NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013"

Transkript

1 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars

2 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft og lønnsomhet Behov for fleksibilitet i arbeidsstokken Kjennskap til det rettslige rammeverket er en kritisk suksessfaktor ved bemanningstilpasninger Løsninger finnes, men må planlegges og gjennomføres med omtanke Det er dyrt, tidkrevende og belastende å gjøre feil Søk profesjonell hjelp tidlig 2

3 OVERSIKT Avgrensninger Utgangspunktet tas i arbeidsmiljøloven. Statlig virksomhet holdes utenfor Skjerpede prosedyrekrav kan følge av tariffavtale Lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsverksemd (omstillingslova) Utgangspunkt: arbeidsmiljøloven (aml) 15-7 Oppsigelse må være saklig begrunnet i virksomhetens / arbeidsgivers forhold Oppsigelsen er likevel ikke saklig dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstakeren Det skal også foretas en avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker I tillegg kommer lovfestede informasjons- og drøftingsplikter og ulovfestede krav til forsvarlig saksbehandling 3

4 KRAVET OM SAKLIG GRUNN 1/2 Ved anvendelsen av saklighetskriteriet kan domstolene prøve om oppsigelsen bygger på et riktig og fyldestgjørende faktisk grunnlag begrunnelsen for oppsigelsen bygger på relevante argumenter arbeidsgivers vurdering har tilstrekkelig bredde, herunder om avveiningen omfatter de rimelighetshensyn som gjør seg gjeldende i forhold til arbeidstaker Arbeidsgiver må sannsynliggjøre at det foreligger et bedriftsøkonomisk begrunnet behov som tilsier at oppsigelsen var nødvendig da den fant sted Domstolene har vært tilbakeholdne med å overprøve arbeidsgivers bedriftsøkonomiske analyse (Rt 1989 side 508), men: Oppsigelsen må ikke være begrunnet med utenforliggende eller usaklige hensyn; De forhold som påberopes må være tilstrekkelig tungtveiende 4

5 KRAVET OM SAKLIG GRUNN 2/2 Bedriftens behov for rasjonalisering/nedbemanning må dokumenteres Bedriftsøkonomisk analyse av status presens Bedriftsøkonomisk analyse av behov for tiltak - karakter og omfang Behov for kostnadsbesparelser må ikke enkelt kunne dekkes gjennom f eks naturlig/frivillig avgang eller kostnadsbesparende tiltak Adgang til nedbemanning i tilfeller hvor bedriften går med overskudd? Avgjørende er formålet med nedbemanningen Ønske om økt overskudd kan være saklig grunn etter arbeidsmiljøloven 15-7 Forsiktig med å nedbemanne i kombinasjon med nyansettelser 5

6 PLIKT TIL Å VURDERE MER OMFATTENDE, ALTERNATIVE TILTAK? Permanente tiltak Virksomhetsoverdragelse, aml kapittel 16 Outsourcing, aml 15-7 (3) Midlertidige tiltak Permittering, lov om lønnsplikt under permittering Utleie 6

7 KRITERIER FOR UTVELGELSE GENERELT Utvelgelseskriteriene må være saklige Utvelgelsen må være forsvarlig. Ikke usaklig forskjellsbehandling Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen spesifikke krav; Utvelgelseskriteriene følger av lovforarbeidene, rettspraksis og tariffavtaler: Ansiennitet Kvalifikasjoner, herunder formell kompetanse, relevant yrkeserfaring, personlig egnethet Tungtveiende sosiale hensyn, som f eks forsørgelsesbyrde, sykdom/yrkesskade, alternative jobbmuligheter osv Alders- og kjønnssammensetning, forbud mot diskriminering mv Enighet med tillitsvalgte om ansiennitetsberegningen vil ha betydning for sakligheten av oppsigelsen (Rt 2001 side 71) 7

8 KRITERIER FOR UTVELGELSE SÆRLIG OM BETYDNINGEN AV ANSIENNITET Arbeidsgiver kan tillegge andre kriterier enn ansiennitet avgjørende vekt: såfremt bedriften ikke er bundet av tariffavtale hvor lang ansiennitet har fortrinn (ansiennitet avgjørende i Rt 1996 side 1401), og de andre kriteriene er saklige og forsvarlige I RG 2011 side 113 (DN Nye medier) var vurderingen som lå til grunn for oppsigelsen for snever da det kun var lagt vekt på en kompetansevurdering, og det var svakheter knyttet til utformingen og anvendelsen av kompetansekriteriene Ansiennitet kan unntaksvis beregnes for en avgrenset del av virksomheten dersom det foreligger særskilt rettslig grunnlag for dette Tariffavtale Rettspraksis om historisk betinget avdelingsinndeling 8

9 ANNET PASSENDE ARBEID I VIRKSOMHETEN? Annet passende arbeid? Ledig stilling eller udekket arbeidsbehov Ikke en plikt til å opprette en ny stilling som det ikke er behov for, Ot.prp nr 41 ( ) side 72 Opplæringsansvar, ny stilling Tilretteleggingsplikt (arbeidsmiljøloven 4-2 og 4-6) Plikt til å tilby mindre attraktive stillinger? I virksomheten? 9

10 MYTER OM NEDBEMANNING Fristilling Ikke et eget oppsigelsesinstitutt, ikke i seg selv lavere terskel Det alminnelige stillingsvern gjelder, med krav om (i) saklig grunn, (ii) tilbudsplikt i forhold til annet passende arbeid, (iii) saklige utvelgelseskriterier, (iv) individuell interesseavveining og (v) forsvarlig saksbehandling Spørsmålet er om det kan etableres en gyldig forhåndsavtale Overføring til pool-ordning Samme som for fristilling 10

11 INFORMASJONS- OG DRØFTINGSPLIKT, BEHANDLING I SELSKAPSORGANER MV AMU Drøftinger med tillitsvalgte Generell drøftingsplikt, aml kapittel 8 Drøftingsplikten ved virksomhetsoverdragelse, aml 16-5 Styre Unngå foregrepne beslutninger 11

12 SÆRLIG OM MASSEOPPSIGELSER Aml 15-2 oppstiller skjerpede krav til drøftelser ved masseoppsigelser Oppsigelse av minst 10 arbeidstakere (evt 5 + 5) innenfor et tidsrom på 30 dager Oppsigelsene er ikke begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold Arbeidsgiver som vurderer masseoppsigelser skal så tidlig som mulig innlede drøftelser med de tillitsvalgte Siktemål: Komme frem til en avtale for å unngå masseoppsigelser eller for å redusere antall oppsagte Eventuelt: De uheldige sider ved oppsigelser søkes redusert; støtte til omplassering/omskolering skal vurderes Skal i forkant gi alle relevante opplysninger, herunder skriftlig melding blant annet om grunnene til eventuelle oppsigelser, antall arbeidstakere som vil kunne bli oppsagt og hvilke grupper de tilhører. Kopi av meldingen sendes til NAV Planlagte masseoppsigelser får tidligst virkning 30 dager etter at NAV er underrettet. Mulighet for forlengelse eller andre inngrep. 12

13 ULOVFESTEDE KRAV TIL FORSVARLIG SAKSBEHANDLING Representasjon Arbeidstakerne representeres normalt av de tillitsvalgte Nødvendig å innhente de uorganiserte arbeidstakernes syn for å få et fyldestgjørende faktagrunnlag for vurderingene? Det kan slå negativt ut dersom arbeidstaker ble utsatt for unødig tidspress eller hindret i å stille med ønsket rådgiver arbeidsgivers dokumentasjon er mangelfull det foreligger mangelfulle eller uklare begrunnelser 13

14 INDIVIDUELL INTERESSEAVVEINING Virksomhetens behov veies mot de ulemper arbeidstaker påføres Alder Ansiennitet headhuntet til virksomheten? Utsikter på arbeidsmarkedet Sosiale og helsemessige forhold Individuell drøfting, aml 15-1 Før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse: så langt det er praktisk mulig LG > Arbeidstaker bør varsles om hva som skal drøftes på møtet og innkalles i god tid, slik at han/hun får anledning til å forberede seg > Det vil normalt være en fordel at innkalling gjøres skriftlig, bl a av bevishensyn > Prosessen ga ikke tilstrekkelig grunnlag for en forsvarlig vurdering av oppsigelsesbehovet 14

15 OM RETTEN TIL Å STÅ I STILLINGEN UNDER SAKENS BEHANDLING, VED NEDBEMANNING Arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen så lenge forhandlinger etter aml 17-3 foregår, jf aml (1). Retten til å fortsette i stillingen opprettholdes dersom søksmål reises innen 8 uker fra forhandlingenes avslutning, eller fra oppsigelsen fant sted og innen utløpet av oppsigelsesfristen, eller arbeidstaker innen oppsigelsesfristen har varslet arbeidsgiver skriftlig om at søksmål vil bli reist Retten kan treffe kjennelse om fratreden, jf arbeidsmiljøloven (2) 15

16 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 16

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse.

Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. Tilsigelsesavtaler. Om lovligheten av arbeidsavtaler uten angitt stillingsprosent er betinget av grensene for midlertidig ansettelse. En analyse av de rettslige betingelsene for lovlige tilsigelsesavtaler,

Detaljer

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06

OSLO TINGRETT. 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 06.04.2011 i Oslo tingrett, 10-199121TVI-OTIR/06 Dommerfullmektig Camilla Rydgren Meland Saken gjelder: Tvist om gjennomføringsbonus gir grunnlag

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Publisert april 2014 Likestillings- og diskrimineringsombudet Forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne *** Rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne en oppsummering Publisert april 2014

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn

Om saksbehandlingsregler i barnefordelingssaker for domstolene og høring av barn Veileder Q-15/2004 Utgitt av: Barne- og familiedepartementet Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer av denne publikasjonen fra: Statens forvaltningstjeneste Kopi- og distribusjonsservice

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

av Ane Larsdatter Fladvad

av Ane Larsdatter Fladvad Fremstilling og sammenligning av arbeidsmiljøloven 14-9 femte ledd annet punktum og den ulovfestede regelen om fast ansettelse ved varig behov; med fokus på reglenes praktiske virkeområde. av Ane Larsdatter

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Saklighetskravet ved oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold Kandidatnummer: 139724 Navn på veileder: Universitetslektor Søren Wiig Antall ord: 12 119 Dato: 17. desember 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer