PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere"

Transkript

1 PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2 Våre etiske retningslinjer 1.3 Vårt personvern 1.4 Rusmiddelpolicy BEVEGELIGE HELLIGDAGER 4.1 Ferie 4.2 Lønn for offentlige høytidsdager 4.3 Lønn for bevegelige helligdager 4.4 Andre dager i forbindelse med høytider 4.5 Fri ved religiøse høytider 2. DIN ANSETTELSE side 5 I WORKSHOP 2.1 Workshop er din arbeidsgiver 2.2 Taushetsplikt 5. FRAVÆR OG/ ELLER SYKDOM side Arbeidsavtale 2.4 Oppdragsbekreftelse 2.5 HMS 2.6 Oppfølging 2.7 Varsling 2.8 Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag 2.9 Avslutning av oppdrag før avtalt tid 2.10 Prøvetid 2.11 Oppsigelse og oppsigelsesfrist 2.12 Sluttattest 5.1 Gi beskjed 5.2 Egenmelding 5.3 Sykmelding 5.4 Sykepenger og sykepengegrunnlag 5.5 Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom 5.6 Oppfølging av sykefravær 5.7 Lege og tannlege 5.8 Pleie av pårørende 5.9 Velferdspermisjoner 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR side Tariffavtale 3.2 Lønn 3.3 Utbetaling av lønn 3.4 Feriepenger 3.5 Lønnsslipp 3.6 Arbeidstid 3.7 Overtid 3.8 Skift 3.9 Timeregistrering 3.10 Reise og kostgodtgjørelse 3.11 Skattekort/frikort 6. FORELDREPERMISJON OG side 13 FORELDREPENGER 6.1 Foreldrepermisjon 6.2 Foreldrepenger 6.3 Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel 7. FORSIKRINGER OG PENSJON side Yrkesskadeforsikring 7.2 Pensjon 2

3 Velkommen til Workshop Bemanning & Kompetanse AS VELKOMMEN TIL WORKSHOP BEMANNING & KOMPETANSE AS Rolf Bjerved Administrerende direktør Workshop Bemanning og Kompetanse AS Workshop Bemanning & Kompetanse AS er et selskap i ManpowerGroup. Som utleid medarbeider i Workshop er du vår ambassadør ute hos våre oppdragsgivere. Hos oss får du frihet til å jobbe som det passer deg og din livssituasjon best. Du velger selv hvor mye og hvem du vil jobbe for. Denne arbeidsformen gir mange muligheter for læring og kompetanseheving. I denne personalhåndboken finner du informasjon om ditt ansettelsesforhold, hva du kan forvente av oss og hva vi forventer av deg. Vi er glad for å ha deg med på laget og ønsker deg lykke til i oppdrag! 3

4 Workshop som arbeidsgiver WORKSHOP SOM ARBEIDSGIVER 1.1 Våre verdier Workshop er en del av ManpowerGroup. ManpowerGroup er en verdibasert organisasjon, og våre kjerneverdier Personlig, Kompetent og Innovativ er retningsgivende for alt vi gjør. Det forventes at du identifiserer deg med verdiene og etterlever dem. Les mer om våre verdier på Manpowers hjemmeside, 1.2 Våre etiske retningslinjer Alle som arbeider i Workshop har et ansvar for å sikre at våre etiske retningslinjer blir fulgt. Vår virksomhet skal drives i samsvar med gjeldende lover og regler og våre etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte, uavhengig av tittel eller stilling. Les mer om våre etiske retningslinjer på Workshops hjemmeside, 1.3 Vårt personvern Som din arbeidsgiver har Workshop behov for en del opplysninger om deg. Sensitive personopplysninger registreres kun for å tilfredsstille lovmessige krav, ellers kun etter samtykke fra deg. Opplysningene kan bli formidlet til alle enheter i ManpowerGroup i Norge og globalt, samt til oppdragsgivere i Norge og i utlandet. I følge personopplysningsloven har du rett til innsyn i de personopplysningene som er registrert på deg i våre systemer. Ta kontakt med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop dersom du ønsker innsyn eller har spørsmål rundt hvordan dine personopplysninger er behandlet. 1.4 Rusmiddelpolicy Workshop har nulltoleranse for bruk av rusmidler. Du må ikke være påvirket av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel i arbeidstiden, eller ha fravær på grunn av rusmiddelbruk. Brudd på denne bestemmelsen vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet. I noen oppdrag krever oppdragsgiver samtykke til rusmiddeltesting når det følger av lov eller forskrift, gjelder en stilling som innebærer særlig risiko eller når oppdragsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse. Behovet for å kreve rustesting kartlegges normalt før det inngås oppdragsavtaler, men det kan også bli krevd underveis i allerede avtalte oppdrag. Spørsmål om oppdragsgivers adgang til dette kan du i så fall ta opp med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. 4

5 Din ansettelse i Workshop DIN ANSETTELSE I WORKSHOP 2.1 Workshop er din arbeidsgiver Du er fast ansatt i Workshop for å utføre oppdragsbasert arbeid hos våre oppdragsgivere. Workshop utbetaler lønn og feriepenger, innbetaler skattetrekk, arbeidsgiveravgift og til pensjonsordning. Din bemanningsansvarlige konsulent vil informere deg om hvilke retningslinjer som gjelder for hvert enkelt oppdrag. 2.2 Taushetsplikt Som ansatt i Workshop kan du komme til å arbeide for flere oppdragsgivere og ha kontakt med mange personer. Du må derfor betrakte alt du får vite som konfidensielt. Diskuter aldri fortrolige opplysninger med andre enn oppdragsgiveren og din konsulent. Taushetsplikten gjelder også etter at oppdraget er avsluttet. 2.3 Arbeidsavtale Før ditt første oppdrag skal både du og Workshop signere en arbeidsavtale. Arbeidsavtalen omtaler generelle bestemmelser om din ansettelse. 2.4 Oppdragsbekreftelse Når vi har avtalt et oppdrag, mottar du en oppdragsbekreftelse på epost. Her står oppdragets varighet, arbeidstid, arbeidsoppgaver, arbeidssted, lønn og overtidsbetingelser og feriepengesats. 2.5 HMS Som medarbeider for Workshop plikter du å gjennomføre pålagt HMS opplæring. Vi har, etter avtale med NCC, fått tilgang til deres nettbaserte HMS kurs som alle våre medarbeidere må gjennomføre, se link på våre hjemmesider, Du som medarbeider plikter også å følge innleierens reglement og instrukser og arbeide under innleierens ledelse og kontroll. Brudd på reglementet kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet. Er du medarbeider med utenlandsk bakgrunn i Workshop tilbyr vi gratis språkopplæring tilpasset hverdagen på byggeplass, med fokus på HMS. Dette gir bedre sikkerhet, økt effektivitet på byggeplassen og hjelper medarbeideren til å bli bedre integrert i det norske samfunnet. Les mer om våre HMS-rutiner i HMS-håndboken på 5

6 Din ansettelse i Workshop 2.6 Oppfølging Vi følger deg jevnlig opp og gir tilbakemeldinger på utført arbeid. Det er også viktig at du gir oss tilbakemelding på om du er fornøyd med arbeidsoppgavene, om de er i samsvar med avtalen og om du ønsker nye utfordringer. 2.7 Varsling Dersom du skulle oppleve noe som du mener ikke er i henhold til lover, regler, ManpowerGroups verdigrunnlag eller bare opplever noe som du vil si fra om, setter vi stor pris på det. Nedenfor finner du ManpowerGroups holdning til varsling og hvordan du kan gå frem for å varsle om kritikkverdige forhold. Varsling er positivt både for bedriften og for samfunnet fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Forhold som skal varsles er eksempelvis brudd på lover, interne regler eller etiske normer. Det er også din plikt å varsle om kritikkverdige forhold. Som utgangspunkt ønsker vi at det varsles til bemanningsansvarlig konsulent. Alternativt kan vårt verneombud varsles. Dersom du ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres du til å informere administrerende direktør. Ekstern varsling Den enkelte har alltid rett til å gå til offentlige tilsyn med relevante saker. ManpowerGroup globalt har avtale med en tredjepart som håndterer våre varslinger ManpowerGroups Ethics Hotline. https://manpowergroupethics.alertline.com/gcs/welcome I Norge kan ansatte varsle Arbeidstilsynet om forhold en mener er i strid med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet har plikt til å holde varslerens navn hemmelig. 2.8 Forlengelse av oppdrag og nye oppdrag Hvis oppdragsgiver ønsker å beholde deg utover den avtalte tiden, må oppdragsgiver kontakte oss. Vi snakker deretter med deg om eventuell forlengelse av oppdraget. Dersom oppdragsgiver ikke har behov for forlengelse, vil vi jobbe for å finne nye oppdrag til deg. Du står fritt til å akseptere eller takke nei til nye oppdrag eller forlengelser av oppdrag som tilbys. 2.9 Avslutning av oppdrag før avtalt tid I enkelte tilfeller ønsker oppdragsgiver å avslutte oppdraget før den avtalte tiden. Dersom du får en slik beskjed av oppdragsgiver, må du snarest mulig gi beskjed til din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. For å kunne motta lønn for hele den avtalte oppdragsperioden, plikter du å godta passende arbeid hos annen oppdragsgiver i resten av oppdragsperioden. 6

7 Din ansettelse i Workshop 2.10 Prøvetid Hvis ikke annet er avtalt, er den gjensidige oppsigelsestiden fjorten dager i prøvetiden regnet fra oppsigelsen ble gitt. Hvis arbeidstaker har vært fraværende i prøvetiden, og fraværet ikke skyldes bedriften, kan prøvetiden forlenges med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Etter prøvetiden har begge parter gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet med 1 måneds skriftlig varsel regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jfr. for øvrig Arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse Oppsigelse og oppsigelsesfrist Når du har akseptert et oppdrag, må du jobbe ut den tiden oppdraget varer. Ønsker du å avslutte arbeidsforholdet før oppdragets utløp, skal du levere skriftlig oppsigelse. Når du har vært ansatt under 6 måneder er oppsigelsestiden 14 dager fra Workshop mottar din oppsigelse. Når du har vært i ansatt over 6 måneder er oppsigelsestiden 1 måned, regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen finner sted. Workshop kan avslutte arbeidsforholdet hvis det er saklig grunn for oppsigelse eller avskjed. Ved oppsigelse gjelder en måneds oppsigelse regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen fant sted. Arbeidsforholdet avsluttes umiddelbart ved avskjed. Se for øvrig arbeidsmiljølovens regler for oppsigelse Sluttattest Dersom du slutter i Workshop har du krav på en sluttattest. Attesten skal inneholde ditt navn, fødselsdato samt opplysninger om hva slags arbeid du har utført og arbeidsforholdets varighet. 7

8 Lønns- og arbeidsvilkår LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Dine lønns- og arbeidsvilkår skal følge likebehandlingsreglene i Arbeidsmiljøloven/ Tjenestemannsloven. Det betyr at du som utleid medarbeider har rett på de samme lønns- og arbeidsvilkår som du hadde hatt som direkte ansatt (oftest midlertidig) i sammenlignbar stilling hos oppdragsgiver. Dine lønns og arbeidsvilkår kan variere i ulike oppdrag. 3.1 Tariffavtale I Workshop avd. Oslo er du tilknyttet tariffavtalen Fellesoverenskomsten for Byggfag. 3.2 Lønn Din avtalte lønn står i oppdragsbekreftelsen. 3.3 Utbetaling av lønn Vi utbetaler lønn hver 14.dag, den 15. og den siste dagen i hver måned. 3.4 Feriepenger Feriepenger utbetales etter reglene i ferieloven. Feriepengesatsen kan variere fra oppdrag til oppdrag og vil komme frem av din oppdragsbekreftelse. Feriepengene utbetales 15.juni. Dersom du slutter får du sluttoppgjør med opptjente feriepenger når du ber om det, og senest 15. juni året etter at du sluttet hos oss. 3.5 Lønnsslipp Din lønnsslipp sendes til deg pr epost/post. 3.6 Arbeidstid Din avtalte arbeidstid står i oppdragsbekreftelsen. 3.7 Overtid Dersom du blir pålagt overtid får du som hovedregel en overtidsgodtgjørelse i tillegg til vanlig timelønn. Avvik fra dette gjelder kun for arbeidstakere i ledende stilling og arbeidstakere med særlig uavhengig stilling, ref. AML 10-2 første, andre og fjerde ledd. Dersom oppdragsgiver er bundet av tariffavtale kan det avtales andre arbeidstids og overtidsordninger med oppdragsgivers tillitsvalgte enn hovedreglene i Arbeidsmiljøloven. Du vil da være omfattet av disse reglene. 8

9 Lønns- og arbeidsvilkår 3.8 Skift Hvis du skal jobbe skift vil arbeidstid og eventuell overtid bli avtalt for hvert enkelt oppdrag 3.9 Timeregistrering Timelisten danner grunnlag for beregninger av din lønn og må sendes Workshop pr. fax eller pr. mail innen følgende frister: Timeliste for perioden hver måned, leveres inn den 16. hver mnd. Timeliste for perioden /31. hver måned., leveres inn den 1. hver mnd. Timelister som ikke er levert innen fristen, blir ikke behandlet og lønn ikke utbetalt før neste lønnskjøring. Fravær skal markeres med for eksempel sykmelding eller egenmelding. Hvis det er uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen skal du ta dette opp med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop. Bevisst forfalskning av timelister blir anmeldt og vil få konsekvenser for ansettelsesforholdet Reise- og kostgodtgjørelse Dine eventuelle betingelser for reise-og kostgodtgjørelse står i oppdragsbekreftelsen Skattekort Skattetrekk foretas av oss i henhold til skattekort. Skattekortopplysningen innhentes nå elektronisk og du trenger ikke levere dette til oss. Det vil bli trukket 50 % i skatt hvis skattekortopplysninger ikke er tilgjengelige. Frikort Hvis du har bestilt frikort hos Skatteetaten, henter arbeidsgiver dette elektronisk. Det vil bli trukket 50 % i skatt hvis skattekortopplysninger ikke er tilgjengelige. Redusert skattetrekk 15. desember På lønnsutbetalingen den 15. desember vil du få redusert skattetrekket ditt slik: Timelisten for perioden (halv måned) utbetales uten skattetrekk. Redusert skattetrekk foretas kun på lønnsutbetalingen den 15. desember. 9

10 Ferie, offentlige høytidsdager og bevegelige helligdager FERIE, OFFENTLIGE HØYTIDSDAGER OG BEVEGELIGE HELLIGDAGER 4.1 Ferie Din rett til ferie og fastsettelse av ferie følger av ferielovens bestemmelser. I en avtalt oppdragsperiode er du omfattet av de samme regler om feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager som oppdragsgiver ville ha anvendt hvis du hadde vært (oftest midlertidig) ansatt hos oppdragsgiver. Du har rett til minimum 3 uker sammenhengende ferie i tidsrommet 1. juni til 30. september. Husk å avtale ferie i god tid, både med din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop og oppdragsgiver. 4.2 Lønn for offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) Du får lønn hvis du er i oppdrag i minst 30 dager rundt høytidsdagen. Du må også jobbe hos oppdragsgiveren siste ordinære arbeidsdag før og første ordinære arbeidsdag etter høytidsdagen. Dette gjelder ikke hvis disse dagene faller på en søndag eller annen helgedag (med helgedag menes røde dager på kalenderen). I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på. 4.3 Lønn for bevegelige helligdager (1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. himmelfartsdag, 1 og 2. pinsedag, 1. og 2. juledag) Det skal stå på din oppdragsbekreftelse om du får lønn for bevegelige helligdager. 4.4 Andre dager i forbindelse med høytider (eks. onsdag før skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften) Du får vanlig timelønn for den tiden du er på jobb, med mindre annet er avtalt. 4.5 Fri ved religiøse høytider Dersom du tilhører et annet trossamfunn enn Den norske kirke, har du rett til fri uten lønn i to dager pr. kalenderår i forbindelse med religiøse høytider i din religion. Du skal varsle din bemanningsansvarlige konsulent senest 14 dager før fridagen(e). 10

11 Fravær og/eller sykdom FRAVÆR OG/ELLER SYKDOM 5.1 Gi beskjed Dersom du blir syk, eller av andre grunner ikke kan møte til avtalt tid på jobb, må du ringe din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop og din arbeidsleder ute på byggeplass. SMS og e-post godtas ikke. Beskjed skal gis senest kl samme dag som du uteblir fra jobb. Får du ikke tak i din personalkonsulent må du ringe Workshop sentralbord, tlf Våre åpningstider her er: mandag - fredag fra kl Ved sykefravær utover en dag må du ringe til oss daglig. Dersom du ikke melder fra om sykefravær, kan du miste retten til hele eller deler av dine sykepenger. 5.2 Egenmelding Du må ha jobbet i to måneder sammenhengende før du kan benytte egenmelding. Din bemanningsansvarlige konsulent vil sende deg egenmeldingsskjema. Du kan sende skjemaet på mail til: eller faks Vi må ha mottatt ditt egenmeldingsskjema innen leveringsfristen på timelister for at sykelønn skal kunne utbetales for den gjeldende periode. Det er en forutsetning at du har gitt beskjed om fraværet for at du skal ha krav på betaling for sykedager. Ved sykefravær over 3 dager må du levere sykmelding fra lege. Hvis du har hatt et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, må du opparbeide ny opptjeningstid før du kan bruke egenmelding. Dersom det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding benyttes uten at du er syk, har Workshop anledning til å frata deg retten til å benytte egenmelding i seks måneder 5.3 Sykmelding Du må ha jobbet i fire uker sammenhengende før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på mer enn 14 dager, som ikke er avtalt lovfestet ferie, må du jobbe i fire uker før du igjen kan bruke sykmelding. Workshop betaler sykepenger til deg for det tidsrom du har krav på sykepenger, men kun i arbeidsgiverperioden som er 16 kalenderdager. Etter utløpet av denne perioden betaler NAV sykepenger til deg så fremt du har krav på sykepenger. Sykmelding i forbindelse med yrkesskade dekkes fra første dag, uavhengig av hvor lenge du har jobbet i Workshop. 11

12 Fravær og/eller sykdom 5.4 Sykepenger og sykepengegrunnlag Sykepenger utbetales fra første hele fraværsdag. Det er en forutsetning at melding om sykefravær er gitt til din bemanningsansvarlige konsulent i Workshop første fraværsdag, og at lege er kontaktet samme dag. Sykepenger blir utbetalt med 100 % av gjennomsnittlig inntekt (uten overtid) de siste 4 ukene før sykefraværet, med en grense oppad som tilsvarer 6 X G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Jobber du «ujevnt» blir ofte en lengre periode lagt til grunn for gjennomsnittsberegninger. 5.5 Egenmelding/sykmelding ved små barns eller barnepassers sykdom For at du skal ha rett til egenmelding/sykmelding ved barns sykdom, gjelder samme opptjeningstid som for egen sykdom med legeerklæring. Retten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Egenmelding for barn og barnepassers sykdom kan benyttes for inntil 3 sammenhengende kalenderdager og inntil 10 dager pr. kalenderår for ett barn, og inntil 15 dager pr. kalenderår dersom du har mer enn 2 barn. 5.6 Oppfølging ved sykefravær Som medarbeider har du plikt til å samarbeide om å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær. Ved sykefravær som antas å vare over en lengre periode, vil vi kalle deg inn til oppfølgingsmøter og vi skal sammen utarbeide oppfølgingsplaner. Du har et medvirkningsansvar til å utarbeide og gjennomføre oppfølgingsplanene. Du plikter bare å gi opplysninger om din arbeidsfunksjon. Dersom ditt fravær skyldes forhold på arbeidsplassen ønsker vi beskjed om dette. Din rolle i Workshops sykefraværsarbeid er at du tar ansvar og sier fra til oss dersom forhold i oppdraget eller ved din helse tilsier at vi bør gjøre noe for å forhindre fremtidig sykefravær. Oppfølgingsaktiviteter: Innen 4 uker: I møtet skal vi sammen vurdere dagens arbeidssituasjon, muligheten for andre arbeidsoppgaver, tilrettelegging og hjelpemidler. Innen 7 uker: Her vil vi ta utgangspunkt i forrige oppfølgingsplan og se på tiltak som ble gjort eller avtalt tidligere, se på hvilke tiltak som har fungert og vurdere nye tiltak. Innen 6 måneder: NAV skal innkalle deg, din fastlege og representant fra Workshop til et dialogmøte. I forkant av dette møtet skal vi sammen oppdatere oppfølgingsplanen. 5.7 Lege og tannlege Du kan benytte feriedag eller permisjon uten lønn hvis dette er avklart med oppdragsgiver og Workshop. 12

13 Foreldrepermisjon og foreldrepenger 5.8 Pleie av pårørende Pleier du nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase har du rett til permisjon i 60 dager. Pleiepenger innvilges og utbetales av NAV. Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder hvis du har omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Det gjelder fra og med kalenderåret etter at barnet fylte 18 år. 5.9 Velferdspermisjoner Du kan søke om å få innvilget ulønnet velferdspermisjon på inntil en arbeidsdag hvis dette er avklart med oppdragsgiver. Dette gjelder for: begravelse i nær familie (mor, far, søsken, barn, ektefelle/samboer, besteforeldre) første skoledag for egne barn innkjøring i barnehage for egne barn flyttedag (egen flytting) Søknaden må være skriftlig og spesifisert og leveres til din personalansvarlige i Workshop så fort som mulig. FORELDREPERMISJON OG FORELDREPENGER 6.1 Foreldrepermisjon I forbindelse med fødsel og omsorg for barn har foreldrene rett på til sammen 49/59 uker * permisjon, avhengig av om man velger 100 % eller 80 % dekningsgrad. Fra 1. juli 2014** er både mødrekvoten og fedrekvoten på 10 uker. De siste tre ukene før termin og de seks første ukene etter fødselen er som hovedregel forbeholdt mor. Øvrige uker kan deles mellom mor og far etter gjeldende regler i folketrygdloven. (*Ved adopsjon gjelder 46/56 uker) (** Gjelder fødsler fra 1. juli 2014 eller senere) 6.2 Foreldrepenger Kvinner som har hatt pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før permisjonsstart kan ha rett til foreldrepenger. Pengene utbetales av NAV. Det utbetales foreldrepenger inntil 6G (G = grunnbeløpet i folketrygden). 6.3 Omsorgspermisjon i forbindelse med fødsel I forbindelse med fødsel har far rett til to uker ulønnet omsorgspermisjon for å bistå moren. Permisjonen skal tas i tilknytning til fødselen og permisjonen kan ikke deles opp. Det er ingen lovregler som gir far rett på lønn eller trygdeytelser under denne permisjonen. 13

14 Forsikringer og pensjon FORSIKRINGER OG PENSJON 7.1 Yrkesskadeforsikring Som ansatt i Workshop er du yrkesskadeforsikret. Yrkesskadeforsikringen gjelder når du er i oppdrag for oss. Forsikringen skal dekke skader og/eller sykdommer som du påføres: I arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Dersom du får en skade på vei til eller fra jobb, eller i fritiden, er du ikke dekket av Workshops forsikring. Erstatningsbeløpene følger av yrkesskadeforsikringsloven. 7.2 Pensjon Workshop har inngått avtale om innskuddspensjon med DNB for de som oppfyller vilkårene for medlemskap. Alle ansatte som har fylt 20 år, som jobber mer enn 20% stilling og som er medlem av norsk folketrygd blir meldt inn i Workshops pensjonsordning i DNB. Det betyr at Workshop betaler inn et beløp til pensjonsordningen som tilsvarer 2 % av inntekt mellom 1 G og 12 G (G = grunnbeløpet i folketrygden). Beløpet trekkes ikke fra lønnen din, men betales inn som et tillegg til lønn. Du må ha vært innmeldt i ordningen i 12 måneder for å ha krav på fripolise. 14

15 Kontaktinformasjon Workshop Bemanning & Kompetanse AS Østensjøveien 43, 0667 Oslo Mail: Telefon: Fax: workshop.no Versjon juni 2015

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2

Overenskomstens del A, A1 og A2 Overenskomstens del A, A1 og A2 Spekter og LO-forbundene Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Generelt lønnstillegg...6 Likestilling

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014

Håndbok. Oslo kommune tariffområde. Håndbok Oslo kommune mars 2014 1 Håndbok Oslo kommune tariffområde Utdanningsforbundet Mars 2014 2 Del 1 - Forord Utdanningsforbundet har som mål å utarbeide en håndbok for avtaleverket i Oslo som skal være førstevalget for enhver bruker.

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS

HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS HVITEBOKEN for medarbeidere i Max Marketing Gruppen AS Velkommen som medarbeider i Max Marketing Gruppen AS. Vi er stolte over at du har valgt MMG som din arbeidsplass. Om det er den første arbeidsplassen

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2010 2012 OVERENSKOMST Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Industrioverenskomsten 2014-2016

Industrioverenskomsten 2014-2016 Industrioverenskomsten 2014-2016 INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune

Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Dokument nr. 25 Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune Tariffperioden 1.5.2014-30.4.2016 Oslo kommune Side 2 FORORD

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Overenskomst A og A1

Overenskomst A og A1 Til innholdsfortegnelse > Spekter-området Tariffperioden 01.04.2012 31.03.2014 Overenskomst A og A1 OVERENSKOMST mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS representert

Detaljer

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side

AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010. Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side AMB OVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom NHO Service OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) på den ene side og FELLESFORBUNDET For arbeidstakere i attføringsbedrifter som driver AMB tiltaket

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer