PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2 Våre etiske retningslinjer 1.3 Vårt personvern 1.4 Rusmiddelpolicy BEVEGELIGE HELLIGDAGER 4.1 Ferie 4.2 Lønn for offentlige høytidsdager 4.3 Lønn for bevegelige helligdager 4.4 Andre dager i forbindelse med høytider 4.5 Fri ved religiøse høytider 2. DIN ANSETTELSE side 5 I WORKSHOP 2.1 Workshop er din arbeidsgiver 2.2 Taushetsplikt 5. FRAVÆR OG/ ELLER SYKDOM side Arbeidsavtale 2.4 Oppdragsbekreftelse 2.5 HMS 2.6 Oppfølging 2.7 Varsling 2.8 Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag 2.9 Avslutning av oppdrag før avtalt tid 2.10 Prøvetid 2.11 Oppsigelse og oppsigelsesfrist 2.12 Sluttattest 5.1 Gi beskjed 5.2 Egenmelding 5.3 Sykmelding 5.4 Sykepenger og sykepengegrunnlag 5.5 Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom 5.6 Oppfølging av sykefravær 5.7 Lege og tannlege 5.8 Pleie av pårørende 5.9 Velferdspermisjoner 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR side Tariffavtale 3.2 Lønn 3.3 Utbetaling av lønn 3.4 Feriepenger 3.5 Lønnsslipp 3.6 Arbeidstid 3.7 Overtid 3.8 Skift 3.9 Timeregistrering 3.10 Reise og kostgodtgjørelse 3.11 Skattekort/frikort 6. FORELDREPERMISJON OG side 13 FORELDREPENGER 6.1 Foreldrepermisjon 6.2 Foreldrepenger 6.3 Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel 7. FORSIKRINGER OG PENSJON side Yrkesskadeforsikring 7.2 Pensjon 2

3 Velkommen til Workshop Bemanning & Kompetanse AS VELKOMMEN TIL WORKSHOP BEMANNING & KOMPETANSE AS Rolf Bjerved Administrerende direktør Workshop Bemanning og Kompetanse AS Workshop Bemanning & Kompetanse AS er et selskap i ManpowerGroup. Som utleid medarbeider i Workshop er du vår ambassadør ute hos våre oppdragsgivere. Hos oss får du frihet til å jobbe som det passer deg og din livssituasjon best. Du velger selv hvor mye og hvem du vil jobbe for. Denne arbeidsformen gir mange muligheter for læring og kompetanseheving. I denne personalhåndboken finner du informasjon om ditt ansettelsesforhold, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Vi er glad for å ha deg med på laget og ønsker deg lykke til i oppdrag! 3

4 Workshop som arbeidsgiver WORKSHOP SOM ARBEIDSGIVER 1.1 Våre verdier Workshop er en del av ManpowerGroup. ManpowerGroup er en verdibasert organisasjon, og våre kjerneverdier Personlig, Kompetent og Innovativ er retningsgivende for alt vi gjør. Det forventes at du identifiserer deg med verdiene og etterlever dem. Les mer om våre verdier på Manpowers hjemmeside, 1.2 Våre etiske retningslinjer Alle som arbeider i Workshop har et ansvar for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt. Vår virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, uavhengig av tittel eller stilling. Les mer om våre etiske retningslinjer på Workshops hjemmeside, 1.3 Vårt personvern Som din arbeidsgiver har Workshop behov for en del opplysninger om deg. Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, ellers kun etter samtykke fra deg. Opplysningene kan bli formidlet til alle enheter i ManpowerGroup i Norge og globalt, samt til oppdragsgivere i Norge og i utlandet. I følge personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert på deg i våre systemer. Ta kontakt med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål rundt hvordan dine personopplysninger er behandlet. 1.4 Rusmiddelpolicy Workshop har nulltoleranse for bruk av rusmidler. Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk. Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. I noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det følger av lov eller forskrift, gjelder en stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse. Behovet for å kreve rustesting kartlegges normalt før det inngås oppdragsavtaler, men det kan også bli krevd underveis i allerede avtalte oppdrag. Spørsmål om oppdragsgivers adgang til dette kan du i så fall ta opp med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. 4

5 Din ansettelse i Workshop DIN ANSETTELSE I WORKSHOP 2.1 Workshop er din arbeidsgiver Du er fast ansatt i Workshop for å utføre oppdragsbasert arbeid hos våre oppdragsgivere. Workshop utbetaler lønn og feriepenger, innbetaler skattetrekk, arbeidsgiveravgift og til pensjonsordning. Din bemanningsansvarlige konsulent vil informere deg om hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt oppdrag. 2.2 Taushetsplikt Som ansatt i Workshop kan du komme til å arbeide for flere oppdragsgivere og ha kontakt med mange personer. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din konsulent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. 2.3 Arbeidsavtale Før ditt første oppdrag skal både du og Workshop signere en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen omtaler generelle bestemmelser om din ansettelse. 2.4 Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse på epost. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, lønn og overtidsbetingelser og feriepengesats. 2.5 HMS Som medarbeider for Workshop plikter du å gjennomføre pålagt HMS opplæring. Vi har, etter avtale med NCC, fått tilgang til deres nettbaserte HMS kurs som alle våre medarbeidere må gjennomføre, se link på våre hjemmesider, Du som medarbeider plikter også å følge innleierens reglement og instrukser og arbeide under innleierens ledelse og kontroll. Brudd på reglementet kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Er du medarbeider med utenlandsk bakgrunn i Workshop tilbyr vi gratis språkopplæring tilpasset hverdagen på byggeplass, med fokus på HMS. Dette gir bedre sikkerhet, økt effektivitet på byggeplassen og hjelper medarbeideren til å bli bedre integrert i det norske samfunnet. Les mer om våre HMS-rutiner i HMS-håndboken på 5

6 Din ansettelse i Workshop 2.6 Oppfølging Vi følger deg jevnlig opp og gir tilbakemeldinger på utført arbeid. Det er også viktig at du gir oss tilbakemelding på om du er fornøyd med arbeidsoppgavene, om de er i samsvar med avtalen og om du ønsker nye utfordringer. 2.7 Varsling Dersom du skulle oppleve noe som du mener ikke er i henhold til lover, regler, ManpowerGroups verdigrunnlag eller bare opplever noe som du vil si fra om, setter vi stor pris på det. Nedenfor finner du ManpowerGroups holdning til varsling og hvordan du kan gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling er positivt både for bedriften og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Forhold som skal varsles er eksempelvis brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Det er også din plikt å varsle om kritikkverdige forhold. Som utgangspunkt ønsker vi at det varsles til bemanningsansvarlig konsulent. Alternativt kan vårt verneombud varsles. Dersom du ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres du til å informere administrerende direktør. Ekstern varsling Den enkelte har alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker. ManpowerGroup globalt har avtale med en tredjepart som håndterer våre varslinger ManpowerGroups Ethics Hotline. https://manpowergroupethics.alertline.com/gcs/welcome I Norge kan ansatte varsle Arbeidstilsynet om forhold en mener er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde varslerens navn hemmelig. 2.8 Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Hvis oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, må oppdragsgiver kontakte oss. Vi snakker deretter med deg om eventuell forlengelse av oppdraget. Dersom oppdragsgiver ikke har behov for forlengelse, vil vi jobbe for å finne nye oppdrag til deg. Du står fritt til å akseptere eller takke nei til nye oppdrag eller forlengelser av oppdrag som tilbys. 2.9 Avslutning av oppdrag før avtalt tid I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. For å kunne motta lønn for hele den avtalte oppdragsperioden, plikter du å godta passende arbeid hos annen oppdragsgiver i resten av oppdragsperioden. 6

7 Din ansettelse i Workshop 2.10 Prøvetid Hvis ikke annet er avtalt, er den gjensidige oppsigelsestiden fjorten dager i prøvetiden regnet fra oppsigelsen ble gitt. Hvis arbeidstaker har vært fraværende i prøvetiden, og fraværet ikke skyldes bedriften, kan prøvetiden forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Etter prøvetiden har begge parter gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jfr. for øvrig Arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse Oppsigelse og oppsigelsesfrist Når du har akseptert et oppdrag, må du jobbe ut den tiden oppdraget varer. Ønsker du å avslutte arbeidsforholdet før oppdragets utløp, skal du levere skriftlig oppsigelse. Når du har vært ansatt under 6 måneder er oppsigelsestiden 14 dager fra Workshop mottar din oppsigelse. Når du har vært i ansatt over 6 måneder er oppsigelsestiden 1 måned, regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted. Workshop kan avslutte arbeidsforholdet hvis det er saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse gjelder en måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart ved avskjed. Se for øvrig arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse Sluttattest Dersom du slutter i Workshop har du krav på en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. 7

8 Lønns- og arbeidsvilkår LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven/ Tjenestemannsloven. Det betyr at du som utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos oppdragsgiver. Dine lønns og arbeidsvilkår kan variere i ulike oppdrag. 3.1 Tariffavtale I Workshop avd. Oslo er du tilknyttet tariffavtalen Fellesoverenskomsten for Byggfag. 3.2 Lønn Din avtalte lønn står i oppdragsbekreftelsen. 3.3 Utbetaling av lønn Vi utbetaler lønn hver 14.dag, den 15. og den siste dagen i hver måned. 3.4 Feriepenger Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag og vil komme frem av din oppdragsbekreftelse. Feriepengene utbetales 15.juni. Dersom du slutter får du sluttoppgjør med opptjente feriepenger når du ber om det, og senest 15. juni året etter at du sluttet hos oss. 3.5 Lønnsslipp Din lønnsslipp sendes til deg pr epost/post. 3.6 Arbeidstid Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. 3.7 Overtid Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Avvik fra dette gjelder kun for arbeidstakere i ledende stilling og arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, ref. AML 10-2 første, andre og fjerde ledd. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales andre arbeidstids og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte enn hovedreglene i Arbeidsmiljøloven. Du vil da være omfattet av disse reglene. 8

9 Lønns- og arbeidsvilkår 3.8 Skift Hvis du skal jobbe skift vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt oppdrag 3.9 Timeregistrering Timelisten danner grunnlag for beregninger av din lønn og må sendes Workshop pr. fax eller pr. mail innen følgende frister: Timeliste for perioden hver måned, leveres inn den 16. hver mnd. Timeliste for perioden /31. hver måned., leveres inn den 1. hver mnd. Timelister som ikke er levert innen fristen, blir ikke behandlet og lønn ikke utbetalt før neste lønnskjøring. Fravær skal markeres med for eksempel sykmelding eller egenmelding. Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen skal du ta dette opp med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet Reise- og kostgodtgjørelse Dine eventuelle betingelser for reise-og kostgodtgjørelse står i oppdragsbekreftelsen Skattekort Skattetrekk foretas av oss i henhold til skattekort. Skattekortopplysningen innhentes nå elektronisk og du trenger ikke levere dette til oss. Det vil bli trukket 50 % i skatt hvis skattekortopplysninger ikke er tilgjengelige. Frikort Hvis du har bestilt frikort hos Skatteetaten, henter arbeidsgiver dette elektronisk. Det vil bli trukket 50 % i skatt hvis skattekortopplysninger ikke er tilgjengelige. Redusert skattetrekk 15. desember På lønnsutbetalingen den 15. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik: Timelisten for perioden (halv måned) utbetales uten skattetrekk. Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 15. desember. 9

10 Ferie, offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager FERIE, OFFENTLIGE HØYTIDSDAGER OG BEVEGELIGE HELLIGDAGER 4.1 Ferie Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært (oftest midlertidig) ansatt hos oppdragsgiver. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, både med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop og oppdragsgiver. 4.2 Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. 4.3 Lønn for bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 1 og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) Det skal stå på din oppdragsbekreftelse om du får lønn for bevegelige helligdager. 4.4 Andre dager i forbindelse med høytider (eks. onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften) Du får vanlig timelønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt. 4.5 Fri ved religiøse høytider Dersom du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har du rett til fri uten lønn i to dager pr. kalenderår i forbindelse med religiøse høytider i din religion. Du skal varsle din bemanningsansvarlige konsulent senest 14 dager før fridagen(e). 10

11 Fravær og/eller sykdom FRAVÆR OG/ELLER SYKDOM 5.1 Gi beskjed Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt tid på jobb, må du ringe din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop og din arbeidsleder ute på byggeplass. SMS og e-post godtas ikke. Beskjed skal gis senest kl samme dag som du uteblir fra jobb. Får du ikke tak i din personalkonsulent må du ringe Workshop sentralbord, tlf Våre åpningstider her er: mandag - fredag fra kl Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Dersom du ikke melder fra om sykefravær, kan du miste retten til hele eller deler av dine sykepenger. 5.2 Egenmelding Du må ha jobbet i to måneder sammenhengende før du kan benytte egenmelding. Din bemanningsansvarlige konsulent vil sende deg egenmeldingsskjema. Du kan sende skjemaet på mail til: eller faks Vi må ha mottatt ditt egenmeldingsskjema innen leveringsfristen på timelister for at sykelønn skal kunne utbetales for den gjeldende periode. Det er en forutsetning at du har gitt beskjed om fraværet for at du skal ha krav på betaling for sykedager. Ved sykefravær over 3 dager må du levere sykmelding fra lege. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding. Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes uten at du er syk, har Workshop anledning til å frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder 5.3 Sykmelding Du må ha jobbet i fire uker sammenhengende før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må du jobbe i fire uker før du igjen kan bruke sykmelding. Workshop betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så fremt du har krav på sykepenger. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har jobbet i Workshop. 11

12 Fravær og/eller sykdom 5.4 Sykepenger og sykepengegrunnlag Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop første fraværsdag, og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6 X G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du «ujevnt» blir ofte en lengre periode lagt til grunn for gjennomsnittsberegninger. 5.5 Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns sykdom, gjelder samme opptjeningstid som for egen sykdom med legeerklæring. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Egenmelding for barn og barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 sammenhengende kalenderdager og inntil 10 dager pr. kalenderår for ett barn, og inntil 15 dager pr. kalenderår dersom du har mer enn 2 barn. 5.6 Oppfølging ved sykefravær Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Ved sykefravær som antas å vare over en lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen utarbeide oppfølgingsplaner. Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Dersom ditt fravær skyldes forhold på arbeidsplassen ønsker vi beskjed om dette. Din rolle i Workshops sykefraværsarbeid er at du tar ansvar og sier fra til oss dersom forhold i oppdraget eller ved din helse tilsier at vi bør gjøre noe for å forhindre fremtidig sykefravær. Oppfølgingsaktiviteter: Innen 4 uker: I møtet skal vi sammen vurdere dagens arbeidssituasjon, muligheten for andre arbeidsoppgaver, tilrettelegging og hjelpemidler. Innen 7 uker: Her vil vi ta utgangspunkt i forrige oppfølgingsplan og se på tiltak som ble gjort eller avtalt tidligere, se på hvilke tiltak som har fungert og vurdere nye tiltak. Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg, din fastlege og representant fra Workshop til et dialogmøte. I forkant av dette møtet skal vi sammen oppdatere oppfølgingsplanen. 5.7 Lege og tannlege Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Workshop. 12

13 Foreldrepermisjon og foreldrepenger 5.8 Pleie av pårørende Pleier du nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har du rett til permisjon i 60 dager. Pleiepenger innvilges og utbetales av NAV. Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder hvis du har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Det gjelder fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år. 5.9 Velferdspermisjoner Du kan søke om å få innvilget ulønnet velferdspermisjon på inntil en arbeidsdag hvis dette er avklart med oppdragsgiver. Dette gjelder for: begravelse i nær familie (mor, far, søsken, barn, ektefelle/samboer, besteforeldre) første skoledag for egne barn innkjøring i barnehage for egne barn flyttedag (egen flytting) Søknaden må være skriftlig og spesifisert og leveres til din personalansvarlige i Workshop så fort som mulig. FORELDREPERMISJON OG FORELDREPENGER 6.1 Foreldrepermisjon I forbindelse med fødsel og omsorg for barn har foreldrene rett på til sammen 49/59 uker * permisjon, avhengig av om man velger 100 % eller 80 % dekningsgrad. Fra 1. juli 2014** er både mødrekvoten og fedrekvoten på 10 uker. De siste tre ukene før termin og de seks første ukene etter fødselen er som hovedregel forbeholdt mor. Øvrige uker kan deles mellom mor og far etter gjeldende regler i folketrygdloven. (*Ved adopsjon gjelder 46/56 uker) (** Gjelder fødsler fra 1. juli 2014 eller senere) 6.2 Foreldrepenger Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart kan ha rett til foreldrepenger. Pengene utbetales av NAV. Det utbetales foreldrepenger inntil 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 6.3 Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel I forbindelse med fødsel har far rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå moren. Permisjonen skal tas i tilknytning til fødselen og permisjonen kan ikke deles opp. Det er ingen lovregler som gir far rett på lønn eller trygdeytelser under denne permisjonen. 13

14 Forsikringer og pensjon FORSIKRINGER OG PENSJON 7.1 Yrkesskadeforsikring Som ansatt i Workshop er du yrkesskadeforsikret. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i oppdrag for oss. Forsikringen skal dekke skader og/eller sykdommer som du påføres: I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Dersom du får en skade på vei til eller fra jobb, eller i fritiden, er du ikke dekket av Workshops forsikring. Erstatningsbeløpene følger av yrkesskadeforsikringsloven. 7.2 Pensjon Workshop har inngått avtale om innskuddspensjon med DNB for de som oppfyller vilkårene for medlemskap. Alle ansatte som har fylt 20 år, som jobber mer enn 20% stilling og som er medlem av norsk folketrygd blir meldt inn i Workshops pensjonsordning i DNB. Det betyr at Workshop betaler inn et beløp til pensjonsordningen som tilsvarer 2 % av inntekt mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Beløpet trekkes ikke fra lønnen din, men betales inn som et tillegg til lønn. Du må ha vært innmeldt i ordningen i 12 måneder for å ha krav på fripolise. 14

15 Kontaktinformasjon Workshop Bemanning & Kompetanse AS Østensjøveien 43, 0667 Oslo Mail: Telefon: Fax: workshop.no Versjon juni 2015

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

HMS / 4 / / OTP

HMS / 4 / / OTP Innholdsfortegnelse 1 Velkommen til Bergen Bemanning AS 1 Hvem er Bergen Bemanning AS 1 Kvalitetssikring 2 HMS 2 Ansettelse 3 Lønn 3 Arbeidstid / Overtid 4 Sykelønn / Fravær 5 Ferie og Feriepenger 5 Helligdager/

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok

Velkommen til ManpowerGroup Solutions. ManpowerGroup Solutions. Personalhåndbok Velkommen til ManpowerGroup Solutions ManpowerGroup Solutions Personalhåndbok Februar 2016 Velkommen til ManpowerGroup Solutions 2 Innholdsfortegnelse: MGS som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Personalhåndbok for Utleiepersonell

Personalhåndbok for Utleiepersonell Personalhåndbok for Utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Som medarbeider i Personalhuset Staffing Group kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og yrker for

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2014 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap.

Velkommen til Adecco. Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider mange tusen medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK. For ansatte i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For ansatte i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Pilestredet 17, 2. etasje 0164 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Fredensborgveien 4 N-0177 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Oslo, juni 2011 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

Personalhåndbok. for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS. Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok for ABC Personell Vikar- og rekrutteringsbyrå AS Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Her vil du få en del praktiske opplysninger og en god del informasjon

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE

PERSONALHÅNDBOK. modis.no FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE FREMTIDENS TEKNOLOGI 1. + 2. LINJE MICROSOFT DYNAMICS UTVIKLING SUPPORT BRUKERSTØTTE PERSONALHÅNDBOK FLINKE FOLK KOMPETANSE TEST OG LEDELSE REKRUTTERING I EN KOMPLEKS VERDEN MICROSOFT DYNAMICS YE 1. + 2. LINJE FREMTIDENS TEKNOLOGI UTVIKLING SUPPORT modis.no SAMARBEIDS- PARTNER NETTVERK

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen»

Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok «Vikaren utgjør forskjellen» Personalhåndbok Rekrutteringshuset Mork 2016 1 Velkommen som medarbeider hos Rekrutteringshuset Mork AS Takk for at du valgte Rekrutteringshuset Mork som din

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider.

rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Personalhåndbok forfor ABC Personell Vikarog og Personalhåndbok ABC Personell Vikarrekrutteringsbyrå ASAS rekrutteringsbyrå Dette er vår personalhåndbok slik den er presentert på våre nettsider. Dette

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå!

MEDARBEIDERHÅNDBOK VISJON & KULTUR. Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! MEDARBEIDERHÅNDBOK MEDARBEIDERHÅNDBOK Velkommen til Bjørg Fjell AS - ditt personlige vikarbyrå! I denne medarbeiderhåndboken finner du informasjon om Bjørg Fjell AS og din rolle hos oss, samt praktiske

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie

Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Generelle forretningsvilkår arbeidsleie Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generelle forretningsvilkår arbeidsleie som People4you utfører for oppdragsgivere, om ikke annet uttrykkelig er avtalt

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015

INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 INFORMASJONSBREV NR. 1/ 2015 Vinn Industri Drammen AS Hei! Et riktig godt nytt år, og velkommen til et nytt spennende arbeidsår Informasjonsbrevet sendes ut 2 ganger per år. Neste utgave kommer i august

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

DINE TRYGDERETTIGHETER

DINE TRYGDERETTIGHETER Som Frilanser / Selvstendig Næringsdrivende Espen A. Eldøy Juridisk Rådgiver Musikernes Fellesorganisasjon eae@musikerorg.no BEGREPER: Arbeidstaker: Arbeidsmiljøloven: «enhver som utfører arbeid i annens

Detaljer

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE

VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE VELKOMMEN SOM AVLASTER I MANDAL KOMMUNE Hva er avlastning Avlastning er en ordning som skal gi familier med særlig tyngende omsorgsarbeid regelmessig fritid og ferie, mens barnet får tilfredsstillende

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016

INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 INFORMASJONSBREV JANUAR 2016 Vinn Industri Drammen AS Et riktig godt nytt år til alle På Vinn er vi godt i gang med et nytt spennende år og sender her ut informasjon for året som kommer. Her finner du

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Permisjonsreglement. Færder kirkelige fellesråd Permisjonsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Permisjonsreglement Innhold 1. Omfang lønnsansiennitet feriepenger pensjonsmedlemsskap s. 2 2. Velferdspermisjoner s. 3 2.1. Alvorlig sykdom

Detaljer