Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang"

Transkript

1 Vikarbyrådirektivet Konsekvenser og omfang Hvordan vil direktivet berøre anleggsbransjen? Advokat (H) Nicolay Skarning Leder av Kvales arbeidslivsavdeling

2 I. Hva er vikarbyrådirektivet? Temaene i dag II. III. Prosessen og konfliktlinjene Hva faller inn under vikarbyrådirektivet og hva faller utenfor? IV. Likebehandlingen og konsekvensene for anleggsbransjen V. Hvilke grep kan tas for å holde kostnadene nede? VI. Oppsummering

3 Min bakgrunn for temaet Tillitsvalgt Forsvaret Jurist fra Universitetet i Oslo 1990 Hovedtillitsvalgt i Norges Juristforbund Dommerfullmektig Larvik og Oslo Advokat i NHO arbeidsrettsavdelingen Møterett for Høyesterett 2004 Medlem av Bedriftsdemokratinemnda Kommer med boken Midlertidig ansettelse, innleie og vikarbyrådirektivet på Universitetsforlaget i juni 2013 Leder av Kvales arbeidslivsavdeling 3

4 I. Hva er vikarbyrådirektivet? (EU-direktiv 2008/104/EF av 19. november 2008) Vikarbyrådirektivet er fra 2008 i EU, og Norge vedtok endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven pga direktivet Gjelder både det offentlige og det privates kjøp av vikartjenester fra vikarbyråer (formål å leie ut folk) Gjelder ikke når en maskinfører leier inn vikar fra annen maskinfører eller andre som IKKE er vikarbyrå Vikarbyrådirektivet krever at vikaren får samme lønn, kostnadsdekning, arbeidstid mm. som om han var direkte ansatt i bedriften 4

5 Når gjelder direktivet? Entreprenøren leier inn folk for et oppdrag fra bemanningsbyrå: JA Entreprenøren leier inn folk fra annen entreprenør: NEI Entreprenøren setter ut deler av arbeidet i underentreprise: NEI Hvis JA: Vikaren får lønn, tillegg og behandles som en ansatt Hvis NEI: Arbeidstaker kan ikke kreve likebehandling, og har kanskje lavere lønn, færre tillegg, ikke samme kost osv 5

6 Konsekvenser Fra Lovproposisjonen; 67 % av de innleide vikarene hadde dårligere lønn enn de ansatte hos innleie, og bare 10, 2 % feriepenger Disse må opp (eller de direkte ansatte ned ) og få 12 % feriepenger (som de direkte ansatte) Vikarene må i utgangspunktet få samme tilgang til kantine, transport, bedriftsbarnehage, bedriftshytte (omdiskutert), julegaver, julebord, fellessamlinger mm 6

7 II. Prosessen og konfliktlinjene Det demokratiske underskudd og kapitalkreftenes dominerende posisjon gjør at EU i dag framstår som det fremste redskap for å undergrave fagbevegelsen og faglige rettigheter i Europa. Gjennom den sterkt udemokratiske EØSavtalen rammes også norsk fagbevegelse av denne utviklingen, og så vel arbeidsmiljølov som landsomfattende tariffavtaler er satt under angrep Den aktuelle kampen mot vikarbyrådirektivet er en avgjørende viktig del av denne kampen. Dette direktivet likestiller utleie med faste ansettelser og går inn for å fjerne alle barrierer for bruk av vikarer. Dermed angriper det selve grunnlaget for fagbevegelsen: NAF men fremkommet før 7

8 Så kom regjeringens tiltakspakke omtrent samtidig Solidaransvar for innleiebedriften for vikarens lønn etter likebehandlingsprinsippet Vikarbyrået får plikt til å opplyse sine ansatte om grunnlaget for lønnsfastsettelsen. Vikarbyrået får plikt til å opplyse innleievirksomheten om de vilkår som avtales mellom vikarbyrået og den som leies ut. De tillitsvalgte hos innleier får innsynsrett i den innleides lønns- og arbeidsvilkår. Innleievirksomheten får opplysningsplikt overfor vikarbyrået om de opplysninger som er nødvendig for at vikarbyrået skal kunne ivareta kravet om likebehandling. Lovfestet drøftingsplikt for innleievirksomheten med de tillitsvalgte om bruk av innleie. Arbeidstilsynet skal håndheve drøftingsplikten + kollektiv søksmålsadgang 8

9 Nå gikk arbeidsgiverne i tog Det er galimatias å innføre vikarbyrådirektivet fra nyttår, sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri da han åpnet den årlige verftskonferansen i Ålesund i dag ( ) 9

10 Sverige har skaffet seg unntak Regeringens förslag: Kravet på likabehandling i fråga om lön ska inte gälla uthyrda arbetstagare som har en tillsvidareanställning [fast jobb] och får lön mellan uthyrningsuppdragen Svensk LO godtok unntak fra Vikarbyrådirektivet i motsetning til norsk LO I Sverige behøver ikke vikar med fast jobb i byrået få samme lønn som de andre ansatte om vedkommende får (en viss) lønn mellom oppdragene; Billigere vikarer i Sverige 10

11 Den skumle teksten Direktivet artikkel 2: Formålet med dette direktiv er å sikre vern av vikarer og å forbedre kvaliteten på vikararbeid ved å sikre at prinsippet om likebehandling, som fastsatt i artikkel 5, anvendes på vikarer og ved å anerkjenne vikarbyråer som arbeidsgivere, samtidig som det tas hensyn til behovet for å opprette egnede rammer for bruk av vikararbeid med sikte på å bidra effektivt til å skape arbeidsplasser og til å utvikle fleksible arbeidsformer. Partene legger forskjellige ting i teksten 11

12 Den skumle teksten for noen arbeidsgivere Artikkel 5: De grunnleggende arbeids- og ansettelsesvilkårene for vikarer skal så lenge oppdraget hos et brukerforetak varer, minst tilsvare de vilkår som ville gjelde dersom de hadde blitt ansatt direkte av vedkommende foretak for å utføre det samme arbeidet. Dyrere å bruke vikarer fra vikarbyråer + mer byråkrati: Informasjonsutveksling til byrå, ansatt og tillitsvalgte 12

13 Den skumle teksten for noen tillitsvalgte Artikkel 4: Forbud mot eller restriksjoner på bruk av vikararbeid skal begrunnes bare med allmenne hensyn, særlig vern av vikarer, krav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen eller behovet for å sikre et velfungerende arbeidsmarked og forebygge misbruk. Må Norge åpne mer for vikarbyråer? NHO varsler mulig søksmål 13

14 Likebehandling i arbeidsmiljøloven 12a Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a)arbeidstidens lengde og plassering, b)overtidsarbeid, c)varighet og plassering av pauser og hvileperioder, d)nattarbeid, e)feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og f)lønn og utgiftsdekning Konsekvens: Vikaren skal behandles som om han var ansatt 14

15 Likebehandling av lønn Hvilken lønn ville vikaren ha fått om han eller hun hadde vært direkte ansatt? (basert på kompetanse, ansiennitet med mer) Overtidsbetaling, akkord mm Tillegg, ulempe, bas, fagarbeider, høyde, (ex LOK 3), resultatlønn/bonus Naturalia (frynsegoder); 15

16 Konsekvens Ikke billigere å leie inn folk enn å ansette selv Du som arbeidsgiver må sette opp hva vedkommende ville fått ved direkte ansettelse hos deg av lønn og alle goder, og sende det til vikarbyrået Du må vite om du leier inn fra vikarbyrå eller andre. Antagelig vil noen prøve seg som andre for å unngå direktivet Du henger når Arbeidstilsynet kommer eller vikaren ikke blir likebehandlet (solidaransvar) Pass på at underentreprenør faktisk er det og ikke vikarbyrå 16

17 Vikarbyrådirektivet felles goder også til vikarene Artikkel 6 nr 4 (arbeidsmiljøloven 12 a (2)) skal vikarer gis adgang til brukerforetakets felles innretninger og goder, særlig kantine, barnepass og transport, på samme vilkår som arbeidstakere som er ansatt direkte av foretaket, med mindre forskjellsbehandlingen er objektivt begrunnet Hva med bedriftshytta, julebordet og julegavene? 17

18 Unntak fra likebehandlingen Ikke pensjon Ikke forsikringer Ikke velferdsgoder som full lønn ved foreldrepermisjon, studiepermisjon osv Ikke medlemskap på treningssenter Kan antagelig holdes utenfor dyre kurs og samlinger der saklige grunner tilsier det 18

19 Saksbehandling Arbeidsmiljøloven b): Vikarbyrået skal ha opplysninger om lønn osv fra oppdragsgiver Oppdragsgiver kan be om vikarens vilkår fra vikarbyrået Tillitsvalgte kan be om innsyn i vikarens vilkår Alle parter har taushetsplikt om disse opplysningene Saksbehandlingskrav i tariffavtale Drøftelser mm, hjelp fra de tillitsvalgte til å opptre korrekt Saksbehandlingen skal sikre at du opptrer korrekt 19

20 Solidaransvar for innleier fra , arbeidsmiljøloven c Virksomheter som leier inn arbeidstaker etter 14-12, hefter på samme måte som en selvskyldnerkausjonist for utbetaling av lønn, feriepenger og eventuell annen godtgjøring etter kravet om likebehandling i a. Ved solidaransvar etter første punktum hefter solidaransvarlig også for feriepenger opptjent i tilknytning til kravet. (2)Arbeidstaker må fremme skriftlig krav overfor innleievirksomheten senest innen tre måneder etter kravets forfallsdato. Solidaransvarlig skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er kommet frem. Nok at kravet er forfalt (misligholdt): Vikaren kan gå rett på oppdragsgiver Oppdragsgiver bør derfor kontrollere byrå 20

21 Konsekvens av solidaransvaret Sjekk at vikaren hos dere faktisk har fått lønnen sin utbetalt og at dette er lønn som om vedkommende hadde vært ansatt dette kan du kreve å få frem Ikke betal vikarbyrået før du har sjekket at vikaren har fått lønnen utbetalt du risikerer å betale to ganger (men bare for tre måneder likebehandlet lønn og vilkår) Særlig obs ved utenlandske byråer 21

22 Tiltak for å holde kostnadene nede Sette opp entrepriser istedenfor å bruke vikarbyråer Bruke tjenesteleverandører/selvstendige oppdragstakere En nøktern lønns- og betingelsespolitikk overfor egne ansatte kan brukes også overfor innleide vikarer; For eksempel: Lav lønn og mindre tilgang til goder de første 6 eller 12 måneder i selskapet Leie inn fra andre entreprenører istedenfor fra vikarbyråer Vurdere om egne ansettelser er bedre 22

23 Ytterligere utvikling kollektiv søksmålsrett for LO & Co Kollektiv søksmålsrett for fagforeningene Forslag til ny 17-1 (5) i arbeidsmiljøloven: Fagforening som har medlemmer i en virksomhet som har leid inn arbeidstaker fra bemanningsforetak, jf , kan reise søksmål i eget navn om lovligheten av slik innleie. Retten kan etter påstand fastsette at en dom i saken også skal gjelde for en eller flere enkeltpersoner saken gjelder Med andre ord: NAF/LO kan saksøkte deg, hvis de har medlemmer hos deg, og selv om ingen hos deg vil ha søksmål 23

24 Mulige fallgruver Økte kostnader til innleie av vikarer Kan unngås ved å ha lavere lønn, ansiennitetsregler eller prøvetid med lavere lønn for egne faste eller midlertidige ansatte Risiko for å måtte betale for vikaren to ganger (solidaransvaret) Kan unngås ved å be om dokumentasjon på at vikaren har fått (korrekt) betalt før man betaler vikarbyrået Risiko for søksmål med krav om etterbetaling eller andre krav om likebehandling Kan unngås ved å sikre at vikaren blir likebehandlet og at lønnsopplysninger osv er korrekte/evt etter fremlegg for tillitsvalgt 24

25 Muligheter Bedre tider for seriøse aktører? Reglene gjelder alle (også konkurrentene, og de utenlandske) Bevissthet i forhold til lønnspolitikk og betingelsene til ansatte med kort ansiennitet Blir vikarene bedre ettersom de får bedre betingelser? Utvikling av tjenesteleveranser/underentrepriser istedenfor vikarutleie? 25

26 Avslutning Streng implementering av vikarbyrådirektivet i Norge for å begrense bruken av vikarer og vikarbyråer, med et ønske om å gjøre vikarbruk dyrere se på alternativer Bevisstgjøring hos oppdragsgiver om egen lønnspolitikk kan forhindre økte kostnader ved vikarbruk vanskeligere for bedrifter med tariffavtale Ny vurdering av om oppdragsgiver heller skal bruke tjenesteleverandør og selvstendige oppdragstakere Mer fokus på anerkjente vikarbyråer og mindre på ukjente og utenlandske Lettere å stanse useriøse konkurrenter 26

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012

Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Vikarbyrådirektivet - nye regler om innleie/utleie Ved advokat i NHO Mat og Landbruk, Anne Løken. NLTs høstsamling 2012 Tema Bakgrunn for de nye reglene vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Tiltak

Detaljer

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen

Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Nye regler om innleie fra bemanningsbransjen Veileder til de nye reglene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft i 2013 www.bemanningsbransjen.no Nye regler i arbeidsmiljøloven om innleie Den 19. november

Detaljer

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no

Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013. Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Vikarbyrådirektivet og de nye innleiereglene status mai 2013 Advokat Lill Egeland 24. mai 2013 www.svw.no Agenda for dagen Innledning Hva er nytt og hva er ikke? Likebehandlingsprinsippet Tilgang til felles

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...

Innhold. Forord...side 3. Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4. Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?... 0 1 Innhold Forord...side 3 Kapittel 1: Før innleie skjer. side 4 Kapittel 2: Når man er enig om å leie inn folk hva skal vi da gjøre?...side 7 Kapittel 3: Vi fikk ikke tak i folk fra andre bedrifter og

Detaljer

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Innleie ikke bare bare. Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Innleie ikke bare bare Øystein Seljeflot Advokat Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Tema/avgrensninger - Innleie - intro - Innleie fra bemanningsselskap vs. fra produksjonsbedrift - Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge

Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Innføring av vikarbyrådirektivet i Norge Av advokatene Marco Lilli og Jarle Ringheim INNLEDNING Som Kluge Advokatfirma DA redegjorde for i nyhetsbrev i mars i år, skapte spørsmålet om innføring av Direktiv

Detaljer

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett

Nye regler om innleie av arbeidstakere. Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett Nye regler om innleie av arbeidstakere Ved advokat Kristine Ringstad Vartdal, NHO Arbeidsrett DAGENS TEMA 1. Nye regler som følge av Vikarbyrådirektivet 2. Når kommer reglene til anvendelse? 3. Likebehandlingsprinsippet

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor

den viktigste oppgaven fagbevegelsen i dag står overfor Fellesforbundets olje & gasskonferanse 4. juni 2014 Bruk av arbeidskraft uten fast ansettelse, uten fast arbeidstid og uten tariffavtale er en enorm utfordring. Landsmøtet mener at å hindre en slik utvikling

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. januar 2015 Saksnr.: 19/2014 Lnr.: 1/2015 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Sveinung Koslung Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve Rekkevidden

Detaljer

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål

Rædaksjonelt. harde fakta. Arbeidsliv. Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål Rædaksjonelt Advokatfirma Ræders temanummer om arbeidsrett Høsten 2012 Arbeidsliv harde fakta Nyttige råd for deg som jobber med personalrelaterte spørsmål God personalhåndtering er avgjørende Denne utgaven

Detaljer

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre?

Rapport 4: 2010. Roar Eilertsen og Stein Stugu. Vikarbyrådirektivet. Fra vondt til verre? Rapport 4: 2010 Roar Eilertsen og Stein Stugu Vikarbyrådirektivet Fra vondt til verre? 2 Forord Rapporten Vikarbyrådirektivet fra vondt til verre? er skrevet av Roar Eilertsen og Stein Stugu i De Facto

Detaljer

VEILEDER ALLMENNGJØRING

VEILEDER ALLMENNGJØRING VEILEDER ALLMENNGJØRING AV OVERENSKOMST FOR RENHOLDSBEDRIFTER (RENHOLDSOVERENSKOMSTEN) 1 Forord Denne veilederen tar sikte på å informere om hva allmenngjøring av Renholdsoverenskomsten vil bety for din

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen

Veileder. om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Veileder om lovbestemte lønns-og arbeidsvilkår på byggeplassen Foto: Veslemøy Nestvold Forord Innhold 1. Viktige punkter oversikt s. 4 2. Allmenngjøringsloven s. 6 3. Forskriften om bygningsarbeid s. 6

Detaljer

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety?

RAPPORT 2: 2013. Roar Eilertsen. EU og arbeidslivet. Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? RAPPORT 2: 2013 Roar Eilertsen EU og arbeidslivet Hva vil Håndhevingsdirektivet bety? Forbund, fagforeninger og klubber som har støttet utredning. En stor takk til alle: Forbundet Industri&Energi, El og

Detaljer

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER HVA PARTIENE HAR GJORT OG/ELLER MENT I ARBEIDSLIVS- SPØRSMÅL En utredning gjennomført av LOs juridiske avdeling Advokat Anne-Lise H. Rolland Arbeidsdokument 24.05.2013 Forslaget Innholdet For Mot LOVSAKER

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft

Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft Forord Denne kontrakten er utarbeidet av NHO Service tilsluttet NHO, i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. Denne kontrakten regulerer de

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 2/2012-18. årgang. Tema Innleie av arbeidskraft EUROJURIS INFORMERER Nr. 2/2012-18. årgang Tema Innleie av arbeidskraft Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 14 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft

Generelle vilkår for utleie av arbeidskraft Innledning Vilkårene for utleie av arbeidskraft er basert på alminnelige kontraktbestemmelser om leie av arbeidskraft utarbeidet av NHO Service i samarbeid med bemanningsbransjen i Norge. De generelle

Detaljer