Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS"

Transkript

1 Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING og nyttige opplysninger knyttet til ditt arbeidsforhold hos oss. I tillegg beskriver håndboken dine rettigheter og plikter som medarbeider. Dersom det er noe du ikke finner svar på i denne håndboken, så ta kontakt med din kontaktperson. Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til oss og håper du vil trives. 1. Velkommen som medarbeider Som medarbeider i BRAGD ENGINEERING, jobber du gjerne på prosjekter, eller i engasjementer hos våre kunder. Du har også mulighet til å få fast ansettelse hos en av våre kunder. Du kan få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og bedrifter for å finne ut hva som passer best for deg. Du blir knyttet til en spennende og fleksibel leverandør av tekniske bemanningstjenester. Et av våre mål er å gi medarbeiderne våre den beste oppfølgingen. Det er viktig for oss at alle medarbeidere tas godt vare på, og at den enkeltes yrkeskarriere og personlige utvikling settes i fokus. Alle ansatte ved kontoret vil hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning. Våre tjenester skal tilfredsstille kundens krav og forventninger. Det er BRAGD ENGINEERINGS oppgave å spesifisere arbeidsoppdraget i samarbeid med kunden, samt å være informert om dine ønsker og kvalifikasjoner, slik at vi kan tilby deg interessante oppgaver. Vi håper du vil trives sammen med oss og gjøre en jobb du vil være stolt av. 2. Ansettelse og arbeidsavtale Ved alle arbeidsforhold er det Arbeidsmiljøloven (AML) som gjelder for begge parter. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket du påtar deg ditt første oppdrag. Arbeidsavtalen i underskrevet stand regulerer arbeidsforholdet når du er i oppdrag. Arbeidsavtalen skal signeres og returneres til BRAGD ENGINEERING før første lønnsutbetaling finner sted (husk skattekort!) Avtalen fastslår at BRAGD ENGINEERING er din arbeidsgiver. Avslutter oppdragsgiver oppdraget tidligere enn skriftlig bekreftet, har du og vi fortsatt gjensidige forpliktelser i oppsigelsestiden. Du er forpliktet til å utføre annet arbeid for en annen oppdragsgiver i den resterende tiden av oppdragsperioden. Hvis du i perioden takker nei til oppdrag, bortfaller vårt arbeidsgiveransvar og lønnsplikt. BRAGD ENGINEERING har ansvar for at du får lønn og feriepenger, og at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler. Du vil kun ha en arbeidsgiver, mens arbeidssted og arbeidsoppgaver vil kunne variere. 3. Oppdragsbekreftelsen For hvert oppdrag du tar, vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse med opplysninger om arbeidssted, arbeidets art, arbeidstid, oppdragets varighet og annen informasjon som er relevant for det spesifikke oppdraget.

2 Når du har akseptert å påta deg oppdraget, er du bundet til å arbeide den tiden oppdraget varer. Dersom oppdragsgiver har behov for hjelp utover avtalt oppdragperiode, kan du bli forespurt om du ønsker å forlenge oppdraget. 4. Prøvetiden For arbeidsforholdet generelt gjelder en avtalt prøvetid på inntil 6 måneder. I prøvetiden er den gjensidige oppsigelsestiden 14 dager regnet fra oppsigelsesdato, hvis ikke annet er avtalt. Om du har vært borte fra arbeid i prøvetiden, forbeholder Bragd Engineering seg retten til å forlenge prøvetiden tilsvarende lengden på fraværet. 5. Oppsigelsesfrist Arbeidsforholdet er midlertidig og begrenset til varigheten av det enkelte oppdrag. Når denne tid er utløpt opphører arbeidsforholdet uten forutgående oppsigelse. Etter prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på en måned, hvis ikke annet er avtalt. Etter gjennomført prøvetid løper oppsigelsestiden fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen foreligger. Oppsigelse skal skje skriftlig fra så vel BRAGD ENGINEERING som fra den ansattes side. Du kan ikke ta ansettelse hos oppdragsgiver før oppdraget er avsluttet. Som hovedregel skal du som medarbeider ha vært innleid i minst 6 måneder hos oss før du kan ta ansettelse hos vår kunde. 6. Lønn Som ansatt i BRAGD ENGINEERING lønnes du av oss. Vi avtaler timelønnen med deg i forkant av hvert oppdrag, og avtalt lønn i oppdragsbekreftelsen er gjeldende for den avtalte perioden. Lønnen avhenger av type jobb og kvalifikasjonskrav. Det betyr at lønnen kan variere fra oppdrag til oppdrag. Lønn utbetales etterskuddsvis den 15. hver måned, basert på innleverte og godkjente timeregistreringer for foregående måned. Faller utbetalingsdatoen på lørdag, søndag eller helligdager, så utbetales lønn siste arbeidsdag før den 15. Din lønnsslipp vil bli sendt til deg på e-post. 7. Utfylling av timelister Du har ansvar for at timelisten blir korrekt utfylt, og den må godkjennes/attesteres av oppdragsgiver. Er det uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen, tar du dette opp med BRAGD ENGINEERING og ikke oppdragsgiveren. For ordens skyld forfalsking ved timeregistrering, eller forsøk på dette, kan bli anmeldt. Timelisten skal sendes/registreres eller leveres oss første arbeidsdag etter endt måned. 8. Skattekort Det er ditt ansvar å levere inn skattekort. Husk å levere skattekortet ditt snarest og senest sammen med første timeliste. Hvis vi ikke mottar ditt skattekort i rett tid, så er vi etter gjeldende lover og regler pålagt å trekke deg 50 % skatt av brutto lønn.

3 9. Ordinær arbeidstid Med ordinær arbeidstid menes den arbeidstid som er vanlig hos den oppdragsgiver du arbeider for. Dersom oppdragsgiver praktiserer forkortet arbeidstid eller holder helt stengt enkelte dager (f.eks. onsdag før skjærtorsdag) har du krav på betaling for de timene du faktisk har arbeidet. Ordinær arbeidstid skal normalt ikke overstige 7,5 timer pr dag, eller 37,5 timer pr uke dersom ikke annet er avtalt. Vanligvis vil det si at du er til stede i 8 timer og tar en halvtimes lunsjpause. 10. Overtid Overtidsarbeid følger reglene i Arbeidsmiljøloven og skal være avtalt på forhånd med oppdragsgiver. Arbeidstid og overtid er regulert i arbeidsmiljøloven. All overtid skal avtales og godkjennes med oppdragsgiver på forhånd. Overtid betales etter 8 timers arbeidsdag eller 37,5 timers uke. For å få overtidsbetaling på hverdager, må du først arbeide full dag før overtidsbetaling trer i kraft. Det er nedfelt i lovverket at overtidsarbeid, sammen med den alminnelige arbeidstid, ikke må overstige en samlet arbeidstid på mer enn 14 timer på en dag. Overtidsarbeid må heller ikke overskride 10 timer i en enkelt uke og ikke mer enn 25 timer i 4 sammenhengende uker, eller 200 timer i kalenderåret. For enkelte stillinger gjelder spesielle overtidsregler. Dette avtales mellom BRAGD ENGINEERING og oppdragsgiver før oppdragets begynnelse. 11. Reise- og kostgodtgjørelse Utgifter og utlegg i forbindelse med reiser i jobb, vil bli refundert etter regning. Dersom du har hatt utgifter som skal refunderes, må dette påføres egne skjemaer for kostnadsrefusjon, og originale kvitteringer skal nummereres og festes på blanke A4 ark. 12. Tillegg Eventuelle krav om tillegg vil bli avtalt på forhånd, og beskrevet i oppdragsbekreftelsen. 13. Offentlige høytidsdager (1.og 17. mai) For å ha rett til lønn 1. og 17. mai må du ha vært i sammenhengende arbeid for oss i en periode på minst 30 dager, og du må være i arbeid siste dag før og første arbeidsdag etter den aktuelle dagen. I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på (faller høytidsdagen på en lørdag eller søndag får du ikke lønn for denne dagen). 14. Andre helligdager Når du har jobbet 750 timer siste 12 måneder, har du opparbeidet deg rett til lønn på følgende dager etter de samme reglene som for 1. og 17. mai. (se ovenfor): - 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Har bedriften forkortet arbeidstid eller stengt enkelte dager i forbindelse med høytids- /helligdager, betales kun for arbeidede timer.

4 Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager, bortsett fra eventuelt avtalt ferie i inntil 3 uker en gang i året, starter ny opptjeningstid. Opptjent rett til lønn for bevegelige helligdager tapes ikke. Ferie må avtales minst 14 dager før ferien skal tas og godkjennes av oppdragsgiver før ferie kan innvilges. For øvrig gjelder ferielovens bestemmelser. 15. Ferie/ Feriepenger Du står fritt til å ta så mange og så lange ferier mellom oppdrag som du måtte ønske, men ferie under oppdrag må avtales på forhånd. Feriepenger er regulert i Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Opptjente feriepenger utbetales som hovedregel 15. juni. Når du slutter hos oss utbetales opptjente feriepenger, ref. Ferieloven Dette gjelder ved sluttoppgjør, og ikke hvis du kun er i pause mellom to oppdrag. 16. Lønn under sykdom Retten til sykepenger oppstår første hele fraværsdag som skyldes arbeidsuførhet. Dette forutsetter at du melder fra om at du er syk. Når du er syk skal du gi beskjed til BRAGD ENGINEERING før kl første fraværsdag, og deretter også hver dag du er syk uten sykemelding. Husk også å kontakte lege samme dag, hvis sykefraværet ikke dokumenteres med egenmelding. Plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring. Dette fordi vi må gi beskjed til oppdragsgiver, og fordi vi eventuelt må sette inn en erstatter for deg. Sykemelding eller egenmelding leveres sammen med timelisten for gjeldende tidsrom. NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes, utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager. 17. Fravær med sykemelding Du må ha vært ansatt i 4 uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse 4 ukene er opptjeningstid. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, som ikke er lovlig avtalt ferie, må ny ventetid opparbeides før sykmelding kan benyttes. 18. Fravær med egenmelding Har du hatt oppdrag for oss sammenhengende i minst 8 uker, kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn. Blir du syk igjen før det har gått 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager hvor det ikke foreligger sykemelding fra lege. Retten er begrenset til 4 egenmeldinger i løpet av siste 12 måneders periode (ikke kalenderår). Ved eventuelle sykefravær ut over nevnte 4 fravær, kan arbeidsgiver kreve at sykemelding fra lege skal legges frem fra første fraværsdag. Egenmelding for barns sykdom kan benyttes for inntil 3 fraværsdager om gangen. 19. Barns sykdom, omsorgspenger - fravær med egenmelding Den enkelte arbeidstaker ytes omsorgspenger i inntil 10 dager pr. kalenderår ved barns sykdom (20 dager hvis du er alene om omsorgen) til og med det året barnet fyller 12 år. Har du omsorg for mer enn to barn, ytes omsorgspenger for inntil 15 dager pr. kalenderår (30 om du er alene om omsorgen).

5 20. Opptjeningstid For både egen og barns sykdom starter ny opptjeningstid hvis du er ute av arbeid i mer enn 14 dager, bortsett fra avtalt ferie inntil 3 uker en gang i året. For egen sykdom med egenmelding er opptjeningstiden 2 måneders ansettelse. For omsorgspenger syke barn og sykemelding fra lege, er opptjeningstiden 4 uker. 21. Fødselspenger Lov om Folketrygd sier at kvinner som har arbeidet i minst 6 av de siste 10 månedene før en fødsel, har krav på fødselspenger fra trygdekontoret i en bestemt periode. Ta kontakt med trygdekontoret for mer opplysninger om dette. 22. Velferdspermisjon Dersom du har behov for velferdspermisjon, må du varsle oss umiddelbart. Dersom du har arbeidet 750 timer siste 12 måneder kan du få velferdspermisjon med lønn ved følgende forhold: - Permisjon i 1 dag ved dødsfall og for deltakelse i begravelse/bisettelse når det gjelder den nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn) - Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av spesialist (tannlege eller legespesialist) etter henvisning fra lege. Ordningen er begrenset til 3 timer pr. gang inntil totalt 9 timer i løpet av 12 måneders ansettelse. Dette gjelder bare dersom det er umulig å få time utenfor arbeidstiden. Husk at kopi av kvittering/henvisning til spesialist må vedlegges timelisten. 23. Helse miljø og sikkerhet BRAGD Engineering interne HMS rutiner skal sikre gode arbeidsforhold for våre medarbeidere. Dette gjelder både de fysiske forholdene, samt et godt miljø knyttet til trivsel på arbeidsplassen. Verneombudet ivaretar arbeidstakers interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du i ditt arbeidsforhold skulle oppleve at HMS kravene ikke overholdes på ditt arbeidssted, så tar du dette opp med din kontaktperson hos oppdragsgiver. Det er oppdragsgiver som har arbeids- og instruksjonsrett, og som også skal påse at HMS kravene på arbeidsstedet følges. Du kan også kontakte din kontaktperson i BRAGD ENGINEERING AS, hvis dette medfører risiko i forbindelse med din utførelse av arbeidet. Er du i tvil, kontakt oss. 24. Yrkesskadeforsikring Som ansatt i BRAGD ENGINEERING er du forsikret i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Dersom du skulle være utsatt for skade eller sykdom i forbindelse med arbeidet er det viktig at du snarest mulig melder fra til din kontaktperson i BRAGD ENGINEERING. 25. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar Arbeidsgiver betaler til pensjonsordningen fra og med Som lovfastsatt betaler BRAGD ENGINEERING 2 % av all inntekt mellom 1 og 12G. i en innskuddsordning, evt. tilsvarende i ytelsesbasert ordning. Ved inntekt på 3G, skal det således innbetales pensjonsinnskudd på minimum 2 % av 2G (inntekt fra 1G til 3G). Det innbetales ikke pensjonsinnskudd på inntekt over 12G.

6 Arbeidstakere som fyller vilkårene for OTP, skal som utgangspunkt tas opp i tjenestepensjonsordningen fra første arbeidsdag i bedriften. Unntak vil kunne være knyttet til inn- og utmelding av midlertidig ansatte hvor det for eksempel er usikkerhet om både stillingsbrøk og lønn på ansettelsestidspunktet. Dersom arbeidstaker slutter før 12 måneder vil vedkommende imidlertid ikke ha krav på opptjent pensjonskapital. Opptjent pensjonskapital vil da overføres til bedriftens innskudd-/premiereserve. Arbeidsgiver har det økonomiske ansvaret for utgifter til administrasjon av pensjonsordningen. 26. Benytt mulighetene Gjennom arbeidsoppdrag i forskjellige bedrifter og i ulike miljøer får du hele tiden nye oppgaver og utfordringer som setter dine evner og ferdigheter på prøve. Slik variert erfaring gir deg verdifull kompetanse, og styrker dine fremtidige muligheter i det øvrige arbeidsmarkedet. Sammen med din kontaktperson i BRAGD ENGINEERING har du mulighet til å planlegge faglig utvikling og oppgradere dine kunnskaper. Ta kontakt og undersøk mulighetene! 27. Din kontaktperson i BRAGD ENGINEERING Oppstår det problemer av noe slag på arbeidsplassen kontakt din kontaktperson i BRAGD ENGINEERING. Ikke ta opp vanskelige saker med oppdragsgiver på egen hånd, enten det er spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller arbeidsforhold i sin alminnelighet. 28. Taushetsplikt Alle våre medarbeidere er til enhver tid pålagt taushetsplikt om alle forretningsforhold hos oss og hos våre kunder. Dette undertegner du på i arbeidsavtalen. Vi gleder oss til å ha deg med på laget! Velkommen til BRAGD ENGINEERING! DU er vårt ansikt ut mot kunden. BRAGD ENGINEERING er mennesker som skaper utvikling! Vi håper du vil trives. Med hilsen Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte 2008 2010 Ettertrykk forbudt 2008 2010 Regnskapskontorer

Detaljer

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 24 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 Regnskapskontorer OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for

Tariffavtale for 2014-2016. mellom. Den norske veterinærforening (DNV) NHO/NHO Mat og Landbruk. lønns- og arbeidsvilkår. for 522 Tariffavtale for 2014-2016 mellom Den norske veterinærforening (DNV) og NHO/NHO Mat og Landbruk om lønns- og arbeidsvilkår for veterinærer ansatt i dyreklinikker 1 Del I: Hovedavtale (NHO-NITO) Del

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer