Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver"

Transkript

1 Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

2 Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over Ledende innen personal, HMS, lønn og regnskap i mer enn 25 år Titusener brukere av oppslagsverk og fagsupport Landsdekkende åpne og bedriftsinterne kurs Personalhåndbøker og lederhåndbøker HMS håndbøker HRessurs Personalsystem HRessurs - Reiseregning Bedriftsmanualen - Bokføring og årsoppgjør Kunnskap er ferskvare! Side 2

3 Tema for dagen Regelverket knyttet til oppfølging av sykmeldte Endringer i lovverket Oversikt over retten til sykepenger Generelle vilkår Opptjening av rett til sykepenger Fastsetting av sykepengegrunnlag Arbeidsgiverperiode Dokumentasjon og meldeplikt Oversikt over retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Lengde og fordeling av foreldrepengeperioden Fedrekvoten Utsettelse og gradert uttak av foreldrepengeperioden Side 3

4 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 1 Første fraværsdag - samtale Side 4

5 Arbeidstakers meldeplikt ftl 8-18 Meldeplikt første hele fraværsdag Ingen formkrav i folketrygdloven Formen kan reguleres i arbeidsreglement Side 5

6 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 2 Første fraværsdag samtale 2-4. fraværsdag ny samtale Side 6

7 Hva må arbeidsgiver foreta seg? Snakke med den ansatte og tilrettelegge for arbeid i sykdomsperioden Forutsetninger for å kunne tilrettelegge Informasjon om funksjonsevne - arbeidsevne Ansatte Lege Bedriftshelsetjeneste Sørge for en god oversikt over mulige arbeidsoppgaver Jobb-bank

8 Tilretteleggingspliktens omfang aml 4-6 Så langt det er mulig Virksomhetens art, økonomi og størrelse Forhold på arbeidstakers side Nødvendige tiltak Annet passende arbeid Tilby ny jobb der det er/blir ledig Tilsvarende nivå Side 8

9 Arbeidstakers plikter ftl 8-8 og aml 2-3 Medvirkningsplikten: Opplyse om funksjonsevne Utprøving av funksjonsevne Utarbeiding av oppfølgingsplan Gjennomføring av oppfølgingsplan Delta i dialogmøter Arbeidstakers plikter utvides ikke, men tydeliggjøres! Side 9

10 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 3 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag - samtale 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Side 10

11 Oppfølgingsplan aml 4-6 Arbeidet med planen skal starte så tidlig som mulig Være ferdig senest innen 4 uker Skal sendes: sykmelder innen 4 uker NAV innen 9 uker Revidert plan sendes NAV innen Dialogmøte 2 og ev. 3 og eventuelt utlevere revidert plan etter Dialogmøtene Side 11

12 Oppfølgingsplanens innhold aml 4-6 nr. 3 Vurdering av arbeidsoppgaver Oversikt over tilgjengelige oppgaver Vurdering av restarbeidsevne Samråd med den ansatte og legen Vurdering av aktuelle tiltak i bedriften Organisatoriske Psykososiale Fysiske Videre plan for oppfølging Neste møte, nye avklaringer Side 12

13 Arbeidstakers aktivitetsplikt Alternativer til full sykemelding: Avventende sykemelding - i arbeidsgiverperioden Gradert sykemelding Reisetilskott Side 13

14 Sykmeldings- attesten Side 14

15 Avventende sykmelding Varsel om sykmelding Dersom arbeidsgiver tilrettelegger, kan sykmelding unngås helt eller gradert sykmeldt Dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger, blir arbeidstaker sykmeldt, og må veksle inn sykemeldingen til 100 % Skal ikke registreres i sykefraværsstatistikken Kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden Dersom arbeidsgiver har tilrettelagt, og arbeidstaker er i arbeid - arbeidsgiverperioden løper allikevel Side 15

16 Gradert sykmelding Gradert sykmelding ned til 20 % Utføre egne arbeidsoppgaver delvis Utføre nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom interne tiltak Varianter Arbeide redusert hver dag Arbeide dager per uke Arbeide hele dager med reduserte oppgaver hver dag Arbeidsgiver har styringsrett i kraft av arbeidsavtalen Bør lytte til legen Side 16

17 Reisetilskudd Midlertidig ute av stand til å reise på vanlig måte Forutsetter rett til sykepenger Forbruker ikke sykepengedager Skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter Settes maksimalt til det en ville fått i sykepenger Ytes fra dag 17. fra trygden Innenfor de første 16 dager dekker arbeidsgiver tilskuddet isteden for sykepenger Side 17

18 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 4 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Side 18

19 Dialogmøte 1 ftl 25-2 og aml 4-6 Både ved helt og gradert fravær Arbeidsgiver skal innkalle Ubetinget møteplikt ansatt BHT arbeidsgiver Betinget møteplikt lege Kan møte etter ønske tillitsvalgt verneombud Avholdes primært på arbeidsplassen Alternativt legekontor NAV telefon Skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen Fokusere på muligheter og mestring Side 19

20 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 5 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Senest ved 9 uker sende melding til NAV Side 20

21 Melding til NAV ftl 25-2 Rapporteres på NAV Innhold i melding: Om lege har vært involvert Om innholdet i dialogmøte Om arbeidstakers medvirkning Eventuelt behov for bistand fra NAV Sende oppfølgingsplan revidert etter møte Side 21

22 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 6 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker Avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Side 22

23 Dialogmøte 2 ftl 8-7a NAV skal invitere 3 ukers frist Hvem møter? NAV arbeidsgiver arbeidstaker lege Hva skal gjøres i møtet? Oppfølgingsplanen skal gjennomgås Bedriftsinterne tiltak skal være forsøkt Vurdere resultatet av disse Se ut av huset behov for annen bistand Fortsatt behandling Vurdering av arbeidsrettede tiltak Side 23

24 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 7 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker Avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Informasjon til arbeidstaker ved 39 ukers tidspunkt Side 24

25 Informasjon på 39 ukers tidspunktet NAV sender ut informasjon om at det må fremmes krav om andre ytelser hvis arbeidstaker fortsatt er helt eller delvis arbeidsufør etter at retten til sykepenger har utløpt Arbeidsgiver bør orientere om hvilke rettigheter som opphører etter sykepengeåret: Opphør av rett til full lønn Side 25

26 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 8 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag ny samtale 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Informasjon til arbeidstaker ved 39 ukers tidspunkt Dialogmøte 3 Side 26

27 Dialogmøte 3 ftl 8-7a I Dialogmøte 2 skal det vurderes om det er hensiktsmessig å avholde Dialogmøte 3 Kan også avtales etter Dialogmøte 2 Partene kan selv be om dette møtet Kan avholdes før eller i forbindelse med 39-ukers tidspunktet, eller senere Innhold: Oppfølgingsplanen skal gjennomgås Bedriftsinterne tiltak skal være forsøkt Vurdere resultatet av disse Se ut av huset behov for annen bistand Fortsatt behandling Vurdering av arbeidsrettede tiltak Side 27

28 Fravær utover 1 år Alternativer Fortsette oppfølging arbeidet gjenopptas helt/delvis Fortløpende vurdere arbeidsforholdet Fortløpende vurdere ekstern bistand Ansatte må levere dokumentasjon Legeerklæring som bekrefter grad av arbeidsuførhet Stønad utover 1 år Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon fra NAV Side 28

29 Rett til sykepenger etter folketrygdloven Side 29

30 Sykepenger i arbeidsforhold Vern mot private avtaler Tariffavtaler utvider som hovedregel rettighetene Medlemskap i folketrygden EØS Krav til yrkesaktivitet Tap av pensjonsgivende inntekt Minsteinntekt 0,5 G (kr ) Unntak i arbeidsgiverperioden Side 30

31 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Mistanke om andre motiver for fraværet Sosiale eller økonomiske situasjoner Side 31

32 Sosiale eller økonomiske situasjoner Sykdom i familien Normale sorgreaksjoner Økonomiske problemer Permitteringer eller konkurs Aldring og normal alderdomssvekkelse Samlivsproblemer Konflikter på arbeidsplassen Sporadisk alkoholmisbruk Kosmetiske inngrep Side 32

33 Andre motiver for fraværet? Sykmeldt i bedriften arbeider annet sted Ønsker ferie arbeidsgiver sier nei sykmeldt Sykmeldt vondt i beinet spiller fotball på bedriftslag Fraværet annonseres på forhånd setter du meg på vakt blir jeg syk Sykmeldt fra lager drar på jakt

34 Tvist om sykepenger i arbeidsgiverperioden Arbeidsgiver avslår krav om sykepenger - stans av lønn Ankenemnda NAV kontor Arbeidstaker Arbeidsgiver Side 34

35 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Sykepenger opptjeningstid: Krav til 4 uker opptjeningstid i trygden I arbeid Mottatt dag-, syke-, pleie- eller foreldrepenger fra NAV Krav til 4 uker opptjeningstid hos arbeidsgiver første ledd I arbeid fra ansettelsesdato Gyldig fravær telles med i opptjeningstiden Side 35

36 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Bortfall av rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved avbrudd i arbeidsforhold på mer enn 14 dager annet ledd: permisjon permittering Unntak: Turnus ferie avspasering Side 36

37 Rett til sykepenger etter avbrudd Opptjeningstid for rett til sykepenger etter avbrudd : Krav til 4 uker opptjeningstid hos arbeidsgiver , 1. ledd Gjelder også omsorgspenger Krav til 4 uker opptjeningstid i trygden Mottatt dag-, syke-, pleie- eller foreldrepenger fra NAV likestilles som arbeid Side 37

38 Arbeidsgiverperioden Starter første hele fraværsdag 8-19, 2. ledd Unntak: gradert sykmelding 16 løpende kalenderdager , 1. ledd Avbrytes ved gjenopptak av arbeid og streik Side 38

39 Arbeidsgiverperioden forts. Sammenlegging av sykdomsperioder Tilbakefall innen 16 dager Opptjening av ny arbeidsgiverperiode Gjenoppta arbeidet frisk i 16 dager Kombinasjon av arbeid og sykefravær Det vil ikke oppstå ny arbeidsgiverperiode Side 39

40 Antall dager med rett til sykepenger Arbeidsgiver betaler sykepenger i 16 dager Opptjening av ny rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden gjenopptak av arbeid og frisk i 16 kalenderdager Nav betaler sykepenger i inntil 248 dager i til sammen tre år tilbake i tid Opptjening av ny rett til sykepenger fra NAV - helt arbeidsfør i 26 uker Ses bort fra sykdom i arbeidsgiverperioden Helt arbeidsfør = ikke motta ytelser fra NAV Side 40

41 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden Historisk grunnlag 8-28 Skjæringstidspunkt arbeidsuførhetstidspunktet Nærmere bestemt periode før arbeidsuførhetstidspunktet 8-28 tredje og fjerde ledd se neste lysbilde Omregnes til dagsats Utbetales på dager med avtalt arbeid i arbeidsgiverperioden fjerde ledd Side 41

42 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Beregningsperiode Fast arbeidstid, timelønn: fire uker Fast arbeidstid, månedslønn: siste måned Varig lønnsendring: tiden etter lønnsendring Skiftende inntekt/arbeidstid: lengre og mer representativt tidsrom opptil 12 mnd Timelønnede med skiftende arbeidsperioder: utbetalt lønn fordelt på antall arbeidsdager i perioden Side 42

43 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Inntektsarter som skal med i grunnlaget 8-29 Lønnsinntekt Bonus Provisjonsavlønning Tillegg for ubekvem arbeidstid og spesielle arbeidsforhold Smusstillegg Natt-tillegg og lignende. Naturalytelser som bortfaller ved sykdom Side 43

44 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Inntektsarter som ikke skal med i grunnlaget Overtid Feriepenger Utgiftsgodtgjørelser Bilgodtgjørelse Diettgodtgjørelse og lignende. Naturalytelser som ikke bortfaller Inntekt over 6 G (kr ,-) Side 44

45 Meldeplikt Første hele fraværsdag tredje ledd Ingen formkrav i folketrygdloven Side 45

46 Dokumentasjonsplikt To former for dokumentasjon: Egenmelding Skriftlig/muntlig 8-26 Sykmeldingsattest Side 46

47 Egenmelding - opptjening Opptjening for rett til å bruke egenmelding - 2 mnd opptjeningstid Etter avbrudd: 2 mnd ny opptjening 4 uker ved avbrudd grunnet permisjon, permittering, militærtjeneste Ftl 8-24 Side 47

48 Egenmelding antall dager Folketrygdloven dager pr. 16 dagers periode (i arbeidsgiverperioden) 4 tilfeller av 1-3 dager pr. 12 måneder IA-virksomheter 8 dager pr. 16 dagers periode (i arbeidsgiverperioden) 24 tilfeller Side 48

49 Tap av rett til å benytte egenmelding 4 tilfeller av 1-3 dager i løpet av 12 måneder Ftl 8-27 IA: forbrukt alle tilfellene Misbruk Arbeidstaker må høres før retten opphører Side 49

50 Sykmeldings- attesten Side 50

51 Dokumentasjon - sykmeldingsattest Må sendes arbeidsgiver innen 14 dager fra det tidspunkt arbeidsgiver kan kreve legeerklæring 8-24 femte ledd fra 4. fraværsdag fra 9. fraværsdag IA-virksomheter fra 1. fraværsdag hvis ikke rett til egenmelding Dersom ikke sendt i tide tap av rett til sykepenger gjelder også for egenmeldingsperioden femte ledd Side 51

52 Tilbakedatering av legeerklæring Hovedregel: Gjelder fra dato for faktisk konsultasjon, - Ftl 8-7 Unntak: Forhindret fra å søke lege Sykdom som forhindrer Ikke mulig å få legetime Lang praksis på inntil 2 dager Noen avgjørelser går lengre inntil 4 dager, det gjøres en konkret vurdering Side 52

53 Oversikt over refusjonsmuligheter Side 53

54 Refusjonsmuligheter Ved sykdom i de første fire uker etter ansettelse eller etter et avbrudd på mer enn 14 dager: Rett til refusjon fra 1. dag Ved fritak i arbeidsgiverperioden: Rett til refusjon fra 1. dag Når rett til sykepenger fra arbeidsgiver er opptjent: Rett til refusjon fra 17. dag Opp til 6 G Side 54

55 Refusjon i arbeidsgiverperioden Langvarig eller kronisk sykdom med risiko for stort sykefravær NAV Søknad om unntak NAV Krav om refusjon Svangerskapsrelatert sykdom NAV Søknad om unntak NAV Krav om refusjon Søknad og krav om refusjon anbefales innsendt samtidig Side 55

56 Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Side 56

57 Begrepsbruk i regelverket Folketrygdloven: Svangerskapspenger Foreldrepenger Fedrekvote Graderte foreldrepenger Arbeidsmiljøloven: Omsorgspermisjon 12-3 Svangerskapspermisjon 12-2 Fødselspermisjon 12-4 Foreldrepermisjon 12-5 Delvis permisjon 12-6 Side 57

58 Svangerskapspenger Ytelse til friske gravide som ikke kan jobbe på grunn av risiko for fosterskade Vilkår: Pålagt å slutte på grunn av graviditet Ikke mulig å omplassere dokumenteres på eget skjema NAV betaler fra første dag Arbeidsgiver krever refusjon fra 1. dag Side 58

59 Side 59

60 Opptjening av rett til foreldrepenger 14-6 Yrkesaktivitet i seks av de siste ti måneder - ftl 14-6 Likestilt: dagpenger, sykepenger, pleiepenger, foreldrepenger Etterlønn, utdanningspermisjon med lønn Arbeidsavklaringspenger Skjæringstidspunkt: start av permisjon utsettelsestidspunktet Side 60

61 Betaling av foreldrepenger NAV betaler foreldrepenger fra første dag Når arbeidsgiver betaler full lønn, får arbeidsgiver refusjon fra NAV Blankett NAV fungerer som refusjonskrav Arbeidsgiver bør be om kopi av vedtak fra NAV Dekningsgrad : Full sats % dekning 47 uker foreldrepengeperiode Redusert sats - 80 % dekning 57 uker foreldrepengeperiode Side 61

62 Beregning av foreldrepenger Inntekt forut for permisjonstidspunktet ved utsettelse utsettelsestidspunktet Mor: egen inntekt Far: egen inntekt Beregnes etter regelverket for sykepenger Blankett NAV må sendes NAV som inntektsopplysning Maks grunnlag 6 G ( ) Side 62

63 Beregning av foreldrepenger forts. Særskilte tilfeller 8-28 Ved overgang fra en foreldrepengepermisjon til en annen utbetalte foreldrepenger i forrige permisjon legges til grunn, eks. 80 % av 80 % Arbeidstaker har redusert arbeidstid på grunn av små barn, men øker stillingsprosent før ny permisjon snitt av historisk inntekt legges til grunn Varierende arbeidstid eller inntekter snitt av historisk inntekt legges til grunn Side 63

64 Foreldrepengeperioden etter Ved fødsel totalt 57/47 uker: Mor Til fordeling Far 3 uker før fødsel + 6 uker etter 36 uker ved 80 % dekning 26 uker ved 100 % dekning 12 uker fedrekvote Ved adopsjon totalt 54 /44 uker: Til fordeling 42 uker ved 80 % dekning 32 uker ved 100 % dekning Far 12 uker fedrekvote Side 64

65 Fedrekvoten Både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger 12 uker 60 dager Kan tas gradert - f.eks 1 dag i uka i 60 uker Ikke krav til mors aktivitet i fedrekvoten Dersom fedrekvoten ikke benyttes, vil den bortfalle Overføres til mor kun ved tilfeller hvor far er helt ute av stand til å ta seg av barnet på grunn av sykdom Medmor kan overta fars rettigheter Mor overtar "fedrekvotens" 12 uker kun når: Far ikke har opptjent rett til foreldrepenger Mor er alene om omsorgen Side 65

66 Utsettelse av foreldrepengeperioden Utsettelse av foreldrepengeperioden Avvikling av ferie Arbeid på fulltid Sykdom hos arbeidstaker eller at denne er innlagt i helseinstitusjon Barnet er innlagt i helseinstitusjon Side 68

67 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Bare ferie etter ferieloven 5 fire uker og en dag Tariffestet eller annen avtalefestet ferie gir ingen rett til utsettelse Annen form for fri fra arbeidet gir ingen rett til utsettelse Fri ved jul, påske og ved andre inneklemte helligdager som ansatte tenker på som ferie Avspasering av opparbeidet fritid Side 69

68 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Vanlig påstand fra ansatt: Hvis jeg tar tre dager ferie i påskeuka så utsettes foreldrepengeperioden over en uke. Den stanser på fredag før påske og begynner å løpe på tirsdag etter andre påskedag. Side 70

69 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Riktig resultat Hovedregel er at foreldrepenger løper mandag til fredag Foreldrepengeperioden stanser på feriedagene som er mandag til onsdag. Torsdag, fredag og mandag er lovbestemte høytidsdager hvor det ikke avvikles ferie. Foreldrepenger løper derfor på disse dagene Side 71

70 Gradert uttak av foreldrepenger Arbeid og gradert uttak av foreldrepenger kan kombineres 38/48 uker ved fødsel 44/54 uker ved adopsjon Fedrekvotens12 uker 5/7 uker utsettelse ved flerbarnsfødsel unntatt 3 uker før fødsel 6 uker etter fødsel Maks inntil tre år etter fødsel Blankett må fylles ut, og sendes NAV før gradert uttak kan starte Side 72

71 Avklaring av roller Avvikling av permisjon Forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Rett til foreldrepenger NAV avgjør Hva kommer først fri eller penger??? Side 73

72 Arbeidstakers rolle Må varsle arbeidsgiver om permisjon, jf. aml 12-7 Snarest mulig Senest innen fire uker når mor skal "vanlig" permisjon Senest innen en uke når far skal ha fedrekvoten Bør vurdere hvordan permisjonen skal avvikles Ferie Utsettelse Gradering Arbeidstaker må søke NAV om foreldrepenger Side 74

73 Arbeidsgivers rolle Motta permisjonsvarsel Arbeidsgiver kan ikke påvirke tidspunkt for oppstart av permisjon Det skal lages skriftlig avtale om permisjon Gjerne på fastsatt blankett i virksomheten Spørre om planlagt avvikling av permisjon Ferie Arbeidsgiver kan ikke legge ferie i permisjonstiden Utsettelse Gradering Sende inn inntektsopplysninger til NAV Side 75

74 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker ønsker gradert permisjon: Arbeidsgiver vurderer aml 12-6 gradert permisjon Hvis gradert permisjon avtales, må blankett NAV fylles ut av arbeidstaker og arbeidsgiver, og sendes til NAV Graderingen kan endres underveis, dersom partene er enige om det Ny skriftlig avtale inngås Side 76

75 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker har startet sin foreldrepermisjon, men ønsker å endre permisjonen underveis: Den opprinnelige avtalen om avvikling av permisjon gjelder, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å endre avtalen Ny skriftlig avtale inngås Blir partene enige om ny avtale, må arbeidstaker gi melding til NAV Side 77

76 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker ønsker å utsette hele eller deler av sin foreldrepermisjon: Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige Arbeidsgiver kan kreve at foreldrepermisjonen tas i sammenheng Ved enighet om utsettelse, blankett NAV fylles ut av arbeidsgiver og arbeidstaker Arbeidstaker må sende denne til NAV Ved utsettelse av fedrekvoten, må NAV være NAV ihende før mor er ferdig med sin permisjon Side 78

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Utskriftsdato: 21.12.2017 01:12:39 Status: Gjeldende Dato: 7.12.2016 Utgiver: KS Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Opptjening

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ?

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Foto: Jo Michael OPPFØLGING AV SYKEMELDTE - HVA NÅ? Skog og Tre 31.05.2011 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: Ny IA avtale 2010-2013 - hovedtrekk Tettere oppfølging av den sykemeldte Gradert sykemelding

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Tove Auren, NHO Mat og Bio

Tove Auren, NHO Mat og Bio Tove Auren, NHO Mat og Bio Endringer i arbeidsmiljøloven 3-3. Bedriftshelsetjeneste (1) Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet når risikoforholdene

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune

Web-varsling HRM Visma Tingvoll kommune Du har en ansatt som slutter Du har en ansatt som slutter. Du må gjøre følgende: - gi lønnsavdelingen melding dersom den ansatte skal fortsette i stillingen - utarbeide Tjenestebevis (dersom den ansatte

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.

Prop. 92 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv. Prop. 92 L (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven (utvidelse av fedrekvoten mv.) Tilråding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av

Detaljer

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1 FORMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 ANSVARSFORHOLD... 3 3.1 Leders ansvar... 3 3.2 Arbeidstakers

Detaljer

Hvordan forholde seg. Noen tips

Hvordan forholde seg. Noen tips Hvordan forholde seg til en syk ansatt Noen tips Advokat Skjalg R. Halvorsen NLF- advokatene sh@aahp.no www.aahp.no www.nlfadvokatene.no Tlf 95 03 32 00 Tlf direkte: 99 28 83 78 NLF-ADVOKATENE Aksnes,

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011

OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 OPPFØLGING AV SYKMELDTE Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven 1. juli 2011 Bakgrunn: Ny IA-avtale Tre delmål i avtalen. 1. Reduksjon i sykefraværet 2. Økt sysselsetting av personer med redusert

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende.

Permitteringsguiden. Altinn gjør oppmerksom på at informasjonen er av generell karakter, og at guiden ikke er uttømmende. Permitteringsguiden Det er flere grunner til at bedrifter må gå til permitteringer. Men en ting er sikkert: Det skjer stadig oftere. Denne guiden skal gi en kort oversikt over reglene knyttet til permitteringer.

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon. Gjelder fra: 01.juni 2015. Utarbeidet av: HR-seksjonen

Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon. Gjelder fra: 01.juni 2015. Utarbeidet av: HR-seksjonen Lederhåndbok Prosedyre Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon Gjelder fra: 01.juni 2015 : Utarbeidet av: HR-seksjonen Godkjent av: personaldirektør Bakgrunn og formål I samsvar med lov- og avtaleverk og interne

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Forord ved Politimesteren:

Forord ved Politimesteren: Forord ved Politimesteren: Retningslinjen er sentral, og gjelder for alle medarbeidere i organisasjonen. Formålet med retningslinjer ved graviditet foreldrepermisjon ved Oslo politidistrikt er å sikre

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Fravær og ferieregistrering (i windows)

Fravær og ferieregistrering (i windows) Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 06.02.2014 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær... 3 1.1 Sykefraværsstatistikk

Detaljer

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging

Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging HMS-konferansen juni 2011 Nye regler for arbeidsrettet sykefraværsoppfølging Ellen Chr. Christiansen Fylkesdirektør NAV Akershus Bakgrunnen for lovendringene Ekspertgruppens rapport til Arbeidsdepartementet

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon

Sykefraværsoppfølging. Sykefravær og kommunikasjon Sykefraværsoppfølging Sykefravær og kommunikasjon Hovedaktørene Arbeidstaker Arbeidsgiver BHT Tillitsvalgte Atil Sykmelder NAV Støttespillere NAV, 12.04.2013 Side 2 Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011

IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Bjørn Lien, direktør NAV Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide IA/sykefraværsarbeid, rettigheter og plikter hos arbeidsgiver og arbeidstager Unio 11.april 2011 Ny IA-avtale

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene!

Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! Avtaler i arbeidsforhold bruk mulighetene! 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 1 15.11.2013 Copyright Aditro. All rights reserved. 2 1 Hva gjelder i arbeidsforhold? 15.11.2013 Copyright Aditro.

Detaljer

Hva skjer etter ett år med sykefravær?

Hva skjer etter ett år med sykefravær? Hva skjer etter ett år med sykefravær? Denne veilederen er overført fra DSS til DFØ i 2016. Den er sist oppdatert oktober 2015 Innhold Innhold... 1 1. Ytelser når sykepengene opphører... 2 2. Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE

PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE PERSONALHEFTE FOR SOLVANG BARNEHAGE VÅR VISJON Vi vil være den beste barnehagen for våre barn! LØNN, FERIE, OVERTID OG AVSPASERING LØNN Lønn justeres hvert år etter tariff-forhandlinger i PBL. Lønn beregnes

Detaljer

Oppfølging av sykemeldte, nye regler

Oppfølging av sykemeldte, nye regler Oppfølging av sykemeldte, nye regler 1 Nye sykefraværsregler fra 1 juli 2011 krever tettere oppfølging Arbeidsgiver er pålagt : registrering av sykefraværet i bedriften, rutiner for å følge opp de som

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Sentrale IA-føringer

Sentrale IA-føringer Sentrale IA-føringer IA-konferanse i Bergen 1. februar 2011 Seniorrådgiver Paal Richard Peterson Arbeidsgiverpolitisk avdeling Svar på innsendt spørsmål: Om å levere egenmelding eller sykmelding.. fint

Detaljer

Fravær og ferieregistrering (i windows)

Fravær og ferieregistrering (i windows) Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 21.01.2014 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær... 3 1.1 Sykefraværsstatistikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning

Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning 1 Rettigheter og tiltak i forbindelse med arbeid og utdanning Fagkurs cystisk fibrose 26.-27. sept. 2013 2 Lånekassens støtteordninger Elever og studenter med nedsatt funksjonsevne som ikke kan arbeide

Detaljer