Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL"

Transkript

1 Vinterdrift eller permittering Finnes det løsninger?? NAML 19. juni 2014 Bjarne Brunæs Advokat MNA BNL

2

3 Permitteringsinstituttet er vesentlig innskjerpet! Regelendringene fra 1.januar 2014 Arbeidsgiverperioden ved permittering er utvidet fra 10 til 20 dager Perioden det ytes dagpenger er innsnevret fra 30 til 26 uker Praksisendringene fra 3.februar 2014 Over de siste 2 3 årene så vi store regionale forskjeller i Nav s praktisering av dagpengeforskriften. Frostating LMR ( LF ) Krav om dagpenger under permitteringer, jf folketrygdloven 4-7. Lagmannsretten kom som trygderetten til at permitteringen av to ansatte i en trykkeribedrift var en følge av varige markedsendringer som bedriften må innrette seg etter, ikke brå og uforutsette endringer som bedriften ikke kunne forutse eller påvirke. Etter et møte mellom Arbeidsministeren og LO og NHO ble det slått fast at enighet mellom partene om grunnlaget for permittering etter Hovedavtalens kap. 8, som hovedregel skulle gi rett til dagpenger!

4 "Dagpenge-forskriften" Forskrift om endring av forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet med hjemmel i folketrygdloven 4-7 tredje ledd : 6-1 skal lyde: 6-1 (vilkår for å motta dagpenger under permittering) For å ha rett til dagpenger under permittering må søker i tillegg til de generelle vilkårene i folketrygdloven kapittel 4, også fylle vilkårene i folketrygdloven 4-7. Det skal som hovedregel legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Unntaksvis kan det være tvil om vilkårene i folketrygdloven 4-7 er oppfylt, selv om slik enighet er dokumentert. I slike tilfeller kan det innhentes ytterligere opplysninger om grunnlaget for permitteringen for å vurdere om vilkårene i 4-7 er oppfylt. Når det ikke foreligger slik enighet som nevnt i annet ledd, vurderes vilkårene om midlertidighet og om mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, jf Gjeldende 6-1 blir ny 6-2, 6-2 blir ny 6-3 osv.

5 Vinterdrift eller permittering alternativene 1. Midlertidig ansatt for sesong? 2. Deltidsansatt (fast ) med arbeidsplikt kun i sesong? 3. Heltidsansatt (fast ) med gjennomsnittsberegnet arbeidstid?

6 1.Midlertidig ansatt for sesong? Arbeidsforholdet etableres om våren og termineres på høsten. For begge: Ingen rettslige bindinger mellom partene utenom sesong. For arbeidsgiver: - er pålitelig arbeidskraft tilgjengelig neste sesong? For arbeidstaker : - uforutsigbart ; - får neppe lån til bolig? ikke AFP - Ikke pensjon Holdbart etter AML 14 9? " når arbeidets karakter tilsier det og adskiller seg fra det som ordinært utføres i virksomheten "??

7 2. Deltidsansatt med arbeidsplikt kun i sesong? Arbeidsforholdet etableres som eks % fast tilsetting med arbeidsplikt på heltid kun i sesongen For begge : Unngår mulig tvist om ansettelse i strid med AML 14-9 For arbeidsgiver: Praktisk hvis arbeidsmengden ikke forsvarer et helt årsverk For arbeidstaker : Praktisk hvis arbeidstaker har annen sysselsetting utenom sesongen Forholdet til permitteringsinstituttet til tross for et visst tilbaketog fra myndighetenes side pr. 3 februar d.å., mht. adgangen til å permittere med dagpenger, faller dette neppe innenfor rammen.

8 3. Heltidsansatt med gjennomsnittsberegnet arbeidstid? Arbeidsforholdet etableres som en vanlig ansettelse på fulltid, men med en ved ansettelsen forutsatt gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. For begge : Arbeidsforholdet sikrer forutsigbarhet for sysselsetting og lønn gjennom året For arbeidsgiver : Arbeidstaker tilgjengelig for arbeid gjennom året. Høyt timeforbruk i sesong uten overtidsbetaling, men også lønnsplikt i perioder med lav inntjening? Kan også innkalles til å utføre arbeid utenfor sesong. Som overtidsarbeid? For arbeidstaker : Sikrer årslønnsinntekt, men færre overtidstimer med 50 % eller 100 % påslag i sesongen.

9 Det rettslige utgangspunktet for gjennomsnittsberegning AML 10-5 Den ytre ramme for gjennomsnittsberegning er 52 uker! Etter skriftlig individuell avtale : - inntil 48 timer i løpet av 7 dager, dog ikke ut over 9 timer i løpet av 24 timer ( 1. ledd ) Etter tariffavtale ( særavtale ) : - inntil 48 timer i løpet av 7 dager, dog ikke ut over 10 timer i løpet av 24 timer (2.ledd ) Grensen på 48 timer i løpet av 7 dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker, likevel slik at den alm. arbeidstiden ikke overstiger 54 timer noen enkelt uke (2. ledd ) Slik særavtale etter 2. ledd kan også gjøres gjeldene ovenfor uorganiserte, såfremt minst halvparten er organiserte (AML 10-12, 5. ledd )

10 Det rettslige utgangspunktet for gjennomsnittsberegninger tariffavtalte begrensninger?? Lovens utgangspunkt er at timer innenfor de begrensninger som gis i 10 5 regnes som alminnelig arbeidstid og ikke utløser tilleggsbetaling, selv om man går ut over rammen på 9 timer pr. dag eller 40 timer pr. uke. FOB s Bilag 5 B pkt. 2 bygger opp under dette : "For anleggsgartnerfaget som er sterkt sesongpreget, er partene enige om etter nærmere avtale å innta en bestemmelse i overenskomsten som åpner adgang til utvidet alminnelig arbeidstid i sommerhalvåret." Dette er implementert i FOB 6-1 Ordinær arbeidstid ( Merknad ) Det er m.a.o. ikke lovlige eller tariffmessige forutsetninger for godtgjørelse ut over alminnelig timelønn.

11 Eks. på gjennonsnittsbereregning over 8 uker Aml 10-5 Alt 1 - uten tariffavtale: Ikke ut over 48 t i noen enkelt uke / 9 t pr. døgn Forutsetninger: 40 t /uke x 8 uker = 320 timer Alt 2 - med tariffavtale: Ikke ut over 54 t i noen enkelt uke/ 10 t pr. døgn Forutsetninger 37,5 t/uke x 8 uker = 300 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke

12

13

14 Eks.1 på gjennomsnittsbereregning over 52 uker Aml 10-5 Tariffbundet krever avtale om ferie utenfor hovedferieperioden jfr. F 7(3) Uke Timer 0 F F F ,5 37, Uke Timer Uke Timer Uke Timer ,5 37, F F 0

15 Eks.2 på gjennonsnittsbereregning over 52 uker Aml 10-5 Tariffbundet / ikke tariffbundet Ferie i hovedferieperioden jfr. F 7 (1) Uke Timer 0 0 F F Uke Timer Uke Timer F F F Uke Timer

16 Er det lov til å arbeide overtid i tillegg til gjennomsnittsberegnet arbeidstid? Bedrifter med /uten tariffavtale : Samlet arbeidstid ( alminnelig arbeidstid + overtid ) ikke over 13 timer pr. 24 timer (døgn) eller 48 timer i løpet av 7 dager (uke ) Forutsetning 1 : alm. arbtid må gå opp på 37,5 eller 40 t /uke over planperioden - Aml 10-4 Forutsetning 2 : ikke overtid ut over 10 timer i løpet av 7 dager Aml 10 6 (4) Forutsetning 3 : ikke samlet arbeidstid ut over 48 timer i løpet av 7 dager Aml 10-6 (8) Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Diff? Alminnelig arbeidstid OT arbeid Samlet arbeidstid , (48)

17 Er det lov til å arbeide overtid i tillegg til gjennomsnittsberegnet arbeidstid? Bedrifter med tariffavtale : Samlet arbeidstid ( alminnelig arbeidstid + overtid ) ikke over 16 timer pr. 24 timer (døgn) eller 48 timer i løpet av 7 dager (uke ) Forutsetning 1 : alm. Arbeidstid må gå opp på 37,5 t /uke over planperioden - Aml 10-4 Forutsetning 2 : ikke overtid ut over 15 timer i løpet av 7 dager Aml 10 6 (5) Forutsetning 3 : ikke samlet arbeidstid ut over 48 timer i løpet av 7 dager Aml 10-6 (8) Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Diff? Alminnelig arbeidstid OT arbeid Samlet arbeidstid , (69 )

18 Er det lov til å arbeide overtid i tillegg til gjennomsnittsberegnet arbeidstid? Bedrifter uten tariffavtale : Samlet arbeidstid ( alminnelig arbeidstid + overtid ) ikke over 13 timer pr. 24 timer (døgn) eller 48 timer i løpet av 7 dager (uke ) Forutsetning 1 : alm. Arbeidstid må gå opp på 40 /uke over planperioden - Aml 10-4 Forutsetning 2 : ikke overtid ut over 10 timer i løpet av 7 dager Aml 10 6 (4) Forutsetning 3 : ikke samlet arbeidstid ut over 48 timer i løpet av 7 dager Aml 10-6 (8) Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Diff? Alminnelig arbeidstid OT arbeid Samlet arbeidstid /

19 Er det lov til å arbeide overtid i tillegg til gjennomsnittsberegnet arbeidstid? Bedrifter uten tariffavtale Grensen på 48 timer ( samlet arbeidstid ) kan gjennomsnittsberegnes over en periode på 8 uker Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Ukentlig alm.arb.tid OT arbeid Samlet arbeidstid

20 Avlønningen

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER

NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER NHO Idrett - KLUBBEN SOM ARBEIDSGIVER Bjørn Tangnes Foto: Øivind Haug Målsetting Profesjonalisere arbeidet som styret og daglig leder i idrettslag gjør som arbeidsgiver Styringsretten utøves på best mulig

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene

OVERENSKOMST 2012. Iskremfabrikkene 153 OVERENSKOMST 2012 Iskremfabrikkene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke og de i denne stående iskremfabrikker på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Næringsog Nytelsesmiddelarbeiderforbund

Detaljer

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune

Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Bergen Lønnsforhold i de kommunale barnehagene i Bergen kommune Innledning Vi håper dette heftet kan være til hjelp for våre tillitsvalgte og styrere i de kommunale barnehagene i Bergen, når de skal prøve

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 135 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Egg- og Fjærfekjøttindustrien

Egg- og Fjærfekjøttindustrien 131 Egg- og Fjærfekjøttindustrien Landsoverenskomst 2010-2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Mat og Bio og de i denne stående egg- og fjærfekjøttindustri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene

OVERENSKOMST. Baker- og konditorfagene 133 OVERENSKOMST Baker- og konditorfagene mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO Mat og Drikke på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og forbundets

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler

HOVEDAVTALEN 2014 2017. LO - MEF med tilleggsavtaler HOVEDAVTALEN 2014 2017 LO - MEF med tilleggsavtaler 1 FORORD Hovedavtalen mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) ble inngått første gang i 2000, dette i samarbeid

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde

Hovedoppgjøret 2008. Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde Hovedoppgjøret 2008 Kirkens Arbeidsgiverorganisasjons tariffområde UNIOforbundene; Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Forskerforbundet Norsk Sykepleierforbund Universitet- og høyskoleutdannedes

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering

Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Torgeir Aarvaag Stokke Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo Torgeir Aarvaag Stokke Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 1 Fafo 2002 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...4

Detaljer

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side Avtalenr. 79 Riksavtalen 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer

Riksavtalen 2012-2014

Riksavtalen 2012-2014 Riksavtalen 2012-2014 2012 2014 RIKSAVTALEN mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler

HSH / HUK 2008 2010. Landsoverenskomst for høyskoler HSH / HUK 2008 2010 Landsoverenskomst for høyskoler 2008 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR HØYSKOLER 1. mai 2008 30. april 2010 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien 2012-2014 DEL II Overenskomst nr. 159 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR TREFOREDLINGSINDUSTRIEN 2012-2014 OVERENSKOMST mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON NORSK

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden

Verkstedsoverenskomsten. 1. april 2012 31. mars 2014. mellom. Hovedorganisasjonen VIRKE. på den ene siden Verkstedsoverenskomsten 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen VIRKE på den ene siden og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Parat på den andre side Verkstedsoverenskomsten 2012 2014

Detaljer