Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagligpolitisk arbeid og samarbeid"

Transkript

1 Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

2 Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe for våre medlemmers interesser og trygge samfunnet rundt oss, må vi ha et sterkt engasjement som strekker seg langt utenfor bedriftenes porter. I stor grad handler politikk om innflytelse og makt. Det betyr at vi må arbeide faglig gjennom forhandlinger med arbeidsgiver og arbeidsgiverorganisasjoner. Men vi må også arbeide politisk fordi mye av medlemmenes arbeids- og sosiale vilkår blir bestemt politisk, enten det er i kommunestyrer eller på Stortinget. Det faglige og det politiske arbeidet er dermed for oss en og samme sak: Å arbeide for et organisert arbeidsliv som styrker lønnstakernes interesser og innflytelse på arbeidsplassen og i samfunnet. Fellesforbundets formål, slik det er formulert i vedtektene, er «å organisere arbeidstakere og fremme deres lønns- og arbeidsvilkår». I formålsparagrafen står det at forbundet skal arbeide for «å fremme medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og sikre den fulle sysselsetting». I prinsippprogrammet oppsummeres vårt idégrunnlag slik: «Å få arbeidsfolk til å stå sammen, slik at arbeidsfolk får bedre levekår, større innflytelse i samfunnet og på arbeidsplassene». Må vinne makt og innflytelse Dersom Fellesforbundet skal innfri formålene, må vi vinne makt og innflytelse også på den politiske arena, men vi skal ikke være noe politisk parti. Forbundet stiller ikke til valg, og ingen må ha et bestemt partipolitisk syn for å være medlem hos oss. Men det betyr ikke at forbundet er en upolitisk organisasjon. Vi har et samfunnspolitisk grunnsyn som bygger på arbeidstakernes interesser i samfunnet. Derfor driver vi et faglig og politisk arbeid og samarbeid. Gjensidighet og samarbeid Det fagligpolitiske samarbeidet, altså samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet, har vært et fundament for norsk fagbevegelse helt fra starten av. Det var stort sett de samme pionerer som stiftet Arbeiderpartiet i 1887 som startet Arbeidernes faglige Landsorganisasjon i Norge, dagens LO, i Men helt fra starten ble det klart markert at dette skulle være to sjølstendige organisasjoner. LO skulle ikke være et redskap for Arbeiderpartiet eller omvendt. Likevel ble samarbeidet beskrevet som «en kropp med to armer, den ene armen den faglige og den andre den politiske, men

3

4 der begge armene arbeider for de samme interessene». Det grunnleggende for begge organisasjoner og en styrke for utviklingen av det organisasjonsmessige og politiske demokrati er at dette samarbeidet ble og fortsatt er tuftet på gjensidighet. Gjensidigheten og samarbeidet har utviklet begge organisasjonene. Knapt noen vil være uenig i at dette samarbeidet har vært med å forme det norske samfunnet og vår samfunnsmodell. Det har bidratt til å skape et samfunn med økt likeverd og respekt for arbeidets verdi og arbeidernes rolle. Formelt samarbeid Båndene mellom LO og Arbeiderpartiet er fortsatt sterke. Samarbeidet er i dag formalisert gjennom en samarbeidsavtale. Sentralt er det en egen samarbeidskomite sammensatt av den øverste ledelsen i Arbeiderpartiet, LO og de største LO-forbundene. Samarbeidskomiteen fatter ingen vedtak i faglig og politiske saker, men utveksler gjensidig informasjon og diskuterer faglige og politiske spørsmål av felles interesse. Både i fylker og i mange kommuner er det tilsvarende samarbeidsavtaler. Helhetlig politikk og samfunnsansvar Dagens samfunn er ganske ulikt det samfunnet som det faglig politiske samarbeidet var med å utforme, men fortsatt bygges samarbeidet på en gjensidig forståelse av helhetlig politikk og samfunnsansvar. Fag-

5 bevegelsen er ikke en hvilken som helst interesseorganisasjon. Vi er en samfunnsbevegelse som evner å se lønnskampen i sammenheng med andre forhold i økonomien slik som sysselsetting, fordeling og samfunnsnyttige investeringer. Arbeiderpartiet ser verdien av et organisert arbeidsliv og et tett samarbeid med lønnstakerne. Dette gir mulighet for å få gjort mer i politikken så lenge en har med ansvarlige parter i arbeidslivet å gjøre. En slik type samarbeid kan motvirke en alles kamp mot alle og sosiale forskjeller. For Arbeiderpartiet er det også viktig å ha støtte fra fagbevegelsen for å kunne vinne valg. Arbeiderpartiets posisjon i folket har vært sikret gjennom samarbeidet med fagbevegelsen. Fagbevegelsens lytteposter på arbeidsplasser over hele landet har gjort Arbeiderpartiet til et folkeparti. For LO er det viktig å ha et parti i regjering som en kan samarbeide tett med. Milepæler i norsk historie Det kan herske liten tvil om at det fagligpolitiske samarbeidet har vært med på å utvikle norsk arbeidsliv og samfunnet for øvrig. I faktaboksen på side 6 finner dere viktige milepæler i norsk historie. Alle har det til felles at de har sitt utgangspunkt i det faglig politiske samarbeidet. Gjennom samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet ble det skapt rom og forståelse mellom den faglige og politiske arbeiderbevegelse for gjennomføring av reformer som har betydd mye for arbeidsfolk i Norge. Og det er ikke bare langt tilbake i historien vi finner eksempler på dette. Den nevnte faktaboksen viser at viktige saker helt fram til i dag er løst gjennom faglig politisk samarbeid. Grunnlag for reformer Hvordan er faglig politisk samarbeid brukt for å skape grunnlag for reformer? La oss se nærmere på et eksempel: På siste del av 1980-tallet var norsk økonomi i alvorlig ubalanse. Det førte til at vi på inngangen til 1990-tallet fikk den høyeste arbeidsledigheten etter andre verdenskrig. Årsakene var flere. En av årsakene var at lønns- og prisveksten i samfunnet ble langt større enn økonomien kunne bære. Prisveksten spiste opp lønnstilleggene. Det ble derfor skapt forståelse mellom LO og Arbeiderpartiet om at lønnsveksten måtte reduseres. LO stilte klare vilkår for å gå med på det. Moderasjon i lønnsdannelsen måtte kombineres med en mer aktiv sysselsettingspolitikk og velferdsreformer. Arbeiderpartiet var enig i dette. Derfor ble det skapt en helhetlig politikk der moderasjon i lønnskravene ble kombinert med aktive sysselsettingstiltak, barnehageutbygging, utvidelse av den betalte fødselspermisjonen og ikke minst innføring av avtalefestet pensjon (AFP). Sysselsettinga økte, arbeidsledigheten gikk ned og reformene ble til steg for steg. Det var ikke LO og Arbeiderpartiet som gjennomførte dette alene. Andre partier og organisasjoner var også med, men drivkrafta for å få det til lå i samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Blant annet ble det nedsatt mange felles utvalg mellom de to organisasjonene for å utrede tiltakene. Faglig politisk arbeid og samarbeid i en ny tid I det 21. århundre er Norge et ganske annerledes samfunn enn da grunnlaget

6 for det faglig politiske samarbeidet ble lagt mot slutten av det 19. århundre. Norge er omformet fra et fattigsamfunn med store klasseskiller til et velferdssamfunn med høy velstand for de aller fleste som bor her og der de store økonomiske forskjellene er bygd ned. Like fullt finnes det interessemotsetninger og forskjeller i det norske samfunnet også i dag. Derfor må fagbevegelsen fortsatt være utålmodig. Samfunnet er ikke ferdig formet en gang for alle. Reformer varer ikke evig. Likhets- og rettferdstanken kan få tilbakeslag. Nye utfordringer kan skape behov for nye reformer. Derfor er det behov for faglig politisk samarbeid også i dag. Vi vil peke på to utviklingstrekk som setter nye krav til innholdet i samarbeidet. Det første er utfordringene som en økt globalisering av økonomi og produksjon har medført. Kapital, varer, tjenester og arbeidskraft veksler i et helt annet tempo og omfang over landegrensene. Den gode siden av dette er at flere land deltar i den økonomiske utvikling og at den totale verdiskaping øker. Den negative siden er at arbeidsplasser flyttes og nedlegges i stort omfang, at inntektsforskjeller økes og at det skapes økt press på nasjonale tariffavtaler og velferdsordninger. Norge kan føre en politikk som motvirker det negative, men vi kan aldri skjermes mot det. Den andre er klimautfordringene. De økte klimautslippene er menneskeskapte. Utfordringene kan bare finne sin endelige løsning gjennom politisk arbeid innenfor rammen av forpliktende internasjonale avtaler. Klimakrisa og tiltakene som må iverksettes for å bøte på den vil berøre oss alle og skape nye utfordringer. Både den faglige og politiske arbeiderbevegelse sin oppgave er å kombinere en politikk for verdiskaping med lavere klimautslipp og velferd. Faktaboks finanskrisa Høsten 2008 ble det klart at store deler av verden ble rammet av finanskrisa som oppsto i USA. Fellesforbundet merket fort at krisa ville ramme flere av de områder forbundet organiserer. Det gjaldt både områder som var utsatt for sterk internasjonal konkurranse, f. eks bildelindustrien. Men den ville også ramme bygg og anlegg. Det var nødvendig med politiske tiltak. Forbundsstyret pekte på flere tiltak som burde settes i verk. Fellesforbundet reiste saka for samarbeidskomiteen mellom Arbeiderpartiet og LO. Det ble fort enighet om at tiltak måtte settes i verk. Ved at Fellesforbundet allerede hadde utarbeidet forslag, og fordi vi fikk forståelse for at det var særlig innenfor våre områder at tiltak burde iverksettes, fikk vi gjennomslag for store deler av vårt forslag til tiltakspakke. Etter hvert ble dette regjeringas politikk og den ble vedtatt i Stortinget. Tiltakene bidro til at mange av våre medlemmer som ellers hadde blitt arbeidsledige beholdt jobbene sine

7 Nye utfordringer også lokalt På samme måte som arbeiderbevegelsen møtte fattigdomsutfordringene, må arbeiderbevegelsen nå møte de nye utfordringene. I den sammenheng er det fagligpolitiske samarbeidet like aktuelt i dag som tidligere, men det tar nye former. De kommunale og fylkeskommunale politiske arenaer er viktige dersom fagbevegelsen skal forsvare og bedre medlemmenes interesser og levekår og ta aktiv del i samfunnsutviklingen så vel lokalt som sentralt. Temaer som i dag kan være aktuelle for fagligpolitisk arbeid og samarbeid lokalt kan være: Næringsutvikling og arbeidsplasser i lokalmiljøene Sosial dumping Boligpolitikk Læreplasser Barnehager og skolefritidsordninger Eldreomsorg Tiltak mot rusmisbruk Dette er temaer som berører mange av forbundets medlemmer og gjennom et faglig politisk arbeid og samarbeid kan fagbevegelsen være med på å påvirke. Klubber og avdelinger bør sette lokalpolitiske saker som har betydning for fagbevegelsen og medlemmene på dagsorden. Diskuter dem og ta våre standpunkter opp med lokalpolitiske myndigheter og lokale samarbeids-komiteer mellom LO og Arbeiderpartiet. Nettverksbygging Politisk nettverksbygging er også viktig i denne sammenheng. At tillitsvalgte skaffer seg kontakter i de politiske miljøene og gjennom de formidler sine synspunkter. Det må utvikles arenaer eller fora som får både politikere og tillitsvalgte til sammen å drøfte og løse utfordringene. Altså at de ikke arbeider hver for seg med sitt, men møter hverandre for å lære av hverandre og se sammenhenger og helhet. I boksen under er et eksempel på hvordan ei viktig sak for et lokalsamfunn ble løst gjennom politisk arbeid og faglig politisk samarbeid. I Saltdal kommune i Nordland bygde daværende Standard Telefon og Kabelfabrikk (seinere Alcatel Kabel Norge og nå Nexans Norge) ny fabrikk for produksjon av elektriske kabler. Etableringen kom i stand fordi det fantes et marked for slik produksjon, men den var også politisk påvirket med bakgrunn i distriktspolitikk og industrireisning. At fabrikken ble lagt til Saltdal hadde også sammenheng med at Nordlandsbanen gikk gjennom lokalsamfunnet. Etter hvert ble jernbanetilbudet svekket og det ble behov for økt transport via sjøen. Det ble klart at skulle bedriften overleve, måtte det bygges en kabelbane mellom fabrikken og havna i Saltdal en strekning på tre kilometer. Dette ble ei kampsak for vår klubb og avdeling. De tok opp saka lokalt med politikere i kommunen og de tok den opp gjennom det faglig politiske samarbeidet med Arbeiderpartiet. Det var ganske klart at dette var ei sak som ikke bare kunne løses lokalt. Derfor engasjerte avdelinga seg overfor sentrale myndigheter. Den ble også tatt opp i det sentrale faglige politiske samarbeidet. Etter mye brevskriving, mange møter og kontakter ble det gjennomslag for kravet om kabelbane. Det ble klart at offentlige støtte til kabelbanen var innenfor EUs statsstøtteregelverk og regjeringa var med og bidro til at Innovasjon Norge bidro med nødvendige midler.

8 Kontakt med andre partier Selv om fagbevegelsen har et formalisert samarbeid med Arbeiderpartiet, innebærer ikke det at forbundet skal vende en kald skulder til andre partier. I prinsipprogrammet vårt står det at «Forbundet skal ha kontakt med alle politiske partier som anerkjenner fagbevegelsen for å kjempe for forbundets politiske syn». Det betyr at vi skal ha kontakt med den til en hver sittende regjering, ulike partier på Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer. Spørsmålet er ikke hvem vi har kontakt med, men hva som tjener saken. Det er viktig at alle politiske partier har kunnskaper om hva Fellesforbundet står for i samfunnspolitiske spørsmål enten de er enige eller uenige med oss. Verken Fellesforbundet eller LO har imidlertid et formalisert samarbeid med andre partier. Grunnlaget for samarbeidet med Arbeiderpartiet ligger i forbundets prinsipprogram: «Historisk har Fellesforbundet hatt et formalisert samarbeid med Det norske Arbeiderparti, fordi fagbevegelsen og Det norske Arbeiderparti har hatt og har felles mål for samfunnsutviklingen. Dette samarbeidet har gitt gode resultater». Dette er et samarbeid begge parter har hatt og skal ha fordeler av. Ulike politiske sympatier Slett ikke alle medlemmene i Fellesforbundet er medlemmer i eller stemmer på Arbeiderpartiet. Forbundet har medlemmer med politiske sympatier i ulike retninger. Medlemsundersøkelser viser imidlertid at Arbeiderpartiet har klart størst oppslutning (58 prosent i undersøkelse våren 2009). Men også Fremskrittspartiet hadde stor oppslutning (25 prosent i samme undersøkelse). Forbundet respekterer selvsagt alle medlemmers syn, men vi legger av den grunn ikke bort våre verdier og grunnholdninger. På mange områder er vi grunnleggende uenige med Fremskrittspartiet. Det gjelder saker som for eksempel på tariffavtalenes betydning, arbeidsmiljølovgivningen, andre områder som regulerer vilkårene i arbeidslivet og deler av den økonomiske politikken. På disse områdene står de for en samfunnsutvikling som går på tvers av den vi ønsker. Viktig med engasjement Erfaringer viser at det i dag er et varierende politisk engasjement i klubbene og avdelingene. Det er kanskje bare et fåtall i hver avdeling som er partipolitisk engasjert. Men selv om det er få, er det ingen grunn for å avvikle vårt politiske engasjement. Våre erfaringer, og underbygd av resultat i medlemsundersøkelser, er at medlemmer flest setter pris på og er enig i at vi skal engasjere oss politisk. Det er i dag heller ikke stor uenighet om det faglig politiske samarbeidet. Også medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet som har et annet partipolitisk syn enn Arbeiderpartiet, er opptatt av at vi bruker Samarbeidskomiteen til å ta opp saker. Vårt faglig politiske arbeid må alltid bygge på lokal deltakelse og engasjement. Uten et politisk trykk nedenfra vil fagbevegelsen aldri bli den samfunnskraften vi trenger å være. Vår røst må bli hørt Det politiske engasjementet, både det

9 fagligpolitiske samarbeidet og faglig politisk arbeid for øvrig, har betydning for Fellesforbundets og den øvrige fagbevegelsens rolle som aktiv samfunnsaktør. Vi kan vise til gode resultater når vi engasjerer oss. Derfor kan vi ikke sitte som passive tilskuere til de prosesser som skjer på den politiske arena, enten det er i Stortinget, fylkestingene eller kommunestyrene. Da svikter vi medlemmenes interesser. Dessuten er vår deltakelse viktig for demokratiet. Dagens rekruttering til politiske organer er skeiv. Men den ville blitt enda skeivere, dersom fagbevegelsen gjennom sitt politiske engasjement ikke har skolert og aktivisert tillitsvalgte til også å gå inn og ta verv i politiske parti.

10 Historisk oversikt over det fagligpolitiske samarbeidets viktigste resultater etter 1935 n 1936 Arbeidervernlov blir vedtatt. Blant annet gir den beskyttelse mot usaklig oppsigelse og rett til ni dagers ferie. n 1938 Arbeidsledighetstrygden blir innført med inntil 15 uker per år. n 1946 Husbanken blir oppretta. n 1947 Ferieloven blir vedtatt. Den gir rett til tre ukers ferie. n 1947 Statens lånekasse for studerende ungdom (i dag Statens lånekasse for utdanning) blir oppretta. n 1949 Gruvearbeidere og arbeidstakere i helkontinuerlig skiftarbeid får lovfesta redusert sin arbeidstid. n 1951 Lærlingeloven blir vedtatt. n 1953 Obligatorisk syketrygd (økonomisk dekning ved legebesøk, sykehusopphold, sykefravær m.m.) for arbeidstakere med opp til et visst inntektsnivå blir innført. n 1956 Ny arbeidervernlov blir vedtatt. Endringer i arbeidstidsreglene og lovfesting av de første regler for organisert vernesamarbeid. Samme år får hele befolkningen rett til syketrygd. n timers arbeidsuke og yrkesskadeloven blir vedtatt. n 1963 Endringer i ferieloven blir vedtatt. Ferien utvides til 4 uker. n 1966 Lov om Folketrygd blir vedtatt n og en halv times arbeidsuke lovfestes. n 1971 Retten til sykepenger utvides, og nivået for ytelsen heves til 90 % av lønn opp til seks ganger Folketrygdens grunnbeløp. n 1972 Fire ukers ferie blir lovfesta. n 1972 Regler om bedriftsdemokrati blir innført også i private selskaper. Den nye aksjeloven gir ansatte rett til å velge 1/3 av representantene i bedriftenes styrer og 1/3 av representantene til bedriftsforsamlingen i større bedrifter. n 1974 Lov om likestilling mellom kjønnene blir vedtatt. n 1975 Arbeidstakere over 60 år får en ekstra uke ferie. n 1977 Arbeidsmiljøloven blir vedtatt. Arbeidstiden reduseres til 40 timer i uka.

11 n 1978 Ny sykelønnsordning blir vedtatt. 100 % lønn under sykdom, og ordningen med karensdager oppheves. Ordningen med egenmelding blir innført. n 1981 Fire uker og en dag («Grodagen») blir lovfesta. n Foreldrepermisjonen hadde før 1986 stått stille på 18 uker med 100 % lønn. Etter dette blir den gradvis utvidet og i dag (2010) er den på 46 uker med 100 % lønn eller 56 uker med 80 % lønn forbedres ordningen med tidskontoordning. I 1993 blir egen fedrekvote innført og i dag er den på 10 uker. n Avtalefestet pensjon (AFP) ble vedtatt i Der etter ble avgangsalderen blitt gradvis redusert fra 67 år til 62 år. Fra 1998 har det vært mulig å gå av med AFP fra fylte 62 år. n 1989 Lov om yrkesskadeforsikring blir vedtatt. n 1994 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler blir vedtatt. Det skal forhindre sosial dumping, dvs. bruk av billig arbeidskraft fra lavkostland under oppdrag i Norge. n 1994 Styrket vern mot bruk av midlertidige ansettelser. n 1994 Reform -94. Alle ungdom mellom 16 og 19 år får rett til 3-årig videregående utdanning. n 2005 Den borgerlige regjeringen får flertall i Stortinget for endringer i Arbeidsmiljøloven, som vil innebære et svekket stillingsvern, mer midlertidige ansettelser og 13 timers arbeidsdag uten overtid. Disse endringene i arbeidsmiljøloven blir reversert etter stortingsvalget i 2005 av den nye rød-grønne regjeringen. n 2006 Obligatorisk tjenestepensjon blir innført. n Flere tiltak mot sosial dumping, særlig knyttet til allmenngjøring av tariffavtaler, blir innført. Det gjelder innsynsrett for tillitsvalgte i underleverandørers lønnsvilkår, solidaransvar for manglende utbetalt lønn, sanksjonsrett for Arbeidstilsynet ved tilfeller av sosial dumping, økte straffer ved brudd på regelverk m.m. n 2008 Alderspensjon I folketrygden blir vedtatt at kan tas ut fra fylte 62 år. Ny AFP blir vedtatt. n Det vedtas store endringer i pensjonssystemene. Adgang til å få alderspensjon fra Folketrygden fra fylte 62 år, alle år i arbeidslivet gir opptjening og AFP endres slik at AFP-tillegget betales livet ut. n 2009 Lovfesta rett til barnehageplass blir vedtatt samtidig som barnehagetilbudet er bygd ut slik at det er nær 100 % barnehagedekning.

12 Foto: All Over Press Design og trykk: LO Media, 10/10 MILJØMERKET 241 Trykksak l Tlf 02306

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012

ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 ARBEIDSLIV Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 HOVEDBUDSKAP Arbeid til alle er jobb nummer 1 Aldri har så mange av oss levd av eget arbeid. Arbeid gir individuell frihet,

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

1) Full lønn under sykdom

1) Full lønn under sykdom Bruk stemmeretten! I medlemskampanjen Du bestemmer LO på din side, som gikk fra 12. oktober 2004 til 28. februar 2005, deltok 44 000 medlemmer med til sammen 155 000 innspill og krav om hva som skal være

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av.

1. Arbeid til alle. Mange arbeidstakere jobber ufrivillig deltid. Dette er til hinder for likelønn og for en lønn å leve av. Bruk stemmeretten! LOs medlemsdebatt «Et godt arbeidsliv» ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer ble invitert til å delta. Over 26 000 medlemmer sendte inn 63 000

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september

DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september DIN STEMME TELLER! Velg side 10. september Velferd eller marked? I Trondheim har en rødgrønn allianse med AP-ordfører og HKmedlem Rita Ottervik i spissen sikret full barnehagedekning. I kommuner som Oslo

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget

Kamerater! Kameratslig hilsen, Bjørn Sigurd Svingen, avtroppende leder i det sentrale ungdomsutvalget ORGANISERT ARBEIDER Debattskisse 2014 Kamerater! Hvert år arrangerer vi en nasjonal ungdomskonferanse, der vi samler unge medlemmer fra hele landet fordelt på et bredt utvalg bransjer, for å møtes og diskutere

Detaljer

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak.

Retningsvalget. Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle vår viktigste sak. Retningsvalget Statsminister Jens Stoltenberg og LO-leder Gerd Kristiansen. FOTO: Bjørn A. Grimstad, LO-Aktuelt Valget i 2013 blir et historisk retningsvalg for Norge. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening

Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Teknas politikkdokument om arbeidsliv VEDTATT AV HOVEDSTYRET 15. MAI 2017 Tekna Teknisk naturvitenskapelig forening Hovedstyremøte 15. mai 2017 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Organisasjonsretten

Detaljer

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv

Forslag nr. 10. Forslagsstiller: Jørgen Foss. Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag nr. 10 Forslagsstiller: Jørgen Foss Forslag navn: Et trygt, organisert og seriøst arbeidsliv Forslag: Vi skal ta på alvor utviklingen vi ser i arbeidslivet. Høy arbeidsledighet, redusert sysselsetting

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDSLIV. Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk. Arbeiderpartiet.no ARBEIDSLIV Temahefte om Arbeiderpartiets arbeidspolitikk Arbeiderpartiet.no Innhold DEL 1: Hovedbudskap... 2 DEL 2: Hva vil vi?... 4 DEL 3: Noen resultater... 7 DEL 4: Viktige skillelinjesaker... 8 DEL

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM SARPSBORG Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen.

Dette ble reversert av den rødgrønne regjeringen. [Du som skal holde dette kaffekurset presenterer deg selv] Dette kaffekurset handler om arbeidslivet og hvordan det har utviklet seg fra forrige gang det var borgerlig regjering (før Stortingsvalget i

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget

Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær. Retningsvalget Per Olav Skurdal Hopsø - ungdomssekretær Retningsvalget Du må kjenne fortida For å skjønne nåtida Og skue inn i fremtida 16.06.2012 side 2 9. September er et retningsvalg - Arbeid mot kapital - Velferd

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom

Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven Forsikringskonferansen 11. og 12. november 2014. Avdelingsdirektør og advokat Nina Melsom Foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven 2014 1. Større adgang til midlertidig

Detaljer

Innsats for arbeidslivet

Innsats for arbeidslivet Innsats for arbeidslivet Fagligpolitisk regnskap Mai 2009 I Soria Moria-erklæringen ble kampen mot arbeidsledighet og for et inkluderende arbeidsliv framhevet som et av flertallsregjeringens viktigste

Detaljer

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder

Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Til medlemmer innenfor alle HKs tariffområder Oslo, april 2003 Da er vi igjen i gang med forberedelsene til det som blir omtalt som vårens vakreste eventyr tariffoppgjøret. Alle HKs overenskomster skal

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1

HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS side 1 HANDLINGSPLAN FOR FAGFOBUNDET AKERSHUS 2017 side 1 FAGFORBUNDETS HOVEDPRIORITERINGER: Strategiske valg og prioriteringer for 2017 Arbeidsliv, tariff og pensjon Offentlige tjenester i egenregi Verve, aktivisere

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM FREDRIKSTAD Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra oktober

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner

Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner 1 Endringer i AML Fra Prop 39 L Det mangler ikke på gode intensjoner Regjeringen ønsker et trygt, fleksibelt, familievennlig og inkluderende arbeidsliv som skal være preget av trygge og anstendige arbeidsvilkår

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING

LIKESTILLING SOSIAL DUMPING Forskjellene mellom rødgrønt og blått En gjennomgang av lovendringene innenfor arbeidslivet i Stortingsperiodene 2005-2006 til og med 2012-2013 (ut mai 2013). Konklusjonen er basert på en gjennomgang av

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017

PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 PENSJON FOR ALLE 4. MAI 2017 Åsne Skjelbred Refsdal, NTL Abelia nettverkssamling NTL HVA FÅR DERE? DERE FÅR IKKE Et kurs som gir svar på absolutt alle spørsmål Et ekspertkurs som tar utgangspunkt i at

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne?

Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Fagdag politisk verksted Innspill fra gruppene: Hva forventer du av Samfunnsviterne? Anne Solheim (hovedstyret) Irene Brønlund Opseth (hovedstyret) Torun Høgvold Enstad (sekr.) Arbeidsgruppe fra hovedstyret

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon Næringslivets Hovedorganisasjon Helene Naper, advokat NHO Telemark 8.12.2017 HMS Forum Bedriften og de tillitsvalgte roller, målsetting og opptreden Informasjon, samarbeid medbestemmelse Samarbeid for

Detaljer

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017

PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 PENSJON FOR ALLE 27. MARS 2017 Jorunn Folkvord Utdanningsforbundet Åsne S. Refsdal NTL 1872 - DEN ENKELTES ANSVAR De ansatte maa holde sig friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom.

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU)

HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Postboks 516 4004 Stavanger Stavanger 08.07.04 HØRINGSUTTALELSE NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET (ALLU) Kvinnegruppa Ottar har gått gjennom NOU 2004:5 utfra en vurdering av kvinners situasjon i forhold

Detaljer

11Jeg i arbeidslivet

11Jeg i arbeidslivet 11Jeg i arbeidslivet Arbeidsmarkedet Arbeidsmarkedet er stadig i utvikling. En kan forvente å måtte skifte yrke flere ganger i løpet av en arbeidskarriere. Arbeidsmarkedet blir mer internasjonalt. Flest

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen

I. Samarbeidspartiene er enige om følgende forslag utover regjeringen Avtale mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre Oppdatert per. 12. mars kl. 11.00 Samarbeidspartiene er enige om endringer av arbeidsmiljøloven og sosialtjenesteloven mv. 1 for

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær

Sosial dumping i nordisk perspektiv. Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær Sosial dumping i nordisk perspektiv Helsingør 24. november 2016 Jan-Erik Støstad Generalsekretær SAMAK @StostadJe Skal snakke om 1. Den nordiske modellen på 1-2-3 2. Hva er sosial dumping, drivkrefter

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

Din stemme i samfunnet!

Din stemme i samfunnet! Din stemme i samfunnet! Senior Norge (tidl. Senior Norge) ble etablert i 2002. Vi er religions-, livssyns- og partipolitisk uavhengig. Våre verdier er respekt, likeverd, deltagelse og livsglede. 2 Kjære

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Avtale om ny AFP-ordning

Avtale om ny AFP-ordning Bilag til overenskomsten Avtale om ny AFP-ordning I Innledning I forbindelse med lennsoppgj0ret 1988, ble ordningen med Avtalefestet pensjon (AFP) etablert. Formålet var å gi ansatte i tariffbundne bedrifter

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om arbeidstid - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Arbeidstid Dette er et ti minutters kaffekurs med tema arbeidstid. Jeg vil snakke om Arbeidsmiljøloven og

Detaljer

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt.

Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. STEM MOSS OG OMEGN Din mening er viktig! Vi jobber for at LO medlemmenes saker skal påvirke kommunevalget 2015. Derfor har vi gjennomført en lokal medlemsdebatt. Lokal medlemsdebatt ble gjennomført fra

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002

Vår dato 16012009. Vår referanse 2008/03453-2/320 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Per Skau, tlf. +47 23063146 11122008 08/03050-002 Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11 0181 OSLO Høring - Forslag om effektivisering av allmenngjøringsordningen

Detaljer

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake.

Nord Trøndelag. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget 2009. Kortversjon av spørsmål til listetoppene og svarene vi fikk tilbake. Nord Trøndelag Avdelingslederforumet er et samarbeid mellom Fellesforbundets avdelinger i Nord-Trøndelag som til sammen har 6000 yrkesaktive medlemmer. Krav/spørsmål til listekandidater til Stortingsvalget

Detaljer

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R

Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R Dine rettigheter verdt å kjempe for! V E L G S I D E 1 2. S E P T E M B E R 2 www.handelogkontor.no RØD VALGALLIANSE n n n Nei til midlertidige ansettelser! HK går i mot at det skal bli generell adgang

Detaljer

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen

Status og utvikling på feltet. Anders Fremming Anderssen Status og utvikling på feltet Anders Fremming Anderssen Kompetansekartlegging og karriereveiledning i mottak KOMPETANSEKARTLEGGING IMDi Kompetansekartlegging Voksenopplæringsansatte Karriereveiledere Nav-veiledere

Detaljer

Tariffavtaler og lokale forhandlinger

Tariffavtaler og lokale forhandlinger GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 HUK: ARBEIDSRETT Tariffavtaler og lokale forhandlinger Verktøy til å forstå hva dere har av rett og plikter Hovedtemaer 1. Frontfag og inntektspolitikk 2. Lokale

Detaljer

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene.

Landsstyrets innstilling til Landsmøte nr. 17: Intensjonen i forslaget tiltres. Forslaget er ivaretatt i kompetansebestemmelsen i tariffavtalene. Forslag nr. 35: Avd. 72 Rakkestad foreslår: At NNN jobber inn mot videregående skoler for å få rekruttert lærlinger til NNN sine bedrifter. Og gir klubbene beskjed om hvilke lærlinger som er aktuelle for

Detaljer

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet

Likebehandlingsprinsippet. Stian Sigurdsen Vikarbyrådirektivet Vikarbyrådirektivet Likebehandlingsprinsippet Hva er egentlig likebehandlingsprinsippet? Innleie: Samme som midlertidig ansettelse Regulert i 14-12 Likebehandlingsprinsippet: For den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat

Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet. NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Medbestemmelse og samarbeid i arbeidslivet NTL konferansen 2014 Randi Stensaker LO Stat Disposisjon Den norske modellen Historisk tilbakeblikk Aktivt og passivt inntektspolitisk samarbeid Former for medbestemmelse

Detaljer

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge

vedrørende Tariffrevisjonen 2006 Overenskomsten for miljøbedrifter i Norge MEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak 2006-007 og 2006-009 mellom NORSK TRANSPORTARBEIDERFORBUND OG YRKESTRAFIKKFORBUNDET på den ene side og TRANSPORTBEDRIFTENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende Tariffrevisjonen

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Møte med arbeidsgiver

Møte med arbeidsgiver Møte med arbeidsgiver 12: Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Parter Tariffavtaler Del A Forhandlingsordninger Hovedavtalen Del B Medbestemmelse, rettigheter og plikter m.m. Barnehageloven Opplæringsloven

Detaljer

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader.

Innst. 59 L. (2010 2011) Innstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Komiteens behandling. Komiteens merknader. nnst. 59 L (2010 2011) nnstilling til Storrtinget fra arbeids- og sosialkomiteen Dokument 8:142 L (2009 2010) nnstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal

PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS Åsne Skjelbred Refsdal PENSJONSKURS NTL HELFO 8. MARS 2017 Åsne Skjelbred Refsdal NTL Sentralfor valtningen INNHOLD I KURSET HVA KURSET IKKE ER Ikke hjelp til utregning av egen pensjon Ikke et kurs som gir svar på absolutt alle

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL

Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Regelverk BASIS- OG DELSERVICEKUNDER 16.APRIL FULLSERVICEKUNDER 17. APRIL Endringer i ferieloven fra 01.07.2014 Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015

VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 VELKOMMEN TIL FINANS NORGES FAGDAG HR 22. OKTOBER 2015 Temaer Endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2015 Utvalgte emner fra avtaleverket i finans Beregninger m/lønnstall Hovedavtalerevisjonen 2015

Detaljer