Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010"

Transkript

1 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul

2 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon Gi tillitsvalgte trygghet i sin rolle i forhold til medlemmer som er langtidssykmeldte s2

3 Bente er blitt syk.. roller og ansvar Arbeidsgiver Tillitsvalgt Bente Bedriftshelstjeneste Lege NAV s3

4 Arbeidsgiver Hovedansvar for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig Etablere gode rutiner for forebygging og oppfølging Samarbeide med tillitsvalgt og verneombud Knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste Hovedansvar for tilrettelegging og oppfølging Oppfølgingsplan senest innen 6 uker Dialogmøte etter 12 uker Delta på dialogmøte etter 6 måneder s4

5 Arbeidstaker Melde fra ved sykdom Samarbeide med arbeidsgiver Delta i utarbeidelse med oppfølgingsplan Utføre tilpassete oppgaver bedriftsinterne tiltak Delta i dialogmøter Kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten Kan be tillitsvalgt om hjelp s5

6 lege Behandle, foreta medisinske vurderinger Vurdere restarbeidsevne motivere til aktivitet Delta på dialogmøte v/12 uker Kan delta på dialogmøte etter 6 måneder Uttalelser - taushetsplikt s6

7 Bedriftshelsetjeneste Ny forskrift krav om at barnehager og skoler er tilsluttet godkjent bedriftshelsetjeneste Forebyggende arbeid Bistå ved individuell tilrettelegging og oppfølgingsplan Delta i dialogmøter Bistår når arbeidstaker tar kontakt s7

8 Tillitsvalgt Tillitsvalgt Bidra i forhold til forebyggende arbeid og gode rutiner for oppfølging av sykmeldte Være oppmerksom på medlemmer som er sykmeldte husk at de er fullverdige medlemmer i klubben Ta kontakt Dersom den sykmeldte ønsker det: Bistå i oppfølgingsarbeid Delta på dialogmøter Ivareta medlemmers rettigheter i forhold til tilpasset arbeid s8

9 Verneombud Bidra i forhold til forebyggende arbeid og gode rutiner for oppfølging av sykmeldte Rolleavklaring verneombud/tillitsvalgt: Dette sier Arbeidstilsynet: Mange blander sammen rollen som verneombud og rollen som tillitsvalgt, men dette er to forskjellige roller. I noen tilfeller er verneombudet og den tillitsvalgte en og samme person. Dette er ikke ulovlig, men da må vedkommende være nøye med å skille på rollene. Tillitsvalgtordningen er ikke direkte lovregulert, og baserer seg på tariffavtale eller hovedavtale. Den tillitsvalgte skal som regel ivareta arbeidstaker når det gjelder rettigheter i henhold til kontrakter, tariffavtaler og lignende. Vanlige oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er derfor ikke oppgaver for verneombudet, men mer en sak hvor den ansatte bør snakke med sin tillitsvalgte hvis det finnes. I de tilfellene hvor slike saker har sin bakgrunn i arbeidsmiljøet, eller konsekvenser for arbeidsmiljøet, kan likevel verneombud ha en rolle i akkurat den delen av saken. s9

10 NAV Utbetale sykepenger Innhente oppfølgingsplan Vurdere virkemidler raskere tilbake Innkalle til dialogmøte etter 6 mnd Bistå og saksbehandle og gjøre vedtak i forhold til Arbeidsavklaring Arbeidsevnevurdering Oppfølging Rehabilitering Arbeidsavklaringspenger Uførepensjon s10

11 Arbeidstilsynet Veileder virksomheter Fører tilsyn Gir pålegg s11

12 Bente er blitt syk.. Arbeidsgiver Tillitsvalgt Bente Bedriftshelstjeneste Lege NAV s12

13 Lov- og avtalefestete rettigheter ved sykdom Folketrygdlov Arbeidsmiljølov Ferielov s13

14 Forhold mellom lov og avtaler rettigheter ved sykmelding ytelser ferie Omplassering lønnsvilkår Sykelønn Tariffavtalen Tariffavtalen Tariffavtalen Sykepenger Folketrygdloven Ferieloven Feriefri feriepenger Arbeidsmiljøloven s14

15 Sykepenger sykelønn - hovedpunkter Folketrygdlovens 8 regulerer rett til sykepenger hovedregel ca ett år Rett til lønn under sykdom ut over arbeidsgiverperioden er regulert i tariffavtalen. Forutsetning: at du har rett til sykepenger. Arbeidsgiver får refundert sykepengene for samme periode Sykepenger beregnes i forhold til inntekt siste måned (hovedregel) Lønn skal utbetales som om du er i stilling i forhold til oppsatt arbeidsplan Hvis sykepenger er høyere enn lønn, skal differansen utbetales fra NAV til den sykmeldte s15

16 Sykdom og ferie Avvikling av ferie: Avtalt ferie avvikles som avtalt ved gradert sykmelding Arbeidstaker som blir syk før ferien, kan kreve denne utsatt Arbeidstaker som blir syk i ferien kan kreve denne erstattet hvis den varer minst 1 uke. Må dokumenteres med legeerklæring Staten og undervisningspersonalet: kan kreve erstatningsferie fra første dag, legeerklæring Ny ferie avvikles innen utgangen av året Hvis ferien ikke er avviklet på grunn av sykdom kan arbeidstaker velge: Overføring av 2 uker (+ evt. 2 avtalte uker) Økonomisk oppgjør for ikke avviklet ferie s16

17 Sykdom og feriepenger Opptjening: Folketrygden: 10,2% feriepenger av de første 48 ukene Tariffavtalen: 12% feriepenger av all lønn, også sykelønn NB! Arbeidstaker som er omfattet av tariffavtale skal ikke henvises til NAV for å få utbetalt sykepenger! s17

18 Tilbakeføring etter sykdom omplassering? Tilrettelegging i forhold til eksisterende stilling Omplassering til annen stilling s18

19 Arbeidsmiljøloven Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne (1) Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått attføring e.l. (2) Dersom det i medhold av første ledd er aktuelt å overføre en arbeidstaker til annet arbeid, skal arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte tas med på råd før saken avgjøres. Arbeidstakere som har rettigheter etter 4-6 skal sikres før fortrinnsberettigete s19

20 Arbeidsgiver har ansvar hvem er arbeidsgiver? En virksomhet er en arbeidsgiver, f.eks: Askøy kommune, Hordaland fylkeskommune, Helse Bergen, Vappus, Studentsamskipnaden, Enkeltstående privat barnehage,. Staten (egne prosedyrer) Lokal arbeidsgiver har i første rekke ansvar, men må ta saken videre i organisasjonen dersom det ikke er mulig eller hensiktsmessig med lokale løsninger Alle virksomheter må ha systemer som fanger opp disse rettighetene s20

21 Tillitsvalgt (e) sitt ansvar HTV ATV Medvirke til å etablere gode rutiner i virksomheten Ta opp saker der rutiner ikke blir fulgt Gi råd til ATV Ivareta enkeltmedlemmer etter fullmakt Søke hjelp hos personalnemnda ved behov Medvirke til å etablere gode rutiner i på arbeidsplassen Ta opp saker der rutiner ikke blir fulgt Rådføre seg med HT/lokallagsleder Ivareta enkeltmedlemmer etter fullmakt s21

22 Overgang til lavere lønnet stilling på grunn av sykdom Bestemmelser i tariffavtalene:.beholde nåværende lønn som en personlig ordning Ulike formuleringer i ulike tariffavtaler:.beholder.(stat).skal arbeidstakeren.(ks).kan etter avtale..(pbl-a, FUS) Sjekk aktuell tariffavtale gjør skriftlig avtale! s22

23 Ulike muligheter i NAV hold kontakten! NAV kan bidra med ulike tiltak: Utprøving av arbeidsevne Arbeidsevnevurdering Attføring Arbeidsforberedende trening Arbeidsutprøving Bistand ved tilrettelegging TULT tidsubegrenset lønnstilskudd Utvidete ordninger for IA-bedrifter s23

24 Hva skjer når lønnen opphører helt eller delvis? NAV folketrygdloven: fra Arbeidsavklaringspenger (maks 4 år), som erstatter: Rehabiliteringspenger Attføringspenger Midlertidig uføretstønad Meldekort til NAV hver 14. dag Uførestønad (varig) Overgangsordninger s24

25 Tjenestepensjonsordningen: Fortsatt medlemskap premiefritak Uførepensjon Offentlig tjenestepensjon bruttoordning Privat tjenestepensjonsordning nettoordning NB! Arbeidstakeren må selv sette fram søknad! s25

26 Sykdom - oppsigelse Vern mot oppsigelse på grunn av sykdom i ett år Sykdom ut over ett år er lovlig fravær dersom det er dokumentert - ingen plikt til å søke permisjon Stillingen består til en av partene sier den opp eller ved avtale Arbeidstakeren har ingen plikt til å si seg opp Oppsigelse fra arbeidsgiver må vurderes konkret i hver enkelt sak Reglene i arbeidsmiljøloven (og forvaltningsloven) om oppsigelse gjelder Arbeidstilsynet: avgjørelse om sykdom og permisjon s26

27 Hjelp! Hvordan skal jeg klare alt dette? Godt mot! Du skal bare kunne noen grunnleggende ting: At det er arbeidsgiver som har ansvaret for gode systemer og oppfølging av den enkelte arbeidstaker At du er en medspiller i forhold til å etablere gode systemer At syke medlemmer må få oppmerksomhet At syke medlemmer har rett til hjelp av tillitsvalgt hvis de ønsker det At tillitsvalgt ikke alltid er plasstillitsvalgt At du kan søke hjelp og råd når du trenger det At vi har tariffestet rett til lønn ved sykdom At vi har rett til ytelser fra tjenestepensjonsordning når lønn opphører At arbeidsavtalen gjelder til en av partene sier den opp s27

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune

Retningslinjer. hms. for oppfølging av sykemeldte. Storfjord kommune hms Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Storfjord kommune Rutiner for oppfølging av sykemeldte Side: 2 Innholdsfortegnelse 1 Kortversjon av oppfølgingsrutinene...4 2 Innledning...6 2.1 Hovedprinsippene

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Veileder Tilrettelegging for ansatte

Veileder Tilrettelegging for ansatte Veileder Tilrettelegging for ansatte Styrende dokumenter Organisasjonsnivå: Fylkesrådmannen Område: Personal/HMS Dokumentnavn: Veileder Tilrettelegging for ansatte Dokumenteier: Dokumentnr: Godkjent dato:

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over 10 000 Ledende innen

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA

Arbeidslederperm. Brukerstyrt personlig assistanse BPA Arbeidslederperm Brukerstyrt personlig assistanse BPA Forord: Arbeidslederpermen er et redskap for arbeidsledere med ordningen Brukerstyrt personlig assistanse heretter kalt BPA. Arbeidslederpermen er

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Streikehåndbok YS Stat

Streikehåndbok YS Stat Streikehåndbok YS Stat Bilde fra streiken 2012 Streikehåndbok YS Stat - 2014 Side 1 av 21 Innhold Innledning... 3 Lover og avtaler... 3 Hva slags typer streik har vi... 3 Streik... 3 Lockout... 3 Politisk

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007)

Innst. O. nr. 29. (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen. Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innst. O. nr. 29 (2006-2007) Innstillling til Odelstinget fra arbeids- og sosialkomiteen Ot.prp. nr. 6 (2006-2007) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om lov om endring i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven

Detaljer