EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGENMELDING VED EGEN SYKDOM"

Transkript

1 Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

2 INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring? Hvem har egenmeldingsrett? Antall dager med egenmelding Antall tilfeller med egenmelding Egenmelding for hele eller halve dager? Når kan arbeidsgiver kreve sykmelding? Egenmelding etter opphold i arbeidet Egenmelding etter sykmelding Egenmelding og gradert sykmelding Tap av retten til å benytte egenmelding Egenmelding i IA-bedrifter Egenerklæringsskjema Fortsatt noe du lurer på?

3 Om denne e-boken Denne e-boken er skrevet for deg som har ansvar eller oppgaver relatert til fravær på arbeidsplassen. Med utgangspunkt i Lov om folketrygd kapittel 8 har vi her plukket ut de punktene vi mener er de viktigste du bør vite om egenmeldinger ved egen sykdom. Vi har skrevet om den juridiske ordlyden til et enklere språk og illustrert med noen praktiske eksempler, slik at du enklere skal kunne forstå hva som menes. Vi gjør oppmerksom på at denne boken ikke er en fullstendig behandling av temaet egenmelding, og at du kan oppleve behov for mer informasjon eller mer nøyaktige presiseringer. Du kan da henvende deg ett av følgende steder: Lovdata.no - for eksakt gjengivelse av lovens ordlyd Infotjenester.no/faghjelp - for å få tilgang til mer fagstoff og fagsupport REGELVERK ER FERSKVARE! Informasjonen i denne e-boken var oppdatert på publiseringstidspunktet (se forsiden). De siste årene har det blitt utført flere endringer i lovverket som omhandler sykefravær og sykepenger. For å sikre at din bedrift alltid følger gjeldende regler anbefaler vi Faghjelp personal, et alltid oppdatert støtteverktøy for deg som jobber med personaloppgaver. Les mer her:

4 Hva er egenmelding? Arbeidstakere kan ha rett til sykepenger fra sin arbeidsgiver uten at lege blir konsultert. Den ansatte vurderer selv sin helsesituasjon og melder fra til arbeidsgiveren om at han eller hun er arbeidsufør på grunn av sykdom. Det er dette som er egenmelding. Egenmelding kan gis muntlig eller skriftlig. Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring, som er en skriftlig bekreftelse av en egenmelding. Når må egenmeldingen gis? Arbeidstaker har plikt til å melde fra om sykefravær til arbeidsgiver første fraværsdag. Det er ingen formkrav med hensyn til hvilket tidspunkt meldingen skal gis. Det er tilstrekkelig at arbeidstaker melder fraværet innen arbeidsdagens slutt. Arbeidstaker er selv ansvarlig for at meldingen kommer fram til rett person. Hva er egenerklæring? Arbeidsgiver kan kreve at den ansatte skriftlig bekrefter sin arbeidsuførhet (sitt fravær) når arbeidet er gjenopptatt. Dette gjøres gjennom en såkalt egenerklæring. Egenerklæring er med andre ord en skriftlig bekreftelse av en egenmelding. Arbeidsgiver kan kreve at egenerklæring ved egen sykdom skal leveres innen en bestemt tidsfrist. Blir ikke en skriftlig erklæring lagt fram, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger faller bort. Her finner du egenerklæringsskjema >> Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring, som er en skriftlig bekreftelse av en egenmelding.

5 Hvem har egenmeldingsrett? Egenmelding kan benyttes av arbeidstakere som har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i minst to måneder. Arbeidstaker har rett på sykepenger fra arbeidsgiver etter å ha vært ansatt i fire uker, men retten til å dokumentere sykefravær med egenmelding oppstår først etter to måneders ansettelse. Deltidsansatte har samme rettigheter til bruk av egenmelding som fulltidsansatte. Det foretas ingen avkortning i forhold til stillingsandel. Arbeidstaker har rett på sykepenger fra arbeidsgiver etter å ha vært ansatt i fire uker, men retten til å dokumentere sykefravær med egenmelding oppstår først etter to måneders ansettelse. Antall dager med egenmelding Egenmelding kan benyttes for inntil 3 kalenderdager i løpet av en 16 dagers periode (arbeidsgiverperioden). Fraværet kan være samlet eller enkeltvis. For IA-virksomheter gjelder 8 kalenderdager, se egen omtale her. De tre egenmeldingsdagene regnes fra første hele arbeidsdag. Se eget avsnitt: Egenmelding for hele eller halve dager? Syk tre dager sammenhengende Når egenmelding er benyttet tre dager sammenhengende, kan arbeidsgiver kreve at sykmelding fremlegges ved nytt sykefravær i samme arbeidsgiverperiode (innen 16 dager regnet fra siste sykedag).

6 Syk på enkeltdager Egenmelding kan benyttes for inntil tre enkeltdager i løpet av arbeidsgiverperioden. Det er dog viktig å merke seg at hver enkeltdag regnes som et selvstendig egenmeldingstilfelle. Syk på enkeltdager - eksempel: En arbeidstaker er fraværende mandag i uke 12, på jobb tirsdag, fraværende onsdag, igjen på jobb torsdag og fraværende fredag. Alle tre fraværsdagene dokumenteres med egenmelding. Arbeidstakeren har benyttet tre egenmeldinger og har dermed kun en egenmelding til disposisjon innenfor en 12 måneders periode før arbeidsgiver kan frata egenmeldingsretten. UKE MARS m t o t f l s : egenmelding Arbeidsfrie dager I Folketrygdloven brukes begrepet kalenderdager. Dette innebærer at også arbeidsfrie dager teller med i egenmeldingsperioden når arbeidstaker er syk både før og etter en helg. Syk på arbeidsfrie dager - eksempel: Arbeidstaker er borte fra jobb på fredag grunnet sykdom. Vedkommende er fortsatt syk på mandag. Lørdag og søndag regnes ifølge loven som egenmeldingsdager, og sykefraværet på mandag skal da som utgangspunkt dokumenteres med sykmelding. UKE m t o t f l s : egenmelding : sykmelding fra 4. dag

7 Antall tilfeller med egenmeldinger Fire egenmeldingstilfeller per 12 måneder Arbeidsgiver har anledning til å begrense retten til å benytte egenmelding til fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Legg merke til at dette ikke er kalenderår, men individuelle 12 måneder. Begrensningen på fire egenmeldinger innenfor rammen av 12 måneder gjelder kun ved egen sykdom. Egenmeldinger ved sykdom hos barn eller barnepasser kommer i tillegg. Alle egenmeldinger medregnes, også egenmeldinger som følges opp med sykmelding. Antall tilfeller med egenmeldinger - eksempel: En arbeidstaker har benyttet egenmelding fra mandag til onsdag. Torsdag leverer arbeidstakeren sykmelding. Egenmeldingen teller allikevel som et av de fire tilfellene arbeidstaker kan benytte i løpet av en 12 måneders periode. UKE FEBRUAR m t o t f l s : egenmelding : sykmelding fra 4. dag NOE DU LURER PÅ? Kontakt en av våre fageksperter helt gratis. Se siste side.

8 Egenmelding for hele eller halve dager? Egenmelding i forbindelse med egen sykdom kan kun benyttes for hele fraværsdager. Møter arbeidstakeren på jobb og går hjem i løpet av dagen på grunn av sykdom, er dette ikke en sykefraværsdag i lovens forstand. Arbeidstaker kan derfor ikke dokumentere fraværet med egenmelding. Dette følger av at arbeidsgiverperioden alltid starter første hele fraværsdag, med mindre arbeidstaker har en gradert sykmelding. Vedkommende kan likevel ha rett til lønn for fravær deler av en dag som følge av tariff- eller arbeidsavtale. Møter arbeidstakeren på jobb og går hjem i løpet av dagen på grunn av sykdom, er dette ikke en sykefraværsdag i lovens forstand. Når kan arbeidsgiver kreve sykmelding? Når en arbeidstaker er syk utover de tre (åtte*) dagene vedkommende kan benytte egenmelding, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker oppsøker lege og fremlegger sykmelding som dokumentasjon for videre sykefravær. Dersom vedkommende ikke legger frem sykmelding, kan arbeidsgiver nekte å betale sykepenger inntil den dag lege er søkt. Retten til sykepenger for egenmeldingsdagene bortfaller også dersom lege konsulteres for sent. *IA-bedrifter. Se egen omtale.

9 Egenmelding etter opphold i arbeidet Ved brudd i arbeidsforholdet på mer enn to uker opphører retten til sykepenger fra arbeidsgiver med mindre oppholdet skyldes fast turnusordning eller lignende. Arbeidstaker må etter et brudd på mer enn to uker opparbeide nye rettigheter hos sin arbeidsgiver gjennom å arbeide i henholdsvis fire uker eller to måneder avhengig av bruddets årsak, før sykefraværet kan dokumenteres med egenmelding. Fire ukers opptjeningstid etter brudd i arbeidsforhold Etter følgende brudd kan egenmelding benyttes som dokumentasjon allerede fire uker etter at vedkommende gjenopptok arbeidet: ved permittering på mer enn to uker hvor vedkommende mottar dagpenger ved lovbestemt permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon, samt overtak av fosterbarn* ved permisjon pga barns og barnepassers sykdom* ved permisjon pga pleie av nærstående i terminalfasen* ved militær- og siviltjeneste *i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 12 To måneders opptjeningstid etter brudd i arbeidsforhold Etter følgende brudd kan egenmelding først benyttes som dokumentasjon to måneder etter tilbakekomst: permisjon i forbindelse med videreutdanning ikke lovregulert permisjon eksempelvis ved lengre utenlandsopphold og lignende arbeidstakeren arbeider ikke i turnus og arbeider sjeldnere enn hver 14. dag

10 Egenmelding etter sykmelding Egenmelding kan ikke benyttes umiddelbart etter et sykefravær som er dokumentert med sykmelding selv om dette fraværet skyldes en annen sykdom. Har den ansatte derimot gjenopptatt arbeidet med minimum en dag, vil nytt sykefravær kunne dokumenteres med egenmelding. Forutsetningen er at sykefraværet ligger innenfor rammen av arbeidsgiverperioden, og at egenmeldingsdagene ikke er oppbrukt i forbindelse med det foregående sykefraværet. Egenmelding og gradert sykmelding Arbeidstaker kan ikke benytte egenmelding for egen sykdom sammen med gradert sykmelding. Dersom arbeidstaker selv blir ytterligere syk må vedkommende på nytt til legen for å få en ny gradering eventuelt en 100% sykmelding for det aktuelle tidsrommet. Tap av retten til å benytte egenmelding Arbeidsgiver har anledning til å begrense retten til å nytte egenmelding i følgende tilfeller: når arbeidstakeren har hatt minst fire fravær dokumentert med egenmelding innenfor rammen av 12 måneder (for IA-virksomheter, når arbeidstaker har hatt inntil 24 sykefravær dokumentert med egenmelding innenfor rammen av 12 måneder) ved mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom ved begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt

11 Egenmelding og IA-bedrifter De bedrifter som har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv har forpliktet seg til å utvide retten til bruk av egenmelding i en 16 dagers periode fra 3 til 8 dager. Fraværet kan være samlet eller enkeltvis. Folketrygdlovens bestemmelser om egenmeldingsbruk er ikke endret som en følge av IA-avtalen, hvilket innebærer at det kun er arbeidstakere i bedrifter som inngår samarbeidsavtale med NAV som blir omfattet av utvidet egenmeldingsbruk med mindre bedriften har inngått andre avtaler. Det presiseres at folketrygdloven hele tiden har åpnet mulighet for at arbeidsgiver kan velge å praktisere utvidet egenmeldingsrett. Den øvre grense for antall egenmeldingsdager er utvidet fra 12 til 24 i løpet av en individuell 12 måneders periode. Videre kan hvert sykdomstilfelle dokumenteres med egenmelding i inntil åtte kalenderdager før sykmelding kan kreves. Konsekvensen av IA-avtalen kan bli maksimalt 24 sykefravær dokumentert med egenmelding dersom fraværet kun er en dag per egenmelding. Dersom arbeidstaker er fraværende åtte dager ved hvert sykdomstilfelle, blir konsekvensen av avtalen at arbeidstakers rettigheter begrenses til tre tilfeller i en 12 måneders periode. Alle egenmeldinger medregnes, også egenmeldinger som følges opp av sykmelding. Begrensningen på 24 enkeltdager gjelder kun ved egen sykdom, slik at egenmeldinger ved sykdom hos barn eller barnepasser kommer i tillegg. NOE DU LURER PÅ? Kontakt en av våre fageksperter helt gratis. Se siste side.

12 Egenerklæring Leveres til arbeidsgiver første arbeidsdag etter sykefraværet Tips! Kan fylles ut av arbeidsgiver ved første kontakt med arbeidstaker og leveres arbeidstaker til signering Virksomhetens navn Avd. Arbeidstakers navn Ans. nr. Fødselsdato Egen sykdom Egen sykdom Fraværet skyldes svangerskapsrelatert sykdom Fraværet er arbeidsrelatert Fra og med dato Til og med dato Funksjonsvurdering. Hvilke arbeidsoppgaver mener den ansatte at han/hun kan utføre til tross for sykdommen/skaden Barns eller barnepassers sykdom Barns sykdom Barnepassers sykdom Barnets eller barnepasserens navn Fra og med dato Til og med dato Barnets fødselsdato Jeg har omsorgen for flere enn 2 barn under 12 år. Jeg er alene om omsorgen for barna/barnet Jeg har ikke hovedomsorg for barna/barnet, dager er overført fra ektefelle/samboer, jfr. dokumentasjon fra NAV Jeg har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn Sted/dato Arbeidstakers underskrift Fylles ut av arbeidsgiver Er arbeidstakeren unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Ja Nei på grunn av langvarig/kronisk eller svangerskapsrelatert sykdom jf. Folketrygdloven 8-20? Melding om sykefravær mottatt Dato Egenerklæring mottatt Legeerklæring mottatt Siste fraværsdag Fraværsdager med barns eller barnepassers sykdom i inneværende kalenderår Dato Dato Dato Antall Arbeidsgivers anmerkninger Sted/dato Arbeidsgivers underskrift Utarbeidet av Infotjenester AS

13 Orientering til arbeidstakeren Ved arbeidstakers sykdom Egenmelding kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2 måneder. Ved midlertidig avbrudd av arbeidsforholdet på mer enn to uker (permisjon mv.), kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom dette skyldes permittering, lovregulert permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og andre nære pårørendes sykdom, samt militær eller siviltjeneste. Melding om sykefravær første fraværsdag Arbeidstakeren plikter å gi arbeidsgiveren melding om sykefravær første fraværsdag. Denne meldeplikt gjelder selv om det foreligger legeerklæring fra første dag. Retten til sykepenger inntrer først fra den dag melding blir gitt. Tre kalenderdager Egenmelding kan nyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen regnet fra den første dagen arbeidstakeren er borte fra arbeidet pga. sykdom. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager medregnes tidligere egenmeldingsdager. Dette betyr at dersom en arbeidstaker har benyttet 3 egenmeldingsdager, må vedkommende være helt arbeidsfør i 16 kalenderdager før egenmelding igjen kan benyttes. Arbeidsfrie dager teller med som egenmeldingsdager dersom arbeidstakeren er syk både umiddelbart før og umiddelbart etter slike arbeidsfrie dager. Egenmelding kan ikke nyttes Egenmelding kan ikke nyttes når arbeidstakeren har fått sykepenger av arbeidsgiveren i en full arbeidsgiverperiode, og så blir syk igjen før han/hun har gjenopptatt arbeidet og vært arbeidsfør i 16 sammenhengende kalenderdager. Egenmelding kan heller ikke benyttes umiddelbart etter en sykmelding (forlengelse av samme sykefravær). Legeerklæring Legeerklæring må foreligge fra og med den første dagen arbeidstakeren skulle vært i arbeid etter egenmeldingsperiodens utløp. Hvis ikke slik melding foreligger fra nevnte dag, tapes også retten til sykepenger for egenmeldingsdagene og sykepengeretten inntrer først fra den dag lege er søkt. Det er i tillegg en forutsetning for rett til sykepenger at arbeidstakeren sender legeerklæring til arbeidsgiveren innen to uker regnet fra den dag arbeidsgiver kan kreve at lege søkes. Tap av retten til å nytte egenmelding Når en arbeidstaker har benyttet egenmelding som dokumentasjon for sykefravær fire ganger i løpet av de siste 12 måneder, kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstakeren må søke lege og fremlegge legeerklæring fra første sykedag. Dersom arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan arbeidsgiveren frata arbeidstakeren retten til å benytte egenmelding i inntil 6 måneder. Ved barns og barnepassers sykdom Permisjonsretten er hjemlet i arbeidsmiljøloven Retten til permisjon gjelder ut det kalenderåret barnet fyller 12 år (18 år for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn). Retten er begrenset til 10 dager per kalenderår ( 20 dager for enslig forsørger). For arbeidstaker med omsorg for mer enn to barn under 12 år utvides permisjonsretten til 15 dager per kalenderår (30 dager for enslig forsørger). Ansatte med omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn under 18 år har ytterligere rett til permisjon i inntil 10 dager per kronisk sykt eller funksjonshemmet barn per kalenderår (dobbelt antall dager for enslig forsørger). Betalingsretten er regulert i folketrygdlovens kapittel 9. Omsorgspenger kompenserer inntektstap ved fravær som skyldes nødvendig tilsyn og pleie av sykt barn, følge barn til lege, sykdom hos barnepasser eller pass av barn når barnepasser følger annet barn til utredning eller til innleggelse i institusjon. Egenmelding - tre kalenderdager Arbeidstakere som har rett til omsorgspenger ved barns eller barnepassers sykdom kan benytte egenmelding overfor arbeidsgiver når arbeidsforholdet har vart i fire uker. Egenmelding kan nyttes for inntil 3 dager om gangen. Fra og med den fjerde kalenderdagen må arbeidstakeren legge fram legeerklæring for barnet eller barnepasseren. Tap av retten til å nytte egenmelding ved barns eller barnepassers sykdom Dersom en arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at en arbeidstaker har krevd omsorgspenger uten at fraværet skyldtes barns eller barnepassers sykdom, kan arbeidsgiveren ved fremtidige fravær bestemme at erklæringen fra lege må foreligge fra første fraværsdag. Orientering til arbeidsgiver om refusjon fra NAV lokalt Ut over 10 dager Etter folketrygdloven 9-8 kan arbeidsgiver kreve omsorgspenger som er utbetalt til den enkelte arbeidstaker ut over 10 dager per kalenderår, refundert av NAV lokalt. Dette gjelder i de tilfeller hvor arbeidstakeren som nevnt ovenfor har rett til omsorgspenger utover 10 dager. Bare kronisk sykt barn mellom 12 og 18 år Arbeidstaker som bare har omsorg for kronisk sykt eller funksjonshemmet barn over 12 år, men under 18 år, kan kreve refusjon fra første fraværsdag.

14 HVA LURER DU PÅ? Vi står klare til å hjelpe deg når du har spørsmål og problemstillinger rundt arbeidsrett, trygderett, HR, ledelse, HMS, lønn eller regnskap. Årlig svarer vi på ca henvendelser fra arbeidsgivere som har spørsmål rundt spillereglene i arbeidslivet. Vi forklarer regelverket på en lettfattelig måte og gir råd og veiledning i konkrete problemstillinger. Kontakt oss gjerne du også! Rett en gratis henvendelse til våre fageksperter her: infotjenester.no/fagsupport

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn

Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Opptjening av rett til ny arbeidsgiverperiode og ny rett til sykelønn Utskriftsdato: 21.12.2017 01:12:39 Status: Gjeldende Dato: 7.12.2016 Utgiver: KS Dokumenttype: Veileder Innholdsfortegnelse Opptjening

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Ot.prp. nr. 53 (1999-2000)

Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Tilråding fra Sosial- og helsedepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 Ot.prp. nr. 53 2 1

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver

Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Et år med sykmelding hva nå? Kursleder Anne Cathrine Strekerud Gjøs Juridisk rådgiver Hvordan skal arbeidsgiver forholde seg når ansatte mottar arbeidsavklaringspenger? Kundeforum SSØ Side 2 Året med sykmelding

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innst. O. nr. 95. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 ( ) ( )

Innst. O. nr. 95. Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 ( ) ( ) Innst. O. nr. 95 (1999-2000) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i folketrygdloven og ferieloven Ot.prp. nr. 53 (1999-2000) Til Odelstinget i: 1. INNLEDNING Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

Hva skjer etter ett år med sykefravær?

Hva skjer etter ett år med sykefravær? Hva skjer etter ett år med sykefravær? Denne veilederen er overført fra DSS til DFØ i 2016. Den er sist oppdatert oktober 2015 Innhold Innhold... 1 1. Ytelser når sykepengene opphører... 2 2. Arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune

Retningslinjer. for oppfølging av. sykemeldte. Beiarn kommune Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Beiarn kommune (Vedtatt av Beiarn kommunestyre 06.05.2015 ) 1.versjon Innhold 1 FORMÅL... 3 2 OMFANG... 3 3 ANSVARSFORHOLD... 3 3.1 Leders ansvar... 3 3.2 Arbeidstakers

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over 10 000 Ledende innen

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE 1 NORGE 1. SYKDOM Kompensasjon for deler av inntektstap fra folketrygden Lov om folketrygd

Detaljer

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde // Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde Innhold HÅNDBOK I HVORDAN SYKMELDE 5 MODELL FOR SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING 6 HVEM KAN SYKMELDE? 8 Habilitet 8 Utelukkelse

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet

Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått på nyåret mellom Østfold fylkeskommune og trygdeetaten. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon.

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtatt 1971, endret siste gang 2017* * Endringene trådte i kraft 1. januar 2018 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse

HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse HÅNDTERING AV SYKMELDTE fra tilretteleggingsplikt til oppsigelse Advokat Kari Bergeius Andersen kari@sbdl.no 2 Dagens spørsmål: Hvor langt går denne tilretteleggingsplikten, ut over å avholde dialogmøter

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring Datoene i eksemplene gjelder for perioden 2016-2017 (01.04.16-31.03.17), men illustrerer prinsipper som enkelt kan overføres til andre perioder. OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

Orientering. Pleiepenger 9-12

Orientering. Pleiepenger 9-12 Orientering Pleiepenger 912 Pleiepenger for pleie av nær pårørende Dersom du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger. Du kan få pleiepenger både når du gir pleie i hjemmet

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET /

11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / 11 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inlduderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 27 FEB2009 Deres ref.: 200806068-/GJS Vår ref 08/17937

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

Eksempler på fråværsføring

Eksempler på fråværsføring Eksempler på fråværsføring OVERSIKT OVER EKSEMPLENE: Eksempel 1 Sluttet i statistikkperioden Eksempel 2 Eksempel 3 Eksempel 4 Eksempel 5 Eksempel 6 Eksempel 7 Eksempel 8 Eksempel 9 Eksempel 10 Eksempel

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Arbeids- og sosialdepartementet Deres ref: Vår ref: LIER 2015/6038 Dato: 17.12.2015 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - forslag om ny pleiepengeordning Verdal formannskap behandlet

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Innledning. Til 1-1. Formål

Innledning. Til 1-1. Formål Utkast til merknader til de enkelte bestemmelsene i forskrift om fravær og permisjon ved opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Innledning Forskriften om fravær og permisjon ved

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde // Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde Innhold HÅNDBOK I HVORDAN SYKMELDE 5 modell for sykefraværsoppfølging 6 Hvem kan sykmelde? 8 Habilitet Honorar Utelukkelse

Detaljer

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning

Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Fraværsføring SAP - prosedyre og brukerveiledning Dok.id.: Versjon: 1 Prosedyre 1.1.2012 Godkjent av: HR-direktør Side 1 av 7 Formål og omfang Prosedyren regulerer fraværsføring i SAP. Fraværsføring beskrives

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde // Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde Innhold forord 5 modell for sykefraværsoppfølging 6 Hvem kan sykmelde? 8 Habilitet Honorar Utelukkelse fra å utstede

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver

Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver Dato: 9. januar 2009 Byrådsak 38/09 Byrådet Høringsuttalelse - Høring om arbeid og omsorg - Forslag til lovendringer med sikte på å bedre mulighetene til å kombinere arbeid med omsorgsoppgaver SANO SARK-03-200801218-121

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010

Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Unio-kommunes krav II Hovedtariffoppgjøret 2010 Krav II 15. april 2010 kl. 11.00 Unios KRAV NR.2, 15. APRIL KL. 11.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 1200, og opprettholder disse med følgende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018

estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 estudie.no Norges ledende e-læringsportal - presenterer: Sykefravær Skrevet av: Kjetil Sander Januar 2018 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Sykefravær...6 2.1 Definisjon av sykefravær og

Detaljer

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til

Gjelder fra: 01.09.2014. Godkjent av: <ikke styrt> Nedenfor følger en oversikt over regler og administrative rutiner knyttet til Dok.id.: 1.2.2.1.10.0 Feriefritid og ferieoppgjør Utgave: 0.06 Skrevet av: Bente A. Reinnøk/ Hanne Augustinussen Gjelder fra: 01.09.2014 Godkjent av: Dok.type: Informasjon Sidenr: 1 av 6 Nedenfor

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Fravær og ferieregistrering (i windows)

Fravær og ferieregistrering (i windows) Visma Enterprise HRM Versjon 2012.1 Fravær og ferieregistrering (i windows) Rutiner for Oppland fylkeskommune Sist oppdatert 06.02.2014 Innhold 1. Prinsipper for føring av fravær... 3 1.1 Sykefraværsstatistikk

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer