Arbeidstidsplanlegging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidstidsplanlegging"

Transkript

1 Arbeidstidsplanlegging Ålesund, Molde, Fræna, Haram, Averøy, Ørsta, Norddal, Stranda, Volda, Ulstein, Surnadal, Sykkylven, Hareid, Skodje 15. og 16. oktober 2013

2 Oversikt - Arbeidsgivers styringsrett - Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven - Arbeidstidsbestemmelsene i HTA - Betalingsbestemmelser - Feriebestemmelser i ferieloven og HTA Bestilles på: tlf

3 Arbeidsgiver i aml 1-8 Arbeidsgiver I arbeidsgivers sted leder virksomheten 19-1 straffeansvar for Innehaver Arbeidsgiver I a.g`s sted leder virksomheten 2-3 (3) A.t som leder/kontrollerer andre

4 Arbeidsgiver har Styringsrett Styringsplikt

5 Arbeidsgivers styringsrett A.g`s rett til å: Lede Fordele Kontrollere Ansette, avskjedige, si opp

6 Styringsretten begrenses av Lover: Arbeidsmiljøloven Ferieloven Likestillingsloven Arbeidstvistloven m.m Rettspraksis Tariffavtaler: HTA HA Særavtaler Lokale avtaler Avtaler Personlige arbeidsavtaler

7 Lov Sedvane Lokal Rettspraksis praksis Tariffavt. Personlig arbeidsavtale

8 Innenfor handlingsrommet Begrenses av allmenne saklighetsnormer Krav til saksbehandling Forsvarlig grunnlag for avgjørelsen Ikke vilkårlig Ikke basert på utenforliggende hensyn

9 Hovedavtalens formål De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene og for en positiv utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner, fylkeskommuner og bedrifter med tilknytning til kommunesektoren. Samarbeidet må baseres på tillit og gjensidig forståelse for partenes ulike roller.

10 Arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter HA 3 Arbeidsgiver og tillitsvalgte har en gjensidig plikt til å gjøre sitt beste for å skape og opprettholde et godt samarbeid på arbeidsstedet slik at partene kan ta opp og søke løst eventuelle problemer eller andre saker på en åpen og konstruktiv måte

11 Tvister og uenighet Regler for tvisteløsning - tvist om forståelse av lovverk? - tvist om forståelse av tariffavtale? - begge deler? Hvilke ulike prosedyrer følger av dette? Ved uenighet lokalt arbeidsgivers forståelse Inntil: - partene eventuelt blir enige om en felles forståelse - saken blir avgjort ved rettskraftig dom

12 FORHANDLINGER Kontakt mellom to likeverdige parter, hvor en eventuell avgjørelse blir fastsatt i en avtale DRØFTINGER Kontakt på et område der arbeidsgiver har styringsrett. Endelig avgjørelse blir tatt i form av en beslutning fra arbeidsgivers side

13 .kommune PROTOKOLL År 20xx, den xx.xx ble det holdt forhandlingsmøte i (lokalets navn) mellom xx kommune og (organi- sasjon). Tvisten galdt Forhandlingene ble ført med hjemmel i. Til stede: xxx kommune: (organisasjon): 1) Etter felles- og særmøter ble partene enige om.. 2) Partene kom ikke til enighet. xx kommune anførte: (organisasjon) anførte: xxx kommune (organisasjon)

14 R E F E R A T fra møte i (sted) mellom xx kommune og (organisasjon) Tema for møtet var Til stede: Synspunkter som kom fram: Dato: referent Riktigheten av referatet bekreftes:

15 Arbeidsmiljøkrav i aml. Arbeidsplanen 4-1(1) Fullt forsvarlig arbeidsmiljø 4-1(2), 10-2 Ikke medføre uheldige: Fysiske Belastninger Psykiske 4-2(2) (b) Ta hensyn til arbeidstakerens: Alder Kyndighet Arbeidsevne Øvrige forutsetninger

16 Arbeidsplan aml (HTA 4 pkt. 4.5) Ulike tider av døgnet Samarbeid tillitsvalgte Drøfting senest 2 u før iverksetting Varighet til ny

17 Arbeidstidsbestemmelsene, aml Driftstiden & Organisering av arbeidstid/arbeidstidens lengde , 10-4, 10-5, 10-8 og 10-9 Spesielle bestemmelser ,10-6 & 10-7 Unntaksbestemmelser

18 F1 lovbestemt fridag søndag/erstatning for søndag aml 10-8 (2) F2 ekstra ukefridag for at uketimetallet ikke skal bli for høyt F3 helgedagsfri dersom driften tillater det aml (1) og 10-8 (4) F4 godtgjøringsfridag for arbeid på helge-/høytidsdager HTA 5.3 F5 erstatningsfridag ukefridagen faller sammen (ikke søndag) m/helge-/høytidsdag HTA 5, pkt 5.6

19 Arbeidstidsordninger aml helsemessig - sosiale - andre vektige velferdsgrunner nattarbeid rett til fritak rett til redusert arbeidstid Rett til fleksibel arbeidstid (persontilpasset arbeidstid) Unntak: Vesentlig ulempe for virksomheten Fortrinnsrett: Vesentlige samme oppgaver

20 Tvisteløsningsnemnda redusert arbeidstid Vedtak i sak 10/12 Sykepleier med små barn fikk ikke medhold i krav om redusert arbeidstid i form av fritak fra helgevakter. Ulempevurdering. Vedtak i sak 22/06 Sykepleier med omsorg for tre barn i alderen to til sju år fikk ikke medhold. Fritak fra vakter hver tredje helg i en periode på fire måneder utgjorde en vesentlig ulempe på grunn av vanskelighetene med å skaffe kvalifisert vikar. Vedtak i sak 33/13 Barnehagestyrer fikk medhold i rett til redusert arbeidstid med 20% i fbm. AFP. Arbeidsgiver hadde ikke underbygget vesentlig ulempe utover generell policy.

21 Redusert arbeidstid momenter (Tvisteløsningsnemnda) Arbeidsgivers favør Nødvendig å utføre oppgavene på heltid Rekrutteringsproblemer Ekstra administrasjon vikar tilpassing av arbeidsplaner Arbeidstakers favør Manglende konkrete eks. på problemer Ikke dokumentert - aktivitet - tilrettelegging -v/oppjustering av andre st.hjemler - v/omdisponering av personell A.g påvise kvalifisert/betydelig ulempe

22 Alminnelig arbeidstid i arbeidsmiljøloven contra HTA helkontinuerlig skift 33,6 t 36 t tredelt turnus 33,6 t 35,5 t 36 t 38 t turnus dagarbeid 35,5 t 38 t 37,5 t 40 t HTA Aml Daglig 9 t

23 Arbeidstid HTA 4 37,5 timer ordinær arbeidstid 35,5 timer turnus med ulempe Døgnkontinuerlig skiftarbeid 33,6 timer Helkontinuerlig skiftarbeid Sammenlignbare turnusordninger Mellom 33,6 timer og 35,5 t Tredelt skift og turnusarbeid

24 Tredelt skift/turnus HTA Rundskriv B 12/2010 B 1/2011 Hvem omfattes: arbeidstaker som jobber tredelt skift/turnus må jobbe dag/kveld/natt (dekke hele døgnet) etter planen jobbe minimum hver tredje søndag Beregningen: Søn-/helgedagsstime gir 10 minutter tilleggstid eller nattime gir 15 minutter tilleggstid Reduksjon i arbeidstiden Maks reduksjon 33,6 timer per uke i snitt Maks arbeidstid 35,5 timer per uke i snitt

25 Hva kvalifiserer til 35, 5 t pr uke? turnusordning og «nattarbeid» rullerende plan over minst 2 uker og ulike vakter til ulike tider av døgnet + viss mengde arbeid mellom (omfangskravet) minst hver 3.dje søndag rene nattevaktstillinger døgnkontinuerlig skiftarbeid NB! Arbeidstiden er individuell, unntak HTA 12.3

26 Ukentlig arbeidstid? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uke 1 D D K K D F F Uke 2 D D K K D F F Uke 3 D D K K D F F Uke 4 D D K K D F F D = K =

27 Konkret ulempevurdering Ikke bare tidsmessig omfang Hvordan konkret turnusordning for øvrig er organisert Hyppighet av skift Graden av variasjon mellom ulike forlegninger av arb.tid Eventuelle innslag av søndagsarbeid m.v Samlede ulempen tas i betraktning Skjønnsmessig grensedragning

28 2 deltidsstillinger - Sandefjorddommen arbeidstiden sees under ett konkret vurdering fast forpliktende arbeidsforhold HTA 1.1 en av stillingene 35,5 t = begge 35,5 t MRK: uavhengig av stillingsstørrelse ekstravakter et sted med 37,5 t?

29 Ukentlig arbeidstid 2 deltidsstillinger Arbeidstaker har 60 % stilling på SFO. Og 7 % stilling på sykehjemmet der arbeidstaker jobber hver 4. helg Ukentlig arbeidstid?

30 Oppgave 1- deltidsansatte som tar ekstravakter Arbeidstaker har en 30 prosent stilling på sykehjemmet med en ukentlig arbeidstid regnet ut fra 35,5 t pr. uke. I tillegg tar han på seg ekstraarbeid i SFO ved behov, der arbeidstiden regnes ut fra 37,5 t. Arbeidstid ekstravakt? I og med at arbeidstiden skal vurderes ut fra 30-prosentstillingen, medfører det at arbeidstakeren skal ha betalt etter timesatsen for 35,5 t når vedkommende påtar seg ekstraarbeid i SFO. Oppgave 2 deltidsansatte som tar ekstravakter Arbeidstaker har en 30 prosent stilling i SFO med en ukentlig arbeidstid regnet ut fra 37,5 t pr. uke. I tillegg tar han på seg ekstravakter på sykehjemmet i helgene. Arbeidstid ekstravakt? Den totale arbeidstiden skal vurderes ut fra det fast forpliktende arbeidsforholdet arbeidstakeren har, dvs. 30 prosent stilling i SFO. Det innebærer i utgangspunktet at timelønnen regnes ut fra 37,7 t per uke. I og med at de andre arbeidstakerne på sykehjemmet har lønn ut ifra 35,5 t, skal arbeidstaker i medhold av HTA pkt. 12.3, 2. ledd ha lønn beregnet ut ifra 35,5 t for ekstravakten.

31 Eksempel tilkallingsvikarer Arbeidstaker blir tilkalt til å jobbe på SFO på onsdag. Heltidstilsatte som jobber i SFO, har en arbeidstid på 37,5 t i uken. Arbeidstid for ekstravakten? På søndag i samme uke påtar arbeidstakeren seg en ledig vakt på sykehjemmet. Heltidstilsatte på sykehjemmet har en arbeidstid på 35,5 t. Arbeidstid for denne ekstravakten?

32 Gjennomsnittsberegning aml Anvendelse 10-4 overskrides Skriftlig avtale m/arbeidstaker 9/48 Skriftlig avtale m/tillitsvalgte 10/54 Tillatelse fra arbeidstilsynet 13/48 i snitt over 8 u Ytterligere v/passivt arbeid helse-/omsorgsarbeid, vaktordninger (forutsatt ikke kompetanse til tariffavtale)

33 Daglig fritid aml (1) Hovedregel 11 t Unntak 8 t jfr 10-8 Skriftlig avtale m/tillitsvalgte Sikres kompenserende hvile Unntak fra 8 t Merarbeid/overtid/utrykning under vakt Nødvendig for å unngå alvorlig driftsforstyrrelse

34 Eksempel Ordinær kveldsvakt kl Overtid kl Ordinær dagvakt kl Kan arbeidstaker jobbe dagvakten? MRK: kompenserende hvile

35 Ukentlig fritid aml (2) Hovedregel 35 t Så vidt mulig søn-/helgedag Unntak: 28 t i enkelt uker, forutsatt kompenserende hvile/annet passende vern Skriftlig avtale m/tillitsvalgte Arbeidstilsynet v/passivt arbeid helse-/omsorgsarbeid, vaktordninger (forutsatt ikke kompetanse til tariffavtale) Arbeid på F1 dagen? - Merarbeid/ekstravakt/overtid? - Hjemmevakt? -Utrykning?

36 Eks: 1 M T O T F L S A A A A F4 F2 F1 Mulig å jobbe overtid søndag? 2 M T O T F L S A A A A A A F1 Mulig å jobbe overtid søndag?

37 Nattarbeid aml mellom og nødvendig pga arbeidets art - drøfte nødvendigheten - avtale om nattarbeid m/tv tidsbegrenset behov - fritak 10-2 (2)

38 Lengden av nattarbeid aml (5) (5) max 8 t pr 24 t i snitt over 4 u trekke fra ukentlig fritid (6) max 8 t pr 24 t v/særlig risiko eller betydelig fysiske/psykiske belastninger (8) skriftlig avtale m/tillitsvalgte inntil 10 t + evt forlenget arbeidstid forutsatt - kompenserende hvile/annet passende vern lengre avregningsperiode enn 4 uker

39 Søn- og helgedagsarbeid aml Søndagsarbeid lør kl søn kl Helgedagsarbeid 1. jule-, påske-, pinsedag fra dagen før til på dagen Nødvendig pga arbeidets art drøftes m/tillitsvalgte

40 Søn- og helgedagsfri aml 10-8 (4) Hovedregel Fri påfølgende søn-/helgedag Fri dersom driften tillater det Unntak: Fri etter avtale Fri i snitt hver 2. søn-/helgedag (min. hver 3. u)

41 Røde dager Definisjon av røde dager arbeidsmiljøloven Betalingsrammer for røde dager - HTA søndager lør kl søn kl lør kl søn kl nyttårsdag 31/12 kl /1 kl /12 kl /1 kl onsdag før skjærtorsdag ons kl skjærtorsdag ons kl tors kl tors kl langfredag tors kl fre kl fre kl påskedag lør kl søn kl lør kl søn kl påskedag søn kl man kl man kl

42 Røde dager Definisjon av røde dager - arbeidsmiljøloven Betalingsrammer for røde dager - HTA 1. mai 30/4 kl søn kl /5 kl kl Kristi himmelfartsdag ons kl tors kl tors kl mai 16/5 kl /5 kl /5 kl pinsedag lør kl søn kl lør kl søn kl pinsedag søn kl man kl man kl juledag 24/12 kl /12 kl /12 kl /12 kl juledag 25/12 kl /12 kl /12 kl

43 Hjelpeturnus I prinsippet en ny turnusplan, alt kan endres Justeringer av røde dager lovlig plan Formelle krav etter lov/tariffavtale Trekk ut så mange uker at røde dager i perioden kan deles med to rett til minst halvparten fri

44 Vaktordninger aml behovet drøftes m/tillitsvalgte aml 10-3, 10-4, 10-5 innarbeides i arbeidsplan plikt til å delta i etablert vaktordning HTA 4.3 Vakt på vaktrom/passiv arbeidstid Arbeidstid 1:1 jfr aml 10-1 Betaling 1:3, jfr HTA Utrykning - timelønn % tillegg % tillegg

45 Forlengelse av arbeidstiden pga passiv tjeneste (2) 2 t i løpet av 24 t og 10 t i løpet av syv dager Arbeidstilsynet 13 t pr 24 og 48 t pr 7 dager MRK Ordinær arbeidstid = 60 t = 54 t

46 Aktiv/passiv vakt Arbeidstid Lønn Aktiv tid kl timer 4 timer Passiv tid kl timer 2 timer Aktiv tid kl timer 2 timer Totalt Forlenget tid Ordinær tid 12 timer timer 10 timer 8 timer

47 Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet 10-4 (3) - Er ikke å regne som arbeidstid - Hovedregel 1:5 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstiden - kompensasjon - Avtale med tillitsvalgte - annen brøk -utenfor alminnelig arbeidstid, med godtgjøring - Utrykning HTA 6.5 og 6.6.

48 Aml 10-6 overtid/ merarbeid Må foreligge et særlig tidsavgrenset behov Hvis mulig drøfte nødvendigheten med tillitsvalgte Fritak 10-6 (10) Helsemessig/vektig sosiale grunner Arbeidet uten skade for arbeidsgiver - utsettes - utføres av andre

49 Overtid HTA 6 Pålagt arbeid Innskrenkes mest mulig Avgrensning mot mertid

50 Unntatt fra overtidsbestemmelsene Ledere HTA 6.3 jfr kap. 3 pkt konkret vurdering av Andre arbeidstakere aml ledende stilling særlig uavhengig stilling

51 Deltid - merarbeid contra overtid Dagarbeid - utgpkt: heltidsstilling Turnus med gjennomsnittsberegning - daglig arbeidstid - ukentlig arbeidstid - utover 35,5/33,6 vaktlengde i den bestemte turnusen Heltid Deltid ordinær merarbeid overtid

52 overtidstillegg for dagarbeidstakere pkt /3 % på Helge-/høytidsdager påskeaften etter kl på pinse/jul/nyttår/onsdag før skjærtorsdag 100 % Overtidsarbeid påbegynt før kl frem til ordinær arbeidstids begynnelse Lørdager og søndager Dager før helligdager (etter ord. arbeidstids slutt) 50 % Andre tider enn nevnt over

53 Overtidstillegg turnus HTA Eks tilknytning til vakten 50 % Ord.vakt 50 % 100 % Eks ikke tilknytning til vakten Ord. vakt Fri 50 % 100 %

54 HTA Overtid - turnus 50 % Ordinært skift 50 % 100 % > 4 t

55 Overtid etter tilkalling HTA 6.7 Hva er tilkalling? Ikke umiddelbart før/etter ord. vakt Bedt om å komme tilbake før man går fra jobben Uten forvarsel blir bedt om å møte på arbeidet Godgjøres for minst 2 t Fri t - bet. 2 t 1 t - bet. 2 t

56 Timelønnet arbeid/ekstrahjelp HTA 12.3 Oppmøte - 2 timer betaling Påbegynt arbeid - 4 t betaling

57 Forskjøvet arbeidstid HTA 6.8 Når anvender man reglene om forskjøvet arbeidstid? Behov for å endre til annet tidspkt. enn ord. arbeidsplan Hvem gjelder bestemmelsen for? heltidsansatte/deltidsansatte Hvor lang tid i forveien må varselet gis? 1 dag før den forskjøvne arbeidstiden skal gås

58 Betaling for forskjøvet arbeidstid Opprinnelig vakt Forskjøvet vakt 50 % tillegg Opprinnelig vakt Forskjøvet vakt 50 % tillegg

59 Betaling v/forskjøvet arbeidstid 50 % tillegg + evt: - nattillegg - helge- og høytids tillegg Forskjøvet vakt kortere enn ordinær vakt ikke trekk i lønn Forskjøvet vakt lenger enn ordinær vakt overtidsbetaling/merarbeid, jfr nr 3 Under 6 uker med endringer - kap 3, pkt 3.7 ikke endring i tilleggslønnen

60 B-32/1979 og B-45/1992 Dersom det ikke er mulig å gi varsel slik som forutsatt vil bestemmelsene om overtid i HTA kap.1, pkt. 6.6 komme til anvendelse. Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker i det enkelte tilfelle er enige om at arbeidstakeren får fri hele eller deler av den arbeidstid som skulle ha vært utført, skal slik fritid regnes som avspasering av overtiden time mot time slik at bare overtidstillegget utbetales for den avspaserte tid.

61 HTA 5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid forutsetninger: omfattet av bestemmelsen ledere? betales ikke ved overtid fastsatt arbeidstid/oppsatt arbeidsplan tilleggslønn HTA kap. 3, pkt lørdags- og søndagstillegg - kvelds- og nattillegg - ytelser etter sentral tariffavtale som er pensjonsgivende

62 Tillegg Betalingsrammer Betaling Avspasering Lør-/søndagstillegg Lør søn minst kr 50 Helge-/høytidstillegg Avhengig av dag 1 1/3 timelønn Etter drøftinger Kvelds-/nattillegg Ikke turnus 21 kr Turnus - 45 kr - 54 kr - 56 kr HTA høyere beløp etter drøftinger: - arbeidsbelastning - arbeidstidsordning MRK: fastsettes av arbeidsgiver - andre lokale behov

63 HTA 5.5 Delt dagsverk - vilkår nødvendig for forsvarlig drift pålagt av arbeidsgiver arbeidsdag (inkl. fri) 9 t eller mer Arbeid Fri Arbeid

64 Erstatning av fridag pkt 5.6 Mandag Tirsdag Onsdag julaften Torsdag 1. juledag Fredag 2. juledag Lørdag Søndag D D D F1 A F2 D F1 erstatning for søndag Ekstra fridag innen 1 mnd (F 5)

65 Oppsummering Avtaler som kan inngås med arbeidstaker Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf. aml (1) - 9 timer per dag - 48 timer per uke 60 timer per uke, jf. midlertidig forskrift om arbeidstid i institusjoner som har medleverordninger Gjennomsnittsberegning av røde dager, jf. aml (4)

66 Avtaler som kan inngås med tillitsvalgte Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, jf. aml (2) - inntil 10 timer per dag - inntil 54 timer per uke Beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) helt eller delvis utenfor arbeidstiden, jf. aml (3) Overtidsarbeid (i h.h.t. aml.) inntil 15 timer i løpet av 7 dager eller 300 timer i løpet av 52 uker, jf. aml (5). Redusert daglig og ukentlig fritid, jf. aml i - daglig fritid ned til 8 timer - ukentlig fritid ned til 28 timer Lengden på nattarbeid og gjennomsnittsberegningen av den, jf. aml (8)

67 Avtaler som kan inngås med fagforeninger med innstillingsrett, jf. aml (4) Fagforening m/innstillingsrett Fravike reglene i kap 10 med unntak av: 10-2 første, andre og fjerde ledd (7) helsekontroll for nattarbeidere Enkelte andre bestemmelser kan kun fravikes på noen vilkår Hvem er bundet? Hvem kan bindes? Hver organisasjon har sine retningslinjer

68 Dispensasjon fra Arbeidstilsynet Gjennomsnittsberegning, jf. aml (3) - inntil 13 timer per dag - inntil 48 timer per uke Forlenget arbeidstid ved særlig passivt arbeid, jf. aml (2) - alminnelig arbeidstid på inntil 13 timer per dag - alminnelig arbeidstid på inntil 48 timer per uke Overtid, jf. aml (6) - inntil 20 timer i løpet av 7 dager eller timer i løpet av 26 uker

69 Midlertidig forskrift om medleverordninger mv. FOR Virkeområdet: Medleverordninger for personer med rus eller adferdsproblemer Samlet arbeidstid inntil 48 timer i uken. Kan gjennomsnittsberegnes over 6 uker. Kan avtale ukentlig arbeidstid inntil 60 timer. Samtykke fra den enkelte arbeidstaker.

70 Lengden av overtidsarbeid 10-6 (4) - Hovedregel 10 t i løpet av 7 d 25 t i løpet i løpet av 4 u (sammenhengende) 200 t i løpet av 52 u 10-6 (5) avtale med tillitsvalgte 15 t i løpet 7 d (inntil 12 u) 40 t i løpet av 4 u (sammenhengende) 300 t i løpet av 52 u 10-6 (6) dispensasjon fra Arbeidstilsynet 20 t i løpet av 7 d 200 t i løpet av 26 u

71 i "nødsfall"... max 9 t vakter - max 8 t i snitt på natt ingen uke mer enn 38/40 t eller avtale om gjennomsnittsberegning med arbeidstaker påfølgende søn/helgedager fri eller avtale med arbeidstaker alltid minst 11 timer arbeidsfri i løpet av 24 timer alltid minst 35 timer sammenhengende arbeidsfri per 7 dager hjemmevakt medregnet i arbeidstiden ikke overtid i arbeidsfri periode max samlet arbeidstid 13 timer pr dag ikke utvidet overtidsarbeid

72 Ferie Skille på feriefritid og feriepenger alle svarte dager = virkedager røde dager = ikke virkedager/feriedager

73 HTA 7 i tillegg til ferieloven tiltredelse senest 30 sept = Full feriefritid - 25 virkedager etter loven virkedager avtalefestet tiltredelse etter 1. okt = - 6 virkedager etter loven virkedager etter HTA MRK: antall feriedager er uavhengig av stillingsstørrelse - rimelighetshensyn

74 Tilleggsfritid ferieloven 5 (4) - ved avvikling av min. 6 virkedager ferie - kreve fri søndag umiddelbart før/etter ferien - ved avvikling av min. 18 virkedager ferie - 16 timer totalt (før/etter) i tillegg Tilleggsfri er uten lønn og feriepenger

75 BEGRENSNINGER I STYRINGSRETTEN Arbeidstaker kan kreve: 3 uker sammenhengende ferie - i tidsrommet restferie gis samlet (1+1 u) arbeidstaker over 60 år

76 Ferie Erstatning av ferie på grunn av sykdom - Helt arbeidsufør før ferien - Helt arbeidsufør i 5 virkedager i ferien - Fremsettes krav og dokumenteres med legeerklæring Overføring av ferie virkedager etter skriftlig avtale virkedager ved sykdom

77 Kari er 62 år hun har 1 uke ferie igjen som hun krever å legge til uke 52. Kan hun kreve det?

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015

Endringer i Aml kap 10. PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 Endringer i Aml kap 10 PTV/HTV Samling Rogaland 22. 23. april 2015 10-4 tredje ledd skal lyde: (3) For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige

Detaljer

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid

Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid Innføring i hovedtariffavtalens fellesbestemmelser - Særlig gjennomgang av bestemmelsene knyttet til arbeidstid «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Tema for kurset Innføring i hovedtariffavtalens

Detaljer

LO-forbundene i Spekterhelse

LO-forbundene i Spekterhelse Side 1 av 6 LO-forbundene i Spekterhelse Veiledning for ny modell for beregning av lørdags- og søndagstillegg. 1. Bakgrunn og formål I overenskomstrevisjonen i 2012 ble Spekter og LO-forbundene enige om

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid.

Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. 15.10.2010 Retningslinjer for praktisering av ny bestemmelse om tredelt turnusarbeid. Nye regler om ukentlig arbeidstid for arbeidstakere i tredelt turnus innebærer en arbeidstidsreduksjon for enkelte

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015

Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 24.06.2015 Oversikt over endringer i arbeidsmiljøloven 2015 Endringer i AML fra 1. juli 2015 Midlertidige ansettelser Fireårsregelen Beredskapsvakt Gjennomsnittsberegning Overtid Søn- og helgedagsarbeid

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom

TILLITSVALGTSKOLERING. Kontroll og godkjenning av turnusplan. Arbeidshefte Opplæring på CD-rom TILLITSVALGTSKOLERING TURNUS Kontroll og godkjenning av turnusplan Arbeidshefte Opplæring på CD-rom Februar 2007 Hvordan du benytter heftet Dette heftet benyttes til innføring av personlige notater samt

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere.

Alle arbeidstakere har rett til ferie. I motsetning til feriepenger er ferie altså ikke noe man opptjener. Feriepenger behandles ikke nærmere. Ferie Legeforeningen får mange spørsmål om ferie. Flere av temaene som det redegjøres for nedenfor, har vært berørt i tidligere artikler i Overlegen. Of ser imidlertid stadig behov for artikler om ferie

Detaljer

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen

Barnehagedagen 2015. Stian Sigurdsen Barnehagedagen 2015 Stian Sigurdsen Ny stortingsmelding om likestilling Kapittel 2.2 Barnehagen Kunnskap og kompetanse om kjønn og likestilling Innsats for økt kompetanse om kjønn og likestilling Menn

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid

Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid Retningslinjer for praktisering av bestemmelsen om beregning av arbeidstid på grunnlag av tidskompensasjon ved tredelt turnusarbeid 1. Bestemmelsens ordlyd: Pkt. 2.5) Ordinær arbeidstid for tredelt turnusarbeid

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther

Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket. Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Arbeidstid muligheter og begrensninger i regelverket Gardermoen, 31. mars 2014 Advokat Cecilie R. Sæther Tema for innlegget Muligheter og utfordringer i arbeidstidsbestemmelsene Ny bestemmelse om deltidsansattes

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-F tariffkonferanse 8. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT HELG 06 HELG 07 AML 10-4 og 10-8

Detaljer

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER

SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER SÆRAVTALE OM GJENNOMFØRING AV VAKTORDNING VED VIRKSOMHETEN SIVILT BEREDSKAPS SKOLER, SIVILFORSVARSLEIRER OG SIVILFORSVARSKRETSER 1. Definisjoner og avtaleparter 1.1. Hjemmel Avtalen er inngått som en forsøksordning

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger Forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord............................................................................... 4 Arbeidstidsordninger.................................................................

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale

Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015. Advokat Gry Brandshaug Dale Nyheter i lovgivningen på arbeidsgiverområdet Personalsjefsamling for Rogaland 1.9.2015 Advokat Gry Brandshaug Dale Forarbeider, lovvedtak og kgl. res. Endringer i arbeidsmiljøloven om midlertidige ansettelser

Detaljer

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist

Arbeidstid. Arbeidstid i aml. Arbeidstid i Virke APO NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid NFF-A tariffkonferanse 1. februar 2016 Forhandlingssjef/jurist Jon Ole Whist Arbeidstid i aml. 00-06 NATT NATT NATT NATT NATT NATT 06 07 AML 10-4 og 10-8 10-11: Max 40 t/u 08 Max 9 t/d 09-16

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia

Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015. Bjørg Anne Rynning, Negotia Konsekvenser av endringene i arbeidsmiljøloven i 2015 Bjørg Anne Rynning, Negotia Storstreik mot foreslåtte endringer Massiv protest mot ny arbeidsmiljølov 28. januar 2015 STOR deltakelse utenfor Stortinget

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Rissa kommune Rissa omsorgssone

Rissa kommune Rissa omsorgssone Rissa omsorgssone Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29969/2012/403/5BSA 04.10.2012 ARBEIDSTIDSAVTALE OMSORG OG OPPFØLGINGSTJENESTEN 2012-2013 Arbeidsmiljøloven, Ferieloven, Hovedtariffavtalen og Hovedavtalen

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016

Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 Oslo kommune Byrådsavdeling for finans TARIFFREVISJONEN 2016 OSLO KOMMUNES KRAV/TILBUD NR. 2 21.04.2016 KL 10.00 201503341-121 Oslo kommunes krav/tilbud nr 2 21.04.2016 kl. 10.00 1 Krav til overenskomstens

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: For Lovisenberg Diakonale Sykehus PROTOKOLL År 2008, den 8. september, ble det holdt forhandlinger mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus AS og Den norske Tannlegeforening vedrørende overenskomstområde 4 Lovisenberg. Forhandlingene ble ført

Detaljer

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND

107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND 107 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALT RETNINGSLINJE FOR ARBEID I OPERASJONSSENTER PÅ LAND Originalversjon Nr.: 107 Etablert: 2002 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 01 01 10 Side: 2 1 Innledning Utvalg for Arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB.

Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. Arbeidsmiljøloven tvangstrøye eller fornuftig redskap? av Tine Eidsvaag Juridisk fakultet UiB. 1 Konferansens tema: Arbeidstidsordninger i helse- og omsorgssektoren Kan brukernes behov, arbeidstakernes

Detaljer

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner

Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Ferieloven og arbeidstid oppsett at tjenesteplaner og hjelpeplaner Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. 10. april 2014 Jon

Detaljer

Tjenesteplaner og ferieplanlegging

Tjenesteplaner og ferieplanlegging Tjenesteplaner og ferieplanlegging Side 1 Hensyn bak arbeidstidsbestemmelsene Sikre at arbeidstakerne har en arbeidstid som ikke påfører dem unødige helsemessige og sosiale belastninger Sikre at arbeidstakerne

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Arbeidstid og arbeidsplanlegging

Arbeidstid og arbeidsplanlegging Arbeidstid og arbeidsplanlegging Dokumentasjon til bruk i felles opplæring av arbeidsgivere og tillitsvalgte i arbeidstid og arbeidsplanlegging i KA-sektor. KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere.

Modul arbeidstid. Undervisningen tar utgangspunkt i deltakerens erfaring, kunnskap og samtaler/diskusjoner med andre deltakere. Modul arbeidstid Modul arbeidstid er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger. og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold Forord... 4 Innledning... 5 Arbeidstakers rettigheter i henhold til aml 10-2... 6 Generelle råd til tillitsvalgte

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Vestlandet Arbeidstid Noen begreper Hvorfor har vi bestemmelser om arbeidstid? Hvem har ansvaret for arbeidstidsordningene?

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009.

De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale særavtalene reforhandlet pr 01.01.2009. De sentrale partene avsluttet 9. januar forhandlingene om nye særavtaler. Dette rundskrivet gjennomgår de endringene som er gjort. Alle avtalene er gjort

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid

ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE. Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid ARBEIDSTID I MIDTRE GAULDAL KOMMUNE Definisjonen av arbeidstid og overtid Arbeidstid på reiser Reglement for fleksibel arbeidstid Vedtatt i Kommunestyret 18.11.13 1. GENERELT OM ARBEIDSTID I Arbeidsmiljøloven

Detaljer

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det

ARBEIDSTILSYNET. Lov og regelverk. Arbeids - dering panem8det ARBEIDSTILSYNET Vår dato 28.03.2006 Vår referanse 2006/2937 2 av 6 Arbeids - dering panem8det Til 10-4 Alminnelig arbeidstid Til & 10-4 annet ledd Arbeidstilsynet er positive til at dagens skille mellom

Detaljer

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver

SFS (inkludert) Arbeidstidsordninger. Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver SFS 2404 + (inkludert) Arbeidstidsordninger Innledning på Brannkonferansen 1. mars 2017 Herdis Schärer, Forhandlingsenheten - rådgiver Brann- og redningstjeneste Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag

Detaljer

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt.

Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. $ l. Omfang Overenskomsten gjelder alle medlemmer ansatt i Sykehuset Østfold HF. Administrerende

Detaljer

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup

Overtids- og ulempetillegg. Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup Overtids- og ulempetillegg Rådgiver/jurist Lilly Elvekrok Agerup 09.01.2017 Overtids- og mertidstillegg Hvor står det om overtid i loven? Arbeidsmiljøloven 10-6 Aml. 10-6 Overtid (1) Arbeid utover avtalt

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014

VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24. september 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 26.09.2014 Ref. nr.: 14/79623 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 38/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 24.

Detaljer

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid

lfo D D D Fritid i forbindelse med helg og høytid I? D D D lfo Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Ami 10-10 5 Daglig og ukentlg arbeidsfri. Ami 10-8 5 F1,

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00

Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016. Dok. 3. 28.4.2016 kl.15.00 Kommuneansattes Hovedsammenslutning - OSLO Tariffrevisjonen pr. 1.5.2016 Dok. 3 28.4.2016 kl.15.00 1. INNLEDNING KAH viser til Dok. 1 av 14.4.2016 og til dok. 2 av 20.4.2016. 2. KAHS KRAV TIL DEL A, FELLESBESTEMMELSENE

Detaljer

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet

Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven. Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Mulighetene og begrensningene i arbeidsmiljøloven Siv Karin Kjøllmoen Rådgiver, arbeidstid/heltid Fagforbundet Kort om fagforbundet 330 000 medlemmer Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale,

Detaljer

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere

Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Arbeids- og sosialdepartementet Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2017/6084-6-118954/2017-ANEJ 410 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Formannskapet i Fredrikstad kommune

Detaljer

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager)

Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) Arbeidstakerorganisasjonenes kommentarer til KS B- rundskriv 12/2009: Arbeid på søn- og helgedager (røde dager) KS har i B-rundskriv 12/2009 gitt anbefaling om hvordan arbeidsmiljølovens regler om arbeid

Detaljer

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4

Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeidstid på leir prosedyre for fravik fra arbeidsmiljølovens bestemmelser jf. aml 10-12 nr 4 Arbeid på leir utfordrer de normale bestemmelsene i lov og avtale som regulerer arbeidstid og fritid. For

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid

Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Fleksible arbeidstidsordninger og andre forhold knyttet til turnus og arbeidstid Innhold: Side Forord 3 Innledning 4 Modeller og fleksibilitet 5 Grunnturnus 5 Skriftlig avtale med tillitsvalgte 5 Oppsigelse

Detaljer

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE

HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE HELTID DELTID - FRIHET TIL Å VELGE RAMMEAVTALE OM ÅRSARBEIDSTID OG FLEKSIBEL ARBEIDSTID Det ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Hurum kommune på den ene siden og Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.05.2013 Ref. nr.: 13/110 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 20/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår

Bestemmelser og utfordringer. Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Bestemmelser og utfordringer Skiftarbeid og helse 2015 27.10.2015 Terje Valskår Endringene i Arbeidsmiljøloven Skiftbestemmelser i overenskomstene Skiftarbeid, levealder og pensjon Tariffpolitiske utfordringer

Detaljer

TURNUSKURS. Læreveiledning. Turnuskurs 30.08.2013 1

TURNUSKURS. Læreveiledning. Turnuskurs 30.08.2013 1 Læreveiledning Turnuskurs 1 Forslag til bekreftelse på innkalling. Til deltakere på kurs i turnusplanlegging Dato:.... KURS I Vi har gleden av å meddele at du er tatt ut som deltaker på kurs i turnusplanlegging.

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1

SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 SFS 2404: Brann- og redningstjeneste 1 Del I - Innledning 1.1 - Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12 (4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på

NSFs arbeidstidspolitikk er basert på NSFs arbeidstidspolitikk er basert på Turnusarbeiderne jobber etter unntaksbestemmelsene Tillitsvalgte kan avtale: gjennomsnittsberegning av arbeidstiden arbeidstid inntil 12.5 timer pr døgn Kortere enn

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal

Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE. mandal Mandal kommune RAPPORT UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE 2010 mandal ii KARTLEGGING AV UFRIVILLIG DELTID I MANDAL KOMMUNE RAPPORT Innledning: I Mandal kommune har utviklingen når det gjelder deltidsansatte

Detaljer

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015

Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter. Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Utvidet avtaleadgang for tillitsvalgte - langvakter Samling for HTV/FTV 15. juni 2015 Oversikt over dagen 09.00 Forelesning 11.30 Lunch 12.00 Forelesning og gruppeoppgaver 14.00 Kaffepause 14.15 Forelesning

Detaljer

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2.

Regulering av legevakt. Disposisjon. Plikt til å delta - men ikke rett. Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. Regulering av legevakt Tillitsvalgtkurs KS-avtalene Thon Hotel Opera, 2. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver/advokatfullmektig Legeforeningen, Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Disposisjon Regulering i

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr.: B/8-2013 Dokument nr.: 13/01571-1 Arkivkode: 0 Dato: 22.10.2013 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Arbeid og fritid i helge- og høytider På bakgrunn

Detaljer

Særlig uavhengig stilling

Særlig uavhengig stilling kunnskap gir vekst Særlig uavhengig stilling Tema Hva er særlig uavhengig stilling? rettslig begrep og standard I arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel og tariffavtaler Hvorfor tema på landsrådet? Opplegg:

Detaljer

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013.

VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 11. desember 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.12.2013 Ref. nr.: 13/31740 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 67/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid?

Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? Informasjonshefte Jul og arbeidstid 2017 Varetelling 1. nyttårsdag Utvidet åpningstid? Søndagsåpent? Arbeidstid i romjulen? Overtidsarbeid? Forskjøvet arbeidstid? 1 Utvidet åpningstid før jul Julehandelen

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A

Parallellsesjon Virke overenskomster. Tariffavtaler. Samspillet Farmaceutene tillitsvalgtkurs NFF-A Parallellsesjon Virke overenskomster TV-kurs 19. januar 2016 Lilly Elvekrok Agerup juridisk rådgiver Tariffavtaler Overenskomsten/tariffavtaler supplerer bestemmelsene i aml. hva gjelder ansattes rettigheter

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Avtalen gjelder turnus på følgende arbeidssted: Turnussamarbeid i helse- og omsorgstjenesten STAB OG STØTTE Vår saksbehandler: Ingunn Minnesjord Tlf.dir:32866375 Dato: 11.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 12/8074-3 Deres referanse: Arkivkode: 515 HO AVTALE OM GJENNOMSNITTSBEREGNING MELLOM KONGS

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10

OVERENSKOMST DEL A1 OG A2 SPEKTER UTDANNINGSFORBUNDET 2012-2014 overenskomstområde 10 I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN PRAKSIS I LILLEHAMMER KOMMUNE Arbeidsmiljøloven er vedtatt endret med virkning fra 1. juli 2015. Endringene gjelder reglene om arbeidstid, alder og midlertidige ansettelser.

Detaljer