I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen"

Transkript

1 Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for å sikre økt fleksibilitet i arbeidslivet og gi flere en sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Partiene vil bekjempe utenforskapet og sikre at flere avtaler om alternative arbeidstidsordninger kan avtales mellom partene lokalt. Partiene legger proposisjonene 39 L ( og 48 L ( ) fra regjeringen Solberg til grunn og etter konstruktive forhandlinger har partiene følgende endringer/presiseringer. Samarbeidspartiene er enige med regjeringen om følgende forslag Alle forslag om arbeidsmarkedspolitikken slik regjeringen har foreslått og presiserende merknader fra partiene. Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Fast arbeid skal være hovedregelen i arbeidslivet og det blir generell adgang til midlertidige ansettelser, slik regjeringen har foreslått 70-årsgrensen for oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven endres til en 72- årsgrense, slik regjeringen har foreslått. Ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsinterne aldersgrenser enn 70 år, dersom det ikke er begrunnet i helse eller sikkerhetsrisiko på arbeidsplassen Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid det det er lokal avtale med tillitsvalgt i virksomhet bundet av tariffavtale til 12.5 timer per dag, slik regjeringen har foreslått. Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid gjennom samtykke fra Arbeidstilsynet til 13 timer, slik regjeringen har foreslått. Forslagene om økt ukentlig og månedlig overtid slik regjeringen har foreslått, ved lokal avtale med tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet (fra 15 til 20 ukentlig og fra t månedlig) og gjennom tillatelse fra Arbeidstilsynet. Fjerne kollektiv søksmålsrett, slik regjeringen har foreslått. Økt straff for brudd på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven, slik regjeringen har foreslått. I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen II. Midlertidige ansettelser (generell adgang til midlertidige ansettelser i 12 mnd.) o «fireårsregelen» blir en treårsregel for dem som er ansatt midlertidig som vikar (AML 14-9 bokstav b) og den nye generelle adgangen til midlertidig ansettelse (AML 14-9 bokstav f). Dette gjelder også kombinasjoner av bokstavene a, b og f. o Personer sammenhengende ansatt etter AML 14-9 første ledd bokstav a i arbeid av midlertidig karakter vil fortsatt ha fire år som øvre grense. o Kvoteberegninger skal rundes oppover. Det skal være anledning til å ha minst én arbeidstager ansatt ved å anvende hjemmel til generell adgang for midlertidig ansettelse. 1 Prop. 39 L ( ) og Prop. 48 L ( ) 1

2 o Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at antall midlertidige ansatte etter AML 14-9 første ledd bokstav f ikke overstiger 15 pst. av arbeidstakerne i virksomheten. o Ved brudd på kvotereglene skal Arbeidstilsynet kunne gi pålegg om at antall antall midlertidige ansatte på generelt vilkår skal samsvare med kvoten fastsatt i loven. o Ordningen med midlertidige ansettelser skal i samarbeid med partene i arbeidslivet evalueres. o Endre mandatet til lovutvalget som er nedsatt av regjeringen til å gjennomgå tjenestemannsloven, med sikte på å redusere bruken av midlertidighet i staten, særlig når det gjelder de lengste midlertidige ansettelsene. o Utvalget bes om å gjennomgå bruken av midlertidige ansettelser i Universitetsog høgskolesektoren med sikte på å redusere antall midlertidige stillinger. III. IV. Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Det innføres lovfestet aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, med følgende presiseringer. o Som følge av lovfestingen skal det sørges for at det ikke opprettes særskilte rapporteringskrav. Det skal legges opp til færre formelle prosedyrekrav enn hva lovproposisjonen fra regjeringen beskriver. o Det skal sikres lokaldemokratisk styring over hvordan aktivitetsplikten skal gjennomføres i praksis og vide rammer for lokale gjennomføringsmetoder. o Gjennomføringen av aktivitetsplikten kan gjennomføres av kommunen selv eller at de velger å sette det ut til forskjellige aktører som f.eks. attføringsbedrifter, sosiale entreprenører og andre den enkelte kommune anser det som hensiktsmessig står for gjennomføringen. o Samarbeidspartiene legger til grunn at de eventuelle kommunale merkostnadene kostnadsberegnes gjennom konsultasjonsordningen mellom stat og kommunesektor, og at merkostnadene kompenseres fullt ut. Arbeidstid o Ukentlig arbeidstid ved individuell avtale: Utvidet maksimal arbeidstid til 10 timer ila. 24 timer 48 timer i løpet av sju dager. Arbeidstid ila en enkelt uke kan ikke overstige 50 timer. For øvrig skal gjennomsnittsberegning over en periode på åtte uker sikre at rammen for månedsbasis og årsbasis holdes uendret. Ingen økning av pålagt overtid (man beholder dagens 10 timer per uke og 25 timer per måned) Dagens formulering i arbeidsmiljølovens ledd 2 opprettholdes. Altså: «Arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.» Endre forslaget i 10-8 fjerde ledd siste setning. Regjeringens forslag om at det ukentlige fridøgn minst hver sjette uke faller på en søn- eller helgedag, endres til hver fjerde uke. 2

3 Beredskapsvakt Endring av beregningsbrøk ved beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet. o Regjeringens forslag om at partene skal kunne avtale en beregningsbrøk mellom 1/5-1/8 endres til en fast brøk på 1/7. Andre punkt Økt forskning på norsk arbeidsliv. Økte ressurser til Arbeidstilsynet for å sikre god og rask saksbehandling som følge av nye oppgaver og ansvarsområder Temaer som ikke er en del proposisjonene fra regjeringen, men som samarbeidspartiene er enige om i forbindelse med behandlingen av prop. 39 L ( ) og Prop. 48 L ( ). A. Særlig uavhengig stilling a. Arbeidstidsutvalget skal se på bruken av særlig uavhengige stilling. b. Arbeidstidsutvalgets vurderinger følges opp av regjeringen og kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. B. Kvelds- og nattarbeid a. Arbeidstidsutvalget skal se på bestemmelsene for når nattarbeid inntreffer, med sikte på å sikre fleksibilitet for den enkelte og et familievennlig arbeidsliv. C. Varslertiltak a. Samarbeid mellom relevante tilsyn for å bedre informasjonen som er tilgjengelig om varsling og regelverket. Herunder å vurdere en felles veileder med informasjon om rettigheter og plikter for alle involverte parter. b. Det kan vurderes holdnings / informasjonskampanje om varsling i samarbeid med partene i arbeidslivet. c. Varslingsrutiner bør bli et obligatorisk krav og det bør presiseres et minstekrav til varslingsrutinenes innhold. D. Aldersgrenser a. Ber regjeringen utrede hvordan særaldersgrensene for tjenestemenn (m. fl.) i statlig sektor skal heves. Dette skal drøftes med partene i arbeidslivet. Det samme gjelder harmonisering av de generelle aldersgrensene i aldersgrenseloven og arbeidsmiljøloven. Arve Kambe Høyre Erlend Wiborg Fremskrittspartiet Kjell Ingolf Ropstad Kristelig Folkeparti Sveinung Rotevatn Venstre 3

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene

Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Nye regler i arbeidsmiljøloven særlig om håndtering av de nye aldersgrensereglene Frokostseminar 23. april 2015 Eli Aasheim, Christel Søreide, Ingvild Solli og Siri Falch-Olsen Agenda 01 02 03 04 Nye regler

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER

MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER MAL/ MOMENTLISTE FOR ETABLERING AV LOKALE SÆRAVTALER GJELDENDE FOR DISTRIKTSMUSIKERORDNINGER Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Utarbeidet av Musikernes fellesorganisasjon-

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår.

1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre annet fremgår. SFS 2305 for perioden 1.1.2014 31.12.2015 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening om vilkår for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv H-20/05. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Nr. H-20/05 Vår ref 05/176 Dato 4. mai 2005 Forord Dette rundskrivet er ment å skulle støtte

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014

Overenskomst Del B. mellom. DNLF og. Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Overenskomst Del B mellom DNLF og Oslo universitetssykehus HF 01.05. 2012 30.04.2014 Side 1 av 18 - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PARTSFORHOLD OG VIRKEOMRÅDE MM.... 4 1.1 Partsforhold...4 1.2 Lokale parter...4

Detaljer