Personalhåndbok for utleiepersonell

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personalhåndbok for utleiepersonell"

Transkript

1 Personalhåndbok for utleiepersonell

2 Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12 HMS 13 Yrkesskadeforsikring 13 Obligatorisk tjenestepensjon 13 Taushetsplikt 15 2 Personalhåndbok for utleiepersonell

3 personalhuset.no Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om Personalhuset, samt nyttige opplysninger knyttet til ditt arbeidsforhold hos oss. Håndboken beskriver også dine rettigheter og plikter som medarbeider i Personalhuset. Dersom det er noe du ikke finner svar på i denne håndboken så ta kontakt med din rådgiver. Personalhuset en komplett leverandør Vi er glade for å kunne ønske deg velkommen til oss og håper du vil trives. Personalhuset er et selskap i ISS-konsernet, og er et av Norges ledende bemanningsselskaper med avdelinger i hele landet. Vi har erfarne og høyt kvalifiserte medarbeidere med faglig tyngde og bred kunnskap. Vi leverer følgende tjenester til offentlige og private virksomheter: Lederutvelgelse Rekruttering Personalutleie Omstilling/outplacement Lederutvikling/teambygging Odd-Erik Marthinsen er selskapets administrerende direktør, og selskapets styre ledes av Ted Hanisch. Mer informasjon om Personalhuset kan du få ved å kontakte din lokale rådgiver eller gå inn på våre nettsider; Personalhåndbok for utleiepersonell 3

4 Velkommen som medarbeider Som medarbeider i Personalhuset kan du få muligheten til å prøve flere forskjellige bransjer og bedrifter for å finne ut hva som passer best for deg. Du vil også bli knyttet til en av Norges største aktører innen rekruttering til faste stillinger. Et av våre mål er å gi deg best mulig oppfølging. For oss er det viktig at alle medarbeidere tas godt vare på, og at den enkeltes yrkeskarriere og personlige utvikling settes i fokus. Din rådgiver vil hjelpe deg med informasjon, råd og veiledning. Det er Personalhusets oppgave å spesifisere arbeidsoppdraget i kontakt med kunden, samt å være informert om dine ønsker og kvalifikasjoner slik at vi kan tilby deg oppdrag som er interessante. Tjenestene våre skal tilfredsstille kundens krav og forventninger. Vi gir kundene kvalitetsgaranti på alle våre tjenester. Personalhuset er medlem av BRF (Bemannings- og Rekrutteringsbransjens Forening) som igjen er medlem i NHO Service. Dette sikrer at vi følger de lover og regler som til enhver tid er gjeldende. Vi håper du vil trives sammen med oss og gjøre en jobb du vil være stolt av. 4 Personalhåndbok for utleiepersonell

5 personalhuset.no Ansettelse og arbeidsavtale Ved alle arbeidsforhold er det Arbeidsmiljøloven (AML) som gjelder for begge parter. Du er ansatt hos oss i det øyeblikket du påtar deg ditt første oppdrag. Arbeidsavtalen i underskrevet stand regulerer arbeidsforholdet når du er i oppdrag. Arbeidsavtalen skal signeres og returneres til Personalhuset før første lønnsutbetaling finner sted (husk skattekort!) Avtalen fastslår at ISS Personalhuset Bemanning as er din arbeidsgiver. Avslutter oppdragsgiver oppdraget tidligere enn skriftlig bekreftet, har du og vi fortsatt gjensidige forpliktelser i oppsigelsestiden. Du er forpliktet til å utføre annet arbeid for en annen oppdragsgiver i den resterende tiden av oppdragsperioden. Hvis du i perioden takker nei til oppdrag bortfaller vårt arbeidsgiveransvar og lønnsplikt. Det er vi som er ansvarlig for at du får lønn og feriepenger, og at skatte- og trygdetrekk blir foretatt etter gjeldende regler. Du vil kun ha en arbeidsgiver, mens arbeidssted og arbeidsoppgaver vil kunne variere. Oppdragsbekreftelsen For hvert oppdrag vil du motta en skriftlig oppdragsbekreftelse med opplysninger om arbeidssted, arbeidets art, arbeidstid og oppdragets varighet etc. Når du har akseptert oppdraget er du bundet til å arbeide ut den tiden oppdraget varer. Dersom oppdragsgiver har behov for hjelp utover avtalt oppdragperiode, kan du bli forespurt om du ønsker å forlenge oppdraget. Personalhåndbok for utleiepersonell 5

6 Lønn Som ansatt i Personalhuset lønnes du av oss. Vi avtaler timelønnen med deg i forkant av hvert oppdrag, og avtalt lønn i oppdragsbekreftelsen er gjeldende for den avtalte perioden. Lønnen avhenger av type jobb og kvalifikasjonskrav. Det betyr at lønnen kan variere fra oppdrag til oppdrag. Vi lønner som hovedregel hver 14. dag. Lønn beregnes på grunnlag av din registrering på internett, eller timelisten du har fylt ut. Dette skal være godkjent og signert av oppdragsgiver før denne sendes oss. Din timeregistrering er også fakturagrunnlag overfor oppdragsgiver. Registrer derfor dine timer nøyaktig og ved bruk av timeliste skriv tydelig (bruk blokkbokstaver). Lønnsslippen din sendes deg elektronisk, husk derfor å oppgi korrekt e-post adresse. 6 Personalhåndbok for utleiepersonell

7 personalhuset.no Utfylling av timelister Vi ønsker at du benytter muligheten til å registrere din timeliste på våre internettsider. Dette sikrer deg en raskere og nøyaktig lønn. Nærmere informasjon og opplæring om bruk av elektroniske timelister får du av din rådgiver i Personalhuset. Du har ansvaret for at timelisten blir korrekt utfylt, og den må godkjennes og/ eller ha underskrift av oppdragsgiver. Er det uoverensstemmelser med oppdragsgiver vedrørende timeregistreringen, tar du dette opp med Personalhuset og ikke oppdragsgiveren. For ordens skyld forfalsking ved din timeregistrering eller forsøk på dette, kan bli anmeldt. Timelisten skal sendes/registreres eller leveres oss den 15. og den siste i hver måned. Lønn utbetales den 7. og 22. Faller utbetalingsdatoen på lørdag, søndag eller helligdager, så utbetales lønn første og påfølgende arbeidsdag. Skattekort Det er ditt ansvar å levere inn skattekort. Husk å levere skattekortet ditt snarest og senest sammen med første timeliste. Hvis vi ikke mottar ditt skattekort i rett tid, så er vi etter gjeldende lover og regler pålagt å trekke deg 50 % skatt av brutto lønn. Personalhåndbok for utleiepersonell 7

8 Ordinær arbeidstid Med ordinær arbeidstid menes den arbeidstid som er vanlig hos den oppdragsgiver du arbeider for. Dersom oppdragsgiver praktiserer forkortet arbeidstid eller holder helt stengt enkelte dager (f.eks. onsdag før skjærtorsdag) har du krav på betaling for de timene du faktisk har arbeidet. Ordinær arbeidstid skal normalt ikke overstige 7,5 timer pr dag eller 37,5 timer pr uke dersom ikke annet er avtalt. Vanligvis vil det si at du er til stede i 8 timer og tar en halvtimes lunsjpause. Overtid Arbeidstid og overtid er regulert i arbeidsmiljøloven. All overtid skal avtales og godkjennes med oppdragsgiver på forhånd. Overtid betales etter 9 timers arbeidsdag eller 37,5 timers uke. For å få overtidsbetaling på hverdager, må du først arbeide full dag før overtidsbetaling trer i kraft. Som hovedregel, 50 % overtidstillegg regnes frem til kl , deretter 100 %. Det er nedfelt i lovverket at overtidsarbeid, sammen med den alminnelige arbeidstid, ikke må overstige en samlet arbeidstid på mer enn 14 timer på en dag. Overtidsarbeid må heller ikke overskride 10 timer i en enkelt uke og ikke mer enn 25 timer i 4 sammenhengende uker, eller 200 timer i kalenderåret. For enkelte stillinger gjelder spesielle overtidsregler. Dette avtales mellom Personalhuset og oppdragsgiver før oppdragets begynnelse. Reise- og kostgodtgjørelse Dette vil bli avtalt særskilt i hvert enkelt tilfelle. Dersom du har hatt utgifter som skal refunderes, må dette påføres eget skjema og originale kvitteringer må vedlegges. Tillegg Eventuelle tillegg avtales på forhånd og står beskrevet i oppdragsbekreftelsen. 8 Personalhåndbok for utleiepersonell

9 personalhuset.no Offentlige høytidsdager (1. og 17. mai) For å ha rett til lønn 1. og 17. mai må du ha vært i sammenhengende arbeid for oss i en periode på minst 30 dager, og du må være i arbeid siste dag før og første arbeidsdag etter den aktuelle dagen. I tillegg kreves det at du skulle ha jobbet den ukedagen som høytidsdagen faller på (faller høytidsdagen på en lørdag eller søndag får du ikke lønn for denne dagen). Helligdager Når du har jobbet 750 timer siste 12 måneder har du opparbeidet deg rett på lønn på følgende dager etter de samme reglene som for 1. og 17. mai. (se ovenfor): 1. nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 2. pinsedag, 1. og 2. juledag. Har bedriften forkortet arbeidstid eller stengt enkelte dager i forbindelse med høytids-/helligdager, betales kun for arbeidede timer. Opptjent rett til lønn for bevegelige helligdager tapes ikke, men utbetaling forutsetter at du skulle ha jobbet den ukedagen helligdagen faller på. Dersom du er ute av oppdrag sammenhengende i mer enn 14 dager, bortsett fra eventuelt avtalt ferie i inntil 4 uker en gang i året, starter ny opptjeningstid. Personalhåndbok for utleiepersonell 9

10 Ferie/ Feriepenger Ferie må avtales 14 dager før ferien skal avvikles og må godkjennes av oppdragsgiver før ferie kan innvilges. For øvrig gjelder ferielovens bestemmelser. Feriepenger er regulert i arbeidsmiljøloven. Opptjente feriepenger utbetales som hovedregel 22. juni. Når du slutter hos oss utbetales opptjente feriepenger, ref. Ferieloven Dette gjelder ved sluttoppgjør, og ikke hvis du kun er i pause mellom to oppdrag. Lønn under sykdom Retten til sykepenger oppstår først den dagen du melder at du er syk, forutsatt at de lovbestemte reglene er fulgt. Når du er syk skal du kontakte din rådgiver i Personalhuset før kl første fraværsdag. Plikten til å gi melding gjelder også når det foreligger legeerklæring. Dette fordi vi må gi beskjed til oppdragsgiver om vi eventuelt må rekruttere en erstatter for deg. Sykemelding eller egenmelding leveres sammen med timelisten for gjeldende tidsrom. NB! Hvis ikke meldingsplikten og frister overholdes, utbetales ikke lønn for noen av de gjeldende sykedager. 10 Personalhåndbok for utleiepersonell

11 personalhuset.no Fravær med sykemelding Du må ha vært i arbeid for Personalhuset i 4 uker før sykmelding fra lege gir rett til sykepenger. Disse 4 ukene er opptjeningstid. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, som ikke er lovlig avtalt ferie, må ny ventetid opparbeides før sykmelding kan benyttes. Fravær med egenmelding Har du hatt oppdrag for oss sammenhengende i minst 8 uker kan egenmelding benyttes for inntil 3 kalenderdager om gangen. Fra og med 4. dag må du ha sykemelding fra lege for å få rett til sykelønn. Blir du syk igjen før det har gått 16 dager, medregnes tidligere fraværsdager hvor det ikke foreligger sykemelding fra lege. Retten er begrenset til 4 egenmeldinger i løpet av siste 12 måneders periode (ikke kalenderår). Ved eventuelle sykefravær ut over nevnte 4 fravær, kan arbeidsgiver kreve at sykemelding fra lege skal legges frem fra første fraværsdag. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, som ikke er lovlig avtalt ferie, må ny ventetid opparbeides før sykmelding kan benyttes. Barns sykdom, fravær med egenmelding Den enkelte arbeidstaker ytes sykepenger i inntil 10 dager pr. kalenderår ved barns sykdom (20 dager hvis du er alene om omsorgen) til og med det året barnet fyller 12 år. Egenmelding kan benyttes etter 4 ukers arbeid for Personalhuset. Hvis du har et opphold mellom oppdragene på 14 dager eller mer, som ikke er lovlig avtalt ferie, må ny ventetid opparbeides før sykmelding kan benyttes. Fødselspenger Lov om Folketrygd sier at kvinner som har arbeidet i minst 6 av de siste 10 månedene før en fødsel, har krav på fødselspenger fra NAV i en bestemt periode. Ta kontakt med NAV for mer opplysninger om dette. Personalhåndbok for utleiepersonell 11

12 Velferdspermisjon Ved behov for velferdspermisjon, ta kontakt med din rådgiver umiddelbart. Dersom du har arbeidet 750 timer siste 12 måneder kan du få velferdspermisjon med lønn ved følgende forhold: Permisjon i 1 dag ved dødsfall og for deltakelse i begravelse/bisettelse når det gjelder den nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn) Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av spesialist (tannlege eller legespesialist) etter henvisning fra lege. Ordningen er begrenset til 3 timer pr. gang inntil totalt 9 timer i løpet av 12 måneders ansettelse. Dette gjelder bare dersom det er umulig å få time utenfor arbeidstiden. Husk at kopi av kvittering/ henvisning til spesialist må vedlegges timelisten. 12 Personalhåndbok for utleiepersonell

13 personalhuset.no Helse miljø og sikkerhet Det er oppdragsgiver som har instruksjonsrett på arbeidsplassen, og som skal påse at HMS kravene og rutinene på arbeidsstedet følges. Dersom du i ditt arbeidsforhold skulle oppleve at HMS kravene ikke overholdes må du ta dette opp med din kontaktperson hos oppdragsgiver. Fyll ut: Se og gjør og lever denne til din rådgiver hos Personalhuset. Bedriftshelsetjenesten Personalhuset er tilknyttet bedriftshelsetjenesten hos Preventia Medisinske Senter. Yrkesskadeforsikring Som ansatt i Personalhuset er du forsikret i henhold til lov om yrkesskadeforsikring. Dersom du skulle være utsatt for skade eller sykdom i forbindelse med arbeidet er det viktig at du snarest mulig melder fra til din rådgiver i Personalhuset. Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) trådte i kraft 1. januar Loven fastsetter at typen foretak som er beskrevet i lovens 1 skal betale innskudd til alderspensjon for sine medlemmer. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag er den lønn du mottar i løpet av et innskuddsår. Det skal ikke medregnes overtidsgodtgjørelse eller andre varierende eller midlertidige tillegg. Det skal ses bort fra lønn over 12G ( ,-). Folketrygdens grunnbeløp (G) er pr satt til kr. Beløpet reguleres hvert år av myndighetene, normalt i mai måned. Årlig innskudd - OTP De årlige innskudd for deg, utgjør: 2% av din lønn mellom 1G (66.812,-) og 12G ( ,-). Personalhåndbok for utleiepersonell 13

14 Opptakskrav - Obligatorisk tjenestepensjon Opptak av nye ansatte skal skje den dagen de ansettes. For å bli medlem av pensjonsordningen må du være 100 % arbeidsdyktig, være fylt 20 år og arbeide minst 20% av full tid. Dersom arbeidstaker slutter før 12 måneder vil vedkommende imidlertid ikke ha krav på opptjent pensjonskapital. Opptjent pensjonskapital vil da overføres til bedriftens innskudd-/premiereserve. Arbeidsgiver har det økonomiske ansvaret for utgifter til administrasjon av pensjonsordningen. Benytt mulighetene Gjennom arbeidsoppdrag i forskjellige bedrifter og i ulike miljøer kan du få nye oppgaver og utfordringer som setter dine evner og ferdigheter på prøve. Slik variert erfaring gir deg verdifull kompetanse, og styrker dine fremtidige muligheter i arbeidsmarkedet. Sammen med din rådgiver i Personalhuset har du en gylden mulighet til å planlegge din faglige utvikling og kompetanseheving. 14 Personalhåndbok for utleiepersonell

15 personalhuset.no Din rådgiver i Personalhuset Dersom det oppstår problemer på arbeidsplassen eller du har spørsmål om arbeidsbetingelser, oppgaver eller arbeidsforhold i sin alminnelighet, ta kontakt med din rådgiver. Husk også at din egen lønn er en privatsak mellom deg og Personalhuset. Taushetsplikt Alle våre medarbeidere er til enhver tid pålagt taushetsplikt om alle forretningsforhold hos oss og hos våre kunder. Dette undertegner du på i arbeidsavtalen. Velkommen i Personalhuset. Vi gleder oss til å jobbe sammen med deg og håper du vil trives. Med hilsen Odd Erik Marthinsen Administrerende direktør Personalhåndbok for utleiepersonell 15

16

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. JUNI 2013 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no Velkommen til ISS Personalhuset 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (ISS Code of Conduct)

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 Personalhåndbok for utleiepersonell 1 Velkommen til Personalhuset Staffing Group Visjon og verdier Vår visjon drømmen som inspirerer oss - er å være avgjørende for våre kunders suksess. Nyskapning

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MARS 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell REV. MAI 2014 2 Personalhåndbok for utleiepersonell www.personalhuset.no VELKOMMEN TIL PERSONALHUSET STAFFING GROUP 4 Visjon og verdier 4 Etiske retningslinjer (Code

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell

PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell PERSONALHÅNDBOK For vikarer i Lenas HelsePersonell Lenas HelsePersonell AS Hammersborg torg 3, 8. etasje 0179 OSLO Norge Telefon 22 99 94 99 Telefax 22 99 94 90 Side 1 av 6 1.0 OM OSS Lenas HelsePersonell

Detaljer

Personalhåndbok. Kelly Services Norge

Personalhåndbok. Kelly Services Norge 2013 Personalhåndbok Kelly Services Norge Velkommen til Kelly Services! Vi er svært glade for å kunne tilby deg jobb. Nedenfor finner du informasjon som kan være nyttig for deg i ditt nye arbeidsforhold.

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS

- Det handler om mennesker! Personalhåndbok. Songvaar Vekst AS - Det handler om mennesker! Personalhåndbok Songvaar Vekst AS Utgitt: August 2011 1 Songvaar Vekst AS Visjon Det handler om mennesker! Verdier Verdier skal gi oss et felles utgangspunkt og være rettesnor

Detaljer

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling

Arbeidsreglement. Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Arbeidsreglement Harstad kommunes verdier: ÅPENhet og Respekt Engasjement Ansvarlighet Læring og utvikling Innholdsfortegnelse: 1. OMFANG... 2 2. TILTREDELSE... 2 3. ALMINNELIG ORDEN... 2 4. BRUK AV SOSIALE

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte 2008 2010 Ettertrykk forbudt 2008 2010 Regnskapskontorer

Detaljer

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 24 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 Regnskapskontorer OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Overenskomst for teatre

Overenskomst for teatre Overenskomst for teatre SPEKTER OG NORSK SKUESPILLERFORBUND SPEKTER OG NORSKE DANSEKUNSTNERE VED TEATRENE Overenskomstområde 1 2014 2016 OVERENSKOMST FOR TEATRE Spekter og Norsk Skuespillerforbund Spekter

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon. på den ene siden og OVERENSKOMST DEL B mellom Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon på den ene siden og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk teater- og orkesterforening på den andre siden om lønns

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel

NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche. Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG. 1.1 Hovedregel NTO - Norske Dansekunstnere for Carte Blanche Kapittel 1 FELLESBESTEMMELSER 1 BESTEMMELSENES OMFANG 1.1 Hovedregel Denne overenskomst gjelder for alle arbeidstakere i et fast, forpliktende arbeidsforhold

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer