Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten"

Transkript

1 Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

2 Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet med utgangspunkt i hovedelementene i samarbeidsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv. Øverste leder: Hovedtillitsvalgt / Tillitsvalgte: Hovedverneombud / Verneombud: Virksomhetens IA kontakt: Virksomhetens kontaktperson fra NAV Arbeidslivssenter: Virksomhetens Bedriftshelsetjeneste (BHT): IA-sjekkliste er et verktøy for ledelse, tillitsvalgte og øvrige ansatte. Ved å bruke denne som et systematisk verktøy for statusgjennomgang, får man en helhetlig oversikt over det inkluderende arbeidet i den enkelte virksomhet knyttet opp mot samarbeidsavtalen. Sjekklista kan brukes som grunnlag for: kartlegging av status ved oppstart i nye IA-virksomheter IA-virksomhetens arbeid med mål- og handlingsplan halvårlige IA-møter mellom ledelse og tillitsvalgte Dato for statusgjennomgang IA: NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

3 1 Systematisk HMS-arbeid Status Kommentarer 1.1 Helse Miljø og Sikkerhet Hvordan organiseres HMS-arbeidet i virksomheten? Hvilke kartleggingsverktøy anvendes i det systematiske HMSarbeidet? (Vernerunder, arbeidsmiljøundersøkelser, risikoanalyser, avvikssystem..) Hvilke rapporteringssystem har dere for IA-/HMS- arbeidet og hvordan følges dette opp? Hvordan har dere integrert IA i HMS-arbeidet? Er BHTs tjenesteleveranser forankret i virksomhetens HMS-plan? 1.2 HMS-opplæring Hvilken HMS/IA-opplæring har virksomheten gjennomført for ledere, tillitsvalgte og verneombud? Har virksomheten benyttet Arbeidslivssenteret i denne opplæringen? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

4 2 Partssamarbeid Status Kommentarer 2.1 Samarbeidsarenaer Hvilke samarbeidsarenaer har virksomheten som sikrer dialog mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud? Hvordan fungerer partssamarbeidet i disse møtene? IA-møter Virksomheten skal minst to ganger årlig ha møter med ledelsen og tillitsvalgte der IA- arbeidet er satt på dagsorden. Hvem initierer og hvem deltar på halvårlige IA-møter? Hvordan kan disse møtene bidra til å fremme partssamarbeidet? 2.2 Ledelse Hvordan er IA forankret i toppledelsen? Hvilken prioritet gis IA- arbeidet i virksomheten? Hvordan har arbeidsgiver lagt til rette for partssamarbeid? 2.3 Tillitsvalgte Har tillitsvalgte fått opplæring i IA-arbeid og rolleforståelse gjennom sine organisasjoner? Evt hvilken? Hvilke erfaringer har dere med tillitsvalgtes rolle og bidrag i IAarbeidet? 2.4 Verneombud Hvordan er vernetjenesten i virksomheten organisert? Hvilke erfaringer har dere med verneombudets rolle og bidrag i IA-arbeidet? 2.5 IA-kompetanse For å sikre god dialog og samhandling mellom partene er det viktig at alle parter har kunnskap om forpliktelsene i samarbeidsavtalen, både for virksomheten og for den enkelte. Hvilken strategi har virksomheten på informasjon og opplæring på IA? Hva er evt. gjennomført? Har virksomheten benyttet Arbeidslivssenteret på informasjons- / personalmøter? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

5 3 Målstruktur IA Status Kommentarer 3.1 Overordnet mål for IA Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal på grunnlag av de tre delmålene i IAavtalen fastesette egne mål for IA-arbeidet tilpasset virksomhetens utfordringer. Målene utarbeides i fellesskap av arbeisgiver, tillitsvalgte, verneombud og øvrige ansatte innen 12 uker etter inngåelsen av samarbeidsavtalen. Delmål 1 Reduksjon i sykefraværet med 20 % i forhold til nivået i 2. kv Hvordan er utviklingstendensen i nærværet/sykefraværet i virksomheten? Hvilke resultatmål har virksomheten for Delmål 2 Hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet og åpne for at personer som er avklart av NAV og som har behov for utprøving, får utprøvd sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv. Hvilke resultatmål har virksomheten for ? Delmål 3 Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Flere seniorer motiveres til å stå lengre i arbeid. Hvordan er utviklingstendensen hva gjelder avgangsalder i virksomheten? Hvilke resultatmål har virksomheten for ? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

6 4 Delmålene Status Kommentarer 4.1 Delmål 1 Hvilke aktivitetsmål har virksomheten? Hvilke utfordringer har virksomheten ift. fravær? Nærværsarbeid Hvordan arbeider virksomheten for å styrke nærværet? Hvilke forebyggende og/eller helsefremmende aktiviteter støtter opp under nærværsarbeidet i virksomheten? Forebygging Har virksomheten gjennomført generelle forebyggende tiltak, evt. hvilke? Har virksomheten gjennomført individuelle tilretteleggingstiltak for å unngå sykmelding? Hvilke? Hvordan medvirker de ansatte i dialogen for å unngå fravær? På hvilken måte dokumenteres og evalueres tiltak som iverksettes for å forebygge fravær? Hvordan unngå belastningsforskyvning ved individuell tilrettelegging av arbeidssituasjonen? Hvordan involveres ansatte i diskusjonen om tilretteleggingsmuligheter og eventuelt begrensninger? Oppfølging av fravær Den gode dialogen en samtale preget av gjensidig respekt og likeverd for å skape felles forståelse og å finne løsninger.. Hvordan fungerer dialogen for å få sykmeldte raskest mulig tilbake i arbeid? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

7 4.1.4 Dialogmøte 1 Hvilke erfaringer har dere med dialogmøte 1? Hvilke erfaringer har dere med BHT i disse møtene? Hvilke erfaringer har dere evt. med lege/ behandler i dialogmøter? IA - Sjekkliste Hva kan eventuelt gjøres annerledes? Dialogmøte 2 Hvordan vil dere beskrive oppfølgingen fram mot dialogmøte 2? Hvilke erfaringer har dere med dialogmøte 2? Dialogmøte 3 Er dialogmøte 3 gjennomført i virksomheten og hvilke erfaringer har dere? Arbeidsgivers og arbeidstakers oppfølgingsplan Utarbeides det oppfølgingsplaner senest innen 4 uker for arbeidstakere som har vært helt eller delvis sykemeldt? Hvordan vurderer dere kvaliteten på oppfølgingsplanene? Konkretisering av tiltak? Fokus på framdrift? Ansvarliggjøring? Verktøy for evaluering? Blir oppfølgingsplan sendt til sykmelder? Hva må eventuelt til for å heve kvaliteten? Rutiner Hvilke rutiner har virksomheten for bruk av egenmelding? Hvilken kunnskap har de ansatte om egenmeldingsordningen? Hvilke erfaringer har dere med egenmeldingsordningen? Hvordan fungerer virksomhetens rutiner for oppfølging av medarbeidere som har helseutfordringer i ulike livsfaser? Hvordan medvirker de ansatte i oppfølgingsarbeidet? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

8 4.2 Delmål 2 Hvilke aktivitetsmål har virksomheten? Hva har virksomheten gjort for å hindre at egne ansatte faller ut av arbeidslivet? Hvilke muligheter og evt. utfordringer har virksomheten for å tilby arbeidsplassen for arbeidstrening? IA - Sjekkliste IA-plass: Hvor mange personer er / har hatt arbeidspraksis i virksomheten siste 6 måneder? Hvilke erfaringer har dere? Hvordan fungerer samhandlingen med NAV på dette området? 4.3 Delmål 3 Hvilke aktivitetsmål har virksomheten? Hvilke utfordringer har virksomheten på dette området? Hva er gjort for at seniorer kan/velger å stå lenger i arbeid? Er virksomhetens strategi på dette området knyttet til kollektive eller individuelle tiltak? Hvilke erfaringer har dere? 5 Virkemidler Status Kommentarer 5.1 NAV Arbeidslivssenter Hvordan har virksomheten benyttet Arbeidslivssenteret som ressurs- og kompetansesenter i IA-arbeidet? Hvilke erfaringer har dere? 5.2 Tilretteleggingstilskudd Har virksomheten benyttet tilretteleggingstilskudd (forebyggende eller reparerende) i forbindelse med - individuell tilrettelegging? - systemretta tiltak rettet mot grupper av ansatte? Hvordan har Arbeidslivssenteret vært involvert i dette? 5.3 BHT honorar Har dere benyttet dette når bedriftshelsetjenesten har bistått i oppfølging og evt. tilrettelegging for enkeltpersoner? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

9 5.4 Avventende sykemelding Hvilke erfaringer har dere med denne ordningen? IA - Sjekkliste 5.5 Gradert sykmelding Partene i arbeidslivet ønsker økt bruk av gradert sykmelding når medarbeidere som har helseutfordringer ikke kan være i fullt arbeid Hvilke erfaringer har dere med gradert sykmelding? Hvordan sikres framdrift i tilbakeføringsprosessene ved gradert sykmelding? 6 IA-kompetanse Status Kommentar 6.1 Kurs og konferanser i regi av NAV Arbeidslivssenter Har dere deltatt på kurs og konferanser i regi av NAV Arbeidslivssenter? Hvilke? Hvilken betydning har disse kursene/konferansene for IAarbeidet hos dere? Hva trenger dere evt. mer av / annet for å følge opp forpliktelsene i Samarbeidsavtalen? 6.2 Samhandling med NAV På hvilken måte bidrar NAV til å understøtte virksomhetens IAarbeid og hvilke erfaringer har dere med samhandlingen med NAV? 6.3 Annet? NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag, siste versjon: 12. mai

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen

Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen 24. februar 2010 Protokoll mellom partene i arbeidslivet og myndighetene

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hvordan bli IA-virksomhet? Hvis din virksomhet ikke har IA-samarbeidsavtale, bør du ta opp dette med arbeidsgiveren din. Du som tillitsvalgt kan

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

AÅ rsrapport HMS 2013/2014

AÅ rsrapport HMS 2013/2014 S-sak xx/2014 AÅ rsrapport HMS 2013/2014 Sammendrag Årsrapport HMS skal sammenfatte og synliggjøre HMS-arbeidet for studieåret 2013/2014, trekke opp noen områder hvor høgskolen har utfordringer og foreslå

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer