Manpower Personalhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manpower Personalhåndbok"

Transkript

1 Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere

2 Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid Vårt personvern En inkluderende arbeidsgiver Din ansettelse i Manpower side 5 Taushetsplikt Arbeidsavtale Oppdragsbekreftelse Oppfølging Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Avslutning av oppdrag før avtalt tid Oppsigelse og oppsigelsesfrist Medarbeidersamtale Sluttattest Lønns- og arbeidsvilkår side 7 Arbeidstid Overtid Merarbeid Skift Timeregistrering Uoverensstemmelser Reise og kostgodtgjørelse Skattekort Frikort Utbetaling av lønn Redusert skattetrekk den 9.desember Lønnsslipp Fødselsnummer/D-nummer Kontonummer Ferie Feriepenger Lønn for offentlige høytidsdager Lønn for bevegelige helligdager Andre dager i forbindelse med høytider Fri ved religiøse høytider Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Flyttedag Fravær og/eller sykdom side 10 Gi beskjed Egenmelding Sykmelding Sykepenger og sykepengegrunnlag Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom Oppfølging av sykefravær Lege/tannlege Svangerskapskontroll Pleie av pårørende Foreldrepermisjon og foreldrepenger side 12 Foreldrepermisjon Foreldrepenger Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel Helse, miljø og sikkerhet (HMS) side 13 HMS -rutiner Rusmiddelpolicy Forsikringer side 14 Yrkesskade og yrkessykdom Offshoreforsikring Tjenestereiseforsikring Pensjon side 15 Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Viktig for oss at du vet... side 16

3 Velkommen til Manpower Velkommen til Manpower Manpower AS er et selskap i ManpowerGroup. Som utleid medarbeider i Manpower er du vår ambassadør ute hos våre oppdragsgivere. Hos oss får du frihet til å jobbe som det passer deg og din livssituasjon best. Du velger selv hvor mye og hvem du vil jobbe for. Denne arbeidsformen gir mange muligheter for læring og kompetanseheving. I denne personalhåndboken fi nner du informasjon om ditt ansettelsesforhold, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Vi er glad for å ha deg med på laget og ønsker deg lykke til i oppdrag! Thor Bendik Weider Konserndirektør Manpower Manpower som arbeidsgiver Du er fast ansatt i Manpower for å utføre arbeid hos våre oppdragsgivere fra du har et aktivt oppdrag. I oppdraget skal du følge de retningslinjene som gjelder for oppdraget, på den enkelte arbeidsplass og de retningslinjene som gjelder for alle ansatte i Manpower. Din konsulent vil informere deg om hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt oppdrag. Våre verdier Manpower er en verdibasert organisasjon, og våre kjerneverdier Personlig, Kompetent og Innovativ er retningsgivende for alt vi gjør. Det forventes at du identifi serer deg med disse verdiene og etterlever dem. Les mer om våre verdier på vår hjemmeside. Våre etiske retningslinjer Alle som arbeider i Manpower har ansvar for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt. Vår virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, uavhengig av tittel eller stilling. Les mer om våre etiske retningslinjer på vår hjemmeside. 3

4 Velkommen til Manpower Vårt miljøarbeid Manpower tar miljøarbeid på alvor og har igangsatt fl ere tiltak som skal bidra til et bedre miljø og økt bevissthet hos våre medarbeidere. Vi er medlem av Grønt Punkt og er foreløpig Miljøtårnsertifi sert i Oslo og Trondheim. Vårt personvern Som din arbeidsgiver har Manpower behov for en del opplysninger om deg. Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, ellers kun etter samtykke fra deg. Opplysningene kan bli formidlet til alle enheter i ManpowerGroup i Norge og globalt, samt til oppdragsgivere i Norge og utlandet. Alle ansatte i administrasjonen i ManpowerGroup har underskrevet en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten er straffbart. I følge personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert på deg i våre systemer. Ta kontakt med din konsulent i Manpower dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål rundt hvordan dine personopplysninger er behandlet. Du kan også sende en e-post til Les mer om vårt personvern og våre personvernombud på vår hjemmeside. En inkluderende arbeidsgiver (IA) Manpower har undertegnet avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Vår handlingsplan for IA sier at din konsulent i Manpower skal ha ekstra fokus på IA-arbeidet i oppfølgingen av sine medarbeidere. Ved utvelgelse og ansettelse fokuserer vi på kvalifi kasjoner og egnethet - ikke på alder, kjønn, tro eller funksjonsevne. Vi jobber også kontinuerlig for lavere sykefravær og tilrettelegging av arbeidet for den enkelte medarbeider så langt det er mulig. 4

5 Din ansettelse i Manpower Din ansettelse i Manpower Du er fast ansatt i Manpower for å utføre oppdragsbasert arbeid hos våre oppdragsgivere. Manpower er din arbeidsgiver; vi utbetaler lønn og feriepenger, innbetaler skattetrekk, arbeidsgiveravgift og til pensjonsordning. Taushetsplikt Som ansatt i Manpower kan du komme til å arbeide for fl ere oppdragsgivere og ha kontakt med mange personer. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfi densielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din konsulent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Arbeidsavtale Før ditt første oppdrag skal både du og Manpower signere en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen omtaler generelle bestemmelser om din ansettelse. Vi har oversatt vår arbeidsavtale til fl ere språk gi beskjed hvis du ønsker avtalen på et annet språk. Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse på epost. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, timelønn, overtidsbetingelser og feriepengesats. Oppfølging Vi følger deg jevnlig opp og gir tilbakemeldinger på utført arbeid. Det er også viktig at du gir oss tilbakemelding på om du er fornøyd med arbeidsoppgavene, om de er i samsvar med avtalen og om du ønsker nye utfordringer. Husk å oppdatere din CV på manpower.no når du har tilegnet deg nye kvalifi kasjoner. Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Hvis oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, må oppdragsgiver kontakte oss. Vi snakker deretter med deg om eventuell forlengelse av oppdraget. Dersom oppdragsgiver ikke har behov for forlengelse, vil vi jobbe for å fi nne nye oppdrag til deg. Du står fritt til å akseptere eller takke nei til nye oppdrag eller forlengelser av oppdrag som tilbys. Avslutning av oppdrag før avtalt tid I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din konsulent i Manpower. For å kunne motta lønn for hele den avtalte oppdragsperioden, plikter du å godta passende arbeid hos annen oppdragsgiver i resten av oppdragsperioden. 5

6 Din ansettelse i Manpower Oppsigelse og oppsigelsesfrist Når du har akseptert et oppdrag, må du jobbe ut den tiden oppdraget varer. Ønsker du å avslutte arbeidsforholdet før oppdragets utløp, gjelder én måneds oppsigelsesfrist, regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fi nner sted. Manpower kan avslutte arbeidsforholdet hvis det er saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse gjelder en måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart ved avskjed. Se for øvrig arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse. Medarbeidersamtale Når du har jobbet 750 timer de siste 12 månedene vil du få tilbud om en medarbeidersamtale i januar. Både du og din konsulent i Manpower kan ta initiativ til en samtale, men det er vårt ansvar at samtalen gjennomføres. I medarbeidersamtalen kan vi avstemme forventninger og krav fra begge sider. Sluttattest Dersom du slutter i Manpower har du krav på en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. 6

7 Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven/ Tjenestemannsloven. Likebehandlingsreglene innebærer at du som utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos oppdragsgiver. Det betyr at dine lønnsvilkår kan variere i ulike oppdrag og de bekreftes i dine oppdragsbekreftelser. Arbeidstid Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. Overtid Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Denne godtgjørelsen kommer frem av din oppdragsbekreftelse. Plikten til å utføre overtidsarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Lengden på overtidsarbeid skal i henhold til arbeidsmiljøloven ikke overstige: 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 uker 200 timer i løpet av 52 uker Total arbeidstid inkludert overtid kan ikke overstige 13 timer pr. 24 timer. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales andre arbeidstids og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte. Du vil da være omfattet av disse reglene. Merarbeid Arbeider du deltid må du jobbe full arbeidsdag og full arbeidsuke (tilsvarende 100 % stilling) for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor rammene av 100 % stilling, kalles merarbeid. Merarbeid betales med vanlig timelønn. Plikten til å utføre merarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Skift Hvis du skal jobbe døgnkontinuerlig skift, helkontinuerlig skift eller turnusarbeid, vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt oppdrag. Timeregistrering Timeregistrering gjøres via vår hjemmeside Hvis du har spørsmål om timeregistrering eller andre lønnsrelaterte spørsmål kan du kontakte oss på telefon eller på e-post: fi 7 Uoverensstemmelser Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen skal du ta dette opp med din konsulent i Manpower. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

8 Lønns- og arbeidsvilkår Reise- og kostgodtgjørelse Kontakt din konsulent med en gang du får vite at du skal på tjenestereise, slik at vi får sjekket at du har nødvendige forsikringer til reisen. Hvis du skal på tjenestereise, kan du få kostgodtgjørelse dekket etter nærmere avtale. Du fi nner reiseregningsskjema på Skjemaet må signeres av oppdragsgiver før det sendes til lønningskontoret. Skattekort Du skal levere ditt skattekort til din konsulent i Manpower så snart som mulig. Dersom vi mangler skattekort ved utbetaling av lønn er vi pålagt å trekke 50 % skatt. Kontakt oss på hvis du har spørsmål om skattekort. Frikort Hvis vi har mottatt frikort for inneværende år utbetales lønn uten skattetrekk. Mottar vi kopi av frikort er vi pålagt å trekke 50 % i skatt. Utbetaling av lønn Vi må ha timelisten din innen innleveringsfristen for at vi skal kunne utbetale lønn til avtalt tid. Hvis vi mottar timelisten etter fristen må du vente til neste lønningsdag før lønn utbetales. Normalt utbetaler vi lønn to ganger pr måned, men i enkelte oppdrag kan det avtales utbetaling av lønn én gang pr. måned. Du fi nner informasjon om lønningsdatoer med mer på Redusert skattetrekk 9. desember På lønnsutbetalingen den 9. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik: Timelisten for perioden (halv måned) utbetales uten skattetrekk. Timelisten for perioden (hel måned) utbetales med 1/2 skattetrekk. Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 9. desember. Lønnsslipp Lønnsslippen fi nner du på Fødselsnummer/D-nummer Manpower har ikke anledning til å utbetale lønn uten ditt fødselsnummer eller D-nummer. Kontonummer Første gang du leverer timeliste skal du registrere ditt kontonummer i eget felt på timelisten. Dersom du ønsker å endre kontonummeret skriver du det inn på neste timeliste. 8 Ferie Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært (oftest midlertidig) ansatt hos oppdragsgiver. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, både med din konsulent i Manpower og oppdragsgiver.

9 Lønns- og arbeidsvilkår Feriepenger Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Ferielovens bestemmelser sier at man har krav på 21 feriedager pr. kalenderår og du har rett til feriepenger fra Manpower med 10,2 % av ditt feriepengegrunnlag. Er du i et oppdrag hvor oppdragsgiver har en høyere feriepengesats - på for eksempel 12 % (som tilsvarer 5 uker ferie) - er det denne feriepengesatsen som benyttes i akkurat dette oppdraget. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag og vil komme frem av din oppdragsbekreftelse. Feriepengene utbetales 9. juni. Du kan ta kontakt med Firstline på telefon eller på e-post: fi og be om å få utbetalt feriepenger tidligere dersom du skal avvikle ferie før den 9. juni. Beløpets størrelse vil avhenge av feriens lengde. Resterende opptjente feriepenger blir utbetalt den 9. juni. Hvis du er over 60 år har du en forhøyet feriepengesats på 2,3 %. Vi er pålagt å foreta forskuddstrekk i de ekstra feriepengene som utbetales til arbeidstakere over 60 år. Den forhøyede feriepengesatsen utbetales 9. september. Dersom du slutter får du sluttoppgjør med opptjente feriepenger når du ber om det, og senest 9. juni året etter at du sluttet hos oss. Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. Lønn for bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) Det skal stå på din oppdragsbekreftelse om du får lønn for bevegelige helligdager. Andre dager i forbindelse med høytider (eks. onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften) Du får vanlig timelønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt. Fri ved andre religiøse høytider Dersom du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke har du rett til fri uten lønn to dager pr kalenderår i forbindelse med religiøse høytider i din religion. Du skal varsle din konsulent i Manpower senest 14 dager før fridagen(e). Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower. 9 Flyttedag Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower.

10 Fravær og/eller sykdom Fravær og/eller sykdom Gi beskjed Dersom du blir syk eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt tid på jobb, må du ringe din konsulent i Manpower på morgenen første fraværsdag. SMS og e-post godtas ikke, unntatt hvis du jobber kveld/natt. Hvis du ikke får tak i din konsulent, må du ringe til vårt sentralbord på , som setter deg over til riktig avdeling. Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Gjør du ikke dette kan retten til sykepenger falle bort. Eventuell sykmelding skal snarest leveres/sendes din konsulent, og senest innen 14 dager. Ved forlengelse av sykmeldingen må du gi din konsulent beskjed samme dag. Egenmelding Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte egenmelding. Disse to månedene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding. Dersom du fortsatt er syk utover egenmeldingsperioden, må vi ha sykmelding som gjelder senest fra og med første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp, hvis ikke tapes retten til sykepenger - også for egenmeldingsdagene. Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes uten at du er syk, har Manpower anledning til å frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder. Sykmelding Du må ha vært ansatt i fi re uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse fi re ukene kalles opptjeningstid. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke sykmelding. Manpower betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så fremt du har krav på sykepenger. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har jobbet i Manpower. 10 Sykepenger og sykepengegrunnlag Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til din konsulent i Manpower første fraværsdag, og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6 x G (G= grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du ujevnt blir ofte en lengre periode lagt til grunn for gjennomsnittsberegninger.

11 Fravær og/eller sykdom Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns sykdom, må du også ha rett til sykepenger ved egen sykdom og ha vært ansatt i fi re uker. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Det er også viktig at du kontakter lege første fraværsdag som ikke kan dokumenteres med egenmelding. Egenmelding for barn og barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 sammenhengende kalenderdager. Oppfølging ved sykefravær Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å fi nne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Hvis du blir syk skal vi i fellesskap iverksette passende tilretteleggingstiltak. Ved sykefravær som antas å vare over en lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen utarbeide oppfølgingsplaner. Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Dersom ditt fravær skyldes forhold på arbeidsplassen ønsker vi beskjed om dette. Din rolle i Manpowers IA- arbeid er at du tar ansvar og sier fra til oss dersom forhold i oppdraget eller ved din helse tilsier at vi bør gjøre noe for å forhindre fremtidig sykefravær. Oppfølgingsaktiviteter: Innen 4 uker: I møtet skal vi sammen vurdere dagens arbeidssituasjon, muligheten for andre arbeidsoppgaver, tilrettelegging og hjelpemidler. Innen 7 uker: Her vil vi ta utgangspunkt i forrige oppfølgingsplan og se på tiltak som ble gjort eller avtalt tidligere, se på hvilke tiltak som har fungert og vurdere nye tiltak. Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg, din fastlege og din konsulent i Manpower til et dialogmøte. I forkant av dette møtet skal vi sammen oppdatere oppfølgingsplanen. Lege og tannlege Når du har jobbet 750 timer har du rett på lønn ved besøk hos lege/tannlege med inntil 7,5 timer pr. kalenderår. Reise til/fra lege/tannlege kan inkluderes i disse timene. Husk å gi beskjed om fraværet til din konsulent i Manpower i forkant. Svangerskapskontroll Er du gravid, har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden. Pleie av pårørende Pleier du nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har du rett til permisjon i 60 dager. Pleiepenger innvilges og utbetales av NAV. 11 Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder hvis du har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Det gjelder fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år.

12 Foreldrepermisjon og Foreldrepenger. Foreldrepermisjon og Foreldrepenger Foreldrepermisjon I forbindelse med fødsel og omsorg for barn har foreldrene rett på til sammen 49/59 uker * permisjon**, avhengig av om man velger 100 % eller 80 % dekningsgrad. De siste tre ukene før termin og de seks første ukene etter fødselen er som hovedregel forbeholdt mor. 14 uker** av stønadsperioden er forbeholdt far. Øvrige uker kan deles mellom mor og far etter gjeldende regler i folketrygdloven. (*Ved adopsjon gjelder 46/56 uker) (** Gjelder fødsler fra 1.juli 2013 eller senere) Foreldrepenger Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart kan ha rett til foreldrepenger. Pengene utbetales av NAV. Det utbetales foreldrepenger inntil 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel I forbindelse med fødsel har far rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå moren. Permisjonen skal tas i tilknytning til fødselen og permisjonen kan ikke deles opp. Det er ingen lovregler som gir far rett på lønn eller trygdeytelser under denne permisjonen 12

13 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Våre HMS -rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg. Med gode arbeidsforhold menes både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og vekst. Les mer om våre HMS-rutiner på Rusmiddelpolicy Manpower har nulltoleranse for bruk av rusmidler. Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk. Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Manpower har avtale med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Hensikten med vårt AKAN-arbeid er å forebygge rusmiddelproblemer blant ansatte, forhindre ulykker, sikre kvalitet og et godt arbeidsmiljø, samt hjelpe ansatte med rusmiddelproblemer på et tidligst mulig tidspunkt. I noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det følger av lov eller forskrift, gjelder en stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver fi nner det nødvendig for å verne om liv eller helse. Behovet for å kreve rusmiddeltesting kartlegges normalt før det inngås oppdragsavtaler, men det kan også bli krevd underveis i allerede avtalte oppdrag. Spørsmål om oppdragsgivers adgang til dette kan du i så fall ta opp med din konsulent i Manpower. Hvis du har behov for råd og veiledning, kan du henvende deg til din konsulent, som igjen kontakter vår AKAN-ansvarlig. Slike saker er underlagt taushetsplikt, og henvendelser medfører ingen registrering. 13

14 Forsikringer Forsikringer Yrkesskade og yrkessykdom Som ansatt i Manpower er du yrkesskadeforsikret. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i oppdrag for oss. Forsikringen skal dekke skader og/eller sykdommer som du påføres: I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Dersom du får en skade på vei til eller fra jobb, eller i fritiden, er du ikke dekket av Manpowers forsikring. Erstatningsbeløpene følger av yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du er uheldig og får en yrkesskade eller yrkessykdom, er det viktig at din konsulent i Manpower får beskjed snarest. Du skal sammen med din konsulent fylle ut yrkesskadeskjema, som sendes til ditt lokale NAV-kontor. NAV vurderer om skaden godkjennes som en yrkesskade/sykdom eller ikke. Etter at du har mottatt et brev fra NAV som bekrefter slik godkjenning, kan du søke refusjon av utgifter du har hatt til offentlig medisinsk behandling hos HELFO. Skader på klær, gjenstander o.l. refunderes ikke. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig hvor lenge du har jobbet i Manpower. Offshoreforsikring For deg som jobber offshore har vi tegnet en egen offshoreforsikring. Forsikringen dekker skader på kroppen eller død som følge av et ulykkestilfelle som inntreffer i offshore-sammenheng. Erstatningen gis ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er inntil 40 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Dekningen er samordnet med yrkesskadeutbetalinger, slik at 40 G er den maksimale samlede utbetaling som kan fi nne sted ved ulykker. Tjenestereiseforsikring Du er omfattet av vår tjenestereiseforsikring såfremt du er medlem av norsk folketrygd og reisen ikke varer mer enn 45 dager. Forsikringen dekker reiser som utføres for oppdragsgiver i forbindelse med oppdrag. Belønningsreiser, kickoff, konkurranser og lignende er også dekket av forsikringen, forutsatt at dette ikke tas ut som ferie. I tillegg er naturlig fritid som følge av tjenestereise omfattet av forsikringen, men ferie som tas ut i løpet av en tjenestereise er ikke omfattet. 14

15 Pensjon Pensjon Alle ansatte som har fylt 20 år, som jobber mer enn 20 % stilling og som er medlem av norsk folketrygd blir meldt inn i Manpowers pensjonsordning i Storebrand. Det betyr at Manpower betaler inn et beløp til pensjonsordningen som tilsvarer 2 % av inntekten din mellom 1 G og 12 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden). Beløpet trekkes ikke fra lønnen din, men betales inn som et tillegg til lønn. Du blir meldt inn fra den første måneden du har levert inn timelister som viser at du har jobbet minst 20 % av en full måned. Du må ha vært innmeldt i ordningen i 12 måneder for å ha krav på å få fripolise. Du fi nner en oversikt over din pensjonskonto på Her kan du også velge å endre ønsket risikoprofi l. Husk å gi beskjed til Storebrand dersom du fl ytter til en adresse i utlandet. 15

16 Viktig for oss at du vet Viktig for oss at du vet Manpower er din arbeidsgiver. Ta opp dine spørsmål med oss og ikke med oppdragsgiver. Hvis du er forhindret fra å møte på jobb må du ringe din konsulent. SMS og e-post godtas ikke. Vi har inngått en arbeidsavtale som forplikter både deg og oss. Du har selv ansvar for å kjenne til innholdet i denne. Oppdragsgivers retningslinjer gjelder også for deg. Ved oppstart er det svært viktig at du sjekker oppdragsgivers retningslinjer for bruk av telefon, internett, e-post og sosiale medier. Timelister registreres og sendes til riktig tid for at du skal få lønn. Meld fra hvis du opplever kritikkverdige forhold. Vårt mål er at du skal lykkes i jobben! 16

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2012-30.4.2014 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014. Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 30. april 2014 Med lønnsplanhefte nr. 50 FORORD Stortinget samtykket den 20. juni

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter

O v e r e n s k o m s t. Farmasøytiske bedrifter O v e r e n s k o m s t Farmasøytiske bedrifter 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og de i denne stående farmasøytiske bedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu

NY PÅ HIBU. Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu NY PÅ HIBU Alt du trenger å vite som nyansatt på HiBu 1 INNHOLD Velkommen! 5 Kort om HiBu 7 Personalpolitikk og arbeidsmiljø 7 Organisering 8 Styre 8 Rektor 8 Prorektorer 8 Fire fagavdelinger 8 Administrasjonen

Detaljer