ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering januar 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012"

Transkript

1 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering januar 2012

2 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet, økonomisk trygghet og den enkelte muligheten til å realisere sitt potensial. Det er grunnlaget for et fortsatt godt og bærekraftig velferdssamfunn for alle. Vårt viktigste prosjekt er derfor å sikre arbeidsplasser og skape nye. Arbeidslivet skal ha plass til alle. Det skal bli lettere å komme inn i arbeidslivet og vanskelige å støtes ut. Morgendagens arbeidsplasser og framtidas arbeidsliv Trygge mennesker skaper mer. Derfor er det viktig at vi lykkes med arbeidslivspolitikken for å lykkes med en næringspolitikk som skaper nye arbeidsplasser. Det bidrar til innovasjon og nyskapning og sikre oss muligheten til å skape morgendagens arbeidsplasser. Næringspolitikken og arbeidslivspolitikken henger tett sammen. Arbeiderpartiet er et næringsparti, fordi vi er et arbeiderparti. Det offentlige må legge til rette for at folk som har gode ideer til nye bedrifter og konsepter skal få gjort ideene sine til virkelighet. Vi skal fortsette å støtte grundere og andre næringsaktører slik at det blir enklere å skape arbeidsplasser i Norge. Et organisert og produktivt arbeidsliv Arbeid er også fellesskap. Deltagelse og tilhørighet styrker tilliten mellom mennesker og mellom mennesker og samfunnet. For å bevare tryggheten trenger vi et anstendig arbeidsliv. Den norske modellen, med samarbeid myndighetene og partene i arbeidslivet har bidratt til økt verdiskapning, og et produktivt og konkurransedyktig arbeidsmarked i Norge. Sterke og ansvarlige organisasjoner i arbeidslivet er et viktig grunnlag for høy sysselsetting. Sosial dumping Arbeiderpartiet vil alltid føre en kamp mot sosial dumping. Vi vil slå ring om arbeidstakernes rettigheter og verne om deres helse, trygghet og velferd. Vi skal sikre gode lønns- og arbeidsvilkår til alle ansatte, særlig i de bransjene som er mest utsatt for useriøse aktører og sosial dumping. Utenlandske arbeidstakere som deltar i grenseoverskridende etablering eller tjenesteyting og som ofte er utsatt for sosial dumping skal ha anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Flere hele stillinger Arbeiderpartiet vil jobbe for flere hele stillinger i offentlig og privat sektor. Sammen med arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner vil vi sette inn nye tiltak slik at flere får hele stillinger. Det er viktig å sikre en god kommuneøkonomi slik at kommunene kan øke antall årsverk i helse- og omsorgssektoren. 1

3 Inkluderende arbeidsliv - Alle skal med En av våre visjoner for arbeidslivspolitikken er å inkludere flest mulig og vi har lyktes med å inkludere stadig flere. Uførereformen og pensjonsreformen fører til at flere kan jobbe litt mer eller litt lenger. Vår politikk legger grunnlaget for inkludering. Når færre faller utenfor, får flere delta i et jobbfellesskap og muligheten til å forme sine egne liv. For å få dette til må vi ha effektivt og slagkraftig NAV. Tidlige innsats, skreddersydde opplegg og fokus på den enkeltes kompetanse er viktig for å få flere i arbeid. 2

4 FRAMTIDAS ARBEIDSLIVSPOLITIKK Fortsatt kamp mot sosial dumping Arbeiderpartiet vil alltid føre en kamp mot sosial dumping. Regjeringen har satt i gang arbeidet med en handlingsplan 3 mot sosial dumping. Tiltakene vil rette seg mot særlig utsatte bransjer, mer effektiv håndheving av arbeidsmiljøregelverket, fortsatt styrking av Arbeidstilsynet og effektivisering av allmenngjøringsordningen. Videreutvikling av treparts bransjesamarbeid Det er etablert bransjeprogram i renholds bransjen. Sammen med partene vil Arbeiderpartiet jobbe opp mot nye bransjer med sikte på å etablere flere slike bransjeprogram. Effektiv håndheving av reglene Mer effektiv håndheving av arbeidsmiljøregelverket. Det er innført mer enn 30 tiltak for et mer anstendig arbeidsliv. Arbeiderpartiet vil fortsette å foreslå tiltak som styrker arbeidstakernes rettigheter og bidrar til mer innovasjon og økt konkurransekraft. Særlig viktig vil det være å sørge for at reglene følges. Det blir viktig å styrke Arbeidstilsynet med økte ressursmessig og med nye virkemidler. Nye rettslige virkemidler vil bli foreslått i forbindelse med håndhevingsproposisjonen. Minst like viktig er jobben som fagforeninger og tillitsvalgte gjør ute på arbeidsplassene hver eneste dag. Arbeidstilsynet vil aldri kunne fylle denne rollen. Derfor er den norske modellen og særlige trepartsamarbeidet viktig. Arbeiderpartiet vil styrke denne blant annet ved å øke fagforeningsfradraget. Kollektiv søksmålsrett Det skal ha faktisk konsekvenser å gjøre seg skyldig i brudd på arbeidsmiljøregelverket. Signaler vi får gir grunn til å tro at ulovlig innleie forekommer hyppigere enn antall saker for domstolene skulle tilsi. Det kan være vanskelig for den enkelte innleide å reise søksmål. Søksmålsrett for fagforeninger kan gjøre det enklere for den innleide å fremme krav om fast ansettelse, samt utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet på området, vil kunne bidra til mindre ulovlig innleie. 3

5 NOEN RESULTATER Arbeid til alle har alltid vært Arbeiderpartiets viktigste sak. Til tross for en finanskrise som har preget hele den vestlige verden, har vi fortsatt Europas laveste arbeidsledighet. Slik har det vært gjennom hele finanskrisen, og slik er det i dag. Det er skapt over nye arbeidsplasser siden I tillegg til at en svært stor andel av befolkningen er i jobb, går sykefraværet ned, og er nå på det laveste nivået siden vi begynte å måle og den første IA- avtalen ble signert i Det betyr at vi ikke bare er mange som jobber, men at vi er enda mer på jobb. Dette kommer ikke av seg selv politiske prioriteringer og valg gir resultater. En av våre visjoner for arbeidslivspolitikken er å inkludere flest mulig og vi har lyktes med å inkludere stadig flere. Uførereformen og pensjonsreformen fører til at flere kan jobbe litt mer eller litt lenger, færre aleneforsørgere er i dag på overgangsstønad, og gjennom målrettede tiltak er flere unge og flere funksjonshemmede i jobb. Vi fører en politikk som legger grunnlaget for inkludering. Når færre faller utenfor, får flere delta i et jobbfellesskap, og flere får muligheten til å forme sine egne liv. I løpet av de siste syv årene har vi intensivert arbeidet mot sosial dumping. Vi har iverksatt to handlingsplaner som ifølge FAFO har gitt gode resultater og vi har varslet enda en tiltakspakke. Arbeiderpartiet er en garantist for stadige initiativer for et anstendig arbeidsliv. Det viktige arbeidet mot sosial dumping er derfor sentralt i vår arbeidslivspolitikk. 4

6 AKTIV vs. PASSIV ARBEIDSLIVSPOLITIKK VIKTIGE SKILLELINJESAKER Grep mot sosial dumping Norsk arbeidsliv er i dag mer anstendig fordi regjeringen har ført en aktiv politikk for å bekjempe sosial dumping. Høyresiden praktiser er en passiv «vente og se» holdning når det kommer til sosial dumping. De ønsker ikke å ta grep før det er for sent. I tillegg er de motstandere av noen av de mest kraftfulle virkemidlene som allmengjøring og solidaransvar. Arbeidslivet er hele tiden i utvikling. Da er det viktig med en aktiv politikk som kan løse de nye utfordringene. Nye former for sosial dumping oppstår som følge av økt arbeidsinnvandring og organiseringen av arbeidslivet. En passiv tilnærmingen til disse utfordringene vil gjøre arbeidslivet mer usikkert for arbeiderne og svekke produktiviteten og konkurranseevnen. Forholdet til fagbevegelsen Ett av de store skillene mellom oss rødgrønne fra Høyre og Fremskrittspartiet er forholdet til fagbevegelsen. Arbeiderpartiet vil ha sterke fagforeninger som kan spille en aktiv og ansvarlig rolle i utviklingen av framtidas arbeidsliv. Selv om Høyre anerkjenner trepartssamarbeidet i ord, er det Arbeiderpartiet som ivaretar det i handling. Fremskrittspartiet er sterke tilhengere av at lønnsdannelsen skal skje lokalt, mens vi står på at sentrale lønnsoppgjør er en sentral bærebjelke i den norske modellen. Fagbevegelsen er viktig. Når vi sier 2013 blir et retningsvalg, er det blant annet denne erkjennelsen som ligger til grunn. Arbeidsmiljøloven og arbeidstakernes rettigheter Ett av de viktigste grepene vi tok etter at vi vant regjeringsmakten i 2005, var å reversere Bondevik- regjeringens arbeidsmiljølov. Synet på arbeidstakernes lovfestede rettigheter skiller fortsatt rødt og blått. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker i større grad lokale forhandlinger og å fjerne den sentrale godkjenningsordningen. Det vil forskyve maktforholdene i norsk arbeidsliv og gi mer makt til arbeidsgiverne på bekostning av arbeidstakerne. Det betyr usikre sykefraværsordninger, flere lokale forhandlinger, flere midlertidige ansettelser og bortfall av den sentrale godkjenningsordningen og fagforeningenes innsigelsesrett. Dette rokker ved trepartssamarbeidet og tydeliggjør de klare politiske forskjellene på Arbeiderpartiet og de rødgrønne på den ene siden og Høyre og Fremskrittspartiet på den andre. 5

7 NOEN VANSKELIGE SAKER EØS og arbeidsliv EØS- avtalen er god og viktig for Norge. Den sikrer verdiskapning gjennom tilgang til eksportmarkedet i Europa og har i tillegg løftet rettighetene til arbeidere i Europa, inkludert i Norge. Det er stort rom i EØS- avtalen til å drive en aktiv arbeidslivspolitikk. Der hvor EØS- reguleringer har vært utfordrende for Norges interesser, har aktiv påvirkning og bruk av handlingsrommet gjort at vi har kunnet videreføre vår politikk. Det er uakseptabelt for Arbeiderpartiet å innføre EØS- regler som vil svekke streikeretten, kollektiv forhandlingsrett og nasjonal lønnsdannelse. Vikarbyrådirektivet Med innføringen av vikarbyrådirektivet ble også likebehandlingsreglene for innleid arbeidskraft innført. Bemanningsforetaket skal gi den utleide minst de vilkår som vedkommende ville fått som ansatt hos innleier. Likebehandlingen gjelder ulike sider ved arbeidsforholdet som arbeidstid, ferie og fridager, lønn og utgiftsdekning. Likebehandlingsreglene dekket et område som ikke var regulert tidligere og dermed var et hull i reguleringen av norsk arbeidsliv. Pensjonsreformen I 2029 vil Norge passere 6 millioner innbyggere. Det blir stadig flere eldre i Norge og de eldre lever stadig lengre. Pensjonsreformen handler om å sikre framtidas velferd. Det betyr at vi må bruke mer penger på pensjon. Reformen var et nødvendig svar på disse demografiske utfordringer. Pensjonsreformen gir trygghet for pensjonene. Det er bred oppslutning om pensjonsreformen. Den har støtte fra et bredt flertall i Stortinget; bare Fremskrittspartiet står utenfor. Omleggingen av AFP i privat sektor ble støttet av et stort flertall i fagbevegelsen. Levealdersjustering er et rimelig og rettferdig svar på at befolkningen får stadig bedre helse og lever lenger. Levealdersjustering betyr at når levealderen øker, må den enkelte jobbe noe lenger enn de som er født tidligere for å få like høy årlig pensjon som disse. Men de får glede av denne pensjonen i flere år enn eldre årskull. Levealdersjustering betyr derfor ikke at pensjonsutbetalingene blir lavere dersom levealderen øker. 6

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Før stortingsvalget i 2009 sendte LO brev til alle politiske partier i Norge med

Detaljer

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013

Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Spørsmål fra LO foran stortingsvalget 2013 Arbeid til alle 1. Forsterke arbeidsmarkedspolitikken?, KrF vil ha et godt utbygd offentlig støtteapparat for personer som trenger bistand for å kunne stå i eller

Detaljer

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden.

En ny arbeidsdag. Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 1 2 3 4 En ny arbeidsdag 5 6 7 8 9 10 11 12 Det norske arbeidslivet skal være det mest inkluderende, nyskapende og omstillingsdyktige i verden. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag,

Og det er en ære å få tale etter LO-leder Roar Flåthen og sanger Bjarne Brøndbo. Jeg sa mye pent om LO da jeg hilste kongressen på fredag, 1 LO-kongressen 2013 Søndag 5. mai Statsministerens tale 3.000 ord / Versjon 05.05 kl. 09 Kjære Roar, Kjære alle sammen, Takk for sist. Det er godt å være tilbake. Og det er en ære å få tale etter LO-leder

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk

I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I OG BORTENFOR KRISA - retningslinjer for LO s tariff- og sysselsettingspolitikk I. Jobb nr.1 II. III. Rettferdig fordeling Sammen i krisetid 1 Også i krisetid er avtaleutvikling og kollektive forhandlinger

Detaljer

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013

FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Blikk på partiene 4/13 FORSKJELL PÅ ARBEIDSLIV - Litt om alternativene foran stortingsvalget 2013 1. Arbeidslivets betydning 2. Fagbevegelsens rolle

Detaljer

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER:

SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: SVAR FRA FRP TIL LOs MEDLEMMER: 1. Frp vil styrke arbeidslinja, det skal lønne seg å jobbe. Frp vil derfor øke antall tiltaksplasser, slik at flere kan få bistand til å komme i arbeid. Frp har blant annet

Detaljer

Forslag til prinsipprogram 2012 2016

Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Forslag til prinsipprogram 2012 2016 Grunnleggende prinsipper Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom) er et solidarisk fagforbund som baserer sin virksomhet på kollektive avtaler og løsninger. Postkom

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag

Protokoll. LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag LANDSORGANISASJONEN I NORGE LOs distriktskontor Sør-Trøndelag Protokoll Til: Kopi til: Fra: INRA LOs distriktskontorer i Sør- og Nord-Trøndelag Saksnr.: 2015000844-1 Arkivkode: Saksbeh.: TOGR Dato: 25.03.2015

Detaljer

Representantforslag. S (2014-2015)

Representantforslag. S (2014-2015) Representantforslag. S (2014-2015) fra stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen, Anette Trettebergstuen, Lise Christoffersen, Fredric Holen Bjørdal, Helga Pedersen, Kari Henriksen og Arild Grande Dokument

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen

Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen 1 KONTROLLERES MOT FRAMFØRING Oslo, 10. mars 2015 Landsmøtet i El & IT Forbundet Gerd Kristiansen: Den faglige og politiske situasjonen Kjære landsmøte, dirigenter Gratulerer med landsmøtet, og takk for

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016

POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 POLITISK PLATTFORM FOR LO I BERGEN OG OMLAND 2014-2016 Arbeidsliv LO i Bergen og Omland vil jobbe for et anstendig arbeid for alle. LO i Bergen og Omland mener at et anstendig arbeid skal innebære å ha

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Uttalelser og diverse forslag

Uttalelser og diverse forslag LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 5: Uttalelser og diverse forslag #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 05-463 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer