Høring om regulering av konkurranse, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring om regulering av konkurranse, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler"

Transkript

1 Arbeidsdepartementet Pb Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 3.02/10/MF Dato: 1. november 2010 Høring om regulering av konkurranse, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler Vi viser til deres høringsbrev av 18. juni SAMFO er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak med 225 medlemsbedrifter som sysselsetter i overkant av ansatte. Medlemmene kommer fortrinnsvis fra forbrukerkooperasjonen (Coop) og boligsamvirket. SAMFO er i utgangspunktet positiv til en mer omfattende regulering av konkurranseklausuler enn de reglene som finnes i dag. Dagens bestemmelse i avtaleloven 38 er ikke tilstrekkelig. Når det gjelder kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler mener vi at det ikke er samme behov for lovregulering, men ser at det kan være hensiktsmessig å regulere også disse når først konkurranseklausuler reguleres. Arbeidsgivers adgang til å inngå slike avtaler vil nå tydeliggjøres samtidig som arbeidstakers interesser blir ivaretatt. SAMFO er positiv til at departementet foreslår å legge de nye lovbestemmelsene inn i nytt kapittel 14A. Vi er imidlertid ikke enig i alle de foreslåtte reglene og finner grunn til å komme med en del konkrete bemerkninger. Særlig gjelder dette for konkurranseklausuler der departementet foreslår en betydelig innstramming i forhold til rettspraksis knyttet til avtaleloven 38. Konkurranseklausuler Ad) Anvendelsesområde De nye reglene får anvendelse på avtaler som begrenser arbeidstakers adgang til å starte eller drive en virksomhet eller å ta ansettelse hos en annen arbeidsgiver. SAMFO deler departementets oppfatning om at arbeidsgiver er tilstrekkelig beskyttet når dette er anvendelsesområdet for reglene. Ad) Vilkår om skriftlighet Det er ikke hensiktsmessig at avtaler om konkurranseklausuler inngås muntlig. SAMFO er således enig i at det bør innføres et krav om at avtaler om konkurranseklausuler skal inngås skriftlig. Bryggetorget 7, 0250 OSLO Kontoradresse: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr.: E-post: Bryggetorget 7 Telefax: NO

2 2 Ad) Vilkår om særlig grunn Departementet foreslår at det innføres et krav om at det må foreligge særlig grunner for at en klausul skal være bindende for arbeidstaker. Vilkåret gir anvisning på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter vil ha betydning. Momentene det skal legges vekt på er arbeidsgivers nødvendige behov for vern mot konkurranse, arbeidstakers stilling, lengden på ansettelsesforholdet og konsekvensene for arbeidstaker av at en konkurranseklausul gjøres gjeldende. Departementet foreslår at momentene som skal vektlegges i den konkrete helhetsvurderingen tas inn i lovteksten. SAMFO er enig i at det er hensiktsmessig at momentene tas med i lovteksten. En uttømmende momentliste vil bidra til å forsterke forutberegneligheten for arbeidslivets parter. SAMFO er videre enig i at vurderingen av om det foreligger særlig grunner bør tas på det tidspunkt konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende overfor arbeidstaker. Ad) Arbeidsgivers nødvendige behov for vern mot konkurranse Departementet legger opp til at det er arbeidsgivers nødvendige behov for vern mot konkurranse som må beskyttes. Det skilles videre mellom bedriftshemmeligheter og knowhow som er beskyttelsesverdig og generell kompetanse som opparbeides gjennom utdannelse og arbeid. SAMFO har ingen innvendinger til dette skillet. For mange av våre medlemsbedrifter er det viktig å kunne beskytte den kunnskapen deres arbeidstakere har om bedriftshemmeligheter og den know-how de har utviklet i virksomheten. Slik kunnskap vil utgjøre et konkurransefortrinn for bedriften. Eksempelvis kan en butikksjef ha fått inngående innsikt i prissetting, varelager, budsjett, butikkonsepter, omsetning, egne varemerker og strategier som det ikke er ønskelig at konkurrenter skal dra nytte av. Ad) Arbeidstakers stilling SAMFO er enig med departementet at det ikke er formålstjenlig å begrense adgangen til å avtale konkurranseklausuler til å kun gjelde for overordnede, ledende og særlig uavhengige stillinger. Departementet foreslår likevel at det legges vekt på hva slags stilling arbeidstaker har når det skal vurderes om det foreligger særlig grunn. SAMFO mener at det interessante vurderingstemaet for om det foreligger særlig grunn, er stillingens art og i hvilken grad arbeidstaker har innsikt og kunnskaper. Det er altså ikke stillingsnivået som bør være vurderingstemaet her. Ad) Lengden på ansettelsesforholdet Departementet foreslår at det skal legges vekt på ansettelsesforholdets lengde i vurderingen av om det foreligger særlig grunn. SAMFO er positiv til at det ikke legges opp til en rigid regel på for eksempel seks måneder på dette punkt, men at det skal foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle. Ad) Konsekvensen for en arbeidstaker av at en konkurranseklausul gjøres gjeldende I vurderingen om det foreligger særlige grunner, foreslås det at det også skal legges vekt på konsekvensene for arbeidstaker av at konkurranseklausulen gjøres gjeldende. SAMFO mener det er greit at dette inngår som et moment når arbeidsgiver skal vurdere om klausulen skal gjøres gjeldende, men dette momentet kan ikke tillegges særlig stor vekt. Arbeidstaker får kompensert ulempen klausulen innebærer gjennom kravet om vederlag.

3 3 Ad) Vilkår om redegjørelse Departementet foreslår en regel om at før en konkurranseklausul kan gjøres gjeldende overfor en arbeidstaker, plikter arbeidsgiver skriftlig å redegjøre for hva som anses for å utgjøre særlige grunner i det konkrete arbeidsforholdet. SAMFO er uenig i at det er nødvendig med en slik utførlig redegjørelse. Dersom det tas inn en momentliste arbeidsgiver må legge vekt på når han skal vurdere om konkurranseklausulen skal gjøres gjeldende, har arbeidsgiver plikt til å gjennomgå denne listen. At arbeidsgiver må dokumentere dette skriftlig synes unødvendig ressurskrevende. SAMFO foreslår at det tas inn en regel om at arbeidstaker kan få opplyst hvilke momenter arbeidsgiver har lagt vekt på dersom arbeidstaker krever det. Dersom arbeidstaker krever det, kan det være hensiktsmessig at arbeidsgiver må redegjøre for dette innen for eksempel en tre ukers frist. Arbeidsgiver kan da selv velge hvordan han vil opplyse om dette. Vi mener det er naturlig å se reglene om konkurranseklausuler i sammenheng med de øvrige reglene i arbeidsmiljøloven, for eksempel formreglene ved oppsigelse i En oppsigelse skal begrunnes dersom arbeidstaker ber om det. Dette kan gjøres muntlig dersom arbeidstaker ikke krever skriftlig begrunnelse. Vi viser også til arbeidsmiljøloven 13-7 som et eksempel på en formulering som er god. SAMFO antar at det i mange tilfeller vil være åpenbart for begge parter hva som utgjør de særlige grunner som gjør at konkurranseklausulen gjøres gjeldende. En absolutt plikt til å redegjøre skriftlig, er således uforholdsmessig streng. At det skal redegjøres innen 14 dager er uansett for kort tid. Fristen må minimum settes til tre uker. SAMFO er for øvrig enig i at det er best at arbeidsgiver gjør sin vurdering etter oppsigelseseller avskjedstidspunktet. Arbeidstakere som har inngått avtale om konkurranseklausul, normalt ved ansettelse, må forholde seg til denne og være innstilt på at arbeidsgiver vil gjøre den gjeldende etter oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. Ad) Vilkår om tidsbegrensning Departementet foreslår at en konkurranseklausul maksimalt kan gjøres gjeldende i ett år fra arbeidsforholdets opphør. SAMFOs erfaring tilsier at en ettårs regel vil være tilstrekkelig for å sikre arbeidsgivers behov for beskyttelse. I våre medlemsbedrifter er det allerede i dag vanlig å begrense konkurranseklausuler til maksimalt ett år. Særlig i samvirkelagene vil mye av den know-how og kunnskap som butikksjefer og daglig ledere opparbeider seg om bedriften anses som ferskvare og arbeidsgivers behov for beskyttelse avtar normalt etter seks måneder til ett år i tillegg til oppsigelsestiden. I resten av Coop og i boligsamvirket vil det nok være aktuelt med klausuler av noe lenger varighet, men vi antar at ett år vil være tilstrekkelig. Selv om våre medlemsbedrifter nok får dekket sine behov gjennom klausuler på ett år, vil vi likevel påpeke at lovgiver gjennom denne tidsbegrensingen strammer kraftig inn på arbeidsgivers adgang til å avtale klausuler av lengre varighet ettersom domstolene har godtatt klausuler på inntil to år. Så lenge det skal ytes kompensasjon, slik lovgiver legger opp til, kan vi ikke se hvorfor det er nødvendig å skjerpe inn praksis så kraftig.

4 4 Ad) Vilkår om kompensasjon Departementet foreslår en regel om at arbeidsgiver må yte kompensasjon for det inngrepet en klausul medfører for arbeidstaker. Avhengig av klausulens lengde skal kompensasjonen være 50 % eller 100 % av arbeidsvederlaget på oppsigelses- eller avskjedstidspunktet. SAMFOs erfaring er at det allerede i dag avtales en kompensasjon i de tilfeller en konkurranseklausul gjøres gjeldende i våre medlemsbedrifter. Vi mener at 50 % kompensasjon er tilstrekkelig for å ivareta arbeidstakers behov. Vi vil anta at fremtidige avtaler stort sett begrenses i tid til rundt seks måneder og at det således er kompensasjonen på 50 % som i størst grad vil få anvendelse for våre medlemsbedrifter. Vi kan imidlertid ikke utelukke at noen arbeidsgivere ønsker avtaler som strekker seg utover seks måneder. En noe høyere kompensasjon kan være naturlig, men at prosenten skal økes i hele perioden, synes vel strengt. Vi foreslår primært at det ytes 50 % kompensasjon for klausuler med inntil ett års varighet. Dersom departementet ønsker å opprettholde skillet på seks måneder og ett år foreslår vi at det ytes 50 % kompensasjon for klausuler med inntil seks måneders varighet. For klausuler med varighet utover seks måneder ytes 50 % kompensasjon i de første seks månedene, deretter ytes 100 % kompensasjon. At vederlagsbegrepet korresponderer med samme begrep i ferieloven synes hensiktsmessig og støttes av SAMFO. Departementet foreslår videre at arbeidsgiver kan kreve fradrag i vederlaget dersom summen av vederlaget og nye arbeidsinntekter overstiger det arbeidsvederlaget arbeidstakeren tidligere hadde. Fradraget foreslås begrenset til halvparten av det overskytende beløp. SAMFO ser det naturlig at vederlaget avkortes med hele inntekten arbeidstaker oppebærer fra annet arbeid i konkurranseforbudstiden. Det er naturlig å anta at arbeidstaker allerede har fått betalt for den ulempe det er å ha en avtale om konkurranseklausul gjennom bedre betingelser i løpet av arbeidsforholdet. For arbeidsgiver er det i denne sammenheng viktig at arbeidstaker opplyser om andre inntekter. Arbeidstaker må pålegges både informasjons- og dokumentasjonsplikt. Vi tror at arbeidsgivers interesser er tilstrekkelig ivaretatt ved at arbeidsgiver i påvente av disse opplysningene, kan holde tilbake kompensasjonen uten å komme i mislighold slik departementet skisserer. For å unngå diskusjoner om dette kan det for eksempel tas inn en regel om at Arbeidsgiver har rett til å holde vederlaget tilbake i påvente av at arbeidstaker fremlegger dokumentasjon på nye arbeidsinntekter. SAMFO mener videre at departementets forslag er uklart når det gjelder hva som skal skje med vederlagsplikten til arbeidsgiver dersom han i sin vurdering av særlige grunner etter 14A-1 andre ledd begrenser konkurranseklausulens virkeområde i forhold til opprinnelig avtale. SAMFO mener at vederlagsplikten må kunne begrenses tilsvarende. SAMFO er usikker på om det er det departementet mener når de skriver at arbeidsgiver må kunne justere avtalen i tråd med vilkårene. Alternativt må arbeidsgiver også etter at klausulen er gjort gjeldende ha mulighet til å si den opp på en måte som også innebærer at vederlagsplikten faller bort. Vi foreslår en regel tilsvarende den som ble foreslått av Hjort i forrige høringsrunde om at En arbeidsgiver kan til enhver tid si opp en konkurranseklausul med tre måneders skriftlig varsel regnet fra den første dag i måneden etter at oppsigelsen kom frem til arbeidstaker. I avskjedstilfellene mener departementet det blir uforholdmessig tøft for arbeidstaker å bli fratatt kompensasjonen i tillegg til å bli fratatt arbeidet sitt og lønnen. SAMFO er enig i at bortfall av kompensasjon for konkurranseklausulen må vurderes separat fra

5 5 avskjedsvurderingen i avskjedstilfellene. Dersom årsaken til avskjeden er begrunnet i samme forhold som er vernet etter konkurranseklausulen er det naturlig at arbeidsgiver kan opprettholde klausulen, men med bortfall av kompensasjonen. Slik vil situasjonen være når avskjeden er begrunnet i at arbeidstaker er i ferd med å starte konkurrerende virksomhet i strid med både lojalitetsplikten i arbeidsforholdet og den avtalte konkurranseklausulen. Hvor avskjeden er begrunnet i andre forhold er det ikke like naturlig at kompensasjonen bortfaller. Etter vår vurdering må det, her som ellers, foretas en saklighetsvurdering som eventuelt kan etterprøves av domstolene. Det foreslås en regel om at Dersom arbeidstaker blir avskjediget på grunn av forhold som er regulert i avtalen om konkurranseklausul, bortfaller arbeidstakers krav på vederlag, men ikke konkurranseklausulen. Ad) Vilkår - rettsvirkning Departementet foreslår at rettsvirkningen av at en konkurranseklausul ikke oppfyller vilkårene i forslaget til nye regler skal være at klausulen anses som ugyldig i sin helhet. SAMFO mener at dette er for strengt. Vi mener at dagens rettspraksis der avtalens sensureres for det innhold som er i strid med dagens regler, fungerer godt. SAMFO forslår derfor en regel om at klausulen ikke blir automatisk ugyldig, men revideres. Selv om reglene om konkurranseklausuler nå flyttes fra avtaleloven til arbeidsmiljøloven, er det viktig å huske på at dette fortsatt er en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det avtalerettslige utgangspunktet om at avtaler revideres for ugyldige avtalevilkår og ikke faller bort i sin helhet bør opprettholdes selv om regelverket står i arbeidsmiljøloven. Departementets forslag er uansett for strengt for de tilfeller der arbeidsgiver kun oversitter 14 dagers fristen for å redegjøre for særlige grunner. Dette understreker ytterligere at en frist på 14 dager er lite hensiktsmessig, jf. vår redegjørelse om dette punkt ovenfor. Vi viser her til det vi har skrevet om å se på formreglene for oppsigelse under punkt Det er her snakk om en saksbehandlingsregel. Overskridelse av andre saksbehandlingsregler i arbeidsmiljøloven medfører ikke ugyldighet for selve disposisjonen. Et eksempel på dette er at manglende begrunnelse ved oppsigelse ikke medfører at selve oppsigelsen er ugyldig. At det har betydning ved domstolenes vurdering av oppsigelsens saklighet, er en mye bedre ordning. Det er ikke naturlig med en strengere regel ved bruk av konkurranseklausuler enn ved oppsigelse. Ad) Oppsigelse fra arbeidsgiver som ikke er begrunnet i arbeidstakers forhold SAMFO har ingen innvendinger mot dette forslaget. Kundeklausuler Ad) Anvendelsesområde Departementet foreslår at det kan inngås avtale om kundeklausul som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet er opphørt. Videre foreslås det at det er arbeidstakers mulighet til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder en kundeklausul skal regulere. En kundeklausul kan ikke hindre at arbeidsgivers kunder tar kontakt med arbeidsgiver. SAMFO deler departementets oppfatning om at en regel om at arbeidstaker må avvise kunder som selv tar kontakt med ham, vil by på bevismessige utfordringer. SAMFO mener følgelig at det er greit at dette ikke reguleres.

6 6 Ad) Vilkår om skriftlighet Det er ikke hensiktsmessig at avtaler om kundeklausuler inngås muntlig. SAMFO er således enig i at det bør innføres et krav om at avtaler om konkurranseklausuler skal inngås skriftlig. Ad) Vilkår om særlig grunn Departementet foreslår at det innføres et krav om at det må foreligge særlig grunner for at en kundeklausul skal være bindende for arbeidstaker. Vilkåret gir anvisning på en konkret helhetsvurdering der en rekke momenter vil ha betydning. Departementet foreslår at momentene som skal vektlegges i den konkrete helhetsvurderingen tas inn i lovteksten. SAMFO er enig i at det er hensiktsmessig. Ettersom momentene som skal vurderes i tilknytning til vilkåret om særlige grunner langt på vei korresponderer med momentene som skal vurderes ved bruk av konkurranseklausuler, vises det til bemerkningene om dette ovenfor. Ad) Vilkår om redegjørelse Departementet foreslår en regel om at før en kundeklausul kan gjøres gjeldende overfor en arbeidstaker, plikter arbeidsgiver skriftlig å redegjøre for hva som anses for å utgjøre særlige grunner i det konkrete arbeidsforholdet. Regelen er tilsvarende den som gjelder for konkurranseklausuler. SAMFO viser til våre kommentarer til dette punktet overfor og mener at en absolutt plikt til å redegjøre skriftlig, er uforholdsmessig streng. Det samme gjelder plikten til å redegjøre innen 14 dager. Ad) Vilkår om tidsbegrensing Departementet foreslår at en kundeklausul maksimalt kan gjelde i ett år. SAMFO er enig i at det bør være samsvar mellom tidsbegrensningen for konkurranseklausuler og kundeklausuler og viser til kommentarene under konkurranseklausuler ovenfor. Ad) Vilkår om kompensasjon Departementet foreslår en tilsvarende regel om kompensasjon som ved bruk av konkurranseklausuler, men med andre beløpsgrenser. SAMFO synes prosentsatsene som foreslås, er uforholdsmessig høye. Konkurranseklausuler vil medføre et større inngrep i en arbeidstakers handlefrihet enn en kundeklausul. Vi viser for øvrig til redegjørelsen under punkt og mener uansett at en kompensasjon på inntil 25 % må være tilstrekkelig uavhengig av om klausulen gjelder inntil seks måneder eller lengre. Departementet foreslår videre at dersom arbeidsgiver og arbeidstaker inngår avtale om både konkurranse- og kundeklausul, skal det ikke gis ytterligere vederlag for begrensingen kundeklausulen medfører der det også er avtalt en konkurranseklausul. SAMFO støtter dette forslaget. Ad) Vilkår om kontakt med eller ansvar for kunden SAMFO har ingen innvendinger mot dette forslaget. Ad) Vilkår om angivelse av hvilke kunder som skal omfattes av klausulen Departementet foreslår at arbeidsgiver, innen to uker etter oppsigelses- eller avskjedstidspunktet, skal fremlegge en oversikt der de aktuelle kundene identifiseres.

7 7 For våre medlemsbedrifter er det naturlig å det med kunder i lovforslaget menes profesjonelle kunder (ikke personer), leverandører og samarbeidspartnere. Antall kunder de aktuelle arbeidstakergruppene i våre medlemsbedrifter vil være i kontakt med vil variere i stor grad. I samvirkelagene vil de aktuelle arbeidstakerne ha liten kontakt med andre leverandører enn Coop Norge SA. Her vil behovet for kundeklausuler være mindre, og et krav om å fremskaffe en oversikt over de aktuelle kundene bør være greit. Annerledes vil det være i for eksempel Coop Norge SA der de aktuelle arbeidstakerne kommer i kontakt med svært mange kunder i løpet av et år. Det kan synes unødvendig strengt å be arbeidsgiver identifisere alle disse kundene. I utgangspunktet vil vi også tro at en regel om at det er kunder arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året før arbeidsforholdets opphør, synes tilstrekkelig. På den annen side vil kundenes navn være lett å hente frem elektronisk og en liste vil således pålegge arbeidsgiver en liten tilleggsbyrde. Vi synes imidlertid en to ukers frist er vel knapp og foreslår i stedet en frist på tre uker. Uansett er dette kun en saksbehandlingsregel, se punkt Ad) Vilkår rettsvirkninger Det vises til punkt SAMFO mener at de samme hensyn gjør seg gjeldende for kundeklausuler og mener at en regel om delvis ugyldighet er tilstrekkelig. Ad) Oppsigelse fra arbeidsgiver som ikke er begrunnet i arbeidstakers forhold SAMFO har ingen innvendinger mot dette forslaget. Ikke-rekrutteringsklausuler Ad) Behov for regulering Ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Utenom arbeidsutleietilfellene, finnes det i dag ingen bestemmelser som konkret regulerer ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det hersker med andre ord avtalefrihet på området. Så vidt SAMFO kjenner til, brukes det i liten om noen grad ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i coop eller i boligsamvirket. Vi er enig i departementets innvendinger mot å innføre regler for ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Særlig tungtveiende må være at det vil være svært vanskelig for arbeidsgiver å etterprøve brudd på slike ikke-rekrutteringsklausuler. Vi støtter derfor departementets forslag om å ikke regulere bruken av ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det blir således opp til partene selv å lage en hensiktsmessig avtale som regulerer dette forholdet. Ad) Forbud mot ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom virksomheter Det finnes i dag ingen bestemmelser som konkret regulerer ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom virksomheter. Det hersker med andre ord avtalefrihet på området. Så vidt SAMFO kjenner til, brukes det i liten om noen grad ikke-rekrutteringsklausuler avtalt mellom virksomheter i coop eller i boligsamvirket. Vi kjenner imidlertid til at slike klausuler har vært diskutert i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.

8 8 Ettersom SAMFO har liten erfaring med denne type klausuler, avstår vi fra å kommentere departementets forslag om forbud mot ikke-rekrutteringsklausuler mellom virksomheter. Vi er imidlertid positiv til at det gjøres et unntak i forbindelse med forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Ad) 6 Overgangsbestemmelser SAMFO er i utgangspunktet enig i departementets forslag til overgangsbestemmelser. Det må likevel være slik at dersom arbeidstaker nekter å skrive under på en ny avtale som tilfredsstiller de nye kravene i loven, må den gamle klausulen stå seg. Arbeidstaker kan ikke komme seg ut av en avtale om konkurranseklausul ved å nekte å akseptere et tilbud fra arbeidsgiver som tilfredsstiller lovens krav. Ad) 7 Modernisering av avtaleloven 38 første ledd SAMFO har ingen bemerkninger til departementets forslag til overgangsbestemmelser. Konsekvenser av brudd på konkurranseklausuler - Konvensjonalbøter Det var i forrige høringsrunde problematisert om det skulle være anledning til å avtale konvensjonalbøter ved arbeidstakers brudd på konkurranseklausuler. Departementet har ikke foreslått dette i sitt høringsnotat. Det er erfaringsmessig ofte vanskelig å dokumentere størrelsen på det økonomiske tapet ved brudd på konkurranseklausuler. SAMFO synes det er naturlig at det står i lovteksten at arbeidsgiver har adgang til å avtale at brudd på konkurranseforbudet skal utløse en forhåndsavtalt konvensjonalbot for arbeidstaker, med forbehold om at arbeidsgiver kan fremsette ytterligere erstatningskrav dersom det kan dokumenteres tap utover konvensjonalbotens størrelse. En rimelig størrelse på boten vil kunne være tre ganger avtalt månedslønn på opphørstidspunktet. For brudd på kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausul bør de samme reglene kunne gjelde. Med vennlig hilsen SAMFO Torgeir Kroken Direktør

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Finansnceringens Arbeidsgiverforening Utg.jnr. 1000154 28. oktober 2010 M OTTATT 29 OKT 2010 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: 200903028 Høring om regulering

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når?

Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Overgangsreglene om konkurranseklausuler m.m. i praksis hvilke tilpasninger må gjøres og når? Frokostseminar 18. november 2016 Advokatene Sten Foyn og Rajvinder Bains Plan for morgenen hva skal vi sette

Detaljer

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert?

#Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? 20.10.2016 #Oppdatert 2016 Konkurranseklausuler #oppdatert? Av partner advokat Torkel Tveit og partner advokat Erik Myhr Nilsen Navn Dato Ny regulering Nye regler i arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1.

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler. Eli Aasheim og Christel Søreide Konkurranseklausuler i arbeidsforhold nye regler Eli Aasheim og Christel Søreide Frokostseminar 14. januar 2016 Konkurranseklausuler i arbeidsavtaler 1 2 3 4 5 6 7 2 Hva er nytt kort oppsummert Konkurranseklausuler

Detaljer

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA

3. KONKURRANSEKLAUSULER, KUNDEKLAUSULER OG IKKE-REKRUTTERINGS KLAUSULER UTREDNING FRA ADVOKATFIRMAET HJORT DA Punkt 3 i HSH høringsforslag datert 29. januar 2009 - til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som svar på høring av 30. oktober 2008: Høring Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven: (Høringssvaret

Detaljer

Deres ref Vår ref /NSS Dato

Deres ref Vår ref /NSS Dato Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref 200903028 Vår ref 207.19/NSS Dato 03.11.2010 Høring om regulering av konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Akademikernes

Detaljer

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016

Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 Nye regler i arbeidsmiljøloven om konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler trådte i kraft 1. januar 2016 v/marianne Kartum februar 2016 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste

Detaljer

i arbeidsmiljøloven. Vi viser også til vår høringsuttalelse 2. februar 2009 til utredningen om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler

i arbeidsmiljøloven. Vi viser også til vår høringsuttalelse 2. februar 2009 til utredningen om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: 10/2410-6 431/THKE Oslo, 12.11.2010 Høring om regulering av konkurrranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler LO viser til

Detaljer

Konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler. Gjennomgang av regelverket som nå gjelder, hensynene bak de nye reglene og praktiske råd

Konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler. Gjennomgang av regelverket som nå gjelder, hensynene bak de nye reglene og praktiske råd Konkurranse- kunde- og rekrutteringsklausuler Gjennomgang av regelverket som nå gjelder, hensynene bak de nye reglene og praktiske råd Nye regler om konkurransekunde- og rekrutteringsklausuler Kort presentasjon

Detaljer

Vi viser til departementets høringsbrev av

Vi viser til departementets høringsbrev av Kommunal- og moderniseringsdepartementet Akersgata 59 Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.207.19øbe Dato: 14.01.14 Høring Ny lov om karantene eller saksforbud ved overgang fra politisk stilling

Detaljer

Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn.

Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 14/5249-1 Vår ref.207.19øbe Dato: 04.09.14 Høring lov om karantene og saksforbud mv. for politikere, embets- og tjenestemenn.

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER. Advokat Kari Bergeius Andersen HVOR ER VI?

KONKURRANSEKLAUSULER. Advokat Kari Bergeius Andersen HVOR ER VI? KONKURRANSEKLAUSULER Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no HVOR ER VI? Innledning - temaet: Konkurranseklausuler Avtaleklausuler som begrenser arbeidstakeres mulighet til å konkurrere med tidligere

Detaljer

Høringssvar - Utredning fra advokatfirmaet Hjort DA - Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler

Høringssvar - Utredning fra advokatfirmaet Hjort DA - Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Oslo, 30. januar 2009 Vår ref.#199585/1 Deres ref. 200804809/RYA Høringssvar - Utredning fra advokatfirmaet Hjort DA - Konkurranseklausuler,

Detaljer

KONKURRANSEKLAUSULER

KONKURRANSEKLAUSULER Mastergradsoppgave JUS399 KONKURRANSEKLAUSULER En vurdering av forslaget om ny regulering av konkurranseklausuler i arbeidskontrakter. Kandidatnummer: 179096 Veileder: Vidar Riksfjord Antall ord: 14706

Detaljer

DEL I INNLEDENDE DEL Kapittel 1 Innledning Tema og avgrensninger Videre fremstilling... 22

DEL I INNLEDENDE DEL Kapittel 1 Innledning Tema og avgrensninger Videre fremstilling... 22 7 Forord....................................................... 5 DEL I INNLEDENDE DEL... 19 Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Tema og avgrensninger... 21 1.2 Videre fremstilling... 22 Kapittel 2 Oversikt

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE FRA BEMANNINGSFORETAK Arbeids- og sosialdepartementet postmottak@asd.dep.no Deres ref.: 14/2614- Vår ref.: 3.02/14/AF Dato: 25. september 2014 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE OG INN-/UTLEIE

Detaljer

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO

Nyheter fra arbeidsretten. NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO Nyheter fra arbeidsretten NBBL Autorisasjonskurs, Cambridge 31. august 2017, Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket har profesjonelle

Detaljer

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg.

Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern. Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 26. juni 2009 m/ vedlegg. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200902447 200903653-/OTF 12.01.2010 Høring - NOU 2009:14 - Et helhetlig diskrimineringsvern Det vises

Detaljer

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010

Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler. Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 Høring om konkurranse-, kunde- og ikkerekrutteringsklausuler Arbeidsdepartementet 18. juni 2010 1 1 Innledning... 4 2 1.1 Høringens hovedinnhold... 4 1.2 Bakgrunn... 5 2 Generelle hensyn... 6 3 Konkurranseklausuler...

Detaljer

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå?

Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsretten i rask utvikling hva må vi være forberedt på nå? Arbeidsrettskonferansen 16. april 2015 Advokat Kari B. Andersen Advokat Terje G. Andersen 1 Hva skal vi se nærmere på? Raskt tilbakeblikk:

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

HØRINGSSVAR DELTIDSANSATTES FORTRINNSRETT OG RETTSKRAFT FOR TVISTELØSNINGSNEMNDAS AVGJØRELSER

HØRINGSSVAR DELTIDSANSATTES FORTRINNSRETT OG RETTSKRAFT FOR TVISTELØSNINGSNEMNDAS AVGJØRELSER Sendt elektronisk Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref.: 17/2563 Vår ref.: 3.02/17/LKP Dato: 31.10.2017 HØRINGSSVAR DELTIDSANSATTES FORTRINNSRETT OG RETTSKRAFT FOR TVISTELØSNINGSNEMNDAS AVGJØRELSER

Detaljer

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.

Sammendrag av sak 12/1039 12/1093 18.09.2013. Saksnummer: 12/1093. Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05. Vår ref.: Dato: 12/1093 18.09.2013 Saksnummer: 12/1093 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 jf. 16 Dato for uttalelse: 07.05.2013 Sammendrag av sak 12/1039 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok

Detaljer

torsdag, 9. februar 2017

torsdag, 9. februar 2017 Ingeborg Moen Borgerud Bente Langsrud Sven Bjørk Tlf. 98 29 45 55 Tlf. 98 29 45 19 Tlf. 98 29 45 85 E-post: imb@adeb.no E-post: bla@adeb.no E-post: sbj@adeb.no NYE REGLER OM KONKURRANSEKLAUSULER - AGENDA

Detaljer

Arbeids og sosialdepartementet

Arbeids og sosialdepartementet YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeids og sosialdepartementet Deres ref.: Vår ref.: Dato: ØK 25 sept. 2014 Høring - midlertidig ansettelse og inn/utleie fra bemanningsforetak YSviser til høring vedrørende

Detaljer

Lovregulering av konkurransebegrensende avtaler

Lovregulering av konkurransebegrensende avtaler Stortingets arbeids- og sosialkomité 15. mai 2015 Vår ref. 449108/v1 Deres ref. Lovregulering av konkurransebegrensende avtaler NITO har gjennom mange år arbeidet for å synliggjøre problemene konkurransebegrensende

Detaljer

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold

Konkurranseklausuler i arbeidsforhold Konkurranseklausuler i arbeidsforhold Arbeidsmiljøloven kapittel 14 A sin betydning for adgangen til å gjøre en konkurranseklausul gjeldende etter arbeidsforholdets opphør Kandidatnummer: 734 Leveringsfrist:

Detaljer

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder

Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Webversjon av uttalelse i sak om trukket jobbtilbud grunnet alder Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 21. august 2007 fra A. A mener X AS (Selskapet) trakk tilbake et tilbud om

Detaljer

Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet NOTAT Til: Fra: Maren Anna Lervik Dam Vår ref. 09/1369 17/SF 411, SF 414, SF 512.1, SF 514.4//MLD Dato: 02.07.2010 Anonymisert versjon av ombudets uttalelse Uttalelse i klagesak spørsmål om forskjellsbehandling

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo,

Deres ref. Vår ref. Dato: 17/ / /NIKR Oslo, Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Att: Deres ref. Vår ref. Dato: 17/1534 17/1095-4 432/NIKR Oslo, 06.06.2017 Høring - Forskrift om arbeidstid for avlastere Det vises til ovennevnte

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE. fra. Landbrukets Arbeidsgiverforening *** Høring Endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

HØRINGSUTTALELSE. fra. Landbrukets Arbeidsgiverforening *** Høring Endringer i arbeidsmiljøloven. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ARBE1DS- OG1NKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 2 FEB 2009 HØRINGSUTTALELSE fra Landbrukets Arbeidsgiverforening *** Høring Endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og inkluderingsdepartementet *** Oslo, 30.

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven

Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo, 29. september 2017 Deres refnr: 17/2266 Vår refnr: 27115 Høringssvar om endringer i arbeidsmiljøloven Arbeids- og sosialdepartementet sendte

Detaljer

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven konkurranseklausuler mv Akademikernes høringsuttalelse

Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven konkurranseklausuler mv Akademikernes høringsuttalelse Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Deres ref 200804809-/RYA Vår ref 207.19/NSS Dato 28.01.2009 Forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven konkurranseklausuler mv Akademikernes

Detaljer

STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD. Innhold:

STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD. Innhold: VEDLEGG 3 NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NHO TEKNA TEKNISK- NATURVITENSKAPELIG FORENING STANDARDREGLER VEDRØRENDE KONKURRANSEFORBUD Innhold: I. Definisjon av begrepet konkurranseforbud II. Organisasjonenes

Detaljer

Arbeids-og sosialdepartementet Deres ref.: 14/2614- vår ref.: 3.02/14/AF Dato:

Arbeids-og sosialdepartementet Deres ref.: 14/2614- vår ref.: 3.02/14/AF Dato: SANFO Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak Arbeids-og sosialdepartementet Deres ref.: 14/2614- postmottak@asd.dep.no vår ref.: 3.02/14/AF Dato: 08.10.2014 HØRING OM ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN Vi viser

Detaljer

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010

ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD. Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 ALDERSGRENSER I ARBEIDSFORHOLD Advokat Ingrid B. Tenfjord Høstkonferansen 2010 NÅR ER MAN FOR GAMMEL TIL Å JOBBE? HVA ER TEMA FOR MINISEMINARET? 1. Særaldersgrenser 2. Virksomhetens adgang til å sette

Detaljer

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV.

HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSE OM MIDLERTIDIG ANSETTELSE - TILKALLINGSAVTALER MV. ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Att: Rune Ytre-Arna Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Deres ref: 200804809-/RYA Oslo, 14. oktober 2009 Vår ref: Dagny Raa /DOK-2009-02376 HØRING OM ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVENS

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Selbu kommune som arbeidsgiver og forholdet til endringene i arbeidsmiljøloven per Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 460 Arkivsaksnr: 2009/1510-9 Saksbehandler: Anita Røset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Selbu kommune som arbeidsgiver

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

FERIE OG FERIEPENGER

FERIE OG FERIEPENGER 1 FERIE OG FERIEPENGER 1. Innledning 2. Ferieloven er ufravikelig 3. Feriens lengde 3.1. Lovfestet rett til ferie 3.2. Avtalefestet ferie utover ferieloven 3.3. Arbeidstakere over 60 år 3.4. Ferierettigheter

Detaljer

Advokatfirmaet Selmer DA

Advokatfirmaet Selmer DA Arbeidstakers lojalitetsplikt ved overgang til konkurrerende virksomhet Norsk arbeidsrettslig forening, 7. september 2010 Martin Jetlund og Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 1. Temaets aktualitet

Detaljer

Innledning til kapittel 14 A

Innledning til kapittel 14 A 1 Innledning til kapittel 14 A 1. Oversikt 1.1 Endringsloven av 2015 Bestemmelsene i kapittel 14 A om konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold ble innarbeidet i arbeidsmiljøloven ved endringslov

Detaljer

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til høringsbrev av der vi er invitert til å avgi et høringssvar. ARBEIDSGIVERFORENINGEN Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo MOTTATT 13 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Oslo, 09.12.2010 Vår ref. 32928/HS24 Deres ref. 200900242-/AVDH Høringssvar - vikarbyrådirektivet

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling.

Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling. Postboks 8019 Dep 0030 OSLO 2005/2310 200501903- /EVI 23.03.2006 HØRING - FORSLAG TIL NYE REGLER OM ANSATTES YTRINGSFRIHET/VARSLING Det vises til høringsbrev 23. desember 2005 om forslag til nye regler

Detaljer

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift

X32. Vår ref. Forsøk med tidsubestemt lønnstilskudd - Høring av forskrift Arbeids- og inkluderingsdepartementet V./ Ekspedisjonssjef Rune Solberg Postboks 80004 Dep N-0030 Oslo X32 S q, 02,0 i Saksbeh.: Deres ref 200604457-/ØO Vår ref G.S. Dato 01.02.07 Forsøk med tidsubestemt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih

MqP. %-ko.\ ASS 1«.:varsling. Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Høring - Forslag til nye regler om ansattes ytringsfrih KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities MqP Arbeids - og inkluderingsdepartementet Pb 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode:

Detaljer

Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold - kommentarer Martin Jetlund

Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold - kommentarer Martin Jetlund Konkurransebegrensende klausuler i arbeidsforhold - kommentarer 17.6.2016 Martin Jetlund 1. GRÜNDER EKSEMPEL En gründer selger virksomheten han har bygget opp og fortsetter som ansatt Konkurranseklausul

Detaljer

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018

Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Nye regler om fast ansettelse, innleie mv. Det årlige arbeidsrettsseminaret i Stavanger 30. oktober 2018 Emilie Veggeland Knudsen Fast advokat Kjersti Lyster Ryen Fast advokat Agenda 1 Oversikt over endringene

Detaljer

sc)c Dato: Saksnr: '67//-c)

sc)c Dato: Saksnr: '67//-c) NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON CONFEDERAT1ON OF NORWEG1AN ENTERPRISE Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Vår dato 25.11.2008 Deres dato 21.08.2008 Vår referanse 182466-1 BARNF-OG

Detaljer

Oppsigelse av ledere Thomas Benson

Oppsigelse av ledere Thomas Benson 1 Oppsigelse av ledere Thomas Benson Oppsigelsesvern for ledere Arbeidsmiljøloven 15-7. foreligge en saklig begrunnet oppsigelse, gjelder for alle arbeidstakere, også ledere. Arbeidsmiljøloven 15-16 andre

Detaljer

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML)

Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO Vår ref.: PAH/kgr Oslo, 12.9.2014 HØRINGSSVAR TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN (AML) Generelt Finansforbundet vil understreke at det er høy grad av fleksibilitet

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Ansettelse Skrevet av: Kjetil Sander - Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Arbeidsavtale...6 2.1 Hva er en arbeidsavtale?...6

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/ HW UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1816-18-HW 21.09.2007 UTTALELSE I SAK OM PÅSTAND OM FORSKJELLSBEHANDLING PGA ALDER VED LØNNSFASTSETTELSE Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6.

Bestemmelsene om prøvetid finnes i aml (1) bokstav f, 15-3 (7) og 15-6. Innhold Innledning... 2 Vilkår for bruk av prøvetid... 2 Har arbeidsgiver anledning til å forlenge prøvetidsperioden?... 2 Oppsigelse i prøvetid... 3 Oppsigelse i prøvetiden som er begrunnet i virksomhetens

Detaljer

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement

Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Anonymisert versjon i sak om spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved vurdering av fornyelse av engasjement Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok den 7. juni 2007 en henvendelse

Detaljer

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft?

#Oppdatert 2016 Hvordan dekke et midlertidig behov for arbeidskraft? 01.09.2016 #Oppdatert 2016 Partner Advokat: Espen Johannesen og advokatfullmektig Kristine Alteren Innhold Ulike måter å dekke et midlertidig behov for arbeidskraft Fordeler og ulemper ved de ulike alternativene

Detaljer

14-9. Midlertidig ansettelse

14-9. Midlertidig ansettelse 14-9. Midlertidig ansettelse Kommentarer til arbeidsmiljøloven 14-9. Midlertidig ansettelse Første ledd Bestemmelsen slår innledningsvis fast arbeidsmiljølovens hovedregel: Ansettelser skal som den klare

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID

HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN TILTAK MOT UFRIVILLIG DELTID Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref: 12/4229 Oslo, 9. februar 2013 Vår ref.: EF Må alltid oppgis. HØRINGSUTTALELSE FRA JUSS-BUSS VEDRØRENDE FORSLAG TIL ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft

Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Endringer i arbeidsmiljøloven Innleie av arbeidskraft Siri Bergh, BNL BNLs informasjonsmøter høsten 2018 Dagens tema Innleie introduksjon Nye regler Presisering av hva som er fast ansettelse Regulering

Detaljer

Nedenfor følger Akademikernes synspunkter på de enkelte punktene i NOU 2012:12.

Nedenfor følger Akademikernes synspunkter på de enkelte punktene i NOU 2012:12. 1 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Deres ref.: 12/2275 Vår ref.207.19/nss Dato: 25. september 2012 Høring NOU 2012:12 Ventetid et spørsmål om tillit Vi viser

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF). Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055. Rettelser: 12.07.2017 ( 4, ortografi).

Detaljer

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn

Styresak Personalpolicy ansattes supplerende arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 26. mai 2003 Styresak nr: 044/03 B Dato skrevet: 16/05-03 Saksbehandler: Hilde Christiansen Vedrørende: Personalpolicy ansattes supplerende

Detaljer

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet Maskinentreprenørenes Forbund (MEF): Arbeidstakers lojalitetsplikt ved oppstart av konkurrerende virksomhet 27. mars 2014 Hans Jørgen Bender Advokatfirmaet Selmer DA 1 Om foredragsholderen Hans Jørgen

Detaljer

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen

Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Deres ref Vår ref Dato Reservasjonsrett m.m. ved overføring av lokal vergemålsmyndighet til Fylkesmannen Virksomhetsoverdragelse Vi viser til tidligere informasjon, og informasjonsmøte dd.mm.åååå. Fra

Detaljer

Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481

Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481 Til: Rette vedkommende Fra: Maren Anna Lervik Dam Vår ref. 09/1481-4/SF-414, SF-514.1, SF- 514.4, SF-711, SF-900//MLD Dato: 05.11.2009 Anonymisert uttalelse av sak: 09/1481 Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist.

Fagforbundet viser til ovennevnte høring med frist 9. juni 2017, som er en meget kort høringsfrist. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 17/1534 17/4326-4 F05 &13 02.06.2017 Randi Røvik / tlf. 91592607 HØRING - FORSKRIFT OM ARBEIDSTID FOR

Detaljer

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS

Deres ref.:200500830- Vår ref.:954/699/07/øk Dato:21.12.2007 /CRS Y R K E S O R G A N 1 5 A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D Arbeid og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDS - OG INKLUDERINGSOEPARTEMENTET MOTTATT 27 DES 2007 Deres ref.:200500830-

Detaljer

NYHETSBREV ARBEIDSLIV

NYHETSBREV ARBEIDSLIV NYHETSBREV ARBEIDSLIV Desember 2014 Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven Regjeringen fremmet den 5. og 12. desember 2014 forslag til en rekke, betydelige endringer i arbeidsmiljølovens

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247

Endringer i arbeidsmiljøloven. Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Advokat Andrea Wisløff Andrea.wisloff@eurojuris.no /32255546/47465247 Endringer i arbeidsmiljøloven Viktige endringer som trådte i kraft 1. juli 2015: Heving av aldersgrensen

Detaljer

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT. Vår ref U A/TJU. Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling A' JUSTIS- DET KONGELIGE OG POLITIDEPARTEMENT Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO "p40103 902 Avd.:,3.Olo i. Deres ref. 200501903- /EVI Vår ref. 200600190- U A/TJU Dato 23.03.2006

Detaljer

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken

Ombudets uttalelse. Partenes syn på saken Ombudets uttalelse A er ansatt ved fabrikken X. X har en bonusordning som består av to komponenter. Den første komponenten er et beregningsgrunnlag, som baserer seg på resultater oppnådd av bedriften i

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier

Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Anonymisert versjon av uttalelse - Forskjellsbehandling på grunn av graviditet ved konstituering som avdelingssykepleier Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage fra A (A) av 29. september

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Høring med forslag til ny lov om statens ansatte

Høring med forslag til ny lov om statens ansatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep. 0032 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 2016/1014-8/FD V 3/THBA 04.07.2016 Høring med forslag til ny lov om statens ansatte 1. Innledning Forsvarsdepartementet

Detaljer

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen? Avesta Gåskjønli, LO Lornts N. Nagelhus, LO 1. Fast ansettelse Høringsnotatet: «Departementet foreslår en generell lovendring som vil gjelde

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE. Veileder for tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE Veileder for tillitsvalgte Om veilederen Dette heftet inneholder regler som gjelder for innleid arbeidskraft. Siden 2013 har vi hatt bestemmelser

Detaljer

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011

NOTAT. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / 03.10.2011 NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/325-26 /SF-414, SF-512.1, SF- 821, SF-902 / Dato: 03.10.2011 En kvinne anførte at hun hadde blitt diskriminert av et vikarbyrå, da et tilbud falt bort etter at

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018

randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018 randstad norway human forward. Frokostmøte Tønsberg november 2018 hvem vi er. vi hjelper mennesker og virksomheter å oppnå sitt fulle potensial. Randstad 3 nye regler i arbeidsmiljøloven og hva de betyr

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Forskrift om utsendte arbeidstakere Forskrift om utsendte arbeidstakere Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2017 2017/20038 DERES DATO 10.04.2017 VÅRE SAKSBEHANDLERE Trine Rønning, tlf. 464 41 847 Dorte Henden Clark Vibeke Austad Silje F. Johansen Sissel D. Elde DERES REFERANSE

Detaljer

NOTAT Til: Kommunikasjonsavdeling

NOTAT Til: Kommunikasjonsavdeling NOTAT Til: Kommunikasjonsavdeling Fra: Monica Hox Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/604-29/MH 20.08.08 ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse.

Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Ansettelse ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Klager mente seg forbigått til en stilling på grunn av kjønn og nasjonal opprinnelse. Det var tolv søkere

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer