Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK"

Transkript

1 Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger og rettigheter rundt sykefravær og forebyggende sykefraværsarbeid i kommunen. Både når det gjelder din egen og barns sykdom. FRISK FRAVÆR NÆRVÆR BARN SYK SAMARBEID GRADERING SYKMELDING INKLUDERING EGENMELDING FRISKMELDING FOREBYGGING DIALOGMØTE-1 DIALOGMØTE-2 FUNKSJONSEVNE OPPFØLGINGSPLAN SYK 20% 50% 80% 100% Vefsn kommune et steg foran Heftet er utarbeidet i sammenheng med det partssammensatte prosjektet Snakkes i måro!

2 Vefsn kommune er en IA (Inkluderende Arbeidsliv) -bedrift Her er målet å bistå den enkelte med forbygging og tilrettelegging under den selvsagte forutsetningen om at sykefravær er uønsket! For å oppnå det, er det som blir gjort FØR man blir sykmeldt, det aller viktigste for å opprettholde et høyt nærvær. Nærværstiltak kan være mange og ulike. Fysiske tiltak er viktige, men oppmerksomhet mot andre deler av arbeidsmiljøet har også stor betydning. Humor, anerkjennelse, kollegastøtte, tilhørighet og medansvar er viktige trivselsfaktorer. De har stor betydning for det daglige arbeidsmiljøet og er i seg selv forebyggende. Nærvær av trivsel skaper godt arbeidsmiljø, fravær av Nøkkelen til trivsel og en god arbeidsplass er å jobbe i omgivelser hvor det er etablert åpenhet, respekt og trygghet for hverandre. For å oppnå dette må alle bidra, men DITT bidrag er det aller viktigste. Vern om trivselen! Ikke tillat deg selv å la andre sin mistrivsel styre deg! 2 100% frisk eller 100% syk, to hypotetiske ytterpunkt!

3 KOMMUNIKASJON er en forutsetning Er du i en situasjon der forebygging, tilrettelegging, gradert sykmelding osv. er aktuelt, vil det oppleves som bedre, mer likeverdig og mer konstruktivt om kommunikasjonen er god mellom deg og din leder. Dersom du selv ikke ønsker det, skal slike diskusjoner gjennomføres uten at din medisinske diagnose diskuteres eller kommer i fokus. Disse opplysningene er forbeholdt deg og din lege. Alle parter har et ansvar I en sykefraværssituasjon eller i en situasjon med fare for sykefravær har alle et ansvar. Det forventes at du forholder deg til de rutiner og regler som gjelder. Arbeidsgiver på sin side skal selvsagt også forholde seg til sitt ansvar og bistå deg i målet om friskmelding eller det å unngå sykefravær. Ved sykmelding er man sykmeldt i fht. funksjonsevne og ikke arbeidstid Om du f.eks er 40% gradert sykmeldt, er det funksjonsevnen som er redusert med 40% (fra 100% til 60%). Den resterende funksjonsevnen på 60% skal da som en hovedregel gjennomføres innenfor hele din normalarbeidstid på f.eks 7,5 timer per dag. Her vil det selvsagt oppstå en rekke unntak med bakgrunn i årsak til sykefravær og de praktiske mulighetene for tilrettelegging. Det er du som arbeidstaker og din arbeidsgiver som i samarbeid best vet hva som er mulighetene for deg på det enkelte arbeidssted, legen sin roller er å vurdere om løsningen er medisinsk forsvarlig. Arbeid kan ofte være god medisin! 3

4 Ke ska e jær når at Hva skjer Hva skal jeg gjøre / Dette betyr Mer Jeg har et kortvarig behov for tilrettelegging av arbeidssituasjonen med bakgrunn i redusert funksjonsevne. Det er en helsemessig situasjon som tilsier at om den ikke forbedres så har jeg behov for å kontakte lege eller må være hjemme. Jeg får en sykmelding, gradert i forhold til arbeidsevne eller 100% 1-dag Jeg er syk og er hjemme Kontakte leder og i samråd vurdere funksjonsevne og tiltak. Kan være behov for å benytte gradert egenmelding. Skal som hovedregel kontakte leder før evt. egenmelding eller legebesøk for å diskutere funksjonsevne, restarbeidsevne og tilrettelegging. Jeg skal i dialog sammen med sykemelder og arbeidsgiver bidra til at man løpende vurderer gradering i sykemeldingsperioden og endring av graderingen. Ved all sykmelding er man sykmeldt i fht. funksjon og ikke arbeidstid. Ved fravær pga. sykdom (egen- /legemeldt) skal beskjed gis til nærmeste leder i samtale per telefon eller ved eget oppmøte. Dette må gjøres så tidlig som mulig. Enten før arbeidsfravær, eller helt i starten på første fraværsdag. Når fravær pga. sykdom oppstår på helg/høytid/natt/kveld og tilsvarende: 1. Beskjed gis til avdelingen/arbeidssted. Dette må gjøres så tidlig som mulig. Enten før arbeidsfravær eller helt i starten på første fraværsdag. 2. Ved første ordinære virkedag på avdelingen/arbeidsstedet skal nærmeste leder kontaktes for å informeres om fraværet, enten per telefon eller ved eget oppmøte 3. Dersom leder ikke er å få tak i, legges det igjen beskjed i avdelingen/ arbeidsstedet og leder vil ringe opp/ta kontrakt. Egenmeldingsskjema utfylles og leveres første arbeidsdag etter fraværet. Legemeldt sykmelding leveres til nærmeste leder. Forebygging for å unngå sykefravær er aller best, vær bevisst egen forebygging. Være innstilt på å gjøre annet passende arbeid eller tilrettelagt arbeid, hvis dette kan bidra til at jeg unngår bruk av egenmelding eller sykmelding. Være innstilt på å gjøre mitt ordinære arbeid tilpasset min reduserte funksjonsevne eller annet tilrettelagt arbeid. Målet er å komme tilbake i jobb som normalt i 100% av sin stilling. Man skal alltid vurdere og være konstruktiv i fht. om en tilrettelegging på arbeidsplassen kan bidra til at sykefravær unngås eller reduseres. Gradert egenmelding kan benyttes. 4 Ved sykefravær er målet friskmelding!

5 4-dag Jeg er fortsatt syk Sykefravær fra 17. dag og utover 4-uker og fortsatt sykefravær 7-uker og fortsatt sykefravær: Dialogmøte-1 Innen 6 måneder eller tidligere når saken krever det: Dialogmøte-2 Du blir kontaktet av leder i fht. samarbeid om utfylling av oppfølgingsplan. Skjer ved forventet videre fravær. Som medarbeider har du plikt til å delta aktivt i avtalt oppfølgingsplan, og skal i samsvar med sentrale krav gi opplysninger om egen funksjonsevne. Det bør i planen inngå når og hvem som tar initiativ til neste kontakt. Man kan ikke benytte egenmelding fom. dag 17, sykmelding fra lege kreves. Kontakte din leder før legebesøket. Det skal diskuteres og evt. avtales mulige løsninger slik at denne informasjon kan medbringes til lege. Oppfølgingsplanen skal være så beskrivende at lege kan vurdere om foreslått gradering, funksjonsevne og arbeidsoppgaver er medisins forsvarlig. I hht. arbeidsmiljøloven 4-6 skal oppfølgingsplan utarbeides i samråd med leder innen 4 uker. I Vefsn kommune blir dette som hovedregel gjort allerede ved dag 4 i sykefraværet ditt. Din leder sender en oppdatert oppfølgingsplan til din lege/sykemelder om det ikke er sendt før. Du deltar etter innkalling på Dialogmøte-1. Sykemelder skal delta i dialogmøtet. Sykemelder skal likevel ikke innkalles dersom arbeidstaker ikke ønsker det. Arbeidstaker må selv gi beskjed om dette. Ved lengre og uavklart sykefravær vil du bli innkalt til dialogmøte 2. Det er NAV kontoret lokalt som har ansvar for å innkalle arbeidsgiver og arbeidstaker til dette dialogmøtet. Det skal innkalles senest når sykmeldingen har vart i 26 uker. Alle parter har møteplikt. Arbeidsgiver skal sende oppdatert oppfølgingsplan til NAV før dialogmøte 2. Sykmelder skal delta hvis det er hensiktsmessig. Innkalling skal sendes til de berørte parter tre uker før dialogmøtet avholdes. Unntak fra dialogmøte 2 kan gjøres når det er åpenbart unødvendig. - Når det er dokumentert hensiktsmessige tiltak som sannsynligvis vil føre til friskmelding - Når den sykmeldte er innlagt i helseinstitusjon - Ved alvorlige sykdomstilstander I forhold til funksjonsvurdering skal muligheten for gradert egenmelding/ syke melding diskuteres nå og fortløpende fremover. Årsak til fravær vil selvsagt kunne gi unntak på dette. Du deltar aktivt i vurdering, videre utarbeiding og evaluering av oppfølgingsplanen. Dette arbeidet skjer etter avtale kontinuerlig dersom fraværet strekker seg over lengre tid. Husk at du har en plikt til å delta aktivt i ditt eget sykefravær. Bedriftshelsetjenesten innkalles også til disse møtene Fokus på nærvær reduserer fravær! 5

6 Hva skjer Hva skal jeg gjøre / Dette betyr Mer 6-12 måneder: Du deltar fortsatt aktivt, foreslår, diskuterer og er med på mulige løsninger i samarbeid med arbeidsgiver. 12 mnd. sammenhengende fravær 24 mnd sammenhengende fravær Ved gjentatt, periodisk fravær Kommunens IA -møter Opphør av sykepenger. Du går nå over i en situasjon med flere mulige løp. Eksempelvis: - Intern utprøving - Arbeids og avklaringspenger (AAP) - Gradert eller hel uførepensjon Du kan innvilges permisjon uten lønn i perioden mnd. i påvente av en endelig avklaring eller så vil arbeidsforholdet avvikles etter Arbeidsmiljøloven Du og arbeidsgiver har en løpende dialog - Som hovedregel avvikles ansettelsesforholdet til Vefsn kommune, hjemlet i Arbeidsmiljøloven 15-8 Du deltar aktivt for å kartlegge og bidra til løsning av egen situasjon. Du inviteres til kommunens egne IA-møter på strategisk nivå når: - det ser ut til at du ikke lengre kan fungere i egen stilling, og hvor avdelingen og enheten ikke lengre kan håndtere saken selv - du står i fare for å miste sykelønnsrettighetene - det skal vurderes om du skal / må omplasseres på bakgrunn av din helsesituasjon - du må over på ekstern attføring I disse møtene deltar i tillegg til leder, også NAV, NAV-arbeidslivssenter og personalavdelingen. Du har anledning til å ta med deg tillitsvalgt. Du har selvsagt plikt til å møte selv om det er en invitasjon. Hensikten er å få en avklaring på mulige tiltak. Sykepengerettigheter etter 52 uker opphører uavhengig av gradering. F.eks: Dersom utprøving og tiltak i egen enhet ikke har ønsket effekt, er bedriftsintern utprøving i annen enhet man er kvalifisert til, et mulig tiltak. Alternativt kan også ekstern attføring være et aktuelt tiltak dvs utdanning for kvalifisering til annet arbeid, eller arbeid hos annen arbeidsgiver 6 Det handler om å være på jobb med det friske, istedenfor hjemme med det syke!

7 Barn eller barnepasser syk Hva skjer Hva skal jeg gjøre / Dette betyr Mer Barnet eller barnepasser er syk Kontakt din leder så snart det er klart at du ikke kan møte på arbeid som avtalt. Fyll ut egenmeldingsskjema første dag man er tilbake i arbeid Barnet er syk mer enn 3 dager Legeerklæring i fht. barnets sykdom kreves. Lever sykmelding og fyll ut egenmeldingsskjema første dag man er tilbake i arbeid. Planlagte helseundersøkelser som f.eks ved sykdom eller vanlig helsekontroll Kontakt din leder så snart det er klart eller innen rimelig tid i forkant av slike helseundersøkelser Søk om velferdsperm i god tid Noen regler i fht. bruk av egenmelding og egen sykdom Egenmeldingsskjema kan benyttes fra 1 til 16 kalenderdager om gangen og maksimum i 32 dager innen en 12 måneders periode. Egenmeldingsskjema benyttes også til å registrere gradert egenmelding Gradert egenmelding benyttes når du kan utøve dine vanlige arbeidsoppgaver i en tilpasset form eller andre tilrettelagte arbeidsoppgaver for å unngå mulig sykmelding. Tap av retten til å nytte egenmelding jf. Folketrygdloven 8-27 En arbeidsgiver kan bestemme at en arbeidstaker skal tape retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding: - dersom arbeidstakeren i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge fram legeerklæring. - dersom arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom. Rett til å nytte egenmelding jf. Folketrygdloven For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. Barn eller barnepasser syk Reguleres av Folketrygdloven og Arbeidsmiljøloven 12-9 (utdrag): (1) Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon: a) for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, b) hvis barnet skal følges til legeundersøkelse eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom, eller c) hvis den som har det daglige barnetilsynet er syk eller har permisjon etter denne paragraf på grunn av et annet barn. (2) Retten til permisjon etter paragrafen her gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. Arbeidstaker har rett til permisjon inntil 10 dager hvert kalenderår. Fravær utover dette må dokumenteres med legeerklæring Arbeidstaker har rett til full lønn ved omsorg for barn fra første fraværsdag når vedkommende har tiltrådt stillingen, jf. HTA 8.4 Generelle opplysninger EN dag er EN dag. I fht. bruk av all egenmelding telles dag for dag uavhengig om man er ansatt i deltidsstilling eller om man er i en gradert sykefraværssituasjon I fht. fraværsstatistikk er det fravær i fht. stillingsstørrelse som beregnes Fravær pga. barn syk er ikke med i den generelle fraværsstatistikken 7

8 Oppsummering Kontakt din leder FØR det oppstår et mulig fravær Ved oppstått fravær, informer om utsiktene fremover/tidsperspektivet Hold kontakt med arbeidsgiver om din helsestatus eller endringer i denne. Tenk over egen funksjonsevne, medvirk i å finne løsninger som bidrar til at du kommer tilbake i jobb. For fullt eller gradvis Vær aktiv i utarbeidelsen og gjennomføringen av din oppfølgingsplan Være innstilt på muligheten i å gjøre jobben din annerledes eller annet passende arbeid i en periode Delta på møter når du blir invitert/innkalt Unngå å komme i den situasjonen at du er i fare for å miste retten til sykepenger med bakgrunn i at du ikke deltar aktivt i fht. eget sykefraværsarbeid Vern om trivselen og vær raus ovenfor dine arbeidskolleger MÅLET er å unngå sykefravær ved å forebygge og tilrettelegge! Du finner mer informasjon i kommunes elektroniske kvalitetssystem Relevante nettsteder: snakkes i måro! Layout og trykk: Prinfo Rønnes, Mosjøen