RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015"

Transkript

1 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale og Framdriftsplan ved utarbeiding av turnusplan. For betalingsregler vises det til hovedtariffavtalens bestemmelser. INNLEDNING Lover kan forstås ulikt av arbeidsgiver og fagforeninger, noe som skaper mye unødvendig støy i organisasjonen. Rutiner i dette dokumentet er utarbeidet i samarbeid med Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund. Det vises også til KS forhold i Hovedavtalen som regulerer samarbeid, 3. avsnitt: Hovedavtalen er et virkemiddel for å sikre gode prosesser mellom partene og for å utvikle kvalitativt gode tjenester i kommunene. Hensikten er å beskrive rutiner som gjelder i Notodden kommune på områder det er behov for avklaringer (forståelse eller praktisering av loven), samt sikre likebehandling. Dokumentet vil bli revidert fortløpende etter behov. Det er ikke meningen at rutinebeskrivelse skal inneholde alle regler som gjelder rundt turnus. Arbeidsgiver forholder seg til KS sin fortolkning av lov/avtaleverk og bruker boken Arbeidsplanlegging Arbeidsplan og turnusordninger som oppslagsverk. Ved utarbeiding av turnusplaner gjelder Arbeidsmiljølovens bestemmelser og i tillegg til 10 Arbeidstid, må det også tas hensyn til bestemmelsene i 1-1 Lovens formål, 4 - Krav til arbeidsmiljøet. Ved uenighet om tolkning av Arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen eller rutiner beskrevet i dette dokumentet, bringes saken inn for turnusgruppe bestående av seksjonsleder, 2 virksomhetsledere, tillitsvalgt fra Fagforbundet og NSF, samt representant fra personal, for avklaring. ARBEIDSPLAN (TURNUSPLAN) Arbeidsmiljølovens 10-3: Dersom arbeidstakerne arbeider til ulike tider på døgnet, skal det utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen. Arbeidsplanen skal være lett tilgjengelig for arbeidstakerne. Den enkelte virksomhet utarbeider turnusavtale i januar. Avtalen forutsetter enighet om gjennomsnittsberegning for året og spesifisering av hva partene har blitt enige om lokalt, jfr. punkter beskrevet i mal.

2 Det skal gjennomføres reelle drøftinger før arbeidsgiver fastsetter ny turnus. Selve prosessen er beskrevet i dokumentet Framdriftsplan ved utarbeiding av turnusplan. Turnus utarbeides i tråd med de spesifikasjoner som framkommer i retningslinjene (dette dokumentet). Endringer i turnus kan gjøres innen for de rammene som er beskrevet i den årlige turnusavtalen. Begrunnelse for endring og beskrivelse av særlige forhold (person eller driftsmessig) skal beskrives og dokumenteres i vedlegg til turnusplanen. Det er en intensjon om at ingen i deltidsstillinger skal jobbe flere dager i turnusen enn forholdsvis stillingsstørrelse, eks. 50 % stilling 15 vakter osv. Dersom det settes opp flere vakter, skal det være ut fra aksept fra den ansatte eller at dette er avklart ved tilsetting. Alternativt skal omlegging til slik turnus tas opp i turnusgruppen. Administrasjonsutvalget har vedtatt en målsetting om at alle som ansettes i fagstillinger skal kunne tilbys 100 % stilling. Tiltak for oppnå målet er at det skal ansettes i min. 50 % stilling. Arbeidsplan i forbindelse med avvikling av sommerferie: Planarbeidet bør være igangsatt innen 1. mars slik at det kan dokumenteres at arbeidsgiver har gjort det som er mulig for å få til en tilfredsstillende ferieavvikling (faglig og best mulig tilpasset den enkeltes ønsker). Turnus i forbindelse med røde dager utarbeides i samarbeid med tillitsvalgte. Midlertidig turnus kan være: - arbeide annenhver rød dag i perioden - gjennomsnittberegning i en gitt periode - turnusperiode styres av helgemønsteret Se B-rundskriv (KS) nr. 8/2013 med protokoll som omhandler arbeid i forbindelse med høytider og ferier. Det kan legges inn regel i GAT-turnus at det kan jobbes to helger på rad. Dette for at det ikke skal bli AML-brudd dersom ansatte ønsker å bytte helg. Avviket skal begrunnes og dokumenteres i GAT. Under forutsetning av enighet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgt, gis ansatte som ønsker det mulighet til å arbeide to helger etter hverandre i turnus. Arbeidsmiljøloven har en varslingsfrist på 2 uker for endring av turnus. Ved utarbeiding av ny hovedturnus bør fristen være på minimum 4 uker GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID Arbeidsmiljølovens 10-5: (1) Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstid kan ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstid ikke overstiger 50 timer i noen enkelt uke. Avtale etter dette ledd kan ikke inngås med arbeidstakere som er midlertidig ansatt med grunnlag i 14-9 første ledd bokstav f.

3 (2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke.. Avtale om gjennomsnittsberegning er del av turnusavtalen som årlig utarbeides i den enkelte virksomhet. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid for vikarer: Vær oppmerksom på at arbeidstakere som er ansatt for et bestemt tidsrom, for eksempel ferievikarer, ikke kan ha en gjennomsnittsberegning som omfatter en lengre periode enn det ansettelsesforholdet varer. ARBEIDSTID Arbeidsmiljølovens 10-4: 4)Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager for: c) arbeid som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag. 6) For tredelt skift- og turnusarbeid som ikke faller inn under fjerde og som innebærer at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag, reduseres den alminnelige arbeidstiden etter første ledd ved at hver time arbeidet på søn- og helgedager, jfr første ledd, regnes lik 1 time og 10 min., og hver time arbeidet om natten.. regnes lik 1 time og 15 minm ned til 36 timer i løpet av sju dager. Den alminnelige arbeidstid må uansett ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 38 timer i løpet av sju dager. Hovedtariffavtalens kap har følgende bestemmelse som gir ramme for ukentlig normalarbeidstid i kommunene: 35,5 timer pr.uke Ukentlig arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 35,5 timer i følgende tilfeller: I turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl og kl og/eller minst hver 3. søndag 3-delt turnus (dag/kveld/natt) beregnet stillingstørrelse: Se B-rundskriv fra KS nr. 12/2010 og 1/2011, som beskriver nærmere beregningsmåte. Avtale om arbeidstid utover arbeidsmiljølovens bestemmelser Det kan inngås avtale om godkjenning av arbeidstid utover 10 timer (AML 10-5 nr. 3) og utover 13 timer (AML nr. 4): Det vises til egne retningslinjer/rutiner for godkjenning av slike turnuser.

4 Vakt på vaktrom: Vakt på vaktrom er passiv arbeidstid og betales med 1/3 timelønn. - Stillingsstørrelse/arbeidstid er timer den ansatte skal være tilstede og regnes i forholdet 1:1. - Stillingsstørrelse/lønn er beregnet stillingsprosenten beregnet etter betalingsreglene (1/3 timelønn) Ved passiv vakt er det mulig å ha avtale om forlengelse av arbeidstid, jfr. AML 10-4: 2) For arbeid som helt eller i det vesentlige er av passiv karakter, kan arbeidstiden forlenges med inntil halvparten av de passive periodene, men ikke med mer enn to timer i løpet av 24 timer og ti timer i løpet av sju dager. Det vil si at det er mulig å ha vakter på inntil 12 timer dersom minst 6 timer av vakten er passiv, forutsatt godkjenning av tillitsvalgt (utvidelse fra 9 til 10 timer). DAGLIG OG UKENTLIG FRITID Arbeidsmiljølovens 10-8 (1) Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder. (2) Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av sju dager. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. (3) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale unntak fra bestemmelsene i første og andre ledd. Slik avtale kan bare inngås dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri periode enn 8 timer i løpet av 24 timer eller 28 timer i løpet av sju dager. Grensen på 8 timer gjelder ikke når arbeid utover avtalt arbeidstid (jf første ledd) eller arbeid ved utkalling under beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser. Ved virksomhet som ikke er bundet av tariffavtale, kan arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter på samme vilkår skriftlig avtale arbeid i den arbeidsfrie perioden, når dette er nødvendig for å unngå alvorlige driftsforstyrrelser. (4) Arbeidsfri som nevnt i andre ledd skal så vidt mulig omfatte søndag. Arbeidstaker som har utført søn- og helgedagsarbeid, skal ha arbeidsfri følgende søn- og helgedagsdøgn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan skriftlig avtale en arbeidstidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstaker arbeidsfri annenhver søn- og helgedag over en periode på 26 uker, likevel slik at det ukentlige fridøgn minst fjerde uke faller på en søn- eller helgedag. Sjekkpunkt: Hviletiden bør være minst 9 timer, men kan reduseres ned til 8,5 timer. Husk kompenserende hvileperiode ved avvik fra hovedregel

5 Hviletiden bør ikke reduseres til mindre enn 28 timer sammenhengende i løpet av sju dager. Som hovedregel gjelder at det arbeides hver 3. helg, men det er anledning å foreta ansettelse som medfører arbeid hver annen helg. Gjennomsnittsberegning av røde dager: Virksomheten/avdelingen bør innrette praksis etter lovens hovedregel for alle arbeidstakerne. Se B-rundskriv (KS) 8/2013. Personlig bytte av vakter på søn- og helligdager kan medføre at det arbeides to helger etter hverandre. I GAT-turnus vil dette fremkomme som AML-brudd. Det må derfor legges inn kommentar i GAT om personlig bytte slik at begrunnelse for bruddet kan dokumenteres ved eventuell kontroll fra Arbeidstilsynet. Leder må påse at det ukentlige fridøgn minst hver tredje uke faller på en søn- eller helgedag. Ansatte som fått utvidet stilling i forbindelse med Heltid/Deltid har allerede inngått avtale som medfører at de kan arbeide to søndager etter hverandre. ANSATTE MED FLERE STILLINGER I NOTODDEN KOMMUNE Før det inngås arbeidsavtale med ansatte som allerede har et tilsettingsforhold i Notodden kommune, må det avklares at stillingene kan kombineres. Sjekk spesielt i forhold til stillingsstørrelser for ansatte som arbeider hvilende vakt (HTA, 4.3.1) og vær oppmerksom på rett til F1-dag for de som jobber turnus. Dersom den ene stillingen er i turnus (35,5 t/uke), skal hele tilsettingsforholdet beregnes i forhold til 35,5 timers uke. Ansatte som arbeider søn- og helligdag skal ha den lovbestemte fridagen (F1- dag) merket i sin arbeidsplanen. Ved kombinasjon av dagstilling (5 d/uke) og helgevakter (søndag), må F1-dag plasseres på ukedag i den uken det skal arbeides helg. Det er ikke anledning å søke fritak fra denne bestemmelsen.

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken

Utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Utenlandsk arbeidskraft i landbruket Seminar i Steinkjer, 26.02.2013. Innlegg ved advokat Anne Løken Temaer for mitt innlegg Innledning Helt kort om NHO Mat og Landbruk Plikter overfor myndighetene ved

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013

Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 Arbeidstidsbestemmelser for politi og lensmannsetaten Pr. 1.4.2013 1 Formål og virkeområde m.m....3 1. Formål...3 2. Virkeområde...3 2 Avtalens varighet og oppfølging...4 1. Ikrafttreden og varighet...4

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund

Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Til medlemmer av Norsk Sykepleierforbund Vedlagt følger den nye overenskomsten mellom Spekter og NSF. Mer korrekt er det å si at det er den sentrale del av overenskomsten du sitter med. Overenskomsten

Detaljer

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012

Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 Overenskomst mellom SPEKTER / Flytoget AS og LO Stat / Norsk Jernbaneforbund (NJF) Gjeldende fra 01.04.2012 1 Innledning Partene er enige om at endringer av denne avtalen kun kan gjøres etter avtale mellom

Detaljer

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF

OVERENSKOMST MELLOM SPEKTER OG NSF 014 OVERENSKOMST NSF s kommentarutgave Tariffperioden 1. mai 2014 til 30. april 2016 MELLOM SPEKTER OG NSF 1 INNHOLDSFORTEGNELSE I. OMFANG 5 1. Omfang 5 II. SOSIALE BESTEMMELSER 6 1. Lønn under sykdom,

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven

Endringer i arbeidsmiljøloven Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Annicken Iversen, Thomas Scheen og Bjarne Brunæs BNL Hovedområder 1. Ny adgang til midlertidig ansettelser på generelt grunnlag, samt endring i "fireårsregelen" 2.

Detaljer

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder

1. 2.2.2 Prøvetid og engasjement med varighet under 2 måneder Vedlegg 1 til Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 av 26.04.2010 KL 14.00 Det gjøres endringer i fellesbestemmelsene og generelle særbestemmelser i tråd med innstilling fra partssammensatt utvalg avtaleverket

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

De utvidete arbeidstidene

De utvidete arbeidstidene Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter Dag Olberg De utvidete arbeidstidene Om regulering av innarbeidingsordninger, langturnus og langvakter

Detaljer

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006

Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Saksbehandler: Helene M Naper Arkivnummer: Dato: 13. mars 2006 Ny arbeidsmiljølov fra 1. januar 2006 I dette rundskrivet gis en oversikt over de vesentligste endringene, med fokus på de bestemmelsene som

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 5. mai 2014 Saksnr.: 29/2013 Lnr.: 17/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Eirik Akerlie Vivian Ellingsen Gotaas Kjell Otto Bjørnå Morten Øye Ingrid S. Høymork

Detaljer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer

Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon. Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidstid Avtaler om arbeidstid Rammeavtale rotasjon Daglig effektiv arbeidstid mer enn 10,5 timer Arbeidsrettens dom 9.1.2009 Tariffbestemt arbeidstid (VO bilag 5) kan verken avvikes med lengre eller

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

OVERENSKOMST FOR TRANSPORTSELSKAPER I NORGE/TAXISENTRALER HK-NHO TRANSPORT 2014/2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I HOVEDAVTALEN MELLOM NHO OG LO/HK/FLT... 3 DEL II FELLESBESTEMMELSER FOR BRANSJEN... 3 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Lønnsbestemmelser... 3 2.1. Lønnsnivå... 3 2.2. Fagbrevtillegg...

Detaljer

2014 GB Godsbilavtalen

2014 GB Godsbilavtalen 2014 GB Godsbilavtalen OVERENSKOMST FOR GODSTRANSPORT AV 2014 MELLOM NORGES LASTEBILEIER-FORBUND OG NLF S OVERENSKOMSTBUNDNE MEDLEMSBEDRIFTER PÅ DEN ENE SIDE OG YRKESORGANISASJONENENES SENTRALFORBUND OG

Detaljer

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM)

Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) Arbeidstidsavtale for militære arbeidstakere (ATM) ARBEIDSTIDSAVTALE FOR MILITÆRE ARBEIDSTAKERE For perioden 1 mai 1998-30 april 2001 Avtalen er prolongert til 1. jan 2005 jfr. iverksettingsdirektiv FORORD,

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer