VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE"

Transkript

1 VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

2 Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende omsorg når pårørende har fri. Hvem er avlaster Mennesker som ønsker å støtte og hjelpe andre kan bli avlastere. Mange ønsker også å lære mer om mennesker, også om seg selv, og synes de gjør det gjennom å være avlaster. Krav til deg som vil være avlaster: Positiv menneskesyn Respektfull holdning til alle mennesker Interesse for arbeidet Personlig egnethet med tanke på holdninger, motivasjon, kommunikasjon og interesse Samarbeidsevne Det kreves ingen formell utdannelse for å være avlaster. Gode grunner til å bli avlaster: Du ønsker å være sammen med andre mennesker og samtidig gjøre noe positivt for andre Du ønsker en utfordring som kan gi deg noe, og som du kan ta med deg videre Du har tid og overskudd Du kjenner noen som trenger en avlasting Du trenger praksis/erfaring innen helse-og/eller sosialfag Du ønsker å tjene noen penger på si Et avlastnings-tilbud med mål for virksomheten, virker utfordrende både for avlaster og familien som trenger avlasting. Søknadsskjemaer kan fåes ved henvendelse til Tjenestetorvet eller pleie- og - omsorgsenhetene i Mandal kommune. Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 2

3 Kriterier for å få avlastning Avlastning er en tjeneste som er hjemlet i Lov om sosiale tjenester 4.3 j.fr. 4.2 b. I 4.3. heter det at de som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengige av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp etter 4.2 b. I 4.2.b heter det: De sosiale tjenestene skal omfatte: b) avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastning skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal forebygge utmatting hos omsorgsgiver. Avlasting skal gi pårørende nødvendig og regelmessig fritid og ferie. Avlastingsordningen er et kommunalt ansvar som administreres av den kommunen hvor brukerfamilien er bosatt. Målsetting og hensikt Målsetting for avlastningstilbudet er å gi foreldre/foresatte avlastning. Avlastningstilbudet må ta utgangspunkt i familien som trenger avlastning sine behov. Avlastning skal ikke dekke andre hjelpeordningers område, men kan være et tillegg til allerede eksisterende ordninger. Ved innvilgelse av avlasting legges det vekt på hvilket tilbud familien for øvrig har. Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 3

4 Taushetserklæringen Som avlaster i Mandal kommune har du taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens 13 a-f. Avlastere må derfor skrive under på taushetserklæring og være innforstått med innholdet i den. Hensikten med taushetsplikten er at du skal hindre at andre får adgang til opplysninger om folks sykdomsforhold eller andre personlige forhold, som du får vite i egenskap av å være avlaster. Brukere av helsetjenester har rett på vern. Taushetsplikten omfatter alle typer informasjon om pasient og pårørende, både forhold som du er blitt kjent med direkte og indirekte. For eksempel sykdomsforhold, familieforhold, økonomi og andre personlige opplysninger. Krav til taushetsplikt er hjemlet i forvaltningsloven og man kan straffes med fengsel og bøter for å bryte den. Brudd på taushetsplikten er også grunn til lovlig oppsigelse. Det er IKKE brudd på taushetsplikten å gi rapport om viktige forhold til soneleder. Du har IKKE lov å fortelle noe til andre som jobber andre steder, selv om de også har taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet som avlaster. Oppfølging og veiledning av avlaster Henvendelser og spørsmål kan rettes til soneleder. Avlastingstilbudet må ta utgangspunkt i barnets og familiens behov. Det er nødvendig at barnets nærpersoner (foreldre/foresatte, personalet i barnehagen og skole m.fl.) og avlaster har god kontakt slik at ordningen blir så helhetlig som mulig. Avlaster forplikter seg til å delta på eventuelle årlige undervisninger/kurs. Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 4

5 Tildelt timeantall Hver familie som får innvilget avlasting, får skriftlig vedtak der det står hvilket antall timer pr uke/mnd som er innvilget. Avlaster og familie bør avtale faste dager for ordningen. Denne avtalen er bindene for begge parter og eventuelle endringer må skje i samråd mellom partene. I utgangspunktet er det ikke tillatt å overføre timer fra en måned til en annen. Unntak er når årsaken skyldes sykdom hos avlaster eller barnet. I slike tilfeller må soneleder orienteres. Oppdragsavtale Ved oppstart av et avlastningforhold vil det bli skrevet en oppdragsavtale. Oppdragsavtalen inneholder: - Navn på avlaster - Navn på den som får avlastning - Hvor lenge avlastingsforholdet skal gjelde - Målsetting for avlastingsforholdet - Evt. oppgaver for avlaster - Hvem avlaster skal henvende seg til ved spørsmål og behov for veiledning - Godtgjørelse for oppdraget - Omfang (timeantall) for tjenesten I tillegg til oppdragsavtalen må også avlastere lever politiattest og egenerklæring ved tiltredelse i Mandal kommune. Avslutning av avlastingsforholdet Det er viktig å avslutte avlastingsforholdet på en hensiktsmessig og god måte. Det er derfor viktig at avslutningen forberedes i god tid. Det kan være flere grunner til at forholdet skal avsluttes. Eksempler på dette kan være: Avlastningstilbudet blir avsluttet p.g.a. endret behov hos familien En av partene ønsker å avslutte forholdet Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 5

6 Oppsigelse og avbrudd i oppdragsforholdet Oppsigelsestiden er 1 måned. Det sendes skriftlig oppsigelse til soneleder, og foreldre/foresatte informeres snarest mulig. Dersom du pga. eksamener, reiser, ferier etc. blir forhindret fra å gjennomføre avtalt kontakt over lengre tid, må dette meldes til familien og soneleder så tidlig som mulig. Blir barnet/avlaster syk, eller det inntrer forhold i barnets/avlasters familie som medfører avbrudd i oppdraget, opphører oppdraget og dermed godtgjøringen. Oppdragsforhold på inntil 14 dager kan etter avtale mellom familien og avlaster forskyves hvis behovet tilsier dette. Utbetaling av godtgjørelse og føring av timelister Det mest vanlige er helgeavlastning. Det som godtgjøres som oftest med 24 t pr. helg. Helgen regnes fra fredag kl. 17. til søndag. Kl. 17. Det gies ingen overtid- kvelds/natt- helligdags- eller lørdag/søndagstillegg. I spesielle situasjoner, hvor forhold medfører vekking og nattevåk, avtales evt. ekstra godtgjørelse med soneleder. Timelister føres fra 12. i den ene måneden til 11. i neste måned. De leveres senest den 12. hver måned til soneleder. Beskjeder skal ikke føres på timelister. Føring av timelister: Avlaster har ansvar for å fylle ut timelister (ferdige skjemaer) som må være fylt ut med: Avlasters navn, adresse og personnummer (11siffer) Barnets navn Sett kryss i rubrikk for avlasting Dato og timeantall for oppdraget Timeantallet summeres Foreldre/foresatte skal attestere på timelisten Avlaster påfører innleveringsdato og underskriver listen Ved innlevering av første timeliste må også skattekort leveres, samt oppgi bankkontonummer for overføring av godtgjørelsen. Godtgjørelsen utbetales etterskuddsvis den 12. hver måned. Av tekniske grunner gjennomføres utbetalingen gjennom kommunens vanlig lønnssystem. Du vil derfor få tilsendt samme type lønnsslipp som ansatte i kommunen, og med informasjon om hva utbetalingen omfatter. Det utbetales ikke feriegodtgjørelse for avlastere da avlastere ikke regnes som arbeidstakere i arbeidsrettslig forstand. Avlasting virksomheten faller utenfor Hovedtariffavtalens bestemmelser, og avlastere har dermed ikke rett til sykepenger de første 14 dagers fravær ved sykdom. Ved sykdom utover 14 dager henvises avlaster til trygdekontoret, som evt. kan utbetale sykepenger fra og med 15 sykedag på grunnlag av sykemelding. Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 6

7 Dekking av utgifter Hovedregelen er at familien dekker utgifter i forbindelse med avlastningsopphold. Familien skal hente/bringe til og fra avlastning. I spesielle tilfeller kan det avtales at avlaster henter og /eller bringe. Evt. dekning av transportutgifter under avlastingsopphold må avtales særskilt. Skader og erstatninger Avlaster plikter å legge forholdene til rette slik at skader på personer eller ting unngås så vidt mulig. Dersom barnet blir syk eller skadet og trenger uforutsett legebehandling, skal det straks gies informasjon om dette til foresatte og /eller soneleder. Det forutsettes av avlaster har tegnet vanlig forsikring for hjem og innbo. Materielle skader på personlige eiendeler dekkes normalt ikke av kommunens forsikringsavtale. Ved skader må erstatningsspørsmålet avklares med eget forsikringsselskap. Avlastere med oppdragsavtale med Mandal kommune, er dekket av kommunens lovpålagte yrkesskadeforsikring. Velkommen som avlaster MS / MG / BJ Rev. juni 09 7

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM STØTTEKONTAKT I MANDAL KOMMUNE Hva er en støttekontakt Støttekontakt er en person som over tid, gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskets

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE I RØMSKOG KOMMUNE Kvalitetsstandard Rømskog kommune vedtatt av kommunestyret 11.06.15 Innholdsfortegnelse 1 Kvalitetsstandard for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen

BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010. Fosterhjemsavtalen BARNE, LIKESTILLINGS OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET - 2010 Fosterhjemsavtalen Utarbeidet i samarbeid med Kommunenes Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Norsk Fosterhjemsforening Avtalen regulerer

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon Veileder Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Barneverntjenestens

Detaljer

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2)

Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Arbeidsreglement for Alta kommune (forslag til versjon 2) Alta kommune Fagområde Personal Tema Kvalitetssystem Arbeidsgiverpolitikk Virksomhet/ avdeling Alle Pers.håndbok kap.1 Utstedt av/ dato Lønns-

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 s 3 3.0 Søknad om tjenester s 4 4.0 Vurdering/tildeling

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg

Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg VEDTATT I KOMMUNESTYRET 27.01.15 Innhold Tjenestebeskrivelser i helse- og omsorg Frosta kommune... 5 Innledning... 5 Tjenester i helse- og omsorg i Frosta kommune...

Detaljer

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige.

Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. Fosterbarn er som alle andre barn. Forskjellige. INNHOLD Ikke alle barn kan bo hjemme 5 Hva er fosterhjem og hva gjør fosterforeldre? 7 Hvem kan bli fosterforeldre? 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk

Detaljer

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2

Innhold: Versjon 5 oktober 2010 2 Håndbok for lærebedrifter Lærling en lur investering Utgitt av Østfold fylkeskommune, Opplæringsavdelingen Besøksadresse: Oscar Pedersens vei 39, Sarpsborg Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg Telefon:

Detaljer