Manpower Personalhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manpower Personalhåndbok"

Transkript

1 Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015

2 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Flyttedag Vårt personvern En inkluderende arbeidsgiver Fravær og/eller sykdom side 10 Gi beskjed Din ansettelse i Manpower side 5 Egenmelding Taushetsplikt Arbeidsavtale Oppdragsbekreftelse Oppfølging Sykmelding Sykepenger og sykepengegrunnlag Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Avslutning av oppdrag før avtalt tid Oppsigelse og oppsigelsesfrist Medarbeidersamtale Oppfølging av sykefravær Lege/tannlege Svangerskapskontroll Pleie av pårørende Sluttattest Lønns- og arbeidsvilkår side 7 Foreldrepermisjon og foreldrepenger side 12 Arbeidstid Overtid Merarbeid Skift Foreldrepermisjon Foreldrepenger Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel Timeregistrering Uoverensstemmelser Reise og kostgodtgjørelse Forskuddstrekk Helse, miljø og sikkerhet (HMS) side 13 HMS -rutiner Rusmiddelpolicy Utbetaling av lønn Redusert skattetrekk den 9.desember Forsikringer side 14 Lønnsslipp Fødselsnummer/D-nummer Kontonummer Ferie Feriepenger Yrkesskade og yrkessykdom Offshoreforsikring Tjenestereiseforsikring Pensjon side 15 Lønn for offentlige høytidsdager Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) Lønn for bevegelige helligdager Andre dager i forbindelse med høytider Viktig for oss at du vet... side Velkommen til Manpower Velkommen til Manpower Manpower AS er et selskap i ManpowerGroup. Som utleid medarbeider i Manpower er du vår ambassadør ute hos våre oppdragsgivere. Hos oss får du frihet til å jobbe som det passer deg og din livssituasjon best. Du velger selv hvor mye og hvem du vil jobbe for. Denne arbeidsformen gir mange muligheter for læring og kompetanseheving. I denne personalhåndboken finner du informasjon om ditt ansettelsesforhold, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Vi er glad for å ha deg med på laget og ønsker deg lykke til i oppdrag! Sølvi Spilde Monsen Konserndirektør Manpower Manpower som arbeidsgiver Du er fast ansatt i Manpower for å utføre arbeid hos våre oppdragsgivere fra du har et aktivt oppdrag. I oppdraget skal du følge de retningslinjene som gjelder for oppdraget, på den enkelte arbeidsplass og de retningslinjene som gjelder for alle ansatte i Manpower. Din konsulent vil informere deg om hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt oppdrag. Våre verdier Manpower er en verdibasert organisasjon, og våre kjerneverdier Personlig, Kompetent og Innovativ er retningsgivende for alt vi gjør. Det forventes at du identifiserer deg med disse verdiene og etterlever dem. Les mer om våre verdier på vår hjemmeside. Våre etiske retningslinjer Alle som arbeider i Manpower har ansvar for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt. Vår virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, uavhengig av tittel eller stilling. Les mer om våre etiske retningslinjer på vår hjemmeside.

3 Velkommen til Manpower Vårt miljøarbeid Manpower tar miljøarbeid på alvor og har igangsatt flere tiltak som skal bidra til et bedre miljø og økt bevissthet hos våre medarbeidere. Vi er medlem av Grønt Punkt og er foreløpig Miljøtårnsertifisert i Oslo og Trondheim. Vårt personvern Som din arbeidsgiver har Manpower behov for en del opplysninger om deg. Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, ellers kun etter samtykke fra deg. Opplysningene kan bli formidlet til alle enheter i ManpowerGroup i Norge og globalt, samt til oppdragsgivere i Norge og utlandet. Alle ansatte i administrasjonen i ManpowerGroup har underskrevet en taushetserklæring. Brudd på taushetsplikten er straffbart. I følge personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert på deg i våre systemer. Ta kontakt med din konsulent i Manpower dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål rundt hvordan dine personopplysninger er behandlet. Du kan også sende en e-post til Les mer om vårt personvern og våre personvernombud på vår hjemmeside. En inkluderende arbeidsgiver (IA) Manpower har undertegnet avtale om Inkluderende Arbeidsliv (IA). Vår handlingsplan for IA sier at din konsulent i Manpower skal ha ekstra fokus på IA-arbeidet i oppfølgingen av sine medarbeidere. Ved utvelgelse og ansettelse fokuserer vi på kvalifikasjoner og egnethet - ikke på alder, kjønn, tro eller funksjonsevne. Vi jobber også kontinuerlig for lavere sykefravær og tilrettelegging av arbeidet for den enkelte medarbeider så langt det er mulig. Din ansettelse i Manpower Din ansettelse i Manpower Du er fast ansatt i Manpower for å utføre oppdragsbasert arbeid hos våre oppdragsgivere. Manpower er din arbeidsgiver; vi utbetaler lønn og feriepenger, innbetaler skattetrekk, arbeidsgiveravgift og til pensjonsordning. Taushetsplikt Som ansatt i Manpower kan du komme til å arbeide for flere oppdragsgivere og ha kontakt med mange personer. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din konsulent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. Arbeidsavtale Før ditt første oppdrag skal både du og Manpower signere en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen omtaler generelle bestemmelser om din ansettelse. Vi har oversatt vår arbeidsavtale til flere språk gi beskjed hvis du ønsker avtalen på et annet språk. Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse på epost. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, timelønn, overtidsbetingelser og feriepengesats. Oppfølging Vi følger deg jevnlig opp og gir tilbakemeldinger på utført arbeid. Det er også viktig at du gir oss tilbakemelding på om du er fornøyd med arbeidsoppgavene, om de er i samsvar med avtalen og om du ønsker nye utfordringer. Husk å oppdatere din CV på manpower.no når du har tilegnet deg nye kvalifikasjoner. Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Hvis oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, må oppdragsgiver kontakte oss. Vi snakker deretter med deg om eventuell forlengelse av oppdraget. Dersom oppdragsgiver ikke har behov for forlengelse, vil vi jobbe for å finne nye oppdrag til deg. Du står fritt til å akseptere eller takke nei til nye oppdrag eller forlengelser av oppdrag som tilbys. Avslutning av oppdrag før avtalt tid I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din konsulent i Manpower. For å kunne motta lønn for hele den avtalte oppdragsperioden, plikter du å godta passende arbeid hos annen oppdragsgiver i resten av oppdragsperioden. 4 5

4 Din ansettelse i Manpower Oppsigelse og oppsigelsesfrist Når du har akseptert et oppdrag, må du jobbe ut den tiden oppdraget varer. Ønsker du å avslutte arbeidsforholdet før oppdragets utløp, gjelder én måneds oppsigelsesfrist, regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted. Manpower kan avslutte arbeidsforholdet hvis det er saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse gjelder en måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart ved avskjed. Se for øvrig arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse. Medarbeidersamtale Når du har jobbet 750 timer de siste 12 månedene vil du få tilbud om en medarbeidersamtale i januar. Både du og din konsulent i Manpower kan ta initiativ til en samtale, men det er vårt ansvar at samtalen gjennomføres. I medarbeidersamtalen kan vi avstemme forventninger og krav fra begge sider. Sluttattest Dersom du slutter i Manpower har du krav på en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven/ Tjenestemannsloven. Likebehandlingsreglene innebærer at du som utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos oppdragsgiver. Det betyr at dine lønnsvilkår kan variere i ulike oppdrag og de bekreftes i dine oppdragsbekreftelser. Arbeidstid Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. Overtid Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Denne godtgjørelsen kommer frem av din oppdragsbekreftelse. Plikten til å utføre overtidsarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Lengden på overtidsarbeid skal i henhold til arbeidsmiljøloven ikke overstige: 10 timer i løpet av 7 dager 25 timer i løpet av 4 uker 200 timer i løpet av 52 uker Total arbeidstid inkludert overtid kan ikke overstige 13 timer pr. 24 timer. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales andre arbeidstids og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte. Du vil da være omfattet av disse reglene. Merarbeid Arbeider du deltid må du jobbe full arbeidsdag og full arbeidsuke (tilsvarende 100 % stilling) for å få overtidsgodtgjørelse. Arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor rammene av 100 % stilling, kalles merarbeid. Merarbeid betales med vanlig timelønn. Plikten til å utføre merarbeid følger av reglene i arbeidsmiljøloven. Skift Hvis du skal jobbe døgnkontinuerlig skift, helkontinuerlig skift eller turnusarbeid, vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt oppdrag. Timeregistrering Timeregistrering gjøres via vår hjemmeside Hvis du har spørsmål om timeregistrering eller andre lønnsrelaterte spørsmål, kan du kontakte oss på telefon eller på e-post: 6 7 Uoverensstemmelser Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen skal du ta dette opp med din konsulent i Manpower. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

5 Lønns- og arbeidsvilkår Reise- og kostgodtgjørelse Kontakt din konsulent med en gang du får vite at du skal på tjenestereise, slik at vi får sjekket at du har nødvendige forsikringer til reisen. Hvis du skal på tjenestereise, kan du få kostgodtgjørelse dekket etter nærmere avtale. Du finner reiseregningsskjema på Skjemaet må signeres av oppdragsgiver før det sendes til lønningskontoret. Forskuddstrekk Arbeidsgiver vil innhente dine skattedata elektronisk direkte fra skatteetaten (dette forutsetter at vi har mottatt og registrert ditt 11-sifrede fødselsnummer). Hvis du har tabelltrekk og Manpower er din biarbeidsgiver (hvor du forventer lavest utbetaling), så send oss beskjed om dette til eller Vi vil da benytte prosentsatsen på ditt skattekort. Benytter du frikort og har flere arbeidsgivere, må du selv bestemme hvor mye hver arbeidsgiver skal bruke av frikortet og dele opp frikortbeløpet etter det. Utbetaling av lønn Vi må ha timelisten din innen innleveringsfristen for at vi skal kunne utbetale lønn til avtalt tid. Hvis vi mottar timelisten etter fristen må du vente til neste lønningsdag før lønn utbetales. Normalt utbetaler vi lønn to ganger pr måned, men i enkelte oppdrag kan det avtales utbetaling av lønn én gang pr. måned. Du finner informasjon om lønningsdatoer med mer på Redusert skattetrekk 9. desember På lønnsutbetalingen den 9. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik: Timelisten for perioden (halv måned) utbetales uten skattetrekk. Timelisten for perioden (hel måned) utbetales med 1/2 skattetrekk. Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 9. desember. Lønnsslipp Lønnsslippen finner du på Fødselsnummer/D-nummer Manpower har ikke anledning til å utbetale lønn uten ditt fødselsnummer eller D-nummer. Kontonummer Første gang du leverer timeliste skal du registrere ditt kontonummer i eget felt på timelisten. Dersom du ønsker å endre kontonummeret, skriver du det inn på neste timeliste. 8 Ferie Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært (oftest midlertidig) ansatt hos oppdragsgiver. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, både med din konsulent i Manpower og oppdragsgiver. 9 Lønns- og arbeidsvilkår Feriepenger Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Ferielovens bestemmelser sier at man har krav på 21 feriedager pr. kalenderår og du har rett til feriepenger fra Manpower med 10,2 % av ditt feriepengegrunnlag. Er du i et oppdrag hvor oppdragsgiver har en høyere feriepengesats - på for eksempel 12 % (som tilsvarer 5 uker ferie) - er det denne feriepengesatsen som benyttes i akkurat dette oppdraget. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag og vil komme frem av din oppdragsbekreftelse. Feriepengene utbetales 9. juni. Du kan ta kontakt med Firstline på telefon eller på e-post: og be om å få utbetalt feriepenger tidligere, dersom du skal avvikle ferie før den 9. juni. Beløpets størrelse vil avhenge av feriens lengde. Resterende opptjente feriepenger blir utbetalt den 9. juni. Hvis du er over 60 år har du en forhøyet feriepengesats på 2,3 %. Vi er pålagt å foreta forskuddstrekk i de ekstra feriepengene som utbetales til arbeidstakere over 60 år. Den forhøyede feriepengesatsen utbetales 9. september. Dersom du slutter får du sluttoppgjør med opptjente feriepenger når du ber om det, og senest 9. juni året etter at du sluttet hos oss. Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. Lønn for bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) Det skal stå på din oppdragsbekreftelse om du får lønn for bevegelige helligdager. Andre dager i forbindelse med høytider (eks. onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften) Du får vanlig timelønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt. Fri ved andre religiøse høytider Dersom du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke har du rett til fri uten lønn to dager pr kalenderår i forbindelse med religiøse høytider i din religion. Du skal varsle din konsulent i Manpower senest 14 dager før fridagen(e). Første skoledag, planleggingsdager og barnehagetilvenning Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower. Flyttedag Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Manpower.

6 Fravær og/eller sykdom Fravær og/eller sykdom Gi beskjed Dersom du blir syk eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt tid på jobb, må du ringe din konsulent i Manpower på morgenen første fraværsdag. SMS og e-post godtas ikke, unntatt hvis du jobber kveld/natt. Hvis du ikke får tak i din konsulent, må du ringe til vårt sentralbord på , som setter deg over til riktig avdeling. Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Gjør du ikke dette kan retten til sykepenger falle bort. Eventuell sykmelding skal snarest leveres/sendes din konsulent, og senest innen 14 dager. Ved forlengelse av sykmeldingen må du gi din konsulent beskjed samme dag. Egenmelding Du må ha vært ansatt i to måneder før du kan benytte egenmelding. Disse to månedene kalles opptjeningstid. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket du starter ditt første oppdrag. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding. Dersom du fortsatt er syk utover egenmeldingsperioden, må vi ha sykmelding som gjelder senest fra og med første arbeidsdag etter egenmeldingsperiodens utløp, hvis ikke tapes retten til sykepenger - også for egenmeldingsdagene. Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes uten at du er syk, har Manpower anledning til å frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder. Sykmelding Du må ha vært ansatt i fire uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse fire ukene kalles opptjeningstid. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke sykmelding. Manpower betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så fremt du har krav på sykepenger. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har jobbet i Manpower. Fravær og/eller sykdom Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns sykdom, må du også ha rett til sykepenger ved egen sykdom og ha vært ansatt i fire uker. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Det er også viktig at du kontakter lege første fraværsdag som ikke kan dokumenteres med egenmelding. Egenmelding for barn og barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 sammenhengende kalenderdager. Oppfølging ved sykefravær Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Hvis du blir syk skal vi i fellesskap iverksette passende tilretteleggingstiltak. Ved sykefravær som antas å vare over en lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen utarbeide oppfølgingsplaner. Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Dersom ditt fravær skyldes forhold på arbeidsplassen ønsker vi beskjed om dette. Din rolle i Manpowers IA- arbeid er at du tar ansvar og sier fra til oss dersom forhold i oppdraget eller ved din helse tilsier at vi bør gjøre noe for å forhindre fremtidig sykefravær. Oppfølgingsaktiviteter: Innen 4 uker: I møtet skal vi sammen vurdere dagens arbeidssituasjon, muligheten for andre arbeidsoppgaver, tilrettelegging og hjelpemidler. Innen 7 uker: Her vil vi ta utgangspunkt i forrige oppfølgingsplan og se på tiltak som ble gjort eller avtalt tidligere, se på hvilke tiltak som har fungert og vurdere nye tiltak. Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg og din konsulent i Manpower til et dialogmøte. I forkant av dette møtet skal vi sammen oppdatere oppfølgingsplanen. Lege og tannlege Når du har jobbet 750 timer har du rett på lønn ved besøk hos lege/tannlege med inntil 7,5 timer pr. kalenderår. Reise til/fra lege/tannlege kan inkluderes i disse timene. Husk å gi beskjed om fraværet til din konsulent i Manpower i forkant. Svangerskapskontroll Er du gravid, har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll når slike undersøkelser ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden. 10 Sykepenger og sykepengegrunnlag Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til din konsulent i Manpower første fraværsdag, og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6 x G (G= grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du ujevnt blir ofte en lengre periode lagt til grunn for gjennomsnittsberegninger. 11 Pleie av pårørende Pleier du nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har du rett til permisjon i 60 dager. Pleiepenger innvilges og utbetales av NAV. Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder hvis du har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Det gjelder fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år.

7 Foreldrepermisjon og Foreldrepenger. Foreldrepermisjon og Foreldrepenger Foreldrepermisjon I forbindelse med fødsel og omsorg for barn har foreldrene rett på til sammen 49/59 uker * permisjon**, avhengig av om man velger 100 % eller 80 % dekningsgrad. De siste tre ukene før termin og de seks første ukene etter fødselen er som hovedregel forbeholdt mor. 14 uker** av stønadsperioden er forbeholdt far. Øvrige uker kan deles mellom mor og far etter gjeldende regler i folketrygdloven. (*Ved adopsjon gjelder 46/56 uker) (** Gjelder fødsler fra 1. juli 2013 eller senere) Foreldrepenger Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart kan ha rett til foreldrepenger. Pengene utbetales av NAV. Det utbetales foreldrepenger inntil 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel I forbindelse med fødsel har far rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå moren. Permisjonen skal tas i tilknytning til fødselen og permisjonen kan ikke deles opp. Det er ingen lovregler som gir far rett på lønn eller trygdeytelser under denne permisjonen Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Våre HMS -rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for deg. Med gode arbeidsforhold menes både de fysiske sidene ved arbeidsmiljøet og en arbeidsplass som gir mulighet for trivsel og vekst. Les mer om våre HMS-rutiner på Rusmiddelpolicy Manpower har nulltoleranse for bruk av rusmidler. Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk. Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Manpower har avtale med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk). Hensikten med vårt AKAN-arbeid er å forebygge rusmiddelproblemer blant ansatte, forhindre ulykker, sikre kvalitet og et godt arbeidsmiljø, samt hjelpe ansatte med rusmiddelproblemer på et tidligst mulig tidspunkt. I noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det følger av lov eller forskrift, gjelder en stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne om liv eller helse. Behovet for å kreve rusmiddeltesting kartlegges normalt før det inngås oppdragsavtaler, men det kan også bli krevd underveis i allerede avtalte oppdrag. Spørsmål om oppdragsgivers adgang til dette kan du i så fall ta opp med din konsulent i Manpower. Hvis du har behov for råd og veiledning, kan du henvende deg til din konsulent, som igjen kontakter vår AKAN-ansvarlig. Slike saker er underlagt taushetsplikt, og henvendelser medfører ingen registrering

8 Forsikringer Forsikringer Yrkesskade og yrkessykdom Som ansatt i Manpower er du yrkesskadeforsikret. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i oppdrag for oss. Forsikringen skal dekke skader og/eller sykdommer som du påføres: I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Dersom du får en skade på vei til eller fra jobb, eller i fritiden, er du ikke dekket av Manpowers forsikring. Erstatningsbeløpene følger av yrkesskadeforsikringsloven. Dersom du er uheldig og får en yrkesskade eller yrkessykdom, er det viktig at din konsulent i Manpower får beskjed snarest. Du skal sammen med din konsulent fylle ut yrkesskadeskjema, som sendes til ditt lokale NAV-kontor. NAV vurderer om skaden godkjennes som en yrkesskade/sykdom eller ikke. Etter at du har mottatt et brev fra NAV som bekrefter slik godkjenning, kan du søke refusjon av utgifter du har hatt til offentlig medisinsk behandling hos HELFO. Skader på klær, gjenstander o.l. refunderes ikke. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig hvor lenge du har jobbet i Manpower. Pensjon Pensjon Alle ansatte som har fylt 20 år, som jobber mer enn 20 % stilling og som er medlem av norsk folketrygd, blir meldt inn i Manpowers pensjonsordning i Storebrand. Det betyr at Manpower betaler inn et beløp til pensjonsordningen som tilsvarer 2 % av inntekten din mellom 1 G og 12 G (G = Grunnbeløpet i Folketrygden). Beløpet trekkes ikke fra lønnen din, men betales inn som et tillegg til lønn. Du blir meldt inn fra den første måneden du har levert inn timelister som viser at du har jobbet minst 20 % av en full måned. Du må ha vært innmeldt i ordningen i 12 måneder for å ha krav på å få fripolise. Du finner en oversikt over din pensjonskonto på Her kan du også velge å endre ønsket risikoprofil. Husk å gi beskjed til Storebrand dersom du flytter til en adresse i utlandet. Offshoreforsikring For deg som jobber offshore har vi tegnet en egen offshoreforsikring. Forsikringen dekker skader på kroppen eller død som følge av et ulykkestilfelle som inntreffer i offshore-sammenheng. Erstatningen gis ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen er inntil 40 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Dekningen er samordnet med yrkesskadeutbetalinger, slik at 40 G er den maksimale samlede utbetaling som kan finne sted ved ulykker. Tjenestereiseforsikring Du er omfattet av vår tjenestereiseforsikring såfremt du er medlem av norsk folketrygd og reisen ikke varer mer enn 45 dager. Forsikringen dekker reiser som utføres for oppdragsgiver i forbindelse med oppdrag. Belønningsreiser, kickoff, konkurranser og lignende er også dekket av forsikringen, forutsatt at dette ikke tas ut som ferie. I tillegg er naturlig fritid som følge av tjenestereise omfattet av forsikringen, men ferie som tas ut i løpet av en tjenestereise er ikke omfattet

9 Viktig for oss at du vet Viktig for oss at du vet Manpower er din arbeidsgiver. Ta opp dine spørsmål med oss og ikke med oppdragsgiver. Hvis du er forhindret fra å møte på jobb må du ringe din konsulent. SMS og e-post godtas ikke. Vi har inngått en arbeidsavtale som forplikter både deg og oss. Du har selv ansvar for å kjenne til innholdet i denne. Oppdragsgivers retningslinjer gjelder også for deg. Ved oppstart er det svært viktig at du sjekker oppdragsgivers retningslinjer for bruk av telefon, internett, e-post og sosiale medier. Timelister registreres og sendes til riktig tid for at du skal få lønn. Meld fra hvis du opplever kritikkverdige forhold. Vårt mål er at du skal lykkes i jobben! 16

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower Mai 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower

Helse, miljø og sikkerhet. HMS-håndbok. For utleide medarbeidere i Manpower Helse, miljø og sikkerhet HMS-håndbok For utleide medarbeidere i Manpower INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse: 1. POLICY, MÅLSETNING OG STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

HMS-håndbok for utleide medarbeidere

HMS-håndbok for utleide medarbeidere HMS-håndbok for utleide medarbeidere Versjon oktober 2014 Innholdsfortegnelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. POLICY, MÅLSETNING OG side 4 STRATEGI FOR HMS 1.1 Innledning 1.2 Policy for HMS 1.3 Målsetninger

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer