SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Sak 26/12 Arbeidstidsbestemmelser rapportering og oppfølging Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: Saksbehandler: Heidi Magnussen Arkivsak: 11/ Arkiv: 251 Innstilling Styret tar rapporten til orientering, og ber administrerende direktør intensivere arbeidet med å nå målet om at det ikke skal forekomme brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

2 VEDLEGG 1. Prosedyre Registrering av arbeidstid 2. Prosedyre Arbeidstidsbestemmelser - kontroll og oppfølging 3. Brev fra Arbeidstilsynet datert Vedr. sommerturnuser ved St. Olavs Hospital. 4. Brev til Arbeidstilsynet datert Sommerferieavviklingen ved St. Olavs Hospital. 5. Brev fra Arbeidstilsynet datert Sommerferieavviklingen 2012 og sommerturnuser ved St. Olavs Hospital HF BAKGRUNN Styret ba i møte (Sak 36/2011), administrerende direktør fortsette arbeidet med å nå målet om at det ikke skal forekomme brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Styret ba også om å bli holdt orientert om arbeidet med å etterkomme påleggene fra Arbeidstilsynet etter tilsyn gjennomført På bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra St. Olavs Hospital , anser Arbeidstilsynet påleggene for å være oppfylt. I svarbrevet datert , skriver Arbeidstilsynet følgende: På bakgrunn av bekymringsmelding fra Hovedverneombudet, har Arbeidstilsynet etter at pålegget ble ansett som oppfylt, hatt særskilt fokus på planlegging av sommerferien. Det vises i den forbindelse til vedlagte korrespondanse (vedlegg 3, 4 og 5). For å gi bedre mulighet for oppfølging og kontroll, er det lagt inn automatisk lovsjekk i ressursstyringssystemet. I denne saken presenterer administrerende direktør rapportene for juni, juli og august 2012 og redegjør for det videre oppfølgingsarbeidet. FAKTISKE OPPLYSNINGER Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene som er lagt inn i planene for perioden mai august, er gjennomgått i disse dager med hver enkelt klinikksjef. Rapporten over faktiske avvik i juni, juli og august viser følgende tall for St. Olavs Hospital: Rapporten fra ressursstyringssystemet viser 6540 avvik i juni, 6326 i juli og 5596 i august. Bestemmelse Juni Andel Juli Andel August Andel 131 Daglig arbeidstid 5 20, , ,64 Hviletid , , ,68 Sammenhengende arbeidstid , , ,53 Ukentlig fritid 492 7, , ,68 Overtid 4 uker ihht AML 140 2, , ,57 Ukentlig arbeidstid 282 4, , ,74 Overtid pr år ihht AML 11 0,17 9 0, ,02 Sum

3 Når det gjelder type avvik, utgjør brudd knyttet til sammenhengende arbeidstid den største andelen med ca 35 %, mens brudd på hviletidsbestemmelsene utgjør ca 30 % av antall brudd. Brudd på overtidsbestemmelser utgjør en mindre andel. 17 % av bruddene har oppstått i legegruppen. I denne gruppen utgjør brudd på hviletidsbestemmelsene 45 %. 69 % av bruddene har oppstått blant de andre yrkesgruppene i kliniske enheter. Blant disse er det lengden på arbeidstiden pr dag som gir flest brudd. Det er store variasjoner mellom klinikkene. Det er flest brudd i klinikker med stor grad av øyeblikkelig hjelp og intensiv pasientbehandling. Når det gjelder årsaker til avvik, oppgis sykefravær og hensynet til faglig forsvarlighet som de hyppigste årsakene. DRØFTING Administrerende direktør merker seg at det til tross for den store oppmerksomheten overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene har hatt det siste året, fremdeles er svært mange avvik. Det er derfor behov for å forsterke innsatsen ytterligere med konkrete tiltak. Ressursstyringssystemet er under utvikling, og det jobbes fremdeles med å forbedre rapporteringen. Det kan være registrert flere avvik knyttet til samme vakt. En vakt kan eksempelvis gi avvik knyttet til både for kort hviletid, for lang sammenhengende daglig arbeidstid og for mye overtid i løpet av en 4 ukers periode. De 88 tilfellene i august av for mye overtid i løpet av en 4 ukers periode, gjelder 21 personer. 1 person er registrert med 10 brudd, mens en annen er registrert med 11. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver, tillitsvalgt og den ansatte mulighet til å inngå avtaler vedr lengde på hviletid og arbeidstid. Denne muligheten er ikke benyttet av alle enheter. På legesiden er det inngått avtaler på foretaksnivå. Alle avtaler om utvidet arbeidstid eller kortere hviletid må være grundig vurdert i forhold til arbeidsbelastning og forsvarlighet. Administrerende direktør mener at dialogen med Den norske legeforening i forkant av årets sommerferie var god, og har initiert tilsvarende dialog med andre organisasjoner. Gjennomgangen av planene som er lagt inn i systemet, viser at feilføringer og manglende registrering av inngåtte avtaler fører til avvik som kunne vært unngått. Selv om rapportene inneholder mange feil, egner de seg godt for intern oppfølging. Administrerende direktør har hatt en gjennomgang med hver enkelt klinikk i løpet av juli og august. Fokus på temaet har ført til en større bevisstgjøring, og det er stor etterspørsel fra klinikkene etter rådgiving og opplæring. Tiltak I tråd med tidligere vedtak, mener administrerende direktør at det må arbeidets videre med tiltak knytte til Planlegging Registrering Kontroll og oppfølging Planlegging For å sikre at kravet om et gjennomgående system for aktivitets- og bemanningsplanlegging blir implementert, har administrerende direktør utarbeidet et årshjul som beskriver

4 planleggingsrutinene. Planperioden skal være på minimum 4 måneder. Ved inngangen til hver planperiode, skal det rapporteres klinikkvis på følgende punkter: 1. Fraværsoversikt for alle yrkesgrupper er utarbeidet. 2. Samlet oversikt over planlagt aktivitet i klinikken er utarbeidet. 3. Bemanningsoversikt for alle yrkesgrupper som viser bemanningsbehov i normal- og eventuelle lavaktivitetsperioder er utarbeidet. 4. Tjenesteplaner og turnuser for kommende periode er utarbeidet i henhold til planlagt fravær, aktivitetsplan og bemanningsplan. 5. Bestemmelsene i lov- og avtaleverk er overholdt for alle yrkesgrupper. Administrerende direktør vil gjennom månedlig oppfølging sikre at plansystemet implementeres i hele virksomheten. Registrering En forutsetning for å kunne sikre at arbeidstidsbestemmelsene overholdes er at all arbeidstid registreres. I samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene har administrerende direktør utarbeidet er egen prosedyre som beskriver oppgaver og ansvar for at all arbeidet tid registreres (vedlegg 1). Kontroll og oppfølging Prosedyren Arbeidstidsbestemmelser - kontroll og oppfølging (vedlegg 2) beskriver hvordan hver enkelt leder med personalansvar skal sikre at arbeidstakere ikke arbeider utover grensene i henhold til gjeldende arbeidstidsbestemmelser i lov- og avtaleverk. Kontrollen må foretas umiddelbart etter at informasjonen er tilgjengelig; 2. virkedag i måneden. Avvik som avdekkes ved kontroll må følges opp med nødvendige endringer og forbedringstiltak. I tillegg til faste interne opplæringstilbud på området, er det utviklet et opplæringstilbud til ledere som gjennomføres klinikkvis. RISIKOVURDERING Månedlig rapportering vil bidra til å sikre at vedtatte rutiner for planlegging, kontroll og oppfølging blir fulgt. Muligheten for automatisk lovsjekk og rapportering på dette området er ny, og det vil det ta noe tid før rutinene er gode nok og systemet er ferdig utviklet. For å nå målet om at det ikke skal forekomme brudd på arbeidstidsbestemmelsene, er det avgjørende at arbeidet har prioritet blant ledere og at ledelse, tillitsvalgte og verneombud samarbeider på alle nivå i organisasjonen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER All arbeidstidsplanlegging skal skje innenfor de til en hver tid gjeldende økonomiske rammer. Det sterke fokuset på at vi skal overholde arbeidstidsbestemmelsene kan synliggjøre ressursbehov på enkelte områder som må tas med inn i budsjettarbeidet. KONKLUSJON Administrerende direktør ser at det er stor usikkerhet knyttet til kvaliteten på tallene som nå rapporteres, men mener likevel det er grunnlag for å konkludere med at vi har store utfordringer mht å overholde arbeidstidsbestemmelsene. Rapportene er dessuten godt egnet til intern oppfølging og læring. Administrerende direktør vil delta aktivt i det regionale arbeidet med systemutvikling for å sikre at kvaliteten på rapportene forbedres. Administrerende direktør legger opp til at hver klinikk/divisjon som en del av den ordinære månedsrapporteringen, redegjør for status m.h.t. overholdelse av arbeidstidsbestemmelsene og for oppfølgingsplaner dersom det forekommer avvik. Arbeidsplaner skal legges uten innebygde

5 avvik. Der det oppstår avvik som følge av ekstraordinære situasjoner, skal årsaker til avvik dokumenteres. Administrerende direktør rapporterer månedlig til styret eventuelle avvik fra arbeidstidsbestemmelsene og tiltak for å lukke avvikene. Administrerende direktør vil legge vekt på å ivareta nødvendig dialog med tillitsvalgte og verneombud og med Arbeidstilsynet.

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver

Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som arbeidsgiver Delegasjon og oppfølging av nyansatte Forvaltningsrevisjon nr 1740-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai til september 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF

SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 22.01.15 SAK NR 002 2015 OPPFØLGING AV REVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL SOM DEL AV VIRKSOMHETSSTYRINGEN I SI HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen etter

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

STYRESAK 69-2008/9 FERIEAVVIKLINGEN SOMMEREN 2008 Sakspapirene ble ettersendt..

STYRESAK 69-2008/9 FERIEAVVIKLINGEN SOMMEREN 2008 Sakspapirene ble ettersendt.. Saksbehandler: Åshild Nordnes, tlf. 75 51 29 07 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.6.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 69-2008/9 FERIEAVVIKLINGEN

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET

AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET AMBULANSE MIDT-NORGE HF STYRET Sak 36/14 Status bemanning og overtidsutvikling Saksbeh: Bente Sollie / Marit Sjølie Arkivkode: 2014/203 Dato: 13.06.14 Forslag til vedtak: Styret ber om at det fortsettes

Detaljer

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011

EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Oslo 13.1.2012 EVALUERING AV ATB HØSTEN 2011 Rapport utarbeidet i samarbeid mellom Politidirektoratet, Hovedvernombudet for politi- og lensmannsetaten, Politijuristene, Norges Politilederlag, Politiets

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET TRYGG KRIMINALOMSORG DERES DATO DERES REFERANSE 1av 17 VÅR SAKSBEHANDLER Anne Noddeland tlf 32 20 82 64 KRIMINALOMSORGEN REGION SØR Postboks 2120 3103 TØNSBERG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - PROSJEKTET "TRYGG KRIMINALOMSORG"

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 2013/9312 621 201400167-47 ESARK-41 28. august 2014 ALHO ETAT FOR BARN og FAMILIE Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 / 53 03 34 53 Besøksadresse: Rådstuplass 5 www.bergen.kommune.no Fylkesmannen i Hordaland Helse- og sosialavdelinga Postboks 7310 5020

Detaljer

Tilsyn - HELSE BERGEN HF

Tilsyn - HELSE BERGEN HF VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 14 24.04.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Berit F. Haugsgjerd, tlf. 95045560 HELSE BERGEN HF Postboks 1400 5021 BERGEN Tilsyn - HELSE BERGEN HF Vi viser til

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 1 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell

Detaljer

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T

NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU N O T A T NTNU S-sak 57/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 31.10.2011 TS/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS - Organisering og ressurser N O T A T Tilråding: Styret slutter seg til rektors vurderinger

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak:

Saksframlegg VENTETIDER OG FRISTBRUDD. Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 020-2015 VENTETIDER OG FRISTBRUDD Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med ventetid og fristbrudd

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.11.2010 2010/9010 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Roar Høydal tlf 415 82 278 Universitetet i Stavanger Postboks 478 4036 STAVANGER Att. Universitetsdirektør TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2013 Møtetid:

Detaljer

Rutiner og rettigheter

Rutiner og rettigheter Utdanningsetaten Strukturelle endringer i Osloskolen Rutiner og rettigheter Vedtatt i MBU 19.11.12 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Hva er dette, og hva skal det brukes til?... 4 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF

SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Sykehuset Innlandet HF Styremøte 30.10.12 SAK NR 079 2012 ARBEIDET MED FORSTERKET STYRING OG KONTROLL I DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF Vedlegg: 1. Svar til Helse Sør-Øst RHF

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær

Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær HMS-seksjonen Styresak 34/2012 Orienteringssak: Arbeidsmiljø og strategi for å få ned sykefravær Saksbehandler: Per-Ingve Norheim Saksnr.: 2008/3602 Dato: 11.05.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040

NAV Skien. - Skien kommune - Styring, samarbeid og kompetanse. Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 NAV Skien Styring, samarbeid og kompetanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 040 2013 Sammendrag...ii 1 Innledning...5 1.1 Bakgrunn og rammer...5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...7

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren

Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren Dokument 3:9 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan

Detaljer