Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge"

Transkript

1 Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

2

3 Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte Hva betyr dette i praksis? Dette er aktivitetene Notater

4 Forord 4 Kjære medarbeider Vår virksomhet dreier seg i stor grad om mennesker. Det viktigste for oss er at våre medarbeidere kommer hjem fra jobb like friske og hele som da de reiste til jobb. Derfor er helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS)forankret i alle våre operasjoner. Et godt HMS-arbeid vil føre til gode forretningsmessige resultater og trygge arbeidsplasser. Dette vil igjen medføre motiverte, dyktige og pålitelige medarbeidere og ledere som vil være gode ambassadører og som vil representere selskapet på beste måte. Gode HMS holdninger hos våre ansatte er grunnlaget for at vi kan utføre arbeidet på en sikker måte. Det er derfor en selvfølge for oss og samtidig vår plikt som selskap å følge opp våre medarbeidere som blir syke. Det er også vår forventning til alle våre medarbeidere som blir syke at de medvirker aktivt og positivt til å komme tilbake i arbeid så raskt som mulig. Selskapet strekker seg langt i forhold til å tilrettelegge arbeidet for de som trenger det i kortere eller lengre preioder. Det forventes derfor at de som er syke medvirker til og er positivt innstillt på å bruke restarbeidsevne til annet arbeid i bedriften i enhver situasjon der dette er mulig. Prosessen med tilbakeføring til arbeid starter første dag en medarbeider er syk eller er sykmeldt. Det er av stor verdi at den som er syk og vedkommendes leder har tidlig kontakt med hverandre. Det betyr at du skal ringe din leder og gi beskjed om at du er syk og ikke kan komme på jobb.

5 God positiv dialog underveis er nøkkelen til at en kommer raskt tilbake til arbeid. Med god dialog og tett oppfølging vil en også tidlig få klarhet i hva som kan gjøres for å tilrettelegge for at den sykmeldte skal komme tilbake til jobb så raskt som mulig. Bedriften har innført helseforsikring for sine ansatte som et av flere tiltak for å redusere sykefravær. Helseforsikringen alene vil ikke medføre reduksjon av sykefraværet, men sammen med andre tiltak som iverksettes så forventes det at en skal kunne se en nedgang i sykefraværet i tiden som kommer. Denne informasjonsbrosjyren beskriver hva som er forventet av deg dersom du blir sykemeldt. Den forteller også hva bedriften, gjennom din leder, vil gjøre i en slik situasjon. Vi mener dette vil være til god hjelp og nytte i arbeidet med å komme raskest mulig tilbake i jobb etter sykmelding. Med hilsen Kjetil Bjørnson President & General Manager Platform Drilling & Engineering Rolf E. Haaland VP & Managing Director Oil Tools Kjetil Ericksen General Manager Wireline 5

6 Dette er forventet av deg dersom du blir syk Ansattes ansvar Plikt til, så snart som mulig og senest innen første fraværsdag, å gi melding til nærmeste leder om fravær fra arbeidet. Plikt til å medvirke til og delta aktivt for å komme tilbake i arbeid så fort som mulig selv om en er sykmeldt. Plikt til å gjøre det som er mulig for å kunne benytte restarbeidsevne. Sende inn nødvendig dokumentasjon i tråd med disse retningslinjene. Generelle regler Egenmelding skal kun benyttes ved egen sykdom. Egenmelding kan benyttes fra 1 til 8 dager. Er du syk utover 8 dager, må det foreligge sykemelding fra 9. dag. Du kan benytte inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av ett år. Det forventes at du benytter egenmeldinger når det er mest formålstjenlig for å kunne reise ut deler av på-perioden i stedet for å la seg sykmelde for 14 dager. Dager i friperiode regnes som sykmeldingsdager dersom du var syk i arbeidsperioden før eller etter friperiode. Dersom du var syk i forrige offshoreperiode, kan du ikke benytte deg av retten til egenmelding før du har vært i arbeid i 4 uker eller etter en hel offshore-tur. Signert fraværsskjema og dokumentasjon skal være bedriften i hende innen 14 dager fra første fraværsdag. Retten til lønn ved fravær vil falle bort dersom dokumentasjon ikke er mottatt. 6

7 Ved sykmeldinger skal egenerklæring (del D) alltid fylles ut og signeres. Manglende utfylt eller usignert egenerklæring fører til bortfall av refusjon fra NAV, og retten til lønn ved fravær bortfaller. Dersom fraværet skyldes arbeidsmiljøet, bør du ta opp problemet med nærmeste leder, verneombud eller bedriftshelsetjenesten. Dine plikter etter Folketrygdloven/Arbeidsmiljøloven Opplyse om egen funksjonsevne. Delta på nettverks/dialogmøter. Bidra til å utarbeide oppfølgingsplan senest innen 4 ukers sykefravær. 7

8 Hovedprosess oppfølging av sykemeldte 1-8 dager Egenmelding Bedrift Registrere sykefraværet Avklar varighet, funksjonsevne og om fravær er arbeidsrelatert 4 uker Sykemelding Få oversikt over helsetilstand (2 uker) Ha oversikt over mulige tilrettelegginger på arbeidsplassen 7 uker Sykemelding Evaluere oppfølgingsplan Finne nye muligheter som ikke tidligere er prøvd Start oppfølging så raskt som mulig Oppfølgingsplan 1 Dialogmøte 1 8 Ansatt Kontakte leder innen 1. dag Bidra til å avklare funksjonsevne, om fravær er arbeidsrelatert og fraværets lengde Bidra til utarbeidelse av oppfølgingsplan Informere om funksjonsevne Anslå varighet på fravær Bidra til å finne alternative oppgaver og mulighet for rask retur til jobb Plikter å delta på dialogmøte 1 Plikter å utføre oppgaver som helsen tilsier man kan klare Kan velge å ikke ha med lege Kan velge å ha med tillitsvalgt eller verneombud

9 9 uker Sykemelding 26 uker Sykemelding 12 mnd Sykemelding Dokumentere at regler er fulgt: Oppfølgingsplan Innhold i dialogmøte Grad av medvirkning Grad av involvering fra lege Behov for bistand fra NAV Arbeidsgiver har møteplikt: Evaluere oppfølgingsplan og tiltak som er gjort Finne nye løsninger og legge ny plan for tilbakeføring eller andre tiltak Oppfølging må fortsette til sykmeldte er tilbake i jobb eller arbeidsforholdet opphører Frist for info til NAV Dialogmøte 2 (NAV) Videre oppfølging vurderes Frisk Opphør Plikter å delta på dialogmøte 2 og evt. 3 Plikter å samarbeide for å finne løsninger Arbeidstaker og NAV må vurdere veien videre når retten til sykepenger opphører 9

10 Hva betyr dette i praksis? At du deltar aktivt og konstruktivt i samtaler der arbeidsgiver tar kontakt. At du medvirker til at det innen 4 uker lages en oppfølgingsplan for hvordan du raskest mulig kan komme tilbake i arbeid. Planen sendes til legen som har sykmeldt deg. At du bidrar til gjennomføring av dialogmøte 1 dersom det forventes at sykefraværet varer utover 7 uker. Du kan ha med deg legen som har sykemeldt deg i møtet. Bedriftslegen skal delta. Om du ikke er i arbeidsrelatert aktivitet innen 8 uker, bør du sørge for at legen din redegjør spesielt om det. Sykepengeutbetaling/lønn blir stanset dersom dette ikke skjer. Du bør selv redegjøre for din egen situasjon og egne forventninger til å komme tilbake i arbeid og være konstruktiv med forslag om mulig tilrettelegging. At du bidrar aktivt i alle oppfølgingssamtaler som avholdes for å finne løsninger for at du kan komme tilbake i arbeid. At du er innstilt på å gjøre annet passende eller tilrettelagt arbeid dersom det ikke er mulig å utføre de vanlige arbeidsoppgavene. Hovedregelen er at all restarbeidsevne skal bli benyttet. Det betyr at det forventes at du skal kunne bidra med å utføre arbeidsoppgaver andre steder i selskapet enn på din ordinære arbeidsplass. Manglende samarbeid eller inaktivitet blir varslet til NAV og vil føre til stopp av lønn/sykepenger. Det samme gjelder dersom du ikke bidrar til vurderinger av din egen funksjonsevne (restarbeidsevne). Om nødvendig har du ansvar for å søke ytelser (arbeidsavklaringspenger) fra NAV i god tid før sykelønnsperioden går ut (12 måneder). 10

11 Dette kan du forvente fra din leder dersom du blir syk Leders ansvar: Leder skal ivareta oppfølging i henhold til Archer sine prosedyrer og personalpolitikk. Leder skal tilrettelegge for at syke medarbeidere kan komme tilbake til arbeidet så fort som mulig. Leder skal gjøre det som er mulig for å holde deg informert om det som skjer på arbeidsplassen. Han eller hun skal passe på at du blir inviteret til relevante møter og sosiale tilstelninger. 11

12 Dette er aktivitetene Inntil 3 dagers fravær Leder tar kontakt med deg for å høre hvordan det står til, og for å vurdere om det er noe som kan gjøres for å hjelpe deg helt eller delvis tilbake i arbeid. Innen 2 ukers fravær Leder skal ha en oppfølgingssamtale med deg for å avklare om noe kan bli gjort på arbeidsplassen for at du skal komme tilbake til arbeid. Om du ikke kan komme tilbake til arbeid innen 2 uker avtales et møte for å utarbeide en oppfølgingsplan. Møtet kan gjennomføres på telefon dersom dette er mest praktisk. Innen 4 ukers fravær (senest) Leder skal i samarbeid med deg utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid. Oppfølgingsplanen skal sendes til legen som har utstedt sykmeldingen. Innen 7 ukers fravær (senest) Du blir innkalt til et nettverksmøte (dialogmøte 1). Bedriftslegen skal delta på møtet. Du kan ha med deg legen som har sykemeldt deg om du ønsker det, evt. også tillitsvalgt eller verneombud. Innen 8 ukers fravær Må legen din redegjøre for at du ikke kan være i arbeidsrelatert aktivitet. Om dette ikke skjer, kan det føre til stopp i sykepengeutbetalingen/lønn. 12

13 Etter 8 ukers fravær Skal det vurderes om det skal forlanges ny helseattest før første tur offshore etter friskmelding. Om det er medisinsk mulig å arbeide, men ikke mulig å tilrettelegge på arbeidsplassen, vil selskapet sende melding til NAV om det. Selskapet vil sende melding til NAV dersom det er medisinsk mulig å arbeide, men umulig å tilrettelegge for dette på arbeidsplassen. Du blir bedt om å redegjøre for din situasjon og egne forventninger til å komme tilbake i arbeid. Innen 9 uker etter første fraværsdag Leder skal sende revidert oppfølgingsplan pluss rapport etter dialogmøtet til NAV. Etter ca 10 ukers fravær Det skal være oppfølgingsmøter med 2 ukers intervall med fokus på tilbakeføring til arbeidet. Leder vil oppfordre deg til til å bidra til at det skal være mulig å tilrettelegge for annet arbeid, eventuelt tilrettelegge for gradert arbeid. Ved mer enn 24 ukers fravær Blir revidert oppfølgings-plan sendt til ditt lokale NAV-kontor. Etter 26 ukers fravær Kaller NAV inn til dialogmøte 2. Her er leder og ansatt pliktige til å møte, sammen med bedriftslege og behandlende lege. 13

14 14 Notater

15

16 archerwell.com Archer / HR-SLEMP-NOR / R01

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer