Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene"

Transkript

1 Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen

2 Agenda Nye regler om midlertidig ansettelse Endringer i regler om arbeidstid Forslag om lovregulering av konkurranseklausuler Nye regler om aldersgrenser 2

3 Innledning 5. og 12. desember 2014 fremsatte Arbeids- og sosialdepartementet to proposisjoner til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven (arbeidstid, aldersgrenser, midlertidig ansettelse mv.) Regjeringen ønsker "økt fleksibilitet" Dels sterke reaksjoner på forslaget, særlig ift nye regler om midlertidig ansettelse (politisk streik) Mindre oppmerksomhet rundt nye regler om aldersgrense Regjeringspartiene inngikk 12. mars 2015 avtale med KrF og Venstre om å støtte lovendringene Viktige endringer Endelig vedtatt 7. april 2015 I kraft fra 1. juli 2015? 3

4 Innledning forts. 27. mars 2015 fremmet Arbeidsog sosialdepartementet forslag om regler om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - Bygger på forslag som var på høring i 2008 og 2010 Vesentlige endringer - Forslag om å lovregulere konkurranseklausuler Lovforslaget er nå til behandling i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 4

5 01 Nye regler om midlertidig ansettelse

6 01 Nye regler i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Generell adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder Ny generell bestemmelse om adgang til midlertidig ansettelse opp til 12 måneder Men: Kombinert med tre typer begrensninger Ikke krav til begrunnelse eller underliggende midlertidig behov. 6

7 01 Nye regler i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Begrensninger ved bruk av ny hjemmel: Karanteneperiode Hvis arbeidsforholdet avsluttes inntrer karanteneperiode på 12 måneder for bruk av midlertidig ansettelse etter samme hjemmel for "arbeidsoppgaver av samme art" Karantenen gjelder samme eller annen arbeidstaker Karantenen gjelder som hovedregel hele selskapet Kvotebegrensning Maks 15 % av arbeidstakerne i virksomheten kan være midlertidig ansatt på det nye grunnlaget Arbeidstidsbegrensning Ikke adgang til avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden 7

8 01 Nye regler i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Begrensninger ved bruk av ny hjemmel: Hvis den midlertidige ansettes fast: Ingen karantene for de aktuelle arbeidsoppgavene = Kan ansette annen arbeidstaker midlertidig i 12 måneder for å gjøre de samme arbeidsoppgavene Hvis den midlertidige ikke gis fast ansettelse: Kan forlenge midlertidig ansettelse på annet grunnlag (prosjekt, vikariat mv.) Kan avslutte arbeidsforholdet ved avtalt utløp Hvis den midlertidige fortsetter utover 12 måneder uten endring av hjemmel: Krav på fast ansettelse Hvis brudd på karantene: Ny ansatt vil ha krav på fast ansettelse 8

9 01 Nye regler i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Generell adgang til midlertidig ansettelse i 12 måneder Egner seg: For å prøve ut arbeidssøkende med sikte på fast ansettelse For små virksomheter med arbeidskraftsbehov i en utviklingsfase Ved etablering av nye virksomhetsområder med usikker utvikling? 9

10 01 Nye regler i arbeidsmiljøloven Midlertidig ansettelse Innføring av en "treårsregel" Fireårsgrensen for sammenhengende midlertidig ansettelse reduseres til treårsgrense Unntatt : v/sammenhengende midlertidig ansettelse ansatt etter aml første ledd bokstav a (arbeidets karakter) = typisk prosjektansettelser. Treårsgrensen får kun virkning for arbeidsavtaler som er inngått eller forlenget etter lovens ikrafttredelse 10

11 02 Endringer i reglene om arbeidstid

12 02 Gjennomsnittsberegning Økt ramme ved gjennomsnittsberegning Maks alminnelig arbeidstid per dag Maks alminnelig arbeidstid per uke Tidsperiode for gjennomsnitts beregning Avtale om overtid Individuell avtale 9 t 10 t 48 t / åtte uker Ikke over 50 t noen enkelt uke Lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale Samtykke fra Arbeidstilsynet 10 t 12,5 t 48 / åtte uker Ikke over 54 t noen enkelt uke >13 t 48 t/ åtte uker Ikke begrensning på enkeltuke 52 uker 10 t 52 uker 15 t 20 t per uke Ikke over t per fire uker 26 uker 25 timer per 7 dager / 200 timer per 26 uker Tariffavtale med fagforening med innstillingsrett Ingen faste grenser Ingen faste grenser Ingen faste grenser 12

13 02 Øvrige arbeidstidsregler Øvrige arbeidstidsendringer Ingen økning av grensene for pålagt overtid (10 t per uke og 25 t per måned) Ingen endring ang. dagens hovedregel om søn- og helgedagsarbeid Men: lovfesting av at ukentlig fridøgn skal minst hver fjerde uke falle på en søn- eller helgedag ved særskilt avtalte arbeidstidsordninger. Ved beredskapsarbeid utenfor arbeidsstedet fastsettes ny hovedregel om beregningsbrøk på 1/7. 13

14 03 Forslag om lovregulering av konkurranseklausuler

15 03 Nye regler i arbeidsmiljøloven Konkurransebegrensende avtaler Gjeldende rett 15 Konkurranseklausuler reguleres av avtaleloven 38. Ugyldighet (helt eller delvis) hvis : "urimelig indskrænker hans adgang til erhverv" eller "maa anses for at strække sig længer end paakrævet for at verne mot konkurranse" Inngått med arbeidstaker i en underordnet stilling Unntak for tilfeller hvor har fått innblikk i kundekrets og forretningshemmeligheter Hvis arbeidstaker sies opp pga arbeidsgivers forhold Merk: kan likevel inntas i sluttavtaler. Ingen lovregulering av kunde- og rekrutteringsklausuler Kan anses ugyldige etter avtaleloven 36, men skal mye til

16 03 Nye regler i arbeidsmiljøloven Konkurransebegrensende avtaler Lovforslaget - konkurranseklausuler Krav til konkurranseklausuler Kun hvor arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse Skriftlighet Kompensasjon (arbeidsvederlag opp til 18G) Maksimalt ett års varighet etter arbeidsforholdets opphør Arbeidsgiver må meddele om klausulen gjøres gjeldende Gjelder ikke etter oppsigelse pga arbeidsgivers forhold 16

17 03 Nye regler i arbeidsmiljøloven Konkurransebegrensende avtaler Lovforslaget - kundeklausuler Krav til kundeklausuler: Skriftlighet Maksimalt ett års varighet Arbeidsgiver må gi en skriftlig redegjørelse for om klausulen gjøres gjeldende Ikke krav om kompensasjon Kan kun omfatte kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før redegjørelsen Gjelder ikke etter oppsigelse pga arbeidsgivers forhold 17

18 03 Nye regler i arbeidsmiljøloven Konkurransebegrensende avtaler Lovforslaget - generelt Unntak for virksomhetens øverste leder hvis har fraskrevet seg rettigheter i en skriftlig avtale mot etterlønn Generelt forbud mot rekrutteringsklausuler mellom virksomheter (unntak ved virksomhetsoverdragelse) Ikke forslag om lovregulering av rekrutteringsklausuler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Overgangsbestemmelser og ikrafttredelse Får virkning for allerede inngåtte avtaler ett år etter ikrafttredelse (tidligst 1. juli 2016?) Forslag om at nye regler skal inntas i nytt kapittel i arbeidsmiljøloven og avtaleloven 38 oppheves 18

19 04 Nye regler om aldersgrenser

20 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Gjeldende rett Arbeidsmiljølovens "aldersgrense" på 70 år Bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år svært utbredt Aml a: "Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 år. Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf andre ledd." 20

21 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk fokus på aldersdiskriminering Implementering av EU-direktiv om likebehandling i arbeidslivet i 2004 førte til økt fokus på lovligheten av bedriftsinterne aldersgrenser. Aml første ledd: "Direkte og indirekte diskriminering på grunn av ( ) alder er forbudt." Aml annet ledd: "Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles er ikke i strid med forbudet mot indirekte diskriminering, diskriminering på grunn av alder ( )". 21

22 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk fokus på aldersdiskriminering Høyesterett la i Rt s. 964 (Gjensidigedommen) til grunn at bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år er ikke i strid med reglene om aldersdiskriminering såfremt de såkalte tradisjonelle vilkårene for å ha en lovlig aldersgrense var oppfylt: 1. Allment kjent blant de ansatte 2. Konsekvent praktisert 3. Kombinert med en tilfredsstillende pensjonsordning 22

23 Etter mitt syn er det ikke tvilsomt at myndighetenes aksept av bedriftsinterne aldersgrenser på 67 år har vært og er basert på overordnete sosialpolitiske formål. Hensynet til arbeidsdeling mellom generasjonene har åpenbart stått sentralt. Det samme har at ordningene imøtekommer et utbredt ønske hos mange ansatte om å gå av ved fylte 67 år med tjenestepensjon i tillegg til folketrygdens alderspensjon - samtidig som det skapes forutberegnelighet for arbeidsgivere. 23

24 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk mer usikkerhet om vilkårene Gjensidige-dommen avklarte spørsmålet om aldersdiskriminering (67 år) Men: økt fokus på de tradisjonelle vilkårene Særlig om aldersgrensen er "allment kjent" og "konsekvent praktisert" 24

25 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk mer usikkerhet om vilkårene Nordre Vestfold tingrett kom i 2013 til at aldersgrensen på 67 år i Kongsberg Maritime AS ikke var tilstrekkelig konsekvent praktisert og dermed ulovlig (TNOVE ) Borgarting lagmannsrett kom i 2013 til at Sparebank 1 Skadeforsikring AS ikke hadde kommunisert tilstrekkelig klart at bedriften hadde en tvungen aldersgrense på 67 år (LB ) Arbeidsgivers avslutning av arbeidsforholdene ble i begge dommer kjent ugyldig, og arbeidstakerne ble tilkjent erstatning for økonomisk tap. 25

26 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk mer usikkerhet om vilkårene Flere saker for LDO/ LDN med tap for arbeidsgiver i 2014 Steinar Mediaas sin sak mot NRK ble behandlet av tingretten 11. mars dom er ikke avsagt enda 26

27 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utviklingstrekk mer usikkerhet om vilkårene Gjensidige-dommen avklarte spørsmålet om aldersdiskriminering (67 år) Men: økt fokus på de tradisjonelle vilkårene Særlig om aldersgrensen er "allment kjent" og "konsekvent praktisert" Flere saker for LDO/ LDN og domstolene med tap for arbeidsgiver 27

28 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Forslag om endring i reglene - reaksjoner - Både LO og NHO er i mot endringene "Regjeringen starter i feil ende i arbeidet med å få flere seniorer i jobb. For å oppnå dette må vi satse på 60-åringene. Å heve aldersgrensen til 70 år vil virke mot sin hensikt ved at det kan redusere attraktiviteten til seniorer i arbeidslivet og vanskeligjøre nødvendige omstillinger". Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk NHO 28

29 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Nye regler Heving av lovens 70-årsgrense til en 72-årsgrense Hovedregel: ikke lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år Vil i første omgang ikke berøre aldersgrensene i statlig og kommunal sektor skal utredes nærmere 29

30 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Når innføres de nye reglene? Når trer endringene i kraft? Ingen overgangsregler for 72-årsgrensen Bedriftsinterne aldersgrenser i tariffavtaler består inntil tariffavtalen utløper (ikke mulighet til ytterligere forlengelse av tariffbestemmelser) Bedriftsinterne aldersgrenser med grunnlag i arbeidsgivers beslutning kan beholdes inntil ett år etter lovens ikrafttredelse (tidligst 1. juli 2016?) 30

31 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Utvidet oppsigelsesvern 72 år Oppsigelsesvernet for eldre arbeidstakere utvides Arbeidsforholdet kan først bringes til opphør grunnet alder ved 72 år 31

32 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Vilkår for bedriftsinterne aldersgrenser på 70 år Hovedregel om at ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år Lovfesting av drøftingsplikt ved innføring av aldersgrense Videreføring og lovfesting av vilkår fra rettspraksis (Gjensidigedommen) Kravet til kjennskap Ikke krav om at hver enkelt kjenner aldersgrensen Konsekvent praktisering Grense på 10% som får fortsette? Reengasjering som konsulent mv.? Kravet til tilfredsstillende tjenestepensjonsordning 32

33 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Unntak vilkår for lavere grense enn 70 år Mulighet for lavere aldersgrense når nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhet knyttet til stilling/yrke Eks: Piloter? Helse knyttet til arbeidstaker Eks: Offshore? Nødvendighet forutsetter en konkret skjønnsmessig vurdering Snever unntaksregel Ikke foreslått en nedre aldersgrense 33

34 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Konsekvenser i praksis Innføring av bedriftsinterne aldersgrenser hos flere arbeidsgivere? Vanskeligere arbeidsmarked for "yngre seniorer" "Gjennomstrømningshensynet" Flere "uverdige" avganger blant eldre arbeidstakere? Oppsigelser? Sluttavtaler? Vil flere eldre arbeidstakere velge å arbeide frem til 72 år? 34

35 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Håndtering av nye regler Bedrifter som har 67 år aldersgrense Bedrifter som ikke har aldersgrense Gjennomgå interne retningslinjer, personalhåndbøker, standard arbeidsavtaler mv. Vurdere implikasjoner ift. individuelle avtaler (sluttavtaler, pensjonsavtaler mv.) tolkning/reforhandling? Drøfte videreføring av ordningen som 70- årsgrense med tillitsvalgte Oppdatere interne dokumenter/avtaler innen overgangsordningen er ute Skriftlig informasjon til ansatte om endringen før implementering Aktualisert behov for innføring av bedriftsintern aldersgrense? Drøfte med tillitsvalgte Utarbeide interne retningslinjer Innarbeide i personalhåndbøker/standard ansettelsesavtaler Skriftlig informasjon til alle ansatte 35

36 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Håndtering av nye regler Vurdere virkninger for inngåtte avtaler: Sluttavtaler og pensjonsavtaler mv risiko for at flere år må regnes inn? Utgangspunkt: Ikke betaling til 70/72 selv om aldersgrensen heves Brev til ansatte/ex-ansatte vedr. betydning for inngåtte sluttavtaler/pensjonsavtaler mv.? Andre tiltak? Behov for større grad av systematisk oppfølging av seniorer? Innføring av "seniorplaner"? Strengere praksis for individuelle pensjonsavtaler /top-hat ordninger? 36

37 04 Nye regler i arbeidsmiljøloven Aldersgrenser Diskusjon: Økte aldersgrenser betydning for nedbemanning Lavere terskel for oppsigelser av eldre? Mindre bruk av gavepensjon mv. ved nedbemanning? 37

38 Wiersholms team Eli Aasheim PARTNER M: E: Christel Søreide ADVOKAT M: E: Ingvild Solli ADVOKAT M: E: Siri Falch-Olsen ADVOKAT M: E: 38

39

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet

Forbudet mot trakassering i arbeidslivet Forbudet mot trakassering i arbeidslivet (seksuell trakassering, trakassering på grunn av kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet mv., alder, politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon, seksuell

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013

Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Hovedavtalen LO NHO 2010 2013 Med tilleggsavtaler og NHOs kommentarer Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon 1 opplag februar 2010 Opplag: 15000 Forsidefoto: Jo Michael Produksjon og trykk: 07 Gruppen

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning

Kjell Asbjørn Skjærvø. Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet januar 2011 Kjell Asbjørn Skjærvø Et alternativ til dagens allmenngjøringsordning Rapport til Fellesforbundet

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO

HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO-NHO med tilleggsavtaler og kommentarer Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A Kap. I Partsforhold, virkeområde og varighet 9 1-1 Partsforhold 9 1-2

Detaljer

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister

Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister Rammeavtale mellom de regionale helseforetak og Den norske legeforening om avtalepraksis for legespesialister 1 Formål og virkeområde 1.1 Denne avtalen regulerer rammebetingelser for tildeling og drift

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer