VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010"

Transkript

1 VIKARHÅNDBOK 2010

2 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken Om Think Silvercon Think Silvercon AS personalpolicy Ved ansettelse hos Think Silvercon Forventninger og muligheter som vikar Taushetsplikt Ved aksept av oppdrag Avslutning av et oppdrag Oppsigelse Ved overgang til fast ansettelse Timelister og lønn Skattekort Arbeidstid Overtid Feriepenger Helligdager Sykdom Velferdspermisjon Forsikringer

3 1. Formål med vikarhåndboken Alle vikarer i Think Silvercon plikter å lese vikarhåndboke og sette er inn i innholdet. Skulle noe være uklart er et vikaren sitt ansvar å spørre sin kontaktperson i Think Silvercon Vikarhåndboken beskriver de rutiner og retningslinjer som gjelder for Think Silvercon sine vikarer. Den fungerer også som et oppslagsverk for deg som vikar 2. Om Think Silvercon Think Silvercon AS leverer innovative bemanningstjenester til offentlig og private oppdragsgivere i Norge. 3. Think Silvercon AS personalpolicy Enhver medarbeider skal kjenne delaktighet og engasjement i sitt arbeid, samt kunne og ville ta sitt fulle ansvar. Dette innebærer at : - Vårt ansvars og arbeidsområde skal være tydelig angitt, og den enkelte medarbeider betros eget ansvar innenfor sine oppgaver. - Vi respekterer kompetanse og dyktighet. - Vi skal ha en åpen dialog om arbeidet og virksomheten bl.a. gjennom medarbeidersamtaler. - Vi skal støtte gode initiativ og utvikling, gjennom bl.a. utdanning, oppmuntring og konstruktiv kritikk. - Vi skal være åpne for forandringer som fremmer utvikling og trygghet. - Vi skal aktivt arbeide for et godt lederskap og lagarbeid i alle deler av virksomheten. - Vi skal alltid bestrebe et nært samhold og engasjement i vår organisasjon. - Ledelsen sentralt og regionalt har ansvar for at personalpolitikken følges fullt ut. 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon Før ditt første oppdrag starter så inngås det en skriftlig arbeidsavtale. Avtalen beskriver generelle bestemmelser om ansettelsesforholdet. Denne avtalen skal signeres av begge parter før du som vikar begynner på et oppdrag. Begge parter skal ha en del. Husk å ta vare på denne. 5. Forventninger og muligheter som vikar Når du er i oppdrag for Think silvercon så representer du Think Silvercon og vi forventer at du gjør ditt beste for å fremstille både deg som vikar og Think Silvercon på en måte som gjenspeiler våre verdier. Husk at det alltid er bedriften der du arbeider sine retningslinjer og sikkerhetsbestemmelser som gjelder. Mange av våre vikarer som ønsker det går over i faste stillinger på de steder de jobber som vikar. Ved å opptre positivt og gjøre en god jobb så øker dette mulighetene for å kunne fortsette i fast stilling i bedriften. Det er også viktig å huske at gode referanser er meget viktig både for fremtidige vikaroppdrag og faste stillinger. 3

4 6. Taushetsplikt Du kan komme til å arbeide i en rekke forskjellige bedrifter og for mange forskjellige personer, og du er som ansatt i Think Silvercon, underlagt taushetsplikt. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri arbeidet med andre enn oppdragsgiver eller din kontaktperson i Think Silvercon 7. Ved aksept av oppdrag Når du aksepterer ett oppdrag skal det alltid utstedes en ordrebekreftelse. Denne beskriver alle nødvendige opplysninger om oppdraget: - Tidspunkt for oppstart - Varighet - Arbeidsoppgaver - Arbeidssted - Lønn - Arbeidstid - Kontaktpersoner Varigheten som står i ordrebekreftelsen er den tiden du er ansatt i Think Silvercon. Hvis det avtales en forlengelse av oppdraget skal det lages en ny ordrebekreftelse eventuelt endre den eksisterende 8. Avslutning av et oppdrag Så snart du får beskjed av oppdragsgiver om når vikariatet skal avsluttes eller forlenges må du gi beskjed til din kontaktperson i Think Silvercon. 9. Oppsigelse Alle oppsigelser skal være skriftlige og løper fra den dato oppsigelsen ankommer Think Silvercon. Merk at alle avtaler der arbeidsperioden er avtalt behøves ingen oppsigelse, da arbeidsforholdet opphører uten videre varsel. 10. Attest Ved fratredelse skal det utstedes sluttattest. I.h.t. bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven er minimumskravene at den inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, hva slags arbeid den ansatte har utført, samt tiltredelse og sluttdato. 11. Ved overgang til fast ansettelse I de tilfeller oppdragsgiver ønsker å ansette deg som vikar i bedriften så vil oppdragsgiver kontakte Think Silvercon om dette. Vi vil da sette opp et møte sammen med deg og oppdragsgiver der vi blir enige om hvordan dette blir gjennomført. Think Silvercon vil da bistå deg som vikar slik at du oppnår riktige arbeidsvilkår. 12. Timelister og lønn Din lønn utbetales alltid av Think Silvercon Grunnlaget for utbetaling av lønn er timelistene du fyller ut. For at du skal få utbetalt korrekt lønn til riktig tid er det meget viktig at timelistene fylles riktig ut, signeres av kontaktpersonen hos oppdragsgiveren og leveres til oss i riktig tid - Timelisten må leveres til oss hver mandag i partallsuker Lønn beregnes etter effektiv arbeidstid eksklusive spisepauser 4

5 Sjekk at disse opplysninger alltid er påført timelisten før du leverer den: - Ditt navn - Oppdragsgivers navn - Antall timer - Overtid - Andre tillegg (reisekostnader dekkes ikke av Think Silvercon) om ikke annet er avtalt på forhånd - Signatur av deg og oppdragsgiver Fravær skal føres opp på listen og merkes med egenmelding eller sykemelding Husk at feil eller mangelfull utfylt timeliste kan medføre feil eller forsinket lønnsutbetaling 13. Skattekort Skattetrekk utføres av Think Silvercon i henhold til ditt skattekort. Originalt skattekort må leveres inn i godt tid før første lønnsutbetaling. Vi kan ikke utbetale lønn hvis skattekort ikke blir levert i tide. 14. Arbeidstid Normal arbeidstid 7,5 timer pr. dag, 37,5 timer pr. uke Eventuelle endringer i arbeidstid hos oppdragsgiver grunnet hellig-høytidsdager eller andre forhold, vil medføre at arbeidstiden endres tilsvarende. Dette vil da medføre at lønnet arbeidstid også endres. 15. Overtid Overtid skal alltid avtales med oppdragsgiver på forhånd. Overtid som ikke er avtalt på forhånd kan medføre at oppdragsgiver ikke er pliktig til å godtgjøre for overtiden. All overtid er regulert i Arbeidsmiljøloven, her er de viktigste reguleringene: - Overtid er de timene som er ut over de normale 7,5 timene pr. dag - Hvis man har normal arbeidstid som er lavere en 7,5 timer pr. dag blir tiden opp til 7,5 timer sett på som mertid. Dette medfører ikke overtidsbetaling, kun vanlig timelønn. - Mandag fredag er det 50% tillegg de første 5 timene utover normal (7,5 timer) arbeidstid. Utover dette er det 100% - Lørdag og søndag er det 100% tillegg for overtid fra første time 16. Feriepenger Feriepenger beregnes etter den skattbare inntekten som er opptjent gjennom Think Silvercon. Det beregnes og utbetales feriepenger etter den til enhver tid gjeldende ferieloven. Feriepengene utbetales normalt i midten av juni året etter opptjeningsåret. Hvis du slutter i Think Silvercon kan du be om å få utbetalt feriepengene sammen med siste lønnsutbetaling. Hvis dette medfører at feriepengene utbetales samme år som de er opptjent er dette skattepliktig. 5

6 17. Helligdager 1. og 17. mai Du mottar full lønn for disse dagene dersom de faller på en virkedag og du skulle ha jobbet disse dagene. Det forutsettes imidlertid at du har vært i oppdrag hos oss minst 30 dager sammenhengende rundt disse datoene, dvs. at du jobbet siste arbeidsdag før og etter 1. eller 17. mai. Øvrige helligdager Øvrige bevegelige helligdager er: ½ julaften, 1. og 2. juledag ½ nyttårsaften og 1. nyttårsdag Skjærtorsdag Langfredag 2. påskedag Kristi himmelfartsdag 2. pinsedag. Lønn for disse dagene utbetales dersom du har arbeidet minst 750 timer de siste 12 måneder og ikke har hatt mer enn 14 dagers opphold mellom oppdrag eller under oppdrag. Med opphold menes ikke avtalt opphold, herunder lovlig avviklet ferie. Dersom du er uten oppdrag i mer enn 14 dager, bortsett fra eventuelt avtalt ferie 3 uker en gang i året, starter ny opptjeningstid. Også her gjelder det at du må jobbe siste arbeidsdag før og første arbeidsdag etter bevegelig helligdag. Du må følge den arbeidstid som gjelder hos oppdragsgiver. Har bedriften forkortet arbeidstid i forbindelse med høytider, betales det kun lønn for det antall timer du er på jobb. Ved bevegelige helligdager utbetales lønn for de timer og dager du ellers normalt skulle vært i arbeid. Timelønnen for disse dagene beregnes i forhold til den lønn som er avtalt i forkant av oppdraget. 18. Sykdom I følge Folketrygdloven er du som arbeidstaker pliktig til å varsle Think Silvercon umiddelbart dersom du skulle bli syk. Slik får vi raskt satt inn en annen vikar i ditt sted hvis dette er nødvendig. Hvis du ikke gir beskjed første fraværsdag tapes også retten til sykepenger. Sykepenger ytes tidligst fra og med den dag arbeidstakeren har gitt melding (ftrl (3)). Ved beregning av sykepenger er det alltid og uten unntak din timelønn inntekt i Think Silvercon ved siste oppdrag som legges til grunn. Egen sykdom Du har rett til å benytte egenmelding ved sykdom dersom du har vært i oppdrag for Think Silvercon i to måneder før fraværet. Egenmeldingsskjema blir sendt deg når du gir beskjed til din kontaktperson om sykefravær. Skjema skal signeres og returneres Think Silvercon sammen med timeliste. Du skal benytte egenmelding ved sykefravær for inntil tre kalenderdager om gangen, regnet fra og med første fraværsdag. Egenmelding kan ikke benyttes mer enn fire ganger til sammen i løpet av en 12 måndersperiode, totalt hos (alle) arbeidsgivere, hvis du har flere arbeidsgivere. Ved bruk av egenmelding utover 4 ganger i løpet av 12 måneder, kan den ansatte miste retten til å benytte egenmelding. Egenmelding som er dokumentert med legeerklæring den 4. dagen, regnes ikke med (ftrl (2)). Vikar skal ved sykefravær over 3 dager sende sykemelding utstedt av lege til arbeidsgiver. Sykefravær utover tre dager må dokumenteres ved sykmelding fra lege, og kan benyttes når du har vært i oppdrag for Think Silvercon minst to uker før du blir arbeidsufør. Sykmelding del 1B og 1D må også sendes Think Silvercon umiddelbart. Husk at pkt. 7 på sykmeldingens del 1D skal fylles ut og 6

7 underskrives. Utover 14 dager sendes kun del 1B til Think Silvercon. Del 1D skal da sendes til det NAV kontoret du tilhører. Barns sykdom Egenmelding kan benyttes når du har vært i oppdrag for Think Silvercon minst to uker før barnet blir sykt. Dette gjelder kun for barn som ikke er fylt 12 år. Du kan få sykelønn for inntil 10 dager pr. kalenderår, totalt hos (alle) arbeidsgiver(e). Er du enslig forsørger har du rett til sykelønn for inntil 20 dager pr. kalenderår. 19. Velferdspermisjon Fravær p.g.a. lege-/tannlegebesøk dekkes ikke. Unntak gjøres for undersøkelse, behandling eller kontroll hos spesialist etter henvisning fra lege, dersom du har arbeidet for Think Silvercon minst 750 timer de siste 12 måneder. Ordningen begrenses til 3 timer pr. gang, inntil 8 timer i løpet av 12 måneder. Det dreier seg her om tilfeller hvor det ikke er mulig å få timeavtale utenfor arbeidstiden. Ved dødsfall/begravelse i nærmeste familie kan det gis permisjon med lønn for inntil en dag. Med nærmeste familie menes personer som ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre og besteforeldre. Permisjon med lønn kan også gis for inntil en dag ved inngåelse av ekteskap eller ved hustrus/samboers fødsel av barn. Også her er det en forutsetning at du har arbeidet minst 750 timer de siste 12 måneder. 20. Forsikringer Think silvercon har yrkesskadeforsikring i tråd med gjeldene lovverk. Utbetaling fra forsikringen kommer til en eventuell utbetaling hvis det etter forsikringsselskapets retningslinjer konstanteres at årsaken til sykdommen eller skaden skyldes yrkesskade. 7

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale

DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale DNS Gran Canaria Lønns- og arbeidsavtale Privatskole Vår skole er en privat bedrift i Spania. Det er en spansk stiftelse, La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria, som er arbeidsgiver til alle

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer