Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver"

Transkript

1 Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

2 Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over Ledende innen personal, HMS, lønn og regnskap i mer enn 25 år Titusener brukere av oppslagsverk og fagsupport Landsdekkende åpne og bedriftsinterne kurs Personalhåndbøker og lederhåndbøker HMS håndbøker HRessurs Personalsystem HRessurs - Reiseregning Bedriftsmanualen - Bokføring og årsoppgjør Kunnskap er ferskvare! Side 2

3 Tema for dagen Regelverket knyttet til oppfølging av sykmeldte Endringer i lovverket Oversikt over retten til sykepenger Generelle vilkår Opptjening av rett til sykepenger Fastsetting av sykepengegrunnlag Arbeidsgiverperiode Dokumentasjon og meldeplikt Oversikt over retten til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Lengde og fordeling av foreldrepengeperioden Fedrekvoten Utsettelse og gradert uttak av foreldrepengeperioden Side 3

4 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 1 Første fraværsdag - samtale Side 4

5 Arbeidstakers meldeplikt ftl 8-18 Meldeplikt første hele fraværsdag Ingen formkrav i folketrygdloven Formen kan reguleres i arbeidsreglement Side 5

6 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 2 Første fraværsdag samtale 2-4. fraværsdag ny samtale Side 6

7 Hva må arbeidsgiver foreta seg? Snakke med den ansatte og tilrettelegge for arbeid i sykdomsperioden Forutsetninger for å kunne tilrettelegge Informasjon om funksjonsevne - arbeidsevne Ansatte Lege Bedriftshelsetjeneste Sørge for en god oversikt over mulige arbeidsoppgaver Jobb-bank

8 Tilretteleggingspliktens omfang aml 4-6 Så langt det er mulig Virksomhetens art, økonomi og størrelse Forhold på arbeidstakers side Nødvendige tiltak Annet passende arbeid Tilby ny jobb der det er/blir ledig Tilsvarende nivå Side 8

9 Arbeidstakers plikter ftl 8-8 og aml 2-3 Medvirkningsplikten: Opplyse om funksjonsevne Utprøving av funksjonsevne Utarbeiding av oppfølgingsplan Gjennomføring av oppfølgingsplan Delta i dialogmøter Arbeidstakers plikter utvides ikke, men tydeliggjøres! Side 9

10 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 3 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag - samtale 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Side 10

11 Oppfølgingsplan aml 4-6 Arbeidet med planen skal starte så tidlig som mulig Være ferdig senest innen 4 uker Skal sendes: sykmelder innen 4 uker NAV innen 9 uker Revidert plan sendes NAV innen Dialogmøte 2 og ev. 3 og eventuelt utlevere revidert plan etter Dialogmøtene Side 11

12 Oppfølgingsplanens innhold aml 4-6 nr. 3 Vurdering av arbeidsoppgaver Oversikt over tilgjengelige oppgaver Vurdering av restarbeidsevne Samråd med den ansatte og legen Vurdering av aktuelle tiltak i bedriften Organisatoriske Psykososiale Fysiske Videre plan for oppfølging Neste møte, nye avklaringer Side 12

13 Arbeidstakers aktivitetsplikt Alternativer til full sykemelding: Avventende sykemelding - i arbeidsgiverperioden Gradert sykemelding Reisetilskott Side 13

14 Sykmeldings- attesten Side 14

15 Avventende sykmelding Varsel om sykmelding Dersom arbeidsgiver tilrettelegger, kan sykmelding unngås helt eller gradert sykmeldt Dersom arbeidsgiver ikke tilrettelegger, blir arbeidstaker sykmeldt, og må veksle inn sykemeldingen til 100 % Skal ikke registreres i sykefraværsstatistikken Kan kun benyttes i arbeidsgiverperioden Dersom arbeidsgiver har tilrettelagt, og arbeidstaker er i arbeid - arbeidsgiverperioden løper allikevel Side 15

16 Gradert sykmelding Gradert sykmelding ned til 20 % Utføre egne arbeidsoppgaver delvis Utføre nye arbeidsoppgaver etter tilrettelegging gjennom interne tiltak Varianter Arbeide redusert hver dag Arbeide dager per uke Arbeide hele dager med reduserte oppgaver hver dag Arbeidsgiver har styringsrett i kraft av arbeidsavtalen Bør lytte til legen Side 16

17 Reisetilskudd Midlertidig ute av stand til å reise på vanlig måte Forutsetter rett til sykepenger Forbruker ikke sykepengedager Skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter Settes maksimalt til det en ville fått i sykepenger Ytes fra dag 17. fra trygden Innenfor de første 16 dager dekker arbeidsgiver tilskuddet isteden for sykepenger Side 17

18 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 4 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Side 18

19 Dialogmøte 1 ftl 25-2 og aml 4-6 Både ved helt og gradert fravær Arbeidsgiver skal innkalle Ubetinget møteplikt ansatt BHT arbeidsgiver Betinget møteplikt lege Kan møte etter ønske tillitsvalgt verneombud Avholdes primært på arbeidsplassen Alternativt legekontor NAV telefon Skal gjennomgå og arbeide videre med oppfølgingsplanen Fokusere på muligheter og mestring Side 19

20 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 5 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Senest ved 9 uker sende melding til NAV Side 20

21 Melding til NAV ftl 25-2 Rapporteres på NAV Innhold i melding: Om lege har vært involvert Om innholdet i dialogmøte Om arbeidstakers medvirkning Eventuelt behov for bistand fra NAV Sende oppfølgingsplan revidert etter møte Side 21

22 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 6 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker Avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Side 22

23 Dialogmøte 2 ftl 8-7a NAV skal invitere 3 ukers frist Hvem møter? NAV arbeidsgiver arbeidstaker lege Hva skal gjøres i møtet? Oppfølgingsplanen skal gjennomgås Bedriftsinterne tiltak skal være forsøkt Vurdere resultatet av disse Se ut av huset behov for annen bistand Fortsatt behandling Vurdering av arbeidsrettede tiltak Side 23

24 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 7 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag 4 uker Oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker Avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Informasjon til arbeidstaker ved 39 ukers tidspunkt Side 24

25 Informasjon på 39 ukers tidspunktet NAV sender ut informasjon om at det må fremmes krav om andre ytelser hvis arbeidstaker fortsatt er helt eller delvis arbeidsufør etter at retten til sykepenger har utløpt Arbeidsgiver bør orientere om hvilke rettigheter som opphører etter sykepengeåret: Opphør av rett til full lønn Side 25

26 Prosedyre for oppfølging av sykmeldte 8 Første fraværsdag - samtale 2-4. fraværsdag ny samtale 4 uker oppfølgingsplanen skal være ferdig Senest ved 7 uker avholde Dialogmøte 1 Senest etter 9 uker sende melding til NAV 26 uker eller tidligere Dialogmøte 2 Informasjon til arbeidstaker ved 39 ukers tidspunkt Dialogmøte 3 Side 26

27 Dialogmøte 3 ftl 8-7a I Dialogmøte 2 skal det vurderes om det er hensiktsmessig å avholde Dialogmøte 3 Kan også avtales etter Dialogmøte 2 Partene kan selv be om dette møtet Kan avholdes før eller i forbindelse med 39-ukers tidspunktet, eller senere Innhold: Oppfølgingsplanen skal gjennomgås Bedriftsinterne tiltak skal være forsøkt Vurdere resultatet av disse Se ut av huset behov for annen bistand Fortsatt behandling Vurdering av arbeidsrettede tiltak Side 27

28 Fravær utover 1 år Alternativer Fortsette oppfølging arbeidet gjenopptas helt/delvis Fortløpende vurdere arbeidsforholdet Fortløpende vurdere ekstern bistand Ansatte må levere dokumentasjon Legeerklæring som bekrefter grad av arbeidsuførhet Stønad utover 1 år Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon fra NAV Side 28

29 Rett til sykepenger etter folketrygdloven Side 29

30 Sykepenger i arbeidsforhold Vern mot private avtaler Tariffavtaler utvider som hovedregel rettighetene Medlemskap i folketrygden EØS Krav til yrkesaktivitet Tap av pensjonsgivende inntekt Minsteinntekt 0,5 G (kr ) Unntak i arbeidsgiverperioden Side 30

31 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Mistanke om andre motiver for fraværet Sosiale eller økonomiske situasjoner Side 31

32 Sosiale eller økonomiske situasjoner Sykdom i familien Normale sorgreaksjoner Økonomiske problemer Permitteringer eller konkurs Aldring og normal alderdomssvekkelse Samlivsproblemer Konflikter på arbeidsplassen Sporadisk alkoholmisbruk Kosmetiske inngrep Side 32

33 Andre motiver for fraværet? Sykmeldt i bedriften arbeider annet sted Ønsker ferie arbeidsgiver sier nei sykmeldt Sykmeldt vondt i beinet spiller fotball på bedriftslag Fraværet annonseres på forhånd setter du meg på vakt blir jeg syk Sykmeldt fra lager drar på jakt

34 Tvist om sykepenger i arbeidsgiverperioden Arbeidsgiver avslår krav om sykepenger - stans av lønn Ankenemnda NAV kontor Arbeidstaker Arbeidsgiver Side 34

35 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Sykepenger opptjeningstid: Krav til 4 uker opptjeningstid i trygden I arbeid Mottatt dag-, syke-, pleie- eller foreldrepenger fra NAV Krav til 4 uker opptjeningstid hos arbeidsgiver første ledd I arbeid fra ansettelsesdato Gyldig fravær telles med i opptjeningstiden Side 35

36 Rett etter folketrygdlovens bestemmelser Bortfall av rett til sykepenger fra arbeidsgiver ved avbrudd i arbeidsforhold på mer enn 14 dager annet ledd: permisjon permittering Unntak: Turnus ferie avspasering Side 36

37 Rett til sykepenger etter avbrudd Opptjeningstid for rett til sykepenger etter avbrudd : Krav til 4 uker opptjeningstid hos arbeidsgiver , 1. ledd Gjelder også omsorgspenger Krav til 4 uker opptjeningstid i trygden Mottatt dag-, syke-, pleie- eller foreldrepenger fra NAV likestilles som arbeid Side 37

38 Arbeidsgiverperioden Starter første hele fraværsdag 8-19, 2. ledd Unntak: gradert sykmelding 16 løpende kalenderdager , 1. ledd Avbrytes ved gjenopptak av arbeid og streik Side 38

39 Arbeidsgiverperioden forts. Sammenlegging av sykdomsperioder Tilbakefall innen 16 dager Opptjening av ny arbeidsgiverperiode Gjenoppta arbeidet frisk i 16 dager Kombinasjon av arbeid og sykefravær Det vil ikke oppstå ny arbeidsgiverperiode Side 39

40 Antall dager med rett til sykepenger Arbeidsgiver betaler sykepenger i 16 dager Opptjening av ny rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden gjenopptak av arbeid og frisk i 16 kalenderdager Nav betaler sykepenger i inntil 248 dager i til sammen tre år tilbake i tid Opptjening av ny rett til sykepenger fra NAV - helt arbeidsfør i 26 uker Ses bort fra sykdom i arbeidsgiverperioden Helt arbeidsfør = ikke motta ytelser fra NAV Side 40

41 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden Historisk grunnlag 8-28 Skjæringstidspunkt arbeidsuførhetstidspunktet Nærmere bestemt periode før arbeidsuførhetstidspunktet 8-28 tredje og fjerde ledd se neste lysbilde Omregnes til dagsats Utbetales på dager med avtalt arbeid i arbeidsgiverperioden fjerde ledd Side 41

42 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Beregningsperiode Fast arbeidstid, timelønn: fire uker Fast arbeidstid, månedslønn: siste måned Varig lønnsendring: tiden etter lønnsendring Skiftende inntekt/arbeidstid: lengre og mer representativt tidsrom opptil 12 mnd Timelønnede med skiftende arbeidsperioder: utbetalt lønn fordelt på antall arbeidsdager i perioden Side 42

43 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Inntektsarter som skal med i grunnlaget 8-29 Lønnsinntekt Bonus Provisjonsavlønning Tillegg for ubekvem arbeidstid og spesielle arbeidsforhold Smusstillegg Natt-tillegg og lignende. Naturalytelser som bortfaller ved sykdom Side 43

44 Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden forts. Inntektsarter som ikke skal med i grunnlaget Overtid Feriepenger Utgiftsgodtgjørelser Bilgodtgjørelse Diettgodtgjørelse og lignende. Naturalytelser som ikke bortfaller Inntekt over 6 G (kr ,-) Side 44

45 Meldeplikt Første hele fraværsdag tredje ledd Ingen formkrav i folketrygdloven Side 45

46 Dokumentasjonsplikt To former for dokumentasjon: Egenmelding Skriftlig/muntlig 8-26 Sykmeldingsattest Side 46

47 Egenmelding - opptjening Opptjening for rett til å bruke egenmelding - 2 mnd opptjeningstid Etter avbrudd: 2 mnd ny opptjening 4 uker ved avbrudd grunnet permisjon, permittering, militærtjeneste Ftl 8-24 Side 47

48 Egenmelding antall dager Folketrygdloven dager pr. 16 dagers periode (i arbeidsgiverperioden) 4 tilfeller av 1-3 dager pr. 12 måneder IA-virksomheter 8 dager pr. 16 dagers periode (i arbeidsgiverperioden) 24 tilfeller Side 48

49 Tap av rett til å benytte egenmelding 4 tilfeller av 1-3 dager i løpet av 12 måneder Ftl 8-27 IA: forbrukt alle tilfellene Misbruk Arbeidstaker må høres før retten opphører Side 49

50 Sykmeldings- attesten Side 50

51 Dokumentasjon - sykmeldingsattest Må sendes arbeidsgiver innen 14 dager fra det tidspunkt arbeidsgiver kan kreve legeerklæring 8-24 femte ledd fra 4. fraværsdag fra 9. fraværsdag IA-virksomheter fra 1. fraværsdag hvis ikke rett til egenmelding Dersom ikke sendt i tide tap av rett til sykepenger gjelder også for egenmeldingsperioden femte ledd Side 51

52 Tilbakedatering av legeerklæring Hovedregel: Gjelder fra dato for faktisk konsultasjon, - Ftl 8-7 Unntak: Forhindret fra å søke lege Sykdom som forhindrer Ikke mulig å få legetime Lang praksis på inntil 2 dager Noen avgjørelser går lengre inntil 4 dager, det gjøres en konkret vurdering Side 52

53 Oversikt over refusjonsmuligheter Side 53

54 Refusjonsmuligheter Ved sykdom i de første fire uker etter ansettelse eller etter et avbrudd på mer enn 14 dager: Rett til refusjon fra 1. dag Ved fritak i arbeidsgiverperioden: Rett til refusjon fra 1. dag Når rett til sykepenger fra arbeidsgiver er opptjent: Rett til refusjon fra 17. dag Opp til 6 G Side 54

55 Refusjon i arbeidsgiverperioden Langvarig eller kronisk sykdom med risiko for stort sykefravær NAV Søknad om unntak NAV Krav om refusjon Svangerskapsrelatert sykdom NAV Søknad om unntak NAV Krav om refusjon Søknad og krav om refusjon anbefales innsendt samtidig Side 55

56 Foreldrepenger ved fødsel og adopsjon Side 56

57 Begrepsbruk i regelverket Folketrygdloven: Svangerskapspenger Foreldrepenger Fedrekvote Graderte foreldrepenger Arbeidsmiljøloven: Omsorgspermisjon 12-3 Svangerskapspermisjon 12-2 Fødselspermisjon 12-4 Foreldrepermisjon 12-5 Delvis permisjon 12-6 Side 57

58 Svangerskapspenger Ytelse til friske gravide som ikke kan jobbe på grunn av risiko for fosterskade Vilkår: Pålagt å slutte på grunn av graviditet Ikke mulig å omplassere dokumenteres på eget skjema NAV betaler fra første dag Arbeidsgiver krever refusjon fra 1. dag Side 58

59 Side 59

60 Opptjening av rett til foreldrepenger 14-6 Yrkesaktivitet i seks av de siste ti måneder - ftl 14-6 Likestilt: dagpenger, sykepenger, pleiepenger, foreldrepenger Etterlønn, utdanningspermisjon med lønn Arbeidsavklaringspenger Skjæringstidspunkt: start av permisjon utsettelsestidspunktet Side 60

61 Betaling av foreldrepenger NAV betaler foreldrepenger fra første dag Når arbeidsgiver betaler full lønn, får arbeidsgiver refusjon fra NAV Blankett NAV fungerer som refusjonskrav Arbeidsgiver bør be om kopi av vedtak fra NAV Dekningsgrad : Full sats % dekning 47 uker foreldrepengeperiode Redusert sats - 80 % dekning 57 uker foreldrepengeperiode Side 61

62 Beregning av foreldrepenger Inntekt forut for permisjonstidspunktet ved utsettelse utsettelsestidspunktet Mor: egen inntekt Far: egen inntekt Beregnes etter regelverket for sykepenger Blankett NAV må sendes NAV som inntektsopplysning Maks grunnlag 6 G ( ) Side 62

63 Beregning av foreldrepenger forts. Særskilte tilfeller 8-28 Ved overgang fra en foreldrepengepermisjon til en annen utbetalte foreldrepenger i forrige permisjon legges til grunn, eks. 80 % av 80 % Arbeidstaker har redusert arbeidstid på grunn av små barn, men øker stillingsprosent før ny permisjon snitt av historisk inntekt legges til grunn Varierende arbeidstid eller inntekter snitt av historisk inntekt legges til grunn Side 63

64 Foreldrepengeperioden etter Ved fødsel totalt 57/47 uker: Mor Til fordeling Far 3 uker før fødsel + 6 uker etter 36 uker ved 80 % dekning 26 uker ved 100 % dekning 12 uker fedrekvote Ved adopsjon totalt 54 /44 uker: Til fordeling 42 uker ved 80 % dekning 32 uker ved 100 % dekning Far 12 uker fedrekvote Side 64

65 Fedrekvoten Både mor og far må ha opptjent rett til foreldrepenger 12 uker 60 dager Kan tas gradert - f.eks 1 dag i uka i 60 uker Ikke krav til mors aktivitet i fedrekvoten Dersom fedrekvoten ikke benyttes, vil den bortfalle Overføres til mor kun ved tilfeller hvor far er helt ute av stand til å ta seg av barnet på grunn av sykdom Medmor kan overta fars rettigheter Mor overtar "fedrekvotens" 12 uker kun når: Far ikke har opptjent rett til foreldrepenger Mor er alene om omsorgen Side 65

66 Utsettelse av foreldrepengeperioden Utsettelse av foreldrepengeperioden Avvikling av ferie Arbeid på fulltid Sykdom hos arbeidstaker eller at denne er innlagt i helseinstitusjon Barnet er innlagt i helseinstitusjon Side 68

67 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Bare ferie etter ferieloven 5 fire uker og en dag Tariffestet eller annen avtalefestet ferie gir ingen rett til utsettelse Annen form for fri fra arbeidet gir ingen rett til utsettelse Fri ved jul, påske og ved andre inneklemte helligdager som ansatte tenker på som ferie Avspasering av opparbeidet fritid Side 69

68 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Vanlig påstand fra ansatt: Hvis jeg tar tre dager ferie i påskeuka så utsettes foreldrepengeperioden over en uke. Den stanser på fredag før påske og begynner å løpe på tirsdag etter andre påskedag. Side 70

69 Utsettelse grunnet avvikling av ferie Riktig resultat Hovedregel er at foreldrepenger løper mandag til fredag Foreldrepengeperioden stanser på feriedagene som er mandag til onsdag. Torsdag, fredag og mandag er lovbestemte høytidsdager hvor det ikke avvikles ferie. Foreldrepenger løper derfor på disse dagene Side 71

70 Gradert uttak av foreldrepenger Arbeid og gradert uttak av foreldrepenger kan kombineres 38/48 uker ved fødsel 44/54 uker ved adopsjon Fedrekvotens12 uker 5/7 uker utsettelse ved flerbarnsfødsel unntatt 3 uker før fødsel 6 uker etter fødsel Maks inntil tre år etter fødsel Blankett må fylles ut, og sendes NAV før gradert uttak kan starte Side 72

71 Avklaring av roller Avvikling av permisjon Forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker Rett til foreldrepenger NAV avgjør Hva kommer først fri eller penger??? Side 73

72 Arbeidstakers rolle Må varsle arbeidsgiver om permisjon, jf. aml 12-7 Snarest mulig Senest innen fire uker når mor skal "vanlig" permisjon Senest innen en uke når far skal ha fedrekvoten Bør vurdere hvordan permisjonen skal avvikles Ferie Utsettelse Gradering Arbeidstaker må søke NAV om foreldrepenger Side 74

73 Arbeidsgivers rolle Motta permisjonsvarsel Arbeidsgiver kan ikke påvirke tidspunkt for oppstart av permisjon Det skal lages skriftlig avtale om permisjon Gjerne på fastsatt blankett i virksomheten Spørre om planlagt avvikling av permisjon Ferie Arbeidsgiver kan ikke legge ferie i permisjonstiden Utsettelse Gradering Sende inn inntektsopplysninger til NAV Side 75

74 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker ønsker gradert permisjon: Arbeidsgiver vurderer aml 12-6 gradert permisjon Hvis gradert permisjon avtales, må blankett NAV fylles ut av arbeidstaker og arbeidsgiver, og sendes til NAV Graderingen kan endres underveis, dersom partene er enige om det Ny skriftlig avtale inngås Side 76

75 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker har startet sin foreldrepermisjon, men ønsker å endre permisjonen underveis: Den opprinnelige avtalen om avvikling av permisjon gjelder, med mindre arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å endre avtalen Ny skriftlig avtale inngås Blir partene enige om ny avtale, må arbeidstaker gi melding til NAV Side 77

76 Arbeidsgivers rolle Arbeidstaker ønsker å utsette hele eller deler av sin foreldrepermisjon: Arbeidsgiver og arbeidstaker må bli enige Arbeidsgiver kan kreve at foreldrepermisjonen tas i sammenheng Ved enighet om utsettelse, blankett NAV fylles ut av arbeidsgiver og arbeidstaker Arbeidstaker må sende denne til NAV Ved utsettelse av fedrekvoten, må NAV være NAV ihende før mor er ferdig med sin permisjon Side 78

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Fravær og ferieregistrering (i windows)

Fravær og ferieregistrering (i windows) Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 21.01.2014 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær... 3 1.1 Sykefraværsstatistikk

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive,

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12.

NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. PERMISJONSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNE Vedtatt i Formannskapet-adm 28.03.12, sak 1/12. Permisjonsreglement for Nordre Land kommune. 1 1. Generelt... 4 2. Omfang- hvem gjelder reglementet for... 4

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13

ARBEIDSM. Permisjonsreglement. Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 ARBEIDSM Permisjonsreglement Gjeldende fra 22.02.2013 Vedtatt i Kommunestyret sak 11/13 1 GENERELT... 3 1.1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 HENVISNINGER... 3 2 DIVERSE BESTEMMELSER... 3 2.1 DEFINISJONER...

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet.

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet. Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 mellom FUS AS og Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Forord... 5 HOVEDAVTALEN... 7 1 Avtalens

Detaljer