (UDI) (heretter kalt oppdragsgiver)

Detaljer

RAMMEAVTALE nr 21645

RAMMEAVTALE nr 21645 RAMMEAVTALE nr 21645 mellom Helse Sør-Øst RHF og EEG-Laboratoriet AS heretter benevnt heretter benevnt Oppdragsgiver Leverandør RAMMEAVTALEN GJELDER: Avtale om leveranse av polikliniske nevrofysiologiske

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV

Kvalifikasjonsgrunnlag KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV Kvalifikasjonsgrunnlag nr. 09/378 KONKURRANSE MED FORHANDLINGER ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG DEL II I (OVER EØS-TERSKELVERDI) FOR ANSKAFFELSE AV LÆRINGSPLATTFORM(LMS) til Hedmark fylkeskommune Frist for

Detaljer

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter

IS-7/2013. Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter IS-7/2013 Retningslinjer for praktisk tjeneste (turnustjeneste) for fysioterapeuter 1 Innhold Forord...3 1. Turnustjenesten innledning...3 1.1 Formål med og innhold i turnustjenesten...3 1.2 Turnuslisens

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer